Zala, 1951. július (7. évfolyam, 151-176. szám)

1951-07-01 / 151. szám

Rákosi Mátyás elvtárs távirata a Kiuai Kommunista Párt Központi Vezetőségének a Párt alapításának 30. évfordulójára Fegyverszüneti tárgyalások indulnak Koreában AT, MDP ZALÜMEGYEI PÁRTBIXOITSÍGÁNAK NAPILAPJA VII. évfolyam 151. szám. Ära 50 fillér 1951. fulius 1. Vasárnap A NÉP ÍTÉLT A. dolgozó nép Ítéletet hozott. Grősz József és bűntársai, akik az, imperialisták dollárjaitól támo­gatva, . amerikai utasításra, gyilkos terveket szőve törtek népünk sza­badsága ellen, elnyerték méltó büntetésüket. Minden becsületes magyar dol­gozó, bármilyen is a vallási, poli­tikai meggyőződése — egyetért az Ítélettel. Érdemelnek-e mást azok, akik' felszabadult életünk ellen törnek, akik újra a földesurak, csendőrpribékek, tőkések jármába akarták törni népünket, akik azt tűzték ki célul, hogy elveszik és visszaadják a földet újra a herce­gek, grófok, püspökök kezébe. A zalai dolgozók nagyon jól emlékez­nek még a gróf Károlyira, akinek kastélya ott dölyfösködött gazdá­jával együtt kevélyen a letenyéiek feje felett, emlékeznek Bárczira, a főrendiházi tagra, akinek Miklós­ién volt hatalmas birtoka. Teleki grófra, aki Pölöskén nyúzta a dol­gozó parasztságot, de emlékeznek a zalabéri Guttmann báróra, Fes- tetich herceg 70 ezer holdjára, a feudális Magyarország minden népellenes bűnére, Nem felejtették el Mindszéntyt sem, és tudják, hogy az ő gazságainak folytatója a kalocsai érsek és összeeskövö bandája. Mit akartak ezek a haza- árulók? Visszahozni azt, ami már végérvényesen elpusztult., Vér- beíojtani azt, amit legyőzni nem lehet; a nép- szabadságát, A ter- melöcsoporlok földjeit a grófoknak adni, elrabolni a néptől azokat a rágy eredményeket, amelyeket sa­ját" földjén, saját magának dol­gozva elért. Az alsófakosi állami gazdaság 23 q-ás őszi árpa ter­melését akarta elvenni, a zalaeger­szegi ruhagyárat akarta a tőkések­nek adni, a zalai oiajmezöket is­mét az amerikai monopóliumok rablóterületévé süllyeszteni. Azt akarták, hogy Friedrich Istvánok, .Oslenburgok, az 1919-es fehérter­ror rémségei ismétlődjenek meg, hogy újra az ellenforradalom szolgaságába taszítsák dolgozóin­kat, börtönbe, bitóra hurcolják leg­jobbjainkat, mint azt 1919-ben Zalában is tették Pozván, az inter­nálótáborban. Mindezt amerikai utasításra, amerikai ^ pénzen, számítva a Tito-banda és a nyugatra mene­kült úri söpredék fegyveres támo­gatására. Nem volt elég az a ten­gernyi vér, amelyet ezerévig értük ontott a dolgozó magyar nép, nem volt ejég a fehérterror, a második világháború, a fasizmus pusztítása, nekik újra háború kellett és mi­közben kenetteljes szavakat hallat­tak békéről, képmutatóan meg­egyezésről tárgyaltak, életünkre törtek, háborúba akartak taszítani bennünket. Az összeesküvők fegyvere: a hit- szegés, hazaárulás — azonban ki­csorbult Pártunk és dolgozó né­pünk éberségén. Felszabadulásunk óta eltelt évek kemény harcaiban megtanultunk őrködni szabad, új életünk felett. Megtanultuk, hogy ellenségeink nem riadva vissza sem­mitől, hogy a Nagy Ferencek, Raj­kok, Mindszentik, bármely külső és belső ellenségünknek az a célja, hogy elpusztítson bennünket, mert csak így remélhetik vesztett hatal­muk visszaszerzését. Tervük meg­bukott, mint ahogy veszett ügybe fog mindenki, aki népünk, Pártunk ellen tör. Hazaáruló gyilkosok ter­veire népünk