Zala, 1951. szeptember (7. évfolyam, 203-228. szám)

1951-09-01 / 203. szám

VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJE!EKJ MAI SZAMUNKBAN: Budapesten megnyíltak a Könyvnapok. —Rcndelk^jís a felemelt kenyérfejadagokról. —Újabb amerikai pro­vokáció a keszoni semleges övezetben. — Uj bérek és normák az erdőgazdaságban. — Szabó Ferenc 10 hol­das gazda a termelöcsoportol választotta. — Az R— 12-es brigád a Bányász Napra készül. — A nemesszeri kommunisták taggyűlésen ígérték: győzelemre viszik a községüket AX MDF ZAIi4ME6TEl pARTBIZOTTSÄeASAK SAPBLAPJA VII. évfolyam 203. szám. Köszöntjük az uj tanévet! A mai napon ismét megnyíltaik iskoláink kapui, hogy azokban «•ok ezer lelkes ifjú és pedagógus kezdje meg szorgalmas, felelős­ségteljes munkáját. Az 1951/52-es tanév az eddigi­nél nagyobb feladatot ró isko­láink nevelőire és tanulóifjúsá­gára egyaránt. Az uj tanév szám­adatai megyénkben is a kibonta­kozó kulburforradalom győzel­meiről tesznek tanúbizonyságot. A mai napon megyénk általános iskoláiban 34-750 tanuló — köz­tük 4.500 I. osztályos, — a szabad magyar haza első gyermekei — kezdi el a tanulást. Középiskolás tanulóink létszáma is megnőtt az elmúlt évhez viszonyítva. A ta­valyi 1.800 középiskolás tanuló­val szemben az uj tanévben 2-020 fiatal tabui középiskolában, akik­nek 68.9 százaléka munkás és dolgozó paraszt származású, majd 50 százaléka pedig leány. Uj kö­zépiskolát létesítettünk megyénk­ben. a vegyipari technikumot. A diákotthonban elhelyezett, ta­nulók száma, dolgozó népünk államának évről-évre fokozódó anyagi támogatásának eredménye- képen, a tavalyi 435-ről 690-re emelkedett- 160 tanuló tanuló­szoba és menzajuttatásban, 90 tanuló pedig bejárási kedvez­ményben részesül. Kormányzatunk hatalmas segít­séget nyújtott megyénk iskolái­nak, hogy ezzel is biztosítsa a jobb és eredményesebb munka feltételeit. Közel 90 ezer forint értékben osztottunk szét az isko­lák között fizikai kislaboralo- riumolkat, bonc és biológiai fel­szerelésieket és aquáriumokat. Minden felsőtagozatu iskolánkat elláttuk Iközetgyüjteménnyel. a közeljövőben pedig 40 iskola kap rádiót. Általános és középisko­láink uj térképet kaptak. Zebec- kén uj iskola, Nagykanizsán óvoda épül. Most már megyénk pedagógu­sain és tanulóifjúságán a sor, hogy mindezt a támogatást jól hasznosítsa. Válaszuk legyen: a magasabb színvonalú oktató- és neyelőmunka, az elmélyült tanulás már a (tanév első percétől kezd­ve- Azt a lendületet, mely meg­mutatkozott az elmúlt tanév vé. gén pedagógusaink és a tanuló­ifjúság részéről, tovább kell fo­kozni. Feladatainkat megszabja Pártunk II. Kongresszusa, amely­nek szellemében első sorban is tovább kell emelni a. tanulmányi színvonalat. Az elmúlt- tanév fo­lyamán fokozatos emelkedés volt tapasztalható ezen a téren, az él- érit eredményekkel azonban nem elégedhetünk meg. Lelkes ulttörő. mozgalmunkra és a középiskolai DISz-szervezeteikre támaszkodva, pedagógusainknak el kell érniök, hogy tanulóifjúságunk a tanév alatt legfontosabb feladatának a tanulást -tartsa, Az iskolákban működő ifjúsági szervezeteink tartsák szemelőtt, hogy munkájuk eredményességét azon keresztül lehet lemérni, hány kiváló tanuló van az iskolá­ban. milyen a tanulmányi fegye­lem