Zala, 1951. április (7. évfolyam, 76-100. szám)

1951-04-01 / 76. szám

Közöljük a Tervkölesön-huzás nyerőszámait Ülést tartott a megyei iamács VII évfolyam 76, szám, Tito-banda a jugoszláv oép hóhéra, a béke elvetemült ellensége A Pártkongresszus határozatai alapvető feladatiként szabták weg számunkra békevédelmi felké­szültségünk fokozását. _ Mennél gyorsabb ütemben tör előre a vi­lág békemozgalrna, annál inkább növekszik az imperialisták gyű­lő 1st e és mohóbban i'egy vei;kez- neic. ” Éppen ezért nekünk is ciinrc éberebben kell őrködnünk békénk, szabadságunk felett. A nemzetközi helyzet egyre fokozódó feszültsége bennünket annál inkább érint, mert közvet­lenül határaink mentén aesavko- dik az imperialisták elvetemült» sötét, gyilkos provokátora: Tito és bandája, aki most már leple­zetlenül egybeikapcsolta sorsát az •amerikai halálgyárosokkal, azok támadó politikájának eszközévé vált. Ez az aljas szándék vezeti a tiroistákat, amikor egy év .alatt 759 esetben sértették meg hazánk határait. Orvul határőreinkre lövöldöznek Rankovies janicsár­jai, kémek, diverzámsok százait dobják át határainkon. Az el­múlt hónapokban például odáig vetemedtek, hogy saját határőrü­kéi gyilkollak meg csak azért, hogy a gyilkosságot ránk ken­hessék és ezen a jogcímen újabb •aljas rágaiomhadjáratpt indít­hassanak a népi demokráciák, a kom murr ~ ’ 1.... S re -je: v r.i ö ellen. Tito fasiszta bandája elvete­mültségében túltesz a hitleri hor­dákon is! Napirenden vannak a gyilkos­ságok, ártatlan emberek ezreinek elhurcolása. Akárcsak a náci megszállás idején, Tito terror­csapata, az UDB, a rémtett,ek sorozatéit követi el nap mint nap. Jugoszláviában ma már az is megbocsáthatatlan vétségnek szá­mit, ha valaki a Szovjetunió ne­vét ejti ki a száján, vagy csak egy szóval is .bírálni merészeli a Tito-banda aljasságait. Egyedül az andrijeveai járás­ban 130 embert tartóztattak le cgv hónap alatt. Podgorícán egy nap 'alatt 60 embert! hurcoltak el. A letartóztatottakat balbár módon megkinozzák. Az egyik délboszniiai deportáló táborban például úgy igyekeznek beisme­rést kicsikarni bűnbe len áldoza­taiktól, hogy megkötözik, ha­sukra csövet1 szerelnek és ebire kiéheztetett patkányokat tesznek, hogy az éhes állatok az élő em­berhúst rágják ki. ..A jugoszláv dolgozók nem akarnak tovább igy élni, néni akarnak a koncentrációs tábo­rokban elpusztulni, elég volt az éhezésből, a rongyokból!“ — mondotta az egyik emigráns ju­goszláv dolgozó. Szavai nyomán elképzelhetetlen nyomor képe vetődik elénk. Boszniában nem egy olyan falu van, ahol a Tito-pribéfeek az mohó szem gabonát is elhur­colták. Jugoszlávia 16 millió lakosa közül csak 4 millió kap élelmiszereket, a többi a fekete­piac megfizethetetlen árain kény­telen tengődő életét biztosítani. Jugoszláviában egy dolgozó át­lagos havi keresete 3.000 dinár, ezzel - szemben egy kiló cukor fekete ára 600—700 dinár, a tej literje G0 dinár, szalonna CŰU dinár, Tehá* egy havi fizetéséből egy átlagos jugoszláv dolgozó legfeljebb 5 kiló cukrot vásárol­hatna, ha semmi másra nem köl­tené, például lakásra, ruhára közlekedésre. Ugyanakkor, amikor a dolgo­zók nélkülözése egyre fokozódik (és ebben nagy szerepük vau az amerikai f egy ve r.s zá 11 it m ári y o ív­nak) a kiváltságosok, a-.rendőr­ség, az UDB-ügynökök és az uj arisztokrácia — teljesen elkülö­nítve, luxus villákban éli a maga életét­Ezekután nem csoda, hogy a kulákok, a volt földbirtokosok, csendőrök