Zala, 1951. január (7. évfolyam, 1-25. szám)

1951-01-03 / 1. szám

Hivatalos jelentés a tatabányai bányaszerencsétlenségről A bánya cs energiaügyi minisztérium mely fájdalom mai jelenti, hogy Tatabányán a XII. sx. aknán 1950 decem bér 30 -án éjjel, eddig még részleteiben lei nem derített okból, súlyos sújtó'égrobba­nás tölt ént. melynek 81 hős bányász esett áldozatul. A mentési munkálatok a szeren­csétlenség után haladéktalanul megindultak és a mentésben résztvevők a mentési munká­latokat a legnagyobb önfelál dozássa] végezték. Ennek kö­szönhető. hogy 14 bányász életét sikerült megmenteni. A bányaszerencsétlenséget követően a Magyar Dolgozók Pártjának és a Magyar Nép köztársaság Minisztertanácsá nak képviseletében a hely színre utazott Gexő Ernő fő titkárheiyettes államminiszter Vass Zoltán a Poíitikai Bizott­ság tagja, az Országos Terv hivatal elnöke és Czottner Sándor a Központi Vezetőség tagja, bánya- cs energiaügyi miniszter. A vizsgálat a szerencsétlen­ség pontos diának felderítésé re tovább folyik. A Minisztertanács a bánya­szerencsétlenség áldozatait a Magyar Népköztársaság hősi halottjainak nyilvánítja és temetésükről állami költse gén gondoskodik. A kötelessé­gük teljesítése közben hősi halált halt bányászok hozzá­tartozóinak a minisztertanács családonként 2000 forint gyors­segélyt utalj ki és elhatároz ta, hegy az özvegyeknek járó nyugdíjon felül az összes ár­vák neveltetését 18. életévük betöltéséig állami költségen biztosítja. A bányaszerencsétlenség hősi áldozatainak temetése 1951 január másodikán 13 óra­kor volt Tatabányán. A teme­tésen a Magyar Népköztársa­ság minisztertanácsa, a Ma­gyar Dolgozók Pártjának Köz­ponti Vezetősége, va’xmint az összes társadalmi szervezetek képviselői megjelentek. Győzelemre visszük azt a nagy és szent ügyet, amelyért harcoltak, dolgoztak és életüket áldozták Eltemettük a hősi halált halt tatabányai bányászokat Kedden délben a tatabányai .Újtelepi temetőben helyezték örök nyugalomra a tatabányai bánya­szerencsétlenség hősi halottai!. A temetésen megjelentek: Gerö Ernő elvtárs, Révai József elvtárs, Ká_ dár János elvtárs, a Magyar Dol­gozók: Pártja főtitkárhelyettesei, Rónai Sándor elvtárs, az Elnöki Tanács elnöke. Dobi István, a mi­nisztertanács elnöke, Czottner Sán­dor elvtárs. bánya- és energiaügyi miniszter. Apró Antal elvtárs, a ‘zOT főtitkára, Péter Gábor elv­rs, altábornagy, az Államvédelmi Hatóság vezetője, Havrán István eivíárs, a bányászszakszervezet fő_ : lkára, Osztrovszky György elv- iérs, a Tervhivatal elnökhelyettese, Párái Imre elvtárs, a Komárom megyei pártbizottság titkára, az MDP tatabányai szervezetének, a helyi hatóságoknak, szakszerveze­teknek és tömegszervezeteknek képviselői,, a tatabányai szénme­dence dolgozói. A sírok előtt a néphadsereg, az Államvédelmi Hatóság és a rend­őrség díszszakaszai sorakoztak fel. Csajkovszkij gyászindulóiának hangjai után Kádár János elvtárs az MDP Központi Vezetősége ne­vében búcsúztatta a munka hősi haluttaít, — A meg rendít ő súlyos szeren­csétlenség, amelynek.' áldozatul esett 81 tatabányai bányászdogo zó, gyászba borított számos csa­ládot. A munka hősi baloUai- kö­zött fiatalok, meg’ettkaruak és .