Zala, 1951. május (7. évfolyam, 101-118. szám)

1951-05-03 / 101. szám

Beszámoló a moszkvai és buclapesl? május a-i iiunepségekröl Révai József ctví'árs felszólalása az írószövetség' kongresszusán MÖP ZALáM£G¥El PÁRTJBIZOVTSÁOÁNAK NAPILAFJA VII. évfolyam 101. szám. Mra 50 fifiiér 1951. május 3. Csütörtök Nzáiezrek ünnepeltek? tüntettek Zalai Miegrwélteis a m^ni 1-t iiélíe“^eiaeg,«i;€5SKglév; Harcos elszántsággal, boldog büszkeséggel ünnepeltek megyénk dolgozói Május 1, A hetedik szabad, m dalnvisan az egész világ, megyén május még nem volt a mü-gyar fö május a szabadság és a béke mái regszemléje, a béke erőinek tilta boldog jövőjének követelése w na porzékoló háborús uszítok tábora Május 1. Büszkeség tölti cl d jeíuniú, a nagy Sztcüin felszabadít mentünk át. A szocialista munka, virágzó országot, virágzó földet t nak elöltünk. Kezünkben tartjuk perialisták. a Tito-banda el akim ismét rommá, földjeinket ismét t ünnepünk, 1051 május 1. erőteljes felé, a mi ünnepünk azt mutálja, meg is tudjuk védeni a békét. ájus köszöntött napsugar.asan, dia- k dolgozó népére. Ilyen boldog Időn történelmünk során. Ez a jusa, A béke erőinek hatalmas se­kozó ünnepe, a dolgozó emberiség gyszerü eredményeink láttán to­jóié. olgozó népünket. Amióta <o Szöv­ött minket, hatalmas fejlődésen a- szocialista építés a, romokból eremlett. Végtelen távlatok nyíl- boldog jövőnket, amelyet az im­ák ragadni tőlünk. Városainkat erriet övé akarják változtatni. A mi tiltakozás a háborús gyujLogatók hogy nem csak akarjuk, hanem A zalaegerszegi felvonulás fél lü-kor kezdődött. Elől az úttörők haladtak pergő dobokkal. Utánuk •következeit a hatalmas Szabad- ságszobor, majd Lenin. Sztálin és Rákosi elvíárs • arcképe, mind- egyik egy-egy hatalmas, vörös selyemből készült ötágú csillagbal foglalva. Aztán jött a feldíszített motorkerékpárosok, majd a ke­rékpárosok sora. A demokratikus rendőrség impozáns, uj egyenru­hájában vonult iái sorban, utánuk r zalaegerszegi modellező fiatal­ság. magasra emelv,3 repülőgép modelljeiket, aztán jöttek a párt. és a tömegszervezetőle, az üzemek, intézmények és hivatalok. A Ma­gasépítési Vállalat egyik gépkocsi­ján a ruhagyári építkezés élüzem. jelvénye volt elhelyezva és az építésügyi miniszter vörösselyem vándorzászlója. A jelvény és ai zászló mindennél hüebb kifejező­je annak, hogy a vállalat dolgozói büszkén ünnepelhetik május 1-ct. mert nagyszerűen dolgozlak a békéért. De bemutatták eredményeiket is. Az egyik autón a ruhagyári építkezés, a bérház és a bölcsőde távlati képe volt látható. Utánuk következtek iái többi üzemek, a Gépjavító- egy dübörgő „•SztáH- nyeccel, ai fütőház egy motorvo­nattal, majd az állami gazdasá­gok és a ttszcs-k valamint az beszélt. A magyar dolgozókhoz szólt, a SzovjeL Hadsereg nevében üdvözölte aj zalaegerszegi dolgo­zókat. — Ez a mai, nap, a szabad­ság és a béke .harcos ünnepei még jobban elmélyíti ai barátsá­got a Szovjetunió és a magyar nép között — mondotta. Utána; Ke­resztes Mihály elvtárs, a földmű­velésügyi miniszter. első helye! le­se mendetta el ünnepi beszédét. Keresgélés Mihály elvíárs beszéíle — A munkásosztály történelmi hivatása;, hogy megdöntse iái