Zala, 1951. június (7. évfolyam, 135-150. szám)

1951-06-13 / 135. szám

Rendelet a cséplés szabályozásápftí 4 salalövői MNDSis-asssonyok tojás*, baromfi- és te/begyűjtési versenyre hívják a megye összes asszonyait AZ MDF ZAIiAMEfirYEl PÁRTBIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA VII. évfolyam 135. szám. Xra 50 fillér 1951. janins Szerda 13, WWflMB A koreai nép „Nagy és igazságos ügyünket az egész világ szabadságszere}ö népeinek támogatása és együttér­zése kíséri’“. Ezekkel a szavaik­kal szólította harcba népét Kira- Tr.Szen elvfárs. amikor Li-Szin- Man csapatai, imperialista gazdái utasítására orvul áttörtek ,a 38-as szélességi körön és megtámadták 3 Koreai Népi Demokratikus Köztársaságot. Néhány nap múl­va, junius 25-én lesz egy éve en­nék, s ez alatt az egy év alatt a vi­lágon mindenütt megismerték a koreai népet, forrói megszeret­ték a hősöket és harcukat test­véri iegyüttérzéssel, támogatással és büszkeséggel kiséri a világ sza- baságsjzeretö népei sorában a ma­gyar nép is. Az egy évvel ezelőtti, esemé­nyek tanítót iák meg igazán a magyar népet nemzetközi vonat­kozásban gondolkozni. Az egy évvel ezelőtti orvámadás állította még inkább csatasorba a magyar népet a békéért folytatott harc­iban. ijette az addig ingadozók nagy részét a béke törhetetlen harcosává. Elért győzelmeink, az ! ötéves terv első évének sikeres befe. ‘jezése, a második év első negye­dének győzelmes teljesítése nem kisrészben tulajdonítható annak, hogy a hős koreai nép harca megrázó erővel világítóit rá az émperkilistúk mérhetetlen becs'- ' ictenségére cs háborús szándékai Ira — és egyben hősirsségre, ál­dozatvállalásra szólította a ma- gyar dolgozókat. A magyar nép tanult a koreai hősöktől lángoló .hgzafi'Siágot, törhetetlen győzni. akarást. K az'impéfía"isták .elleni határtalan gyűlöletet és minden becsületes embernek húsába vá­gott az intő figyelmeztetés: nincs a világnak olyan távoli sarka, ahol az imperialisták a békés né- ■ pék szabadságára ne törnének dühödt hatalomféltésükben, vég- elkeseredett haláltusájukban. A magyar nép azért megy harcba, azért vállal áldozatokat a munkában, hogy szocialista épitőmunkáját ne zavarhassa meg az imperialisták) és csatlósuk, Tito támadása. Az egy év előtti esemény óf.a egyik szemével ál­landóan a nemzetközi helyzetet értékeli, hogy még nagyobb el­szántsággal tudjon hazája építé­sén dolgozni. Az imperialisták minden egyes provokációja, há­borús készülődései, a Tito-bandi- ták újabb és újabb, Magyaror­szág elleni és a jugoszláv nép el­leni gaztettei mind nagyobb erő­feszítésekre sarkallják üzemeink és a földek dolgozóit, mert tud­ják, a béke megvédése, erő kér­dése. Ila teljesítjük a tervet, ha több olajat hozunk fel a zalai olajmezőkről, ha több anyagot takarítunk meg. ha idejében be­fejezzük a növényápolást, és az aratásnál harcolunk minden szem gabonáért: erősebbek leszünk. Erősebbek Eszünk gazdaságilag, 'erősebbek politikailag és fejleszt­hetjük békénk őrzőjét, Néphadse­regünket. A koreai nép egyéves harca harca kötelez az Imperialista betolakodók ei­len kötelez. Kötelezi a magyar dolgozókat;, hogy 'a Imódosiitott ötéves terv végrehajtásiában a koreai nép önfeláldozó hősiessé­gének példáján álljon továbbra is, az eddiginél még jobban helyt. Ami. tegnap nagy volt, az holnap már kevés és holnap után már sokkalta több kell. Nem elég