Zala, 1951. május (7. évfolyam, 101-118. szám)

1951-05-03 / 101. szám

Katonai díszszemle, százezrek szín pompás f elvonulása Budapesten a hetedik szabad május 1-én A budapesti Hősök-tere ünnepi díszít öltött május 1-re, Egymás titán érkeznek a disz_ emelvényhez a meghívottak: Párt vezetői, a minisztertanács, az Elnöki Tanács tagjai, külföldi vendégeink, élükön a Szovjetunió szakszervezeteinek küldöttségével, ■& termelésben, a tudományos munkában, a művészeti életben élenjárók. A dísztribünön foglal­nak helyet a baráti államok dip­lomáciai testületéinek képviselői, élükön J. D. Kiszeljov, a Szov­jetunió és Huain Cen, a Kínai Népköztársaság magyarországi nagykövete, a Magyar írók Szö­vetsége I. kongresszusára Buda­pestre érkezeit külfördi küldöttek. N'ogy íiaps fogadja a, tribünhöz érkező Gerő Ernő elv társat, Révai József elvi ár salt és a Párt Politi­kai Bizottságának többi (tagját. Dobi Istvánt, a miniszter,tanács elnökéi. Fergeteges éljen üdvözli Lenin és Sztálin legjobb magyar 'tanítványát, Rákosi Mátyás elv- társak Pontosan 8 órakor kürtszó jel­zi, hogy megérkezett Farkas Mi­hály elvtárs, vezérezredes, hon­védelmi miniszter. A díszszemle» parancsnoka Balta, István elvtárs, altábornagy jelentést lesz néphad­seregünk legfőbb parancsnokának. Jelentéstétel után Farkas Mi­hály elvtárs a diszszázadok felé fordul és megkezdi beszédét: Farkas Mihály elvtárs beszéde — A hetedik szabad magyar május elsejét dolgozó népünk >a béke védelmeinek és a szocialista termelés újabb győzelmeinek je­gyében ünnepli meg. Újra. azok­nak lelt igazuk, akik .töretlenül bíznak ® magyar munkásosztály erejében — mondotta a többi kö­zött. — Az idei május 1-én jobban, erőteljesebben, mint bármikor, visszhangzik ai világ a béka meg­védésének szavától. A sztálini igazság, hogy a béke fennmarad és tartós lesz, ha á népek ke­zükbe veszik a béke megvédésé­nek ügyét és mindvégig kitarta­nak mellette, ma már kioMhalat- lanul ott él százmilliók tudatában — folytatta. — Egyes háborús gyújtogatok szeretnék betiltani a békemozgat- ma't. Ehhez azonban nincs többé erejük, mart a békéért folyó moz­galmat nem lehet beültem. Szer­te a világon hatalmas erővel fo­lyik az öthatalmi béksegyezmény megkötése érdekében megindított aláirásgyüjlési kampány. — A mi hazánkban is nagy lelkesedéssel folyik az aláírás­gyűjtés. — Ha a béke megvédése a vi­lág népeinek és dolgozóinak leg­főbb kérdése, úgy azért van igy, mert az Egyesült Államokban, Angliában és Franciaországban olyan erők vannak hatalmon, amelyek nem ai béke megerősí­tésén, hanem egy újabb pusztító világháború előkészítésén dol­goznak. Titon nem segítenek az amerikai fegyverek •kell erősítenünk a szovjet-magyar barátságot és a népi demokratikus országokkal való szoros baráti kapcsolatot. Farkas Mihály ■ elvtárs beszéde után a magyar és a szovjet Him­nusz, ágyuk disztüze köszönti a hetedik szabad május 1-ét. Ez­után iái felsorakozott alakulatok a díszszemle parancsnokának ve­zényszavára dis'zmenetre sorakoz­nak fel. Amikor az utolsó disz- száaad is elhagyja, a teret, repü­lőgépek tűnnek fel a Magyar Népköztársaság fedségszineivel, a dobosok jönnek a Dózsa György. utón, majd iái 48-as zászlókat hoz­zák honvédcink, azután a liszti diszszázad, a tiszti iskolák dísz­szemlén résztvevő századai követ­keznek. A gyalogosok diszszázada haitszáztagu katonazenekar indu­lóinak ütemére lép el az emel­vény előtt, akiket a hadihajósok és az ÁVH diszszázadai követnek. Ezután a motoros felderítő szá­zad, a légvédelmi géppuskások az ejtőernyősök, majd ai tüzérség diszszázadai sorakoznak fel, s hatalmas, földet megreszkető dü­börgés jelzi, hogy a páncélosok közelednek. Délelőtt 10 órakor befejeződött néphadseregünk káprázatos dísz- felvonulása, s akkor megkezdő­dött Budapest, dolgozóinak elvo­nulása a