öf's'b is vannak. Ki testvérét, ki szüleiét, ki élettársát gyászolja az í l’.rv'baa^ De a szerencsétlenség ír közvetlen rokonokon túl irt, y gyásszal tölti pl egész raua- 5 áso&zaá lyiatkat, egész dolgozó népünket. Bányász testvéreink ha- lá’a mély gyásszal és együttérzés­A „NÉPNEVELŐ“ 1951. január ' ! kezdődően 48—<54 oldal terje­di lemben kartoníedélje! havonta hi.Uzcr jelenik meg. — Az egyes szám ára: ?,0 fillér, díjfizetési dü havonta: 50 fillér, negyedévre: 1.50 Jorir.f. Egyéni és csoportos előfizetés az alapszervezet nép ncvclőfejelöfíéftél. vagy u Szikra Könyv é* Piopagitndíianyag Ter­jesztőnél, (Budapest. V., Deák Ferenc-utca 15.) -» sei tőiéi el munkásosztályunk dicső Pártját, harcos vezetőnket, a kommunisták százezres tömegeit hazánkban, a Magyar Dolgozók Pártját. — Elhunyt bányásztestvéreink a munka hősi halottai. De bennük nemcsak a termelés frontjáról ki esett dolgozókat gyászolja Pár­tunk, hanem drága elvtársainkat, a munkásosztály forradalmár har­cosait is. A magyar kommunisták­nak, Pártunknak harca — mint Rákosi elvfárs mondotta — az il­legalitás viszonyai között éppen úgy, mint a felszabadulás óta, Pártunk egész története során összeforrott, egy volt a bányászság legjobbjainak harcával. Az elnyo­más évei alatt a bányászok leg­jobbjai nehéz harcát vívó Kom muni Ja Pártunkkal együtt hir­dettél ‘ reményt, a megtörhetet­len 5? . a munkásosztály szivé­ben lö nagy reménységet, a munkásosztály szocialista hazája, a nagy dicsőséges Szovjetunió és Sztálin elv társ iránt. Bo5dog szív­vel köszöntötték a hajnal hasadá­sát hazánk, munkásosztályunk felszabadulását. Sztálin fiaianak, harcosainak eljövetelét. — És azóta, 1945 április 4-e óta, Pártunk minden harcában a szár­nyakat kapott munkásosztály küz­dő seregében az első sorokban ott meneteltek bányásztestvéreink, közöttük ebben a nagy szeren esetlenségben most elhunyt do> gcskezü harcos bányásztcstvéreink is. — Emléküket gyászoljuk és ke gye'ettel megőrizzük. De dolgo­zunk é:s harcolunk tovább. Kiiz dénünk kelt, mert eihunyí bá- nyászíestvéreink özvegyei, árvái, fcátrahagyoitai boldogabb jövőjét építenünk és védelmeznünk, az elhunytakkal szembeni szent kö (élességünk. A legnagyobb tiszte­letet emléküknek akkor adjuk meg, ha a sorból kiesetteket, pó­tolva erőinket, tudásunkat meg feszítve még nagyobb lendülettel elszántsággal dolgozunk és harco- unk tovább. A Párt Központi Vezetősége nevében fogadom itt a meghal bányászok sírjánál, hogy rájuk gondolva még- magasabbra emeljük a munkásosztály szent zászlaját, amely alatt- ők is éltek, dolgoztak és harco tok. Győzelem­re visszük a nagy ügyet, amelyért dolgoztak és életüket áldozták. — Munkás társaim, elvtársak, elvtársnök, legyetek erősek, állha­tatosak és szilárdak. Mutassátok meg barátnak és eÉénségnek egy­aránt, hogy a bányászok hősi né­pe és a dicsőséges munkásosztály e szerencsétlenség nyomán, bár -/ivükben gyász van. még kemé­nyebben még erednie-yes^hb-n dc'gozik és hares', megy c'őre, uj