és a rend. Ezen a téren pe­dig van még elég .tennivalónk. Fel kel: számolni az olyan fe­lelőtlen magatartást, ami az egyes középiskoláknál volt. ta­pasztalható, az egyetemi tovább­tanulásra való jelentkezésnél, s a még számos helyen megmutat­kozó tiszteletien magatartást a. nevelőkikel szemben. Pártszervezeteink irányításá­val és a helyi (tanácsok segítsé­gével tovább kel) folyhatni a har­cot az iskolai oktató, és nevelő­munka megbecsüléséért. Ahol a helyi tanácsaink megadnak min­den segítséget a pedagógus és az iskola munkájához, ottt szép és eredményes munkát lehet vé­gezni. mint Zalaegerszegen és Bagó dviteny éden. A pedagógusok feladata, hogy elméleti tudásuk állandó gyarapí­tásával, az eddiginél jobb mun­kával - és a helyi tanácsoknak nyújtott segítséggel érdemeljék ki a dolgozó nép bizalmát és megbecsülését, hogy dolgozó né­pünk a falu vezetői között is­merje el a közoktatásügy mun­kását. Az oktató és a nevelőmunka megbecsüléséit támasztja alá és a szülőket viszi közelebb az iskolá­hoz az „Építsük, szépítsük isko- !áinkat“-mozgalom. amelyet a tanév folyamán tovább kell fej­lesztenünk, a helyenként máris megmutatkozó szép eredményeket fokozni. Dolgozó népünk mind­inkább magáénak érzi az iskolát. Ez megmutatkozik. abban, hogy a szülők többsége ma már oda- adóan vállat részt gyermeke tó­vá bbtanitásában — anyagi támo­gatást nyújt alihoz. Az újonnan megválasztandó Szülői. Munkaközösségek feladata, hogy tovább fokozzák a szülők bekapcsolását az iskolák támo­gatásába, a nevelői munka, a szebb, jobban felszerelt iskoláért folyó mozgalom terén. Áz uj tanév magasabb szín­vonalú oktató munkájának elő­feltétele, pedagógusaink rend­szeres tanulása. Ezért az elmúlt évinél sokkal (több pedagógus vesz részt «zervezett párt okta­tásban. A kétéves egyéni tanulás­ban pedig négyszázan vesznek részt- A feladat az, hogy az egész tanév folyamán, rendszeres tanulás folyjon, ■ mert csak igy ltudjuk betölteni azt a hivatást, hogy mielőbb kineveljük az uj embér. a szocialista ember típu­sát. A Járási és Várt>^ Oktatási Csoportok feladata, hogy ezek­hez a munkákhoz az eddiginél sokkal nagyobb segítséget nyújt­sanak. Rendszeres segítséggel és ellenőrző munkával biztosítsák, hogy tovább fokozódjon iskola- igazgatóink egyszemélyes felelős vezetése. Segítsék elő, hogy mielőbb kialakuljon iskoláink­ban. az -eredményesebb munka­végzéséhez ..szükséges kritika és önkritika. Pedagógusaink többsége az ól­muk tanévben is becsületes, lel­kes és szép munkát végzett. Pár. tunk bizton számit jó munká­jukra az uj tanévben is- Közok­tatásügyünk munkásainak és tanulóifjúságunk .feladata, hogy méltón nagy Pártunk és Rákosi elvtárs bizalmára, tudása leg­javát nyújtva oldja meg me­gyénkben is az uj . tanév fek adaitait­Simon Ferenc- Megyei Tanács Oktatási vezetője. Jffra 50 fillér 1951. szeptember 1. Szombat JELENTÉS KEGY KÖZSÉGBŐL» LEGYŰJTÉS FRONTJÁRÓL A vasból«logasszonyíali ígérete s mindenből túlteljesítik a tervet A vasboldogasszonyi dolgozó parasztok sem akarnak lemarad­ni a beadási kötelezettség teljesí­tésében a gosfai dolgozó parasz­tok' ól. Náluk még folyik a csép­ié?. A kenyérgabona kötelezettség teljesítésében mégis csak egy %>.ra maradtak el a gősMaktól, vagyis a beadási