disztribün előlit. Az egész több órán át tarló felvonulás dol­gozó népünk egységének, - a bé­ke (óborban való helytállásának kifejezője volt. fi Szovjetunió hadügyminiszterének napiparancsa Moszkva (TASzSz). A Szovjet­unió hadügyminiszterének 1951 május elsejei napiparancsa a töb­bi köbölt igy hangzik: „A szovjet nép május elsejét kimagasló győzelmekkel ünnepl i a gazdasági és kulturális építés minden terén. Lenin-Sztá.'in Párt­ja vezetése alatt országunk dolgo­zói sikeresen teljesítették a hábo­rú utáni sztálini ötéves tervet cs bizton haltadnak a kommunista építés uj győzelmei felé. A Szovjet Hadsereg csapatai, a nagy Sztálin által eléjük tiizöt-t' feladatókat teljesítve újabb sike­reket' ért el a harci cs politikai kiképzésben. Május elseje alkalmából üdvöz­löm a Szovjet Hadsereg egész személyi állományát és kívánok további sikereket a hadművészet tökéletesítésében, a fegyelem megszilárdításában és a hadsereg harci készségének fokozásában. VASZILJEVSZKIJ, a Szovjetunió marsallja, a Szovjetunió hadügyminisztere.“ fi Szovjetunió hadiíeugerészeü miniszterének napiparancsa Moszkva. (TASzSz). a Szovjet­unió haditengerészeti miniszteré­nek 1951 május elsejei parancsa a többi között igy hangzik: „A szovjet nép Lenin-Sztálin Párjának vezetésével május el­sejét uj eredményekkel köszönti a népgazdaság és .a„kultúra fej­lődése, a szociális,á állam hatal­mának megerősítése terén. A szovjet emberek a háború utáni ötéves terv sikeres teljesí­esc után a legnagyobb lelkese­déssel valósítják meg a kommu­nizmus épitcséndk sztálini pro­gramját1, A szovjet liaditengerészeik ébe­ren őrzik hazánk tengeri határait és május elsejét uj eredmények­kel ünnepük a harci és politikai kiképzés terén. JUMASEV tengernagy, a Szovjetunió haditengerészeti minisztere.“ ilapszaliásti május 1-i katonai díszszemle és felvonulás Moszkvában Yasziljevsakij marsall beszéde a ¥örös«íéren Moszkva, A moszkvai rádió .helyszíni közvetítést adott a má­jus 1-i ünnep alkalmából a moszkvai Vörös-téren megtartott hatalmas katonai díszszemléről és felvonulásról. A Vörös-tér körül emelkedő épületek gyönyörű ünnepi díszt öltöttek. A Lenin-mauzóleummal szemben álló épületeket vörös drapériák diszitik. A csapatok -lelkes hangulatban várják a díszszemle megkezdését A várakozás moraját hatalmas taps szakítja meg: Sztálin elv­társsal az élükön megérkeznek a Párt és a kormány vezetői és fel­mennek a mauzóleum emelvényé, re. Sztálin elvtárs nevét vissz­hangozza a Vörös-tér. Minden szovjet dolgozónak te­kintete és gondolata ezekben a pillanatokban Sztálin elvtárs felé fordul, aki népünket a boldogság magaslatára vezette szovjet nép, az egész haladó em­beriség, — A Szovjetunió dicső fegyve­res erői őrködnek a szovjet nép alkotó munkája és az állami ér­dekek fölött. Népünk bátran tá­maszkodhat a szovjet hadseregre és a haditengerészeti flottára, A szovjet fegyveres erők mindig készek, hogy méltóan és becsü­lettel teljesítsék kötelességeiket a hazával szemben. Vaszifjevszkij beszéde után folytatódott a moszkvai rádió helyszíni közvetítése. Elkezdődött az 1951-i díszszem­le. A menetét a Frunze katonai akadémia növendékei nyitják meg. Utánuk a Dzerzéinszkijről el­nevezett tüzérségi akadémia hall­gatói, majd a Sztálin páncélos akadémia hallgatói következtek. A páncélosok után a sztálini sóly­mok, a Zsukovszkijről elnevezett repülőakadémia hallgatói vonul­tak fel. A repülők után a Kali- n-yin nevét viselő gyalogos aka­démia növendékei következnek. A katonai akadémiák növendé­kei után a határőrök vonulnak fel. Most tengerészek következnek. A téren még tart a tengerészek elvonulása, amikor egy hatalmas négymotoros repülőgép jelenik meg az égen: V. I. Sztálin repü- lőgárdaaltábornagy vezérgépe. Ő> vezényli a légi díszszemlét. Utá­na hatalmas zúgással lökhajtóeos