harcok, uj gycze'niok • P lé S» •- rencst lienség és bánat ne törjön meg minket, tegyen még acélo­sabbá bennünket, eró&itsea meg minket hitünkben és elszánt sú­gónkban, abban az eltökéli ségben. hogy szabad életünket, békénket tüzön-vizen át, minden nehézség leküzdésével, győzelemre visszük — Ezek az én búcsúszavaim, ezekkel harcos bányásztestvéreink szellemében búcsúzom Pártom ne­vében elhunyt testvéreimtől. Meg­hajtjuk em'rékük előtt a Párt zász­laját — fejezte be beszédét Kádár János. Ezután a Minisztertanács névé ben Czottner Sándor elvtárs bá­nya- és energiaügyi miniszter be­szélt. , — A hős bányászhalottak a nemzet halottai. Az özvegyekéit és árvákat biztosítom arról, hogy a Magyar Népköztársaság kormá­nya messzemenően gondoskodni fog megélhetésükről, a gyerme­kek felneveléséről. — Ma még nem tudjuk határo­zottan megállapítani, hogy ezt a szerencsétlenséget mi okozta, de folyamatban van a legszigorúbb vizsgálat, amelynek ki kell dérite nie a szerencsétlenség okát. Min­dent el fogunk követni, hogy a bányák üzembiz,ionságát a legma­gasabb fokra emeljük, hegy a le­hető legkisebbre csökkentsük a bányászok életét fenyegető ve szélyeket — mondotta többek kö­zött. Ezután Varga Barnabás Kos­iul h-dijas sztahanovista vájár Ta tabónya és az egész ország bá nyászai revében vett búcsút a hősi halottaktól. — Fogadjuk, hogy mindennapi munkánkban termelésünk foko­zásával erősíteni fogjuk a népek ■szabadságáért harcoló embermil­liók szilárd béketáborát, amelyet a hatalmas Szovjetunió vezet. Fo­gadjuk, hogy azokat a feladato­kat. melyeket győzelmeink szer­vezője és vezetője, a Magyar Dől gőzök Pártja és annak bölcs ve­zére, Rákosi Mátyás elvtárs elénk |üz, maradéktalanul teljesíteni fog­juk — mondotta gyászbeszédében, Ezután dr. Kriegler György es. peresplcbános gyászszerüarlást végzett el és gyász beszédet mon­dott a síroknál. A gyászszertartás végeztével az Internacionálé és a Chopin gyász­induló hangjai mellett leeresztet­ték a koporsókat a sírokba, ame­lyeket csakhamar belepett a ko szőrük tömege. Rákosi Mátyás eivíárs hatalmas vörös koszorút küldött, amelyet Gerö Ernő elvtárs helyezett el. A Magyar Dolgozók Pártja Köz­ponti Vezetősége nevében Kádár János és Révai József elvtársak, az Elnöki Tanács és a kormány nevében Rónai Sándor eivíárs. Dobi István és CzoHner Sándor eivíárs. a SzOT nevében Apró .An­tal elvtárs. M bányaipari szakszer­vizei nevében Havrán István elv tár,, a Nr-'hs-’-rre«- rövében Sun- ka Káinnáőr a.így keszoruziák meg .■] íimk.ii. 7 Szerda. 1951. ián. 5. A Magyar Dolgozók Parija Központi Vezetősége üdvözlete Wilhelm P eck elvtárs 75. születésnapja alkalmából „Wilhelm Pieck elvtársnak, a Német Szocialista Egységpárt el­nökének. Kedves Pieck elvtársi 75. születésnapja alkalmából for­ró szeretettel köszöntjük a Magyar Dolgozók Pártja, az egész magyar nép nevében. A magyar kommunisták — akár­csak a sokmillió kommunista és öntudatos dolgozó szerte a világon — a német forradalmi munkás- osztály vezérét, a nemzetközi kom, munista mozgalom nehéz küzdel­mekben megedzeít veterán harco­sát, a békéért