nálunk is Ti tóba he­lyezik bizalmukat, az ő utas bú­suk alapján lázitanak népi de­mokráciánk ellen. Ők azt szeret­nék, hogy visszavehessek a föl­deke1!', '-a gyárat, hogy újra szol­gasorsba taszítsák a dolgozókat. Most a tavaszi munkákat igye­keznek lassítani, Titoék gyaláz- kodásait szajkózzák, szabotálnak, min den eszközt felhasználnak, ahol árthatnak népünknek. Csak egy-két példa: Zslgmondházán Rónai Lajosné volt 315 holdas bérlő a tszcs-be furakodojl, és belülről akarta szétzülleszteni a csoportot. Ilyen és hasonló ese­tek százai mutatják, hogy a kó­lák ok, fasiszták, a jobboldali szociáldemokraták, Tito ügynökei ellen harcolva hazánkat védjük a Tito-banda támadó tervei ellen. Éberség és fokozott munka — ez a feladata most minden be­csületes dolgozónak. A szántás- ve lés időben Add. elvégzése, a termelőcsoportoik megerősítése, az olajtermelés emelése — mind egy-egy részlelfeladat>a ennek a Tito és ügynökei elleni harcnak. Ha összehasonlítjuk a mi fel­szabadult uj életünket, egyre emelkedő élet s zi »vonalunk at, szocialista jövőnket a jugoszláv dolgozók szenvedéseivel, napa,ál világosabban elénk tárul, hogy csak a Szovjetunió oldalán, csak a szovjet nép önzetlen támoga- ásával, csak a békéért vívott harc füzében értünk c3 idáig és biztosíthatjuk további felemelke­désünket. Kényszermunka — éhezve, em­bertelen viszonyok között — f'z a sorsa többszázezer jugoszláv dolgozónak. A muraszemenyei dolgozó parasztok saját szemük­kel látták, amint az elmujit ikésői hideg őszi időben mezítláb ter­meltették ki a homokot a Murá­ból Tito pribékjei a kényszer- munkás okkal. A jugoszláv hazafiak ellenál­lása azonban egyre fokozódik, különösen a Tito-banda háborús előkészületei szempontjából lét- fontosságú bányászatban, közleke­désben és szállítási munkákban. A jugoszláv bányászok szabo- tázscsclékményei következtében a bányák általában mindössze 45—-50 százalékban teljesítették a ‘-itoista tervet. A vasúti munká­sok rongálják a vasutakat, tönk­reteszik a vagonokat. A hazafias vasutasok aláaknáznak és felrob­bantanak hidakat és alagutakat. Az utóbbi hónapokban a kikö­tőkben 24.800 kikötőmunkás és kényszermunkára hurcolt paraszt tagadta meg a munkát- A dol­gozó parasztság, is szembeszáll a tömeges rablással. Horvátország és Bosznia 'egyes területein fegy­veres összetűzésekre került a sor Rankovics pribékjei és a dolgozó parasztok között. Harcot az ifjú­ság is, amely aktívan részivesz a szabó tá^rs,cselekményekben. Nő, erősödik a jugoszláv nép ellen állása kipróbált vezetői, >a hős jugoszláv kommunisták ve­zetésével, és majd az aljasul el­árult jugoszláv nép ismét elfog­lalja mcFíó helyét a Szovjetunió­H lovászi ityersolaifermeHí és mélyfúró üzemek dolpzéf párosversenyre hívják a iiázaheretfyei nyerselaüermeio és fúrási üzem tiniéőzéit, valamint az ásványolajipar összes tizeméi I Az egész világ dolgozó népe, igy mi a lovászi üzem dolgozói is nagy lelkesedéssel készülünk meg­ünnepelni május elsejét, a világ béke táborának nagy seregszemlé­jét. Közvetlen szomszédságunk­ban a Tito fasiszták pedig egy­másután vetik börtönbe a jugo­szláv nép hős fiait és arra töre­kednek, hogy az eddig elért ered­ményeinket az imperialisták irá­nyításával megsemmisítsék. Mi, a lovászi üzem dolgozói megértettük Pártunk II, kongresz- szusának határozatait, hogy bé­kénk védelmét úgy tudjuk mun­kánkkal továbbsegítem, ha több ©Hajat biztosítunk gyors iramban fejlődő