azt, mondanunk: hatalmas mun­kagyőzelemmel segítettük előbb­re a kongresszusi verseny során, a felszabadulás és a munka ün­nepének előkészületeinél ötéves tervünk megvalósulását. Nem elég azt mondanunk, hogy a pá- r os versenymozgalom kiszélese­dett üzemeinkben, dolgozóink nagy része hosszúlejáratú ver- ■senyszerződést kötött- Azt kell meglátnia üzemeink minden dol­gozójának. hogy a törvénnyé vált módosított ötéves terv sok­kal többet követel. Azt követeli, hogy többet vállaljunk, mint amennyit eredetileg, hosszúlejá­ratú versenyszerződéseinkben vál­laltunk. Azt követeli, hogy idő előtt teljesit'sük előirányzatunkat és egy jottányit' sem engedjünk a terv részleteiben való túltelje­sítéséből sem. A DlMAVAG és megyénkben Bázakeretiy# dolgozói ezt látták meg. Ezért intézitek versenyfel­hívás t pár osyers.enylá rsa ikhoz. Tudják ezek a dolgozók, hogy a koreai nép megsegítése nemcsak forintjaik, ajándékaik odaadása-" ban, szolidaritásuk kifejezésében rejlik, hanem abban, hogy lég­mentesen Telszigeteljük -az impe­rialista háborús tervek megvaló­sulásának, a háború továbbter­jedésének útját. Mi itt gazdasá­gilag és politikailag mérünk csa­pásokat az imperialistákra, amott ők a kinai önkéntesek támogatá­sával katonailag fullasztják ku­darcba próbálkozásukat. A leg­nagyobb ‘segítséget abban nyújt­ja a magyar dolgozó paraszt a koreai doigozó parasztnak, hogy elégeti tesz maradéktalanul kö­telezettségeinek, pontosan és idő­ben végzi-cl munkáit, jól taíkarit- ja be a gazdag termést és ver­senybe áll egymással: melyik tud jobban, harcosabban dolgozni a békéért. 1 Induljon meg üzemeinkben a lelkes vetélkedés Alkotmányunk, szocializmust építő hazánk szi­lárd alapja megszületésének két­éves évfordulójára és.-legyen a verseny módosított ölévos ter­vünk második esztendejének erő­teljes előrclc ndi tője. Lépjenek versenyre egymással dolgozó pa­rasztjaink az uj begyűjtési köte­lezettség maradéktalan teljesíté­se, az aratás és cséplés időben való elvégzése érdekében. Lel­kesítse dolgozóinkat ci hős koreai nép példája, az ő áldozataik lelkesítsék a mi dolgozóinkat ösz- szehasonlithatatlanul kisebb áldo­zatok vállalására, az ő fegyelme­zettségük, a munkafegyelem megszilárdítására. Erre int a koreai nép harcának egy év?. Aratóbrigádokaí alakítottak a Növény term ehető V dolgozói Az aratási munkák időben tör­ténő elvégzése érdekébei DlSz- szervezeteink, üzemeink és válla­lataink dolgozói, dolgozó parasz’. ságunk megsegítésére aratóbrigá­dokat szerveznek. A Növényter- termelteto Vállalat dolgozói ♦lóbb növényápoló brigádot ala­kítottak, amely azoknak a tszcs-k- nek segít, ahol lemaradás mutat, kozik a nö.vényápolási munkák­ban. A vállalat összes dolgozói most elhatározták: az aratási munkákban is segíteni fognak termelőszövetkezeteinknek. 15 millió forintos beruházással hatalmas* korszerű gyárrá fejleszti az ötéves terv a kanizsai Ásványolaj Gépjavító Vállalatot Módosított ötéves tervünk nagy­szerű lehetőségekeit nyitott meg az egyik legnagyobb zalai üzem, a nagykanizsai Ásványolaj Gép.ja. vFó Vállalat előtt. Megemlékez, tünk arról, hogy a vállalat 15 milliós költséggel nagyszabású üzembővitést hajt végre még eb­ben az esztendőben. A hatalmas összeg egyrészét uj gépek beszer­zésére, más részét pedig uj üzem­részek építésére fordítják, A 15 millió forintból a legtöbb a vállalat eddigi szűk