fokozott munkával válaszol. Azok a levelek, megnyilatkozá­sok, amelyekben dolgozóink elité­in, a leleplezett összeesküvő ban­dát, mindennél jobban mulatják azt a mélységes megvetést, amely­lyél egyemberként ítélik el tettü­ket. „Ezek a gazemberek szét akar­ták dúlni békés családi életünket''. — írják a barnakpusztai állami gazdaság, dolgozói . „Válaszunk az, hogy még magasabbra emeljük terméseredményeinket, még lendü­letesebb versennyel készülünk au­gusztus 20-ra, alkotmányunk nagy ünnepére". Dolgozó parasztjaink az aratás gyors befejezésével, a beadási kötelezettség teljesítésével adják meg a méltó választ, olaj­munkásaink több olaj termelését állítják szembe az összeesküvők gálád, terveivel. A döbbenetes bűntény leleplezé­se után még jobban megnőtt né­pünk hazaszereteté, békevágya. Fo­kozódott békevédelmi felkészült­sége. A leleplezés újabb győzelme népi demokráciánknak, de az egész béketábornak is. Mert mi nemcsak Grősz Józsefet és áruló paptársait lepleztük le, hanem rajtuk keresz­tül az imperialista Vatikán, a bé­keellenes összeesküvés méregkeve- rőjét, a gyilkosokra különleges ál­dást osztogató pápát is. Leleplező­dött a Vatikán és az imperializmus szentségtelen szövetsége, amelynek égy célja van: háború, pusztítás, bármi áron. Lehullt az álarc, is­mételten bebizonyosodott,' hogy kik szervezik az emberiség békéje elleni összeesküvést: Washington, Vatikán, Belgrád, Truman, a pápá­val és Titóval. A tőkések és csat­lósaik, a fekete' reakejó sötét se­rege. A.leleplezés nemcsak az impe­rialisták aljas módszereire vetett fényt, de megmutatta azt is, hogy ezek a módszerek egyre inkább re­ménytelenebbekké válnak az im­perialisták számára. A milliók bé­keakaratát, jövőjébe vetett hitét, erejét, éberségét nem tudják meg­ingatni. Népünk nem mond le eredmé­nyeiről, nem hajlandó rabigába haj­tani fejét, Szovjetúniótól kapott szabadságunkat, ha szükséges, még keményebb harcokban is biztosíta ni fogjuk. A föld, a gyár a miénk és az is marad. Aki el akarja tő­lünk venni — bárki legyen is az — lesújtunk rá. Ellenségeinket vereség, súlyos vere­ség érte ismét. Ez azonban egyálta­lán nem jelenti, hogy lemondanak céljaikról. Számolnunk kell azzal, hogy még elkeseredettebben, még aljasabb eszközökkel indulnak új rohamra, nem nyugszanak bele vereségükbe, amíg csak ki nem szo­rítjuk az utolsó leheletükét is. Még éberebben kell tehát őrködnünk mípt eddig, még keményebben kell fogni a fegyvert, amelyet ki akar­tak ütni a kezünkből, különösén most a nyári munkák idején, ami­kor számtalan lehetősége van arra, hogy ártson nekünk. Okuljunk az elmúlt év tapasztalatain, amikor kazlakat gyújtottak lel, cséplőgé­peket rongáltak meg, mint Becse- helyen, Letenyén. Őrködjünk min­den szem gabonán, tervünkön, éle­tünkön őrködünk. ítélt a nép, a hazaárulók elnyer­ték méltó büntetésüket, Csatát nyertünk, de a harc tovább folyik. Újult erővel és lendülettel indu­lunk a harcba, békearatásért, ter­vünkért., amelybén legyőzhetetlen ne- Lesz bennünket győzelmünk biztos tudata. mm Zalaegerszeg versenyfelhívása Nagykanizsához az aratás, eséplés és begyűjtés győzelméért Dolgozó parasztságunk, a me­zőgazdasági termelés legfonto­sabb munkája, az aratás, eséplés és a terménybegyüjités jó és gyors elvégzése elő11 áll. Ezeknek a munkáknak gyors elvégzésével biztosítjuk a dol­gozó nép kenyerét, és egyben növeljük a