kötelezettségeket 99 %-ra teljesítették. Ee nem felejtkeztek meg az árpa ég a; zab beadásának teljesítéséről sem. A vasboldogasszonyi • dolgo­zó parasztok nem elégszenek meg az eddig elért eredményeikkel, hanem ígéretet tettek, hogy min­den felesleget a terményraktárba szállítanak. Távolítsák el az ellenséget a satomvári tanácsból — megjavul a begyűjtés is! A csiéplcs megindulásaikor Sa- lomváron is jó ütemmel indult meg a begyűjtés. A népnevelők is dolgoztak. Meglátogatták, a dolgozó parasztokait, igy azok gabonájukat a géptől szállították a magtárba. Vörös Mária a ta­nács' titkára maga is megjelent naponta a gépnél a magtárban és kiszámolta: mennyi a feleslege egy-egy dolgozó parasztnak, mennyit tud eladni a hazának, a dolgozóknak. Az ütem csakhamar meglas­sult. 4 cséplés elvégestével megállt a begyűjtés* A népnevelők leálltak, maga a .tanács is megelégedett, az ered­ményekkel. A község teljesítmé­nye pedig még igen alacsony volt ahhoz, hogy évi tervükéit teljesíteni tudják. Kenyérgabo­nából 81, takarmánygabonából pedig 39 százalékban teljesítették évi tervüket. A tanács nem • készítette' el a nyilvántartást, nem tudták, ki­nél mennyi gabonafelesleg van. Nem is igyekeztek azon, hogy ezt megtudják, mert — mint azt Besenyi Alajos volt jegyző, aki ebben „szakember1*, mondta. — „nem is termett az idén gabona, nem tudják teljesíteni a tervei“. A tanács elnöke tudta, hogy Be- senyei as ellenség hangján beszél, de nem tett ellene semmit, mert maga is- igy vélekedett. Mint mondja — „elverte a jég a ha­tárt.“ Ha a tanács megalkuvó módon viselkedik, nem is csoda, ha a község nem teljesíti tervét.^ A tanács pedig igyekezett a fe­lelősség alól'kibújni , a hibáikat az t időjárással, a „ross-z** terméssel £ magyarázni. A tanács irődaiképtüője, Bese- £ nyei Alajos mást is mondott- Azt ; kezdte terjeszteni, hogy nem ér- l denies .G-jegyre gabonát adni, : mert az utalvány helytelen in- t tézkedés. Besenyői [ szemben áll a dolgozó : nép törvényével, a dolgozók érdekeivel, azt akarja, : hogy a dolgozó párásítóik ne ré- ► sz esüljenek azokból a kedvezmé- [ nyékből, amit -az állam juttat : számukra. Besenyei a dolgozók : kenyerét ötéves tervünket : igyekszik elszabotálni. Állítását ► pedig, hogy nincs, gabona Salom- ► váron, maguk a salomvári dől- £ gazó parasztok cáfolják meg. : Teljesitik kötelezettségeiket, C- : vételi jegyre is adnalk le gabonát, ► ök tudják, hogy jelentős kedvez- ► rnény az, hogy a C-vételi jegyes ► gabona után ruhái, lábbelit és* egyéb iparcikket vásárolhatnak. Ezért adta be gabonáját és telje. ,sütette beadási kötelezettségét 240 százalékban Gáli Ferenc 6 holdas dolgozó paraszt. Zsoldos Istvánné 5 holdas parasztasszony 200 százalékban, s a többiek. A salomvári tanács, amelyet a salomvári dolgozók választottak, mostani magatartásával méliM- lan a dolgozók bizalmára! A sa­lomvári dolgozók ne tűrjék, hogy olyanok intézzék a dolgozó mép ügyét, akik a dolgozó nép ellen, ségei és a dolgozók kenyerét akarják elszabotálni! az ellen­séget eOfávojitya javítsák meg. munkájukat, teljesítsék a tervet, adjanak minél több gabonát a hazának! K. J. Gősía túlteljesíti a kenyérgabona-beadást — ne feledkezzen mag a takarmánygabonáról sem! Gősfán befejeződött a cséplés, a