keresztmetszetének, a gépműhelynek jut. Köz’iudomásu, hogy a gépműhely teljesítőképessége a jelenlegi vi_ szonyok között meglehetősen kor. látozott. A terv-egyre nagyobb feladatokat ró n vállalatra, s ez olajtermelés fokozását eJösegitő, javítás alatt álló gépi berendezé­sek valamennyi alkatrésze átmegy a gépműhelyen, amelynek mun­kája sokrétű, elaprózott. A válla, latnál folyó munka nem egy esetben éppen a gépműhelynél akadt el. Ezt az üzemrészt most jelentősen kibővillük, • “ • ­Uj gépek egész sorát állítják he ebben ez esztendőben a termelésbe, s a gépműhelyhez hozzáveszik a Jalta tosműhelyt, az öntődét, valamint a hegegztömü- helyt, amelyek uj helyiségbe köl­töznek, Könnyít a gépműhely helyzeten az is, hogy a gépkocsi- javító, valamint a traktor, és mo.. 1 orszerelő'műhely a jövőben sa­ját maga végzi el azokat a gépi munkákat, amelyeket • eddig az esztergamüheiy végzek. Termé. szetesen ezek az üzemrészek is kapnak megfelelő gépeket. A vállalat nagyarányú fejlesz. iésénél .jelentős munkaeröszükséglet mutatkozik majd. Az uj gépekhez nagyon sok szak. munkásra lesz szükség, Ezért. a Gépjavító Vrnál máir most hozzálátnak a szakmunkás, utánpótlás kin íveléséhez. Széleskörű átképzés indul meg ju]ius 1-én, s ekkor kezdi meg munkáját a vállalat újonnan létesítendő 'tanmű­helye ■ ]'s. A tanműhely három műszak­ban dolgozik majd: két műszak, bap az átképzőtökkel, egy mű. szakban pedig az utolsóéves ta­nulókkal foglalkoznak majd. A szakmunkás-utánpótlásnál figye­lembe veszik e miniszterta-nács­nak azt a határozatát, amely a nőknek a termelésbe való foko­zottabb bevonásáról intézkedik- Az uj szakmunkások nagy ré­sze női munkaerő lesz. Az üzemfejlesztés végrehajtá­sával megváltozik a vállalat jel­lege is és az eddigi, főleg javitójeTlegü üzem újat termelő gyárrá ala­kul át. Ezzé] megváltozik a vállalat ne­ve is. Az Ásványolaj Gépjavító Vállalat uj neve Nagykanizsai Gépgyár lesz. Az uj gyár az ásványolaj- bányászathoz szükséges gépi fel. szereléseket állítja elő és csak az ásványolajipar részére dolgozik majd. Tehát nem keli mindenféle javító munkával bajlódnia! a Nagy. kanizsai Gépgyárnak, hanem mim den energiáját , olaj termelésünk fokozásának szolgálatába áldhat, ja. Béke-begyűjtési versenyt u csapi községi tanács A csapi dolgozó parasztok még élénken emlékeznek Varga Imre veft pártfitkárra és Varga Imréné volt tanácselnökre, akik valósá­gos önkényuralmat teremtettek a községben. A becsületes dolgozó­kat lépten-nyomon fenyegették és kényszeritefték állami kötele­zettségeik teljesítésére. Ök pedig ugyanakkor titokban feketém vág­tak. borjút, szála stakar mánt/-be . adási kötelezettségüknek pedig egyáltalán nem tetfeki eleget, ha­nem a szénát feketén értékesí­tették. A dolgozók ébersége azon­ban le cplezte őket és véget vc~ tett basáskodásuknak. A községi pártszervezet, élén becsületes, letlreké-sz. a néphez és a Párthoz hű elvfárs áll. § a ta­nács elnöki tisztségét is olyan dolgozó kisparaszt tölti be. aki mindig példát mutatott munká­jával a községbeli dolgozóknak. Csapi fellélekxett és a munka uj lendülefet kapott ebben a községben. Élénk bizonyítéka volt ennek a szombati tanácsülés, amelyen teljes számban megjelentek oj községi tanács tagjai, s kívülük nagyon sok dolgozó paraszt is volt ott. Horváth Antal elvtárs, a községi tanács végrehajtó bizott­ságának elnöke beszámolt