béke értőit is. . A várhajó jó termés belákarl- ■tása céljából az aratás, behordás, eséplés, tarlóhántás, másodvetö- sek és terménybeadás elvégzését fokozott erővel, jó munkával és a versenymozgalom széleskörű kifejlesztésével kell biztosítani. Zalaegerszeg város dolgozó parasztsága a fentiek szemeiét t tartásával elhatározta, hogy be­kapcsolódva a békearatási moz­galomba. versenyre hívja fel Nagykanizsa város dolgozó pa­rasztságát ezeknek a munkála­toknak jó és gyors elvégzésére. A verseny során a zalaeger­szegi dolgozó parasztság a kő­vetkező versenypon'tóikba foglal­tak teljesítését vállalja és azok teljesítésére felhívja Nagykanizsa város dolgozó parasztságát, J A szemveszteség elkerülése * céljából a búzát viaszérés- bcn. a rozsot teljes érés előtt, az árpát és a zabot sárgaérésben, az egyéb növényeket pedig az érés. nek abban a szakaszában aratja te, amikor a szemveszteség a leg­kisebb, 2 Az aratásra került összes * növényeket a termelőszövet­kezet dolgozói az aratás megkez­désétől számított 8 napon belül, az egyéni dolgozók pedig az ara­tás megkezdésétől számított 10 napon belül learatják. ^ A taEóhántást a termelő­* szövetkezet’ dolgozói az ara­tás befejezése után hét napon belül, az egyéni dolgozók pedig az aratás befejezése, után tíz na­pon belül elvégzik. A gabona cscplésct a mi­nisztertanács határozatában megállapított határidőknél koráb­ban, a termelőszövetkezet' dol­gozói augusztus 10-ig, az egyéni dolgozók augusztus 20-ig, az egyéb magféleségck cséplését — a rizs. és másodtermések kivételével —- szeptember 20-ig befe jezik. Az előirt másodve-tÓ5'Bkct a tsz dolgozói juüus 20-ig, az egyéni dolgozók pedig julius 30-ig teljes egészében «végzik. A tcrménybegyüjtcs fő jel­szava és célkitűzése: „a cséplőgéptől a begyüjtöhelyre“. Oi Ennek megvalósításáért a város dolgozó parasztjai a búza, rozs, árpa cs zab városi begyűjtési tervét augusztus 20-ig teljesítik és vállalják, hogy az emTte.it ter­ményekre A és B vételi jegyre előirt ferménybeadási kötelezett­ségüket 100 százalékban a cséplő­géptől közvetlenül a termény­raktárba szá-Vifva teljesítik. *7 A városban működő cséplő­gépek dolgozói vállalják, begy mponkirJ cs gépenkint át­lagban 120 mázsa gabonát csépel el, a cséplést végző hat gép tehát naponkint 720 mázsa gabonát csé­pel cl. SZABÓ JÁNOS Zalaegerszegi városi tanács elnöke. I zalaegerszegi Dicsőség Sztáiianak-tsz a nagykanizsai Vörös Csíllag-tsz dolgozóit hivja versenyre A zalaegerszegi Dicsőség Sztá­linnak, termelőszövetkezet dol­gozói elhatározták, hogy ver­senyre hívják fel a nagykanizsai Vörös Csillag-termelőszövetkezet dolgozók az alábbi vérsenypon- tok szerint: 1 A szeinvcszlcséy elkerülése •* céljából a butát viaszérés­ben. a rozsot teljes érés előtt, az árpát és a zabot sárc/aércsben, az egyéb növényekej pedig az érésnek abban a szakaszában uratják le, amikor a szemvesz. teség a legkisebb. O az aratásra kerülő összes növényeket a termelőszö­vetkezet dolgozói az aratás meg­kezdésétől számított S napon belül learatják. Q A tarlóhániást a termelő- szövetkezet dolgozói az ara­tás befejezése ipán hét napon belül elvégzik. Egy-hét nap múlva Döme főidén mindenki rozsot arat Bogár Károlg elvtárs nap-nap után járja a dombaljai dűlőt. Az egészet sajátjának érzi. becsüle­tesen vigyáz rá. Most a gabona­érések idején figyelmesen néze­geti, hogyan sárgulnak a