szocialista iparunknak. Úgy érezzük, hogy ezen a ver­senyfelhíváson keresztül erősít­jük a béketábor ránkeső szakaszát és újabb csapást mérünk az ame­rikai imperialistákra és az aljas Tiio-bandára. Bázaker&ttye termelő és fúrási üzemének dolgozó elvtársai! Pártunk ti. kongresszusára megindult munkaversenybeiv mél­tó versenytársaink voltatok. Az üzemben elért eredményeitek sokszor töltőitek el bennünket ürömmel és harci lelkesedéssel. Ezért úgy határoztunk, hogy csat­lakozva n Rákosi Mátyás Müvek Mar tin-tizemének kezdeményezé­séhez május I-re és ezen túlme­nően december 31-ig- hosszúlejá­ratú párosversenyre hívunk ki benneteket. Nemes és dicső verseny lesz ez. Melyikünk tud több olajat, gazo­lint, gázt biztosítani terven felül népgazd aságunkn ak, melyik ünk tudja magasabbra emelni, munká­jának termelékenységét, tervsze­rűségét, melyikünk íakarit meg- t&bb anyagot népgazdaságunk szá­mára. A mi verseny vállalásunk a kö­vetkező: ry~j A II-, III. és IV. negyedévi L __L árutermelési előirányzatun­ka t globálisan 1.3 százalékkal túl­teljesítjük. Ezen felajánlásunkat az aláb­biakban részletezzük: Terven felül 750 tonna olajat termelünk 136.900 forint értékben. Terven felül 810 tonna nyers- gazolint termelünk 417.100 forint értékben. Terven fölül 3 tonna kormot termelünk 20.100 forint értékben. Terven felül 2,750.000 köbmé­ter magasnyomású gázt terme­lünk 57.800 forint értékben, j—| A II., III. és IV. negyedév- I ~ I ben 2 százalékos anyagmeg- tajsaritást vállalunk. A felajánlott 2 százalékban elsősorban nemzet­gazdaságunk szempontjából fontos csőanyag, csavar, toló, szelep és idomdarabok fognak szerepelni. Ezen felajánlásunkat az. aláb­biakban részletezzük: A csőszerelő csoport csőanyag, toló, szelep és idomok megtakarí­tásával 184.000 forint önköltség- csökkentést vaitaíh A gépműhely a hulladékanyag felhasználásával 28.000 forint ön­költségcsökkentést vállalt* A gazolinjelep tolók, szelepek és idomok megjavításával és fel- használásával 4500 forintos meg­takarítást vállalt. F űrébe rendé zése i nk napi fu­____ rási teljesítmény ének 1 szá­za íékcs növelésével fúrási terv­előirányzatunkon felül 520 métert fúrnak, 265.000 forint megtakarj- fási értékben. jT] Furőberendezéseinb füré- 1 * I szeli fa előirányzatát 12 százalékkal csökkentjük, ami évi 36 köbméter faanyag megtakarí­tását jelenti 36.000 forint értékben. | „ | Cemcntfelhasználásunk csők LU köntösével évi 50 tor»*;.- cementet takarítunk meg nemzet- gazdaságunknak, 20.000 forint ér­tékben. m A fúrási üzemnél a munka ___jobb megszervezésével az eddig felmerült túlórák 10 száza­lékos csökkentését vállaljuk ami évi 16.000 túlórát jelent 80.000 forint megtakarítási értékben, Vállaljuk, hogy a feu; fel- *__J sorolt felajánlások teljesíté­sé t úgy is biztosítjuk, hogy a munkafegyelmet megszilárdítjuk és a szakmai képzést továbbfej­lesztjük, ezáltal az üzemzavarokat a legminimálisabbra csökkentjük. Bázakerettye és az egész ás­ványolajipar dolgozói! Biztosak vagyunk abban, hogy versenykihívásunkat elfogadjátok és jó munkával, többtermeléssel, az eddiginél ragyogóbb mnnkasi- kerekkei válaszoltok reá. Legyen a mi kommunista vetélkedésünk nagy, módosított ©téves tervünk megvalósulásának biztosítéka, bé­kéért folytatott harcunk győzel­mének -záloga. Előle elv-társak Pártunk veze­tésével a proíetámemzotköziség nagy ünnepének,, a békeharcosok seregszemléjének, május 1-nek méltó előkészítéséért! Lovászi, 1951. március 30. A lovászi üzem dolgozói nevében: VARGA GYULA . üzemi pár {-.titkár. BALLAI SÁNDOR . üb. titkár, SZOMMEE FÄL DíSz-titkár. KÄLLAY SÁNDOR munkásig&zgató, PACS FERENC fúrási üzemvezető, SZILAS A. PÁL műszaki,. igazgató. A bázakerettyei furóberendezések 16 stoppal előbb fejesték ke negyedévi tervüket Az Ásvány olajkutató és Mély­fúró Vállalat dolgozói az április 4-ét ‘előkészítő mun&aversenyük során a kongresszusi verseny .