vívott küzdelem ka­tonáját becsülik és tisztelik Önben, szeretett Pieck elvtárs, A Magyar Dolgozók Pártja és az egész ma­gyar dolgozó nép a legmelegebb rokonszenv és a nemzetközi szoli­daritás érzésével eltelve figyeli az Ön által vezetett harcot, a német imperializmus és milítarizmus új­jáélesztése, az angol-amerikai im«< perialisták ellen, akik a német né­pet ágyutöltelékül, a német földet pedig hadszíntérül akarják fel­használni. Az a harc, amelyet test­vérpártunk, a Német Szocialista Egységpárt és a baráti Német De-, mokralikus Köztársaság elén Ön vezet, az egységes demokratikus, békeszeretö Németország megvaló­sításáért történelmi jelentőségű. Sok-sck évig tarló jó egészséget kívánunk Önnek, drága Picck. elv. társ, hogy további sikereket érhes­sen el a Német Szocialista Egység­párt és a Német Demokratikus Köztársaság vezetésében, a német nép és a világ békéért küzdő né­pei javára. Forró kommunista üdvözlettel A Magyar Dolgozó Pártja Központi Vezetősége nevében RÁKGSI MÁTYÁS.“ Magyar küldöttség utazott Beflnbe Wilhelm Pled eivíárs születésnapjára A Német Demokratikus Köz­társaság- elnökének Wilhelm Pieck elvtársiak 75. születés­napjára a MDP Központi Ve­zetősége és a M - gyár Népköz- társaság minisztertanácsa kép­viseletében Kiss Károly clv- társ, az Elnöki Tanács cl­1 nökhelyettese és Nagy Imre elvtárs élelmezésügyi minisz­ter Berlinbe utaztak. A magyar küldöttek résztvesznek azokon az ünnepségeken, ameb'ekct Wilhelm Pieck elvtárs szüle­tésnapjára rendeznek Keszont felszabadította a koreai néphadsereg A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság néphadseregének főparancsnoksága közli ja­nuár 1-ér: A néphadsereg egységei a kínai önkéntesek egységeivel együtt valamennyi frentszakaszon folytatják elő­renyomulásukat. A néphadse­regnek a 38. szélességi fok térségében tevékenykedő egy­ségei hatalmas nyomást gya­korolnak az ellenség makacs ellenállásit kifejtő csapatainak állásaira és egyes frontszaka­szokon áttörve az ellenség vé­delmi vonalait, előrenyomul­nak. A néphadseregnek azok az egységei, akik felszabadí­tották Sziniak, Mancson és több más térséget, folytatva az előrenyomulásukat Keszon i irányába, áttörték az ellenség védelmi vonalait, visszavetet­ték és megsemmisítették azo. kát az amerikai csapatokat, akik ebben a térségben ma­kacs ellenállást, fejtettek ki. Ennek a támadásnak követ­keztében a néphadsereg egy­ségei teljesen felszabadították Keszon várost, és környékét, A néphadsereg egységei a har­cok folyamán ebben a térség­ben veszteségeket okoztak az ellenségnek emberben és tech­nikai felszerelésben. Sok zsákmányt ejtettek. A néphadseregnek azok az egy­ségei, amelyek felszabadítot­ták Keszon várost, folytatják támadásaikat. Megjelent az Inyag és Adatszolgáltatás decemberi száma A decemberi szám gazdag anya­gából kiemelkedik ,.A prolelárfor- radaiom lángeszű tudósa és had­vezérecímű cikk. mely Sztálin elvtársnak, az egész világ dolgozói hőn szeretett lángeszű vezérének munkásságát méltatja. Kiemeli Sztálin elvtárs szerepét a marxiz- mus-leninizmus továbbfejlesztése terén, s azt