gabona­táblák. Néhány hete még az eső­zések idején sokait aggódott, hogy talán kár esik bennük. Most egyre nagyobb örömmel figyelt: holnap, holnapután meg lehet kezdeni az aratást. De nemcsak Bogár Károly clu- lárs járja a dűlőket, hanem a fiatalok is. Különösen sokszor megfordul a búza- és rozstáblák között Mokusz Ferenc, Fericz Sétndor, Bállá Ferenc ülSz-fiaiat. Ezek a fiatalok sokszor tetteik éftszakai látogatási a határban. Segítséget nyújtottak a növény- ápolásban azoknak a dolgozók­nak, akik elmaradtak a munkák­kal. Figyelmeztették Horváth István dolgozó parasztot, hogy megkezdheti' azt a munkát, ame­lyet már olyan régóta vár, az aratást, Horváth István a DlSZ-fiatalok szavára '■elsőnek kezdte meg <■> rozs aratását, ürömmel 'vágta őz éles kasziáp a -kissé. ’ dűlt rozsba. Most már 50. éves. de nem em­lékszik. kóqv ily bo&éah termése lelt volna. Köszönettel is gondot azokra, akik pz ősszel arra intet­ték, hogy idejében végezzen a vetéssel. Most a learatott egy hold földjén ki kereszt gabona fekszik. Számítása szerint egy hold földje legalább Í4 mázsát terme ti, A DISZ.fiatalok must még töb­bet járják a határt. Tüzőrséger szerveztek, hogy megvédjék az egészévi munkát. S hogy elke­rüljék a szemveszteséget arató- brigádot szervezlek. Az arató- brigád azoknak a dolgozóknak scgif majd, ahol nincs megfelelő munkaerő. A nyilvános tanácsülésen elha­tározták a dolgozók, hogy aratás után egy hétre végeznek a md- sodnövények elvetésével, két: hőt múlva_ pedig a tarlószán:ássál. Elhatározták azt is. hogy a feles­legei a géptől egyenesen a mag­tárba szállítják. Versenyben von­nak Kányavár községgél s a ver­senyt meg is akarják nyerni. Ezért az aratási munkákat Hor- uá.;h István illán most már Mol­nár Jenő tanácstag, Ambrus András dolgozó parasz/ is meg­kezdték. Egy-kcl nap és Döme- fóidén mindenki y&ztQi wak zf A gabona cséplését a mi- raszter tanács határozóid­ban megállapított határidőnél ko­rábban, augusztus 10-ig. az egyéb magfcleségek cséplését pedig szeptember '20-ig befejezik. Az élőin másoduciésekcf a­*** tsz dolgozói julius 20-ig el­vetik. áj, A termény gyűjtés fö jel- * szava: ..cséplőgéptől a he. gyűjtőhelyre“ megvalósításáért 0 tsz dolgozói, búza, rozs. árpa és zab begyűjtési ■ kötelezettségüket augusztus 15-ig teljesítik és vál­lalják. hogy a terményeket teljes egészében közvetlenül a cséplő­géptől a begyüjtöhelyre szállít­ják. A zalaegerszegi' D i esős ég Sztálinnak-isz igazgatósága, Zalavég nem hagyja magát A zalavégi tanácselnök levele Zalavég község dolgozó pa­rasztsága befejezte a kapásnövé­nyek megmunkálását, a szénabe. takarítást és szőlőpermetezést. Végeztünk az őszi árpa aratásá­val is. A biborcsépléshez sorra jönnek a 'megrakott szekerek és ■telnek a zsákok az ötmázsás át­lagterméséi gyönyörű bibprmag- qal. A rozs aratását ünnepélyes keretek közölt megkezdtük és suhog a kasza gz érett, sárga rozstáblákon. Harcolunk minden szem gabonáébékénk megvé­déséért, így felel községünk dol­gozó parasztsága, a Grőszöknck, akik a mi nyugalmunkra törnek. Nem hagyjuk az elsőséget a munkaversenyben. a mezőgazda- sági munkák végzésében. Lehagy­juk a szentpéteruriakat! Kiírjuk a megye versenytáblájára ebben az évben is az elsőséget! Előre a hetedik szabad aratás teljes sikeréért! Előre a. béke- oi’ey (is győzeIniéér / / TOROK JÓZSEF - uk-clnfik

Next

/
Oldalképek
Tartalom