vadászgépek húznak el a Vörös­tér felett. A Vörös-tér most egy pillanatra kiürül. Egyszerre csak induló harsain fel — az I. lovasbndsereg régi, ismert indulója. Megjelenik a szovjet' lovasság, amelynek nevéhez annyi dicső hőstett fűződik a polgárhábo­rú éveiben, majd később a Nagy Honvédő Háború idején. A lovasság után, gépkocsizó gárdalövészhádosztály vonul fel. Utána vonulnak fel gépkocsikon az ejtőernyős alakulatok- A Vörös-téren feldübörögnek á hatelmas tüzérségi vontatók* cs nyomukban a lövegek. Most a légvédelmi tüzérség vonul fel. Jönnek a nagykaliberü és külön­leges nägykaliberü lövegek. Alig csendesedik el a tér. ami­kor ismét hatalmas- motorzugás és dübörgés rázza meg: jönnek á páncélosok. A katonai díszszemle ezzel vé­gétért és megkezdődött a moszkvai dolgozók nagyszabású felvonulá­sa. A béliéért folyó hűre jegyében ünnepelték n dolgozók világszerte 1951 május elsejéi — Az imperialista háborús uszítok Nyugat-Némétország fel­fegyverzése midiiéit már nyiltan imegkezdbék-a fasiszta Jugoszlávia felfegyverzését, is. Az a fegyveres támogatás, 'amelyet éz amerikai imperialisták és csatlósaik olyan sietve nyújtanak a Tito-bandá­nak, nemcsak a békés, szocializ­must építő szomszéd országok, de maga- a jugoszláv dolgozó nép el­len is irányul, amely egyre elke­seredettebb harcot folytat elnyo­mói. a Tilto-Rankovics fasiszták­kal szemben, A fasiszta Titon nem fog segíteni az amerikai fegyver­zet. Nemi utolsó sorban azért, mert a jugoszláv nép fiai nem lesznek az imperialisták zsoldo­sai. — Elvlársak! Bajt ár sak! A mai napon, mint mindannyiszor, — folytatta Farkas elvtárs —, amikor ;a felszabadult magyar nép ünne­pel, a hűség és hála érzésével fordulunk nagy felszabadítónk, a Szovjetunió és rnindannyignk ál­tal forrón szeretett Sztálin elv- lárs felé. Ez az érzés minden nappal erősödik bennünk, mert szabadságunk és függetlenségünk kivívása a hős szovjet nép har­cainak eredménye, mert felemel­kedésünket biztosítja a Szovjet­unió szakadatlan baráti segítsége. Erosi isiik í óvá b b u szovjet-magyar barátságot! — Ahhoz, hogy hazánk és né­pünk még eredményesebben ha latiján előre a szocializmus ■ut­ján — mondotta befejezésül Fal Ica« Mihály elvtárs. — ■ tovább — mondotta a moszkvai rádió. A Vörös-téren vezényszavak hallatszanak. A Kreml torony­órája elüti a tizet. A Vörös-téren feltűnik lován Vasziljevszkij mar­sall hadügyminiszter alakja. Ö fogadja a katonai díszszemlét. Eléje megy Artyemjev vezérezre­des és jelentést tesz. VasziljefL szkij marsall Artyemjev kíséreté­ben ellép a csapatok előtt. A csapatok megszemlélése után Vasziljevszkij marsall visszatér a Vörös-térre és felmegy a mauzó­leum emelvényére. Kürtszó har­sán, Vasziljevszkij marsall meg­kezdi beszédét: — Amíg a Szovjetunió és a né. Pi demokratikus országok erőfe­szítéseiket a gazdasági 'élet és a kultúra fejlesztésére irányítják, a tőke országaiban, amelyeket az amerikai imperialisták vezetnek, fokozott előkészületeket folytat­nak az uj világháborúra — mon­dotta a. többi között.-— Az amerikai monopolkapita­listáknak más országok kirablása és rabs-ágbadöntése miatt szüksé­gük van a háborúra. Ezérj- uta­sították el a szovjet kormány ja­vaslatát a békeegyezmény megkö­téséről. a fegyverkezés csökken­tétéről és az atomfegyver eltiltá­sáról. — Ami a Szovjetuniói illeti — politikája világos. Kormányunk mindig a háború megakadáíYozáséra és a. béke megőrzésére irányú?