begyűjtés azonban még javá­ban folyik. A dolgozó parasztok •nem akarnak az állam adósai maradni. Feleslegeiket nem a pad-. Iá?on tartogatják hanem igye­keznek azt minél előbb a ter- ményraktárbai szállítani. Ee dol­goznak a mépnevelŐK is. Kora reggel már azoknál a dolgozó pa­rasztoknál vannak, akiknél még van felesleg, vagy még nem tel­jesítették kötelezettségüket. Mun­kájuknak meg is látszik 'az ered, ménye. Ezideig kenyérgabona be­adási kötelezettségüket 100 szá­zalékra. teljesítették, zabból 102 százalékra. Megfeledkeztek azon­ban az árpa beadási kötelezettség teljesítéséről: még csak 45 száza, lékra teljesítették se árpa beadási ■érvét. Pedig az idei bőséges ter­mésből bőven lehetne 100 százaié, kon felül '-élj esi ten i árpából is £ beadási kötelezettséget. Versenykihívással még nem lehet versenyt nyerni — Egerváron sémi Az egervári tanács a beadási kötelezettség teljesítésére, illetve annak tulteljesi ésére versenyre hívta ki Viasboldogasszony dolgo­zó parasztjait. De a tanács meg­elégedett a versenykihívással — az4' hitte talán, hogy ezzel meg is nyer' ék a versenyt? a ' versenyt nem is ismertették a dolgozó pa­rasztok között. Ennek az lett az eredménye, hogy a kenyérgabona, beadási kötelezettségüke’. alig 60 százalékban teljesítették. A ta­karmánygabona teljesítésében még csúfosabban elmaradtak. Évi előirányzat ujjat alig 50 száza­lékban teljestleitték. A nagy elma. radás oka ez is, hogy a tanács­tagok maguk sem teljesítették a beadási köteleze.tségüket. A ta­nácson azt sem tudják megmon­dani, hogy hány tanácstag nem teljesítette beadási kötelezett, ségét. Pers^^zt sem tudják, hogy hány dolgozofcparaszt nem tett eleget ,n beadási kötelezettségének és hány dolgozó paraszt rendelke­zik felesleges gabonával. A köz­ségben teljesen elhanyagolják a népnevelő munkát is. Az egervári tanács és pártszer­vezet fordítson nagyobb gondot a népnevelő munkára, a dolgozó parasztokkal beszéljenek a ver­senyről és bízzák meg őket kőnk­re* feladatokkal, mert csőik igy tudják kijavítani az eddig mu­lasztott hibákat és csak igy tud­nak méltó versenytársuk lenni a vasboldogasszonyi dolgozó parasz. toknak. gabonabeadásával 27l százalékban teljesítette ke­nyérgabona begyűjtést kötelezettségét• ► PETŐ KÁROLY 3 holdas szentpéteruri dolgozó paraszt 456 kiló gabonabeadásával 1796 százalékban tett eleget ke­nyérgabona begyűjtési kötelezettségének, t PROSZENYÁK RÉMUS iótszerdahelyi délszláv dolgozó pa­rasztot a begyüjtésér.t végzett jó munkájáért a Magyar-Szovj jet Társaság Országos Köz­pontja aranykoszorus MSZT jelvénnyel tün­teti ki vasárnap délután. Proszenyálc Rémus elvtárs megérdemli a kitüntetést. Mint csép- lőbrigád-vezető 30 dolgozó parasztot meggyő­zött a beadási kötelezettségének teljesítésére, illetve túlteljesítésére. Azonkívül, mint MSzT helyi titkára 55 tagot szervezett az MSzT he­lyi csoportjába. : BUCSUTA KÖZSÉG 122 százalékos gabonabegyüj.tésével a járás első községe lett.A dolgozó parasztok elhatároz­ták, hogy vasárnapig 140 százalékra emelik a köz­ség begyűjtési teljesítését. T> ttYTTYYTTí YYTYTYYY IVWiVtITTTTT TT YTTYTTYT T TUMT TTTT TT r r r-YTTTTYiri nwfw T flVTYYYTYYYYYTYTT YTYTTTTTTVTTTTTTTYTY7TTTrTTTTTTTlTf YTTTT-

Next

/
Oldalképek
Tartalom