Zala, 1951. február (7. évfolyam, 26-49. szám)

1951-02-01 / 26. szám

A Német Vem ok r ti Uhus Köztársaság népi kamarája javasolja össsnémei alkot mányozó tanács létesítéséi I. lípusu tszcs alakult faszon 5 és félezer ui Szabad Nép előfizető ASB »DP »»».«IHF.CTKI PiRTBIZOTTSÄ6ANAK MiPILAPJA Vll. évfolyam 26. szám, JKF3 SO fíSSér 1951 február 1. Csütörtök I nénnevelSériekszlefsl elé Ma mindenütt a megyében ér­tekezletre ülnek ' össze pártszer­vezeteink népnevelői. Felada­tul:, hogy megtárgyalják a kon. yressziis előkészítése kapcsán ed- ttuj végzett munkájukat és meg- szabják a tennivalókat, a melyeket a munka megjavítása terén a kongresszusig visszatérő csak­nem egy hónap alatt el kell vé- gr zni oki’ Feladatuk, hogy az ér­tekezleten felszínre hozzák mind­azokat az eredményeket, ame­lyeket falun a terménybegyüjtés torén, üzrmstkhen a kongresszu­si verseny szervezése, ’terén és RÚisdenü'U a Szabad Nép 'Kam­pány' során elértek és semmit som takargató, őszinte kritiká­val és önkritikával mutassanak iá azokra a hibákra, amelyek oulályozzák ezeknek a felada­toknak. végrehajtását, végared ménvben a kongresszus js-lenlő- s«'-.,éhez méltó, annak teljes, si- Í;őrót előmozdító jó munkájú­ra; Feladatuk, hogy az .értekez­leten kicseréljék népnevelőink egymás módszereit, agi'-ációs ér­veit és kristályosítsanak ki egy oivun szervezési és politikai el járást, amely hozzájárul megyei ncpnevelőnrurikánk egyik legsú­lyosabb fogyatékosságának, _ s kampányszerű ági Nációnak -kikü­szöböléséhez. A Politikai Bizottság határo­zatának végrehajtása során Pár­tunk népnevelőcsoportjait át szer > r-z'.ék megyénkben is. Egy, az eduiginél ugyan kisebb, de jó vai lelkesebb, poliúkailag éret ,c-bb és szociális - összetételében megjavított gárda, amelyben az ■eddiginél nagyobb számban, sőt néhol túlsúlyban vesznek rész' pártonkivüli dolgozók, látott ne- gi a sokrétű feladatok megolda­nálak a kongresszus előkészilése során. Nem kétséges, hogy a fal­ul‘tok megoldásában jócskán ér­tei- el eredményekéi. Üzemeink dolgozói egységesen sorakoztál f.j a pártkongresszus méltó élőké ^'késéért folyó versenyben, a Szabad Nép, Pártunk központi lapja terjesztésében is eredmé­nyeket érteik el, -amennyiben az uj előfizetők száma 5552-ro, a befizetett előfizetések száma nílű-re emelkedett, a terménybe. avá j lésben. is mutatkoztak t»a- -aóhatatlan eredmények. Viszont egy pillanatig sem la h:‘ kétséges, hogy az eredmé­nyek jóval nagyobbak is lehelné­nek és hogy nem azok, annak, oka főképpen népnevelümun.kánk ü■■ gy a t okosságában rejlik. Szám- 1 m esetben bebizonyosodott, az -agitáció bolsevik fegy- réitek, a meggyőzés, a politi­cal nevelés, az egyéni példamu ás eszközének alkalmazásával 1' irtunk hatalmas eredményeket ad elérni. Fel tudta sorakoztat n minden kérdésben és minden (u.uíixm a becsületes dolgozók egészéi maga mögé és el lud'la b úri tani az akadályokat a fel- végi- hajtása elöl. Számtalan púidat tudnánk felhozni most is, mind a kongresszusi verseny ■/. evezése, mind -a- terménybe­gy iij lés, mi ‘¥i a Szabad Nép kampány sikeréért folyó népinr- -mninkából, amelyek az! bizo- ■■' jók, hogy a. politikai meg­tömés. a felvilágosítás fegyvere da: dolgok elhárításának leg. foob módszere. De tudunk fel- 1 példákat arra is, hogy ahol •-zt a fegyvert nem alkalmazzák, -v helytelenül ajk