a, VB munkájáról, a begyűjtés állásáról, majd azuj terménybegyüj;ési ren­delet végrehajtásával foglalkozott. Az első felszólaló Varga György kisparaszt, a tanács tágja voll. Ezeket mondta: — Ma mindannyian a békéért harcolunk a munkánkkal. A békét erősítet­tük, amikor korán elvetéltünk, s azt tettük, amikor a növényápo- lásj munkákat is idejében elvé­geztük és végezzük. Ezért fogunk időben learatni és ezért; sietünk a csépi éssel is. Milyen szép lenn-e, ha a tér. ménybegyüjtést béke.bcgyüj- tésként bonyolítanánk le és már a géplő] teljesítenénk be­adási kötelezekségünket. Én azt. javasolom elvlársak — mondja végül, — hogy ezzel kapcsolat­ban hozzunk határozatot, egy­ben pedig hívjuk ki versenyre járá­sunk és megyénk valamennyi községi tanácsát, s a közsé­gek dolgozó parasztságát. Szavait nagy lelkesedéssel fo­gadlak .a lanács tagjai és a köz­ség dolgozói. A begyűjtési állan­dó bizottság vezetője, Tóth László helyeselte a javaslatot és aján­lotta: fogadja el a község. Pálmai György elvtárs, a községi párt- szervezet uj titkára a kezdemé­nyezés jelenföségégét méltatta és arról beszélt: mit'jelent az, hogy a község dolgozó parasztjai békességben versenghetnek a terméseredmények f okozásáén:, hogy • béke-begyűjtést indíthat­A csesztregi termelőszövetkezet már megkezdte az aratási mun­kák előkészületeit. Az esős időben sem ültek tétlenül, hanem a ga­bonaraktárak tisztitásáihoz fogtak, ren d bes ze díé'k munkás ze rszám a i J kát, gépeiket. A gabonaraktára- kat kitisztították,' .kifertőtlenitet- íék. Hogy az aratási munkákat zavartalan Hl végezhessék, három aratóbrigádot szerveztek. Ezek a brigádok nyomban versenyre hívták ki egymást. Az aratási munkákat a búza viaszérésekor kezdik meg, mert csak igy tud­ják elkerülni a szemveszteséget. Ha' csak egy százalékos szemveszteségünk van — mondja Pipke Viktória munkaérdemren- des tszcs-tag, akkor is országos vb^onyjatbaü már több vágón gabonát tesz kí ez. nak, hogy békében élhetnek. Buzdijotta a község dolgozó pa­rasztjait, hogy- vigyék sikerre a béke-begyűjtést, mert ezzel is nagy mértékben erő­sítik a béke táborát és segítik harcukban a békéért küzdő mil­liókat. Még több felszólalás hangzott el, majd a tanácsülés határozatot hozott, amelynek értelmében béke-begyűjtési versenyre hív­ja a csapi községi tanács Za’a megye összes községeit azzal, hogy a cséplőgéptől 24 órán belül az átvevőhelyre szál­lítják a gabenáf. ..A béke.be- gyűjtésben mi. községi tanácsta­gok akarunk az élen járni — mondja többek között a határo­zat. — hogy községünk dolgozó parasztjai péhlál vegyenek ró­lunk, s igy győzelemre vigyük a béke-begyiijtésen keresztül a béke ügyét.1 De nem elégedték meg az ara­tóbrigádok megszervezésével, ha­nem gondoskodik a learatott gabona őrzéséről is. Okultak a tavalyi tapasztalatokból, hogy az ellenség mindent elkövet.' bogv árthasson: felgyújtották többek között a becsebelyi • Rákosii fsz repcéjét is tavaly. A terméskilátás igen jónak mutatkozik. Gyönyörűen fejlőd­nek a.kapások is, mer* a gondos gazda módján ápolják azokat, A termelőszövetkezet dolgozói állandóan foglalkoznak a ma még egyénileg gazdálkodó kis. és középparasztokkal. Eljárnak hoz­zájuk, meghívják őke;, magukhoz, átadják tapasztalataikat, segítik őket'. Meg is van a becsületük a falu dolgozói előtt. Aratásra készül a csesztregi tsz

Next

/
Oldalképek
Tartalom