« politikát folytatott és továbbra is vál­tozatlanul íly-ea politikát fog folytatni, ”7/ a politikái' helvedí ■ óz esfész Május 1-ét iái dolgozók, a bé­kéért harcoló népek világszerte lelkesen, harcosan ünnepelitek. SANGHAJBAN rég nem látott népes tüntetésre került sor má­jus 1-én. Az ünneplők száma elérte a két és félmilliót. Sangháj dolgozói hitet tétiek a békéért ví­vott harc, az amerikai agresszió el'lem küzdelem fokozására! és a Koreának nyújtandó segítség mel­lett. PHENJANBAN a Munka Ünne­pe alkalmából rendezett gyűlésen részj.vcítlek a Koreai Népi Demo­kratikus Köztársaság kormányá­nak tagjai, politikai pártok, tár­sadalmi szervezetek . vezetői, ai néphadsereg katonái, (tisztjei,’ tá­bornokai, resztvettek a dolgozók. Az ünnepi beszédet Pák Hen En miniszlerelnökhelyeües mondottjai. VARSÓBAN a május 1-i ün­nepségek a Lengyel Egyesült Munkáspárt Központi Bizottságá­nak. diszgyülésével kezdőditek meg. Ezen :a papon Varsó utcáin kora reggeltől fogva hatalmas tö­megek vonultak fel, akikhez Bie- rut elnök intézett beszédei. PRÁGÁBAN csaknem félmillió ember vonult el szinpempás mé­néiben a Vencel.fé^en felállított disztribün előtt. Bratislavábsm csaknem százezer dolgozó vetít ré-z!;- a május 1-i békemenetben, itt Villi-sm -Siroky ejvtárs, mi- nisztereínökhelyetíes és külügy­miniszter mondott beszédet. BUKARESTBEN ezen a napon leplezték i'2‘ a Sz-tálin gmerteisszi- musz-téren Sztálin elvtárs hatal­mas szobrát a Román Munkás­párt az állam, éa a diplomáciád I testület, valamint Bukarest dol­gozóinak jelenlétében. SZÓFIÁBAN 300 ezer munkás, paraszt és értelmiségi (tüntetett Dimitrov 'elvtárs mauzóleuma' előtt. Sztálin város hajógyári munkásai uj bolgár hajó elkészí­tésével ünnepelték a Munkai nap­ját. PÄRIS dolgozóinak sokszázez- rcjs tömege ez öthatalmi béket- egyezményjt, békepolitikát, embe­ribb életkörülményeket követelt május 1-i felvonulásán. A transz­parensek egész sora hirdette a Szovjetunió, a Rínál Népköztársa­ság és a népi demokráciák döntő szerepét a békehaircban és bélye­gezte meg az imperializmust. A sorozásra kerülő fiatalemberek ezt a feliratot vitték: ,,Mi sohasem viselünk háborúit & Szovjetunió ellen!“ Amikor az . északafrikai dolgozók vonultak a Bastille-tér felé, hatalmas- rendőregységek próbálták felbomlaisztani az algé­riai menetet. 200 sebesült — köz­lük 80 rendőr — és többszáz le­tartóztatott áldoznia van a rend­őri beavatkozásnak. Paris városi képviselőted.ületének kommunista' tagjai közleményt adtak ki, amelyben élesen tiltakoznak a rendőri erőszak- ellen. LONDONBAN az Angol .Kom­mun isi a Párt tartott nagygyűlést május 1-én, ahol Hány Polliit elvtárs, főtitkár mondott beszé­det. Kijelentette, ha Morrison külügyminiszter békét ak^r, je­lentse ki: haladéktalanul kivonjuk csapatainkat Koreából; s Anglia arr? ha; mali a fel mindén befo­lyását, hogy a Kinai Népköztár­saságot '■'Cgvők fej a Biztonsági Tanácsba, s kapja vissza Taivarit. BERLIN nyugati és keleti öve­zetének 900 ezer dolgozója vett részt a minden eddigit felülmúló hatalmas felvonuláson. Herbert Warnke, az ünnepség szónoka hangoztatta: az egész német nép elsőrendű feladata, harcolni az Adenauer-kormány és a német monopolkapitalisták diktatúrája ellen. RÓMA dolgozói kötelezettséget vállaltak, hogy harcolnak a béke frontjának további megszilárdítá­sáért, a nép mozgósításáért a Béke Világtanács felhívására, BECSBEN három óra hosszait tartott a dolgozók felvonulása, amit az Osztrák Kommunista Párt szervezett. Felvonulások és tünte­tések voltak Ausztria minden na­gyobb városában. MADRIDBAN és Spanyolország más városaiban a; rendőri megerő­sítések ellenére a dolgozók több röpgyülést tartottak május 1-én. AMSZTERDAMBAN- és Hollan­dia nagy városaiban a munkások tízezrei hagyták ott munkahelyü­ket, hogy résztvegyenek az ün­nepségeken, amelveken á Szovjet­unióval va'ó barátságot és a le­fegyverzést követelték. DZ5AKARTÄBAN, Indonézia fővárosában 250 ezer munkás vo­nult fel május 1 én, követelve a Hollandiával kötött kerékasztal- egyezmény felbontását. Indonézia, megszab "ditasái a félgyarmati 'helyzetből. A felvonulók lelkesen éltették a Szovjetuniót. 3 Csütörtök. 1951. máj. i.

Next

/
Oldalképek
Tartalom