alma zz áik. a feladatok megoldásáért, vi­vőt l harcban visszaesés, lankadás áll be. Ahol a politikai. munka, ne-m kielégítői, olt minden kér­désben hibák mutatkoznak. Szin- c természetes, hogy a ! űrjei gépállomáson például, ahol az üzemi bizottság, a gépállomásve­zető az uj normák bevezetésével kapcsolatban opportunista állás.. no-.ntot foglalt el, m-ghá’rált a feladatok elől, ott a Szabad Nép kam pá uvban is súlyos lemaradás mutatkozik. Természetes például az is, hogy ha a miháldi pári- i'kár asztalfiókjába rejti a Sza­bad Nép előfizetési blankettákat, nem érezve át a népnevelő mun­ka jelentőségéi, nem is látja el őket' feladatokkal, akkor az otta­ni tszcs földjén még máig is lá­bon állhat a kukorica-szár. I)e nem természetes az, hogy kom. tmmislákikal, párttagokkal ilyes­mi előfordulhat. A mostani értekezleteknek az az egyik legdöntőbb célja, hogy minden hibát feltárjanak és meg- lalálják rá a kiküszöbölés mód­iát. a vizsgálat ott kezdődik, hogy népnevelőcsoportjain,k meg­nézik; milyen irányítást kapnak a párt-szervezet vezetőségétől, el­látják--? «két rendszeresen fel­adatokkal .és ami tö-bh: érvekkel. Megvizsgálják, hogy pártszerve­zetüknél nem áll-e fent ®-z a ve­szély, hogy októberig csak szer­vezéssel. akarta megoldani a fel­adatokat. nem n érni eved-hn unka vai. Október óta a szervezési mcgsziinleitc, de. nem fejlesz1 ette a név név élőm unkái és most mindkettőben hanuaLléis van. Vizsgálják meg népnevelőcso- aortjaink, hogyan állna!: az egyé­ni példamutatással. Tudja-e min­den népnevelő, hogy a legjobb érv a személyes példa. Azzal, ha a népnevelő beadja felesleges i-rményét, ha elsőnek teljesíti nunkafela-jánlását, elsők, között fizet elő a Szabad Népre, agitá- ;ós munkája sikerének egyik ’api el tétel ét biztositolla. Köríil- ézve pedig éppen ezen a téren látunk komoly lemaradásokat. Az, hogy Zalai álmokon nem fi­zettek «evő a Szabad Népre. a népnevelőik egyéni példájának hibájára vall. Itt még a párttit­kár is arról panaszkodik, hogy „nincs pénz“, de meg se kísérli, hogv a Szabad Nép terjesztésé politikai és nem gazdasági fel­adatnak véve felvilágosító mun­kát végezzen. Azzal kezdje el a munkát, hogy a népnevelő­ket győzze meg arról, hogy nem is lehet jó népnevelő, aki nem ol­vassa a Szabad Népet. Vizsgál­ják meg népnevelőérr-cfkezk'tein- ken, hogyan tudják összekapcsol­ni a feladatokat és egymással párhuzamosan végezni a felvl- '.ágositó munkát a kongresszus előkészítéséért. Rá fognak jönni arra, hogy ebben a kérdésben is hibák vannak. Nemcsak az alap- szervezeteknél, hanem felső párt- sz&rveknél is. Ismertessék a leg­jobb népnevelők agitációs mód­szereit. vegyenek példát azokról, akiknek agüációja jó politikai munka, nem csupán ennyi: .jó­ira pót! Jár magának a Szabad Nép? Nem. Nem is rendeli meg? Nem. A- a ínaga baja. jónapot“. Vizsgálják m-.