ki­zsákmányoló kapitalisták uralmát. Minden május 1 ennek az ostrom­nak a megújítása volt. A felsza­badulás óta azonban egészen más ünneppé lett nálunk május 1. Ez az ünnep most inkább, mint va­laha a nemzetközi szolidaritás és •a> béke harcos ünnepe lett. Fejlődésünkről beszélve rámu. látott, hogy tovább kell fejleszte­nünk nehéziparunkat, hogy minél több gépet adhassunk mezőgaz­daságunknak, hogy ■ felszabadít­hassuk parasztságunkat az em­bertelen munka alól. MéSyílsütk cl méginkáklh a Szovjeíiaaáó iránti szeretefiisaket • A Szovjetunió 4-ik ötéves 'terve során oly hatalmas eredmények születtek, amelyeket csak ai kom­munizmust cpitő országban érhe­tő cl — folytatta! Keresztes Mi­hály elvtárs,.— Ötéves tervünket mi is végrehajtjuk, ehhez azon­ban szükséges, hegy a Szovjet­unióval .ai legszorosabb együttmű­ködést teremtsük meg. v 'Rámutatott, hogy ez imperialis­táknak is vannak terveik, de ezek a tervek olyan tervek, amelyek­kel ai mi építő munkánkat akar­ják rombadönleni. — Jugoszláviá­ban mcst folyik a munka, hogy a kapitalizmust ismét helyreállítsák — mondottal s itt. rámutatott a magyar ügyvivő ellen elkövetett aljas merényletre. Erősítsük Néphadseregünket A tömegből felviharzott a kiál­tás: — Vesszen Tito. A továbbiakban a békealáirúsi mozgalom hatalmas sikeréről be­szélt Keresztes Mihály elvíárs. Ezzel .kapcsolatban. elmondta-, hogy a, tavaszi vetések á befeje­zéshez közelednek, ami szintén, békénket erősiti. -k Békénk meg­védéséhez azonban erős, ütőképes hadseregre is -szükségünk van — mondotta. — Néphadseregünkre büszkék lehetünk, de azért állan­dóan erősítenünk kell, hogy nyű­göd tább ah végezhessük iaz építő, a iterm'elő munkái. Beszédét gyakran szakította meg feldörgő taps. Ahányszor Szí! álin, vagy Rákosi elv társ neve elhangzott, iái -tömeg percekig tap­solt és éltette a- béka nagy harco­sait. Amikor az ünnepi beszéd vé­gétért és elhangzott az Internaeio- nálé, utána) még hosszú ideig dör­gölt isi hang: — Éljen Sztálin, él­jen Rákosi! — és harsogott a taps. Zalaegerszeg dolgozol ezen a napon szivük mélyéből ünnepel­tek, mert ez a május 1. ez lse ünnep békeharcunknak hatalmas kifejezője. Megmozdult egész Nagykanizsa egyénileg dolgozó parasztok ko­csisora. A zalaegerszegi Népbol- iok meneténél ügyes karikatúrá­val ábrázolták Tilot, mint az im- perialisák szekér tolóját.' Tito és ez amerikaiak többi lakájai több helyen is -tarkították a menetet. Thonak egyik megszemélyesítője olyan hű képet adott a-jugoszláv hóhérról, hegy egy kutya, mely -szelőit békésen szaladgált a tö­meg közölt, beleharapott á lábá­ba. — Titorai még a' kutyák is haragusanak — mondták derülten egvcssk, de ebből a derübő.L is kiütközött a> Tito iránti gyűlölet. A Marx-férre érve, a hatalmas tömeg a gyönyörű emelvény előtt várta az ünnepi beszéd kezdetét. Egy szavalat elhangzásai után Darabos Ági úttörő üdvözölte orosz nyelven a felszabadító Szov­jetunió küldötteit. V-ejczi Ferenc elvtárs, a Városi Méreteiben minden eddigit ma­gasan felülmúlt- Nagykanizsa dol­gozóinak május 1-i ünnepsége. Ezres tömegek vonullak fel a vá­ros utcáin, s tüntettek iái béke nagy és legyőzhetetlen ügye mellett. Előző este fáklyás menetben vo­nullak a kanizsai dolgozók a Szabadság-téri . szovjet hősi em­lékmű elé, ahol változatos kultúr­műsor szórakoztatta őket. Kedden reggel zeneszóra ébredt s város, amelyen már a korai órákban ünnepi hangulat uralko­dott. Nyolc órai után már meg­kezdődött a gyülekezés a felvonu­lásra. Az utcákon ezernyi ember, kitüntetése. Az élen motorosok haladtak, majd nyomukban ke­rékpárosok mentek. Nagykanizsa sportolói sporteszközeikkel.’ mez­ben vonullak fel a VTSB tagjai­nak vezetésével, A sportolók után az olajipari vállalatok dolgozói jöttek. A tömeg lelkesen ünnepelte a kék ingben, vászonnadrágban és sap­kában felvonuló ipari tanulókat. Lenin, Sztálin és Rákosi elv tár­sak hatalmas méretű képei után ellenségeink nagyméretű gúny- képeit vitték. Szemléltető ábrá­kon, grafikonokban mulatták be Nagykanizsa népének termelési eredményeiket az olajipari dolgo­zók; azokat az eredményeket, amelyekkel az ötéves terv sikeres megvalósításához, Pártbizottság titkárai megnyitotta- ■tz ünnepi diszgyülést. Üdvözölte a hős Szovjet Hadsereget, mely oly nagy áldozatot- hozott a mi felszabadításunkért. Vejczi elvtárs megnyitója után 'a Szovjet Had­sereg képviselőében a- Szovjet­unió egyik magasrangu tisztje s mindnek az arcáról sz öröm, az eléged.:; tség sugárzik. Nagykani­zsa- dolgozói forró lelkesedéssel ünnepellek immár hetedszer a szabad munka ünnepét. Ragyogó­an -sütött a nap, amikor megkez­dődött a nagyszabású felvonulás, a kanizsai dolgozók hatalmas bé* a Iiclsc vcdclnacltez járulnak hozzá. Utánuk szinte végeláthatatlan sorban Kiskanizsa dolgozó pa­rasztjai haladtak el lovaskocsi­kon ai diszsmelvény előtt, melyen a Megyei és a Városi Párlbizo't- ság képviselőin kivül a tömeg­szervezetek vezetői és a város élenjáró dolgozói foglaltak he­lyet. A vörös drapériával 'díszí­tett emelvényen népünk vezetői­nek arcképei mellett ai testvéri kommunistái pártok vezetőinek arcképei, s a népi demokratikus államok zászlói voltak. Az üveggyár és a Magasépilési V; dolgozói jöttek ezután. Az épi- tőmunkások most folyó építkezé­seik modelljét mutatták be. Most láthatta) első ízben, Kanizsa- népe, milyen lesz az uj tűzoltólaktanya, amelyet a legújabb módszerekkel építenek. A Vörös Csillag-terme­lőszövetkezet fiataljai népi vi­seletbe öltöztek. Egy kocsin a szovjet mintára létesített nagy­üzemi kertészet kicsinyített má­sát mutáltál be a szövebkuzet tag­sága. Pompás volt -a- Kiskereske­delmi Vállalat felvonulása. A dolgozók számtalan zászló és transzparens alatt vonultak. Több kisebb üzem után Nitjgykauizsa fiatalsága következett. A dolgozók lelkes tapssal üdvözölték az úttörőket, -akik dobszóval, fehér ingben és vörös nyakkendővel vonultak. A középiskolák tanulóifjúságának egy kis csoportja azt mutatta be,- hogy mennyien tanulnak tovább, s milyen főiskolán szerzik meg azt a tudást, amellyel a szocializ­must építők hatalmas táborába lépnek. A vasutas dolgozók élén Nép- köztársaságunk dineréi vitték a dolgozók s fegyverrel őrizték - zi mintegy jelképezve, hogy dolgozó népünk megvédelmezi hazánkat minden ellenséges támadáss; ' szemben. Ismét kisebb üzemek dolgozói jöttek, akik számtalan ötlettel fejezték ki azt, hegy a békéért harcolnak, szeretik né­püket és gyűlölik ellenségeinket. Több. mint két óra hosszat t r- tcll a felvonulás és ezalatt az idő alatt sókezer kanizsai dolgozó vo­nult fel ai Sztálin-uli diszemelvény előtt és íüntetcíí a béke iigye mellett. Ezer és -ezer békeharcos vonult fel Nagykanizsa utcain, olyanok, akik & békehét nagyszerű ered­ményeivel telték nyomatékosabbá aláírásukat, mellyel követelték az .ölhatalmi békeegyezményt, Délután a sétatéren szórakozó!t Nagykanizsa dolgozó népe és ün­nepelte a hetedik szabadd május'. Este pedig a Sztálin ulon nagy­szabású utcabállal ért végeit <ai má­jus 1-i ünnep, amely uj erőt, ha­talmas -lendületet adott a további termelő munkához, uj eredmé­nyek eléréséhez. A békéért mindén áldozatot vállalunk! Zalaszentgrót dolgozói reggel 9 órakor gyülekeztek & Béke-liget­ben. A dolgozók lelkes tömege végigvonulva! Zalaszenlgró.l főút-'' cáján a sportpályára ment, hogy ott tartsa meg nagy ünnepéi. A menet élén a pártszervezet tagja­it a Téglagyár dolgozói követték hatalmas táblákkal, -ezeken a ter­melésben elért eredményeiket Ír­ták fel. Zalctszentivánón s* délutáni fel. vonulás után 5 órakor lü tagú kül­döttség érkezett a községbe Ali- bánfáról és Petőhenyéről. A kül­döttséget Hóbor Ferenc elvtárs, a tanács elnöke üdvözölte, majd a három község ei tavaszi mun­kákban elért eredményeiről szá­molt be egymásnak. Zalaszsnt- iván,. Alibánfa és Petőhenye dol­gozó parasztsága jó munkával, vi­dám felsza'badultsággal ünnepelte május elsejét, megfogadták, hogy a békéért minden áldozatra ké­szek. Keli »(Ián kultúrműsorban : „Üzenet az élőknek4* Póhassepetken hétfőn este a Párt és tömegszervezetek tagjai fáklyás felvonulást rendeztek, majd a sportpályán e- DISz és az úttörők kulturcscportjai tábortűz mellett szórakoztatták a község dolgozóit. Kedden reggel zenére ébredi -ai falu dolgozó népe. Kehidán a felvonulás központ­ját képezte a mezőgazdaság fej­lődésének bemutatása, A legré­gibb faekétől a legkorszerűbb mezőgazdasági gépekig mindent láthattak a falu dolgozói. Este a keliidai állami gazdaság vezető­képző iskola növendékei és a he­lyi DISz szervezet közösen „Üze­net az élőknek“ cimü háromfel.. vonásos színdarabnak részleteit .-mutatták be. A jelenetek Julius Fucsik. a nagy csehszlovák kom­munista szabadságharcos harcos életét tükrözték vissza. A község dolgozói az előadás után ismét fogsdaimaé tettek, hogy szabadsá­gukért, békés életükért, amelyért Julius Fucsik is életét áldozta, minden áldozatot meghoznak é3 jó munkával, de ha kell fegyver­re] harcolnak a háborús gyújtoga­tok ellen. A héhetáhm* seregszemléje a határmentén Ez a- diadalmas, harcos sereg. I szemle uj erőt ad itt közvetlen >a magyar-jugoszláv határszélen el­húzódó Gáborjánháza és-. Böde- hám- község dolgozó népének is. A tanácsháztó] mintegy három­négyszáz méterre már az emberi jogokat lábbal lipró fasiszta Tilo­I banda hordái, basáskodnak. Agyu- lövés-k hangjai hallatszanak át, majd géppuskaropogás. — Nem fél említenek meg ben­nünket. Mi erősek vagyunk. Nyolcszázmilliós a mi táborunk — mondja Nyakas József tanács­tag. — A szabadságunkat hozó Wa ai I ja e g1 e r & & e g1 ünnepe

Next

/
Oldalképek
Tartalom