-ta­pasztalatait felhasználva növel­ték termelésüket és ezzel pár­huzamosan fokozottabb mérték­ben takarékoskodtak. A verseny során eddig 78.6 százalékban tel­jes itettéÉ. összes felajánlásukat és különösen nagy eredményeket értek el a terv teljesítése, illetve luNe’.'jesitése terén. Ezen a [éren elsősorban említ­hető meg a bázakerettyei It I és 4-es furőgarnitura, amely felaján­lását túlszárnyalva 18 nappal előbb, március 15-én befejez­te negyedévi fúrási tervét. Azr egész vállalat tervtul tel­jesítésből adódó megtakarítása 112.546 forint eddig. • Anyag takarékosság vonalán Zsámár László lovászi kazánsze­relő brigádja -emelkedett ki kü- löncsképe.i. Vállalásukat 158 szá­zalékra teljesítve, 5 darab gömb- csuklós hollandit javítottak meg hulladékból és ezzel 20.250 torip! megtakarítást, értek el 12.750 fo­rint értékű vállalásukon jóval felül. Hasonlóan komoly eredi menye van a bázakerettyei furó- gar ni túrák április negyedikéi versenyének a t'ervtubeljesi'tés mellett az anyagiak,a'rékosság vo­nalán is. A kongresszusi versenyben el­ért eredményeiket továbbfej­lesztve 34.5 mázsa cementet takarítottak meg a kutak ész­szerűbb cemeutczésével. Emellett 1.934- kiló csőacélt is megtakar ilojtak a meneívédök ossz eszedé sével cs a .gyárba való visszajidiffiásával. Az egész vál­lalat anyagmegtahárításból credo többlete' 78.101,50 forint értékű. A felszabadulási verseny a dol­gozókat több újítás bevezetésére és vgyéb, önköltségcsökkentésből eredő megtakarításokra is ösz­tönözte. A legtöbb újítást a ke­retivel fúrási üzemrész nyújtotta be, gyakorlatban már be is ve­zették őket és megtakarítási ér­tékük eddig 3.761 forint. Energia túlóra és *gyéb mcgtakaritásból eredő önköltségcsökkentés értéke 22.27-4 forint. A nagykanizsai üzemrész — főleg alkalmazottak és értelmiségiek — április ne­gyediké fel ajánlás teljesítésének •értéke 15.376 íojőn t, Az összes április negyedikéi fel ajánlás teljesítés értéke 232.062.30 forint a felajánlott 295.775 forinttá] szemben. Ez a lemaradás a -lovászi gar­nitúrák leállásának eredménye és egyelőre úgy áll a dolog, hogy nem is fogják behozni a dolgo­zók, az ellenség dühöd ten támad a lovászi üzemben, s ez fokozol-• abb éberségre .kötelezi a dolgo­zókat. Nem lehet eléggé hang­súlyozni, hogy opr Tdo sötét bar­lang jának tőszomszédságában, amikor a háborúra spekuláló gaz banda minden alkalmat meg­ragad, hogy ügynökeit becsem­péssze legértékesebb olajtele­pünkre, és ott összefogva a belső ellenségeié!, az imperializmus leg- talpwjaíóbb és leghvbb bérencei­vel, a jobboldali szociáldemokra­tákkal szabni ázscsclekmc nyéket kövessenek cl, mini a kongrcs'z- szusi verseny alatt, lelték,, foko­zottabb éberségre van szükség. I vezette béketábor diadalmas sorai J mi ügyünk is. Mi azzal támogat- j hogv tervünk teljesítésével erő- között. “ íjuk ezt a harcot, hogy lejfciisme-1 sitjülc a béke ügyét, A jugoszláv dolgozók ügye a! rétesén teljesítjük feladatainkat, I (VASVÁRI FERENC)

Next

/
Oldalképek
Tartalom