-.g népnevei őérte. kezlctclr-v: munkájuk módszerbeli problémáit é? vegyenek példát az andráshidai . népnevelőkről, akik párosával rendszeresen o-zok-ol a családokat látogatják, amelyeknek ismerik problémáit, megfelelő idónözüukint ellátogat­nak hozzájuk, majd munkájuk eredményére! megbeszélés- teere­Termelési értekezlet és ötletnap a zalaegerszegi fütőliázban A zalaegerszegi fűtőház a dolgozók széleskörű bevonásá­val. 29-én e,ste termelési érte­kezletet tartott. Horváth Jó­zsef elvtárs, a fütőház veze­tője ismertette a kongresszusi versenyben eddig elért eved* menyeket, melyek a fütőház vállalásának 59 százalékát te­szik ki. Kimagasló eredményt mu­tatnak fel. Illési Gyula főmoz­donyvezető és Tóth József fűtő. akik 22-én 54 százalék szénmegtakaritást értek el- A lakatosok közül kiemelkedik Márkus Dezső elvtárs, akinek ezelőtti teljesítménye 132 szá­zalék volt. Márkus Dezső heti átlagát 140 százalékra javí­totta. Geese Károly szénrakó mun­kás még m&gusabi» s&ássaSékot ért el. i-35 százalékról 143 szá­zalék heti állagra lendült előre. Ezek a dolgozók, de a fütő­ház valamennyi dolgozója akik valamivel mögötte állnak is Márkus Dezső és GecSe Ká­roly kimagasló eredményének, megértették a szocialista mun­ka célját, felismerték azt a helyet, melyet minden öntuda­tos dolgozónak meg kell talál­nia a békéért vívott harc frontján. A termelési értekezlet befe* jezése után kezdetét vette az ..ötletnap“. Itt ugyancsak meg­mutatkozott, hogy a fűtőház dolgozói minden erejükkel, minden gondolatukkal egyet­len cél felé törekednek: a terv mielőbbi és minél sikeresebb megvalósítása felé. 14 jobbnál-jobb ötletet ve­tettek fel a dolgozók melyek közül 7-et a bírálóbizottság elfogadott és díjazással tüntetett ki, 7 ötletet Pedig, amelyek na,- gyobbszabásuak. az újítási bi­zottság elé való felterjesztésre javasolt. A díjazással kitüntetett öt­letek közül meg kell említe­nünk Pálfalvi József főmoz­donyvezető ötletét, mellyel a nyersolajmotoroknál az olaj- eíosztóból a légsűrítőhöz visz- szavezető csövet úgy helyezi el. hogy takarékossági szem­pontból az eddiginél jóval elő­nyösebb lesz. Pálfalvi József­nek ezenkívül még bárom olyan ötlete volt, melyet a bíráló­bizottság elfogadott, Díjazással jutalmazták Sze- pes László villamosfelvigyá­zót és Szepes Gyula irodael­lenőrt. is aki az adminisztrációs munkánál végzett egyszerűsí­tést. Takács Péter előfűtő a fordítókorong kereke alá pá- lyakotrót javasolt, amit már meg is valósított. PoM Károly géplakatos a motorok Idpuí- fogó gázainak a motorszinbcl való kivezetésére és a mozdo­nyok keresztfejének öntéséhez szolgáló minta készítésére tett javaslatot. mellyel tetemes idő- és an j-agmeg; á a k a ritÚN érhető el. Németi II. József a motor­kocsik levegősürifőjének mó­dosítását vetette fel. Ötlete értékes és könnyen megváló sifható. A felsoroltakon kivit még két ötletet díjaztak. Te kin te ttel a. későre járó időre több ötjét megtárgyalását é> elbírálását más időpontra ha­lasztották el. A Szovjetunió és a Párt adott kenyeret és jogot /j| jelszabadulást a hős Szovjet Hadsereg hozta meg szá­munkra. A Szovjetuniónak és Pártunknak köszönhetjük, hogy nekünk, falusi dolgozóknak is megszűnt a nyomor, a szenvedés, a kizsákmányolás. A Párt állt mellékünk a legnehezebb időben, segítőt le és segíti most is mun­kánkat. A tanács megalakulásá­val újabb győzelmet, aratott dol­gozó népünk a Párt Vezetésével. A mi községünk. Nemesnép is •jxnácsházat kapott cs dolgozóink­nak nem kel! öl kilométert gya­logolni, ha hivatalos dolgaikat cl alcarják intézni. A felszabadulás előtt cseléd vol­tam, Megismertem a nyomort. AZ urak 1000—1500 holdjára jár­tam 80 filléres napszámba. De volt idő, amikor ezért az éhbér­ért sem kaptam munkát. Csalá­dom rongyoskodo.lt, éhezett. Cse­léd voltam, de azért ismertem az ipari dolgozók szenvedéseit is. A munkanélküliség, a le aláz ás volt az osztályrészük, úgy mint nekiinl:. Sokszor napokig álltak hosszú sorokban a tőkések gyá­rai előtt munkáért. Ma már ilyet nem ismernek ipari dolgozóink. Minket, nincstelen parasztokat és az ipa­ri dolgozókat a demokrácia meg­szabadított a nélkülözéstől, jog. fosztottságtól. Ezt a sok jót, amit kaptunk, soha nem tudjuk meg- hálálni Pártunknak, a mi szere­tett vezérünknek, Rákosi elv-társ­nak. Én is tudom azt, hogy köteles­ségem harcolni és megvéden mindaz!, amit eddig építettünk Meg kell védenünk azért, mer most már szabad emberek va gyünk, jogaink vannak. Éberen kell őrködnünk ül a halár mel­lett, mert a Tito-pribékei: kéme­ket igyekeznek átcsempészni hoz. zánk, hogy azok ill nálunk rom. bolö műnkén végezzenek. Köteles, ségernnek ■tarlóm felhívni a fi. gyeimet a nemes-népi . Vörös haj. naV‘ tszcs újonnan megválasztott vezetőségének, hogy Bake Kál­mán IS holdas kulákot távolítsák el a csoportból, a küldi: nem azért, furakodoti be a terinelőcso. portba, mert helyesnek túrija a nagyüzemi gazdálkodást, hanem azért, hogy szétzüllessze és meg. akadályozza a csoport fejlődése' Vigyük győzelemre Pártunk cél­kitűzéseit, ne tűrjük meg köz tünk a knlákokat és egy perei se szüntessük meg a harcol elv. niik. jyégezzünl: jó munkál. Köves sül: a Párt útmutatásait é gondoljunk mindig arra, hogy nyomort, a. kizsákmányolást Párt törölte ki az életünkből, i: á Párlko ngressz us tiszteletéi’ ígérem, hogy 10 Szabad Nép elő fiz elől gyűjtök és a község nép nevelőivel karöltve jó felvilági siló munkával elérjük, hogy kiy ségünk a lennénybegyüjtést 15-r 100 százalékban teljesíti. lg igyekszem meghálálni mindazt amit Pártunktól kaptam, és kai tünk mindannyian. KOMLÓSl SÁNDOR Nemesnél lében számolnak be, cserélik ki tapasztalataikat, érveiket. Meg kell vizsgálni azt is-, hogyan lát­ja el a pártszervezet ér mikkel a nép nevel ő cs op o r t o ka t r en ds ze re s értekezleten. Nem tad-e a párt- szervezet sok „szempontot“, d-a kevés érvet és az érvek közölt sem. helyi,' konkrét példákat. A népnevelőértekezletcik min­den bizonnyal- kongresszusi nép­név élőmunkánk erős rugója lesz­nek. Tárgyalják meg mindazokat a fő-kérdéseket, amelyek itt fel­merültek és használják fel ta­pasztalatait már vasárnap, a Szabad Nép-nap során, amikor az utóbbi időben meglehetősen el. .anyhult Szabad Nép kampány fellendítéséért indulnak harcba, népnevelőink. Véssék jól emléke­zel ükbe ebben a munkájukban is, hogy a Szabad Nép előfizalés- lyüjlcs nem elsősorban gazdasá­gi, hanem főleg politikai feladat. Éppen ezért szükséges, hogy az agitációt főképpen az egyénileg dolgozó kis- cs középparasztság felé vigyek népnevelőink. A kampány eddigi hibája volt, hogy a népnevelők a könnyebb ellenállás vonalát választva, fő­leg gazdasági sikerek eléréséév a falvak alkalmazotti, kispolgú fi rétege i'eié vitték az előfizetés gyűjtő munkájukat. Pártunk Szabad Népen leereszted most a egyénileg dolgozó parasztsággal is meg akarja szilárdítani a kap. csőlátót, kiszélesíteni a középpa rasztság, az egyénileg dolgozó parasztok látókörét és őket fo­kozottabb mértékben állítani csa­tasorba a béke megvédéséé Vi­gyék igy népnevelőink az ágiid ciót a vasárnapi területi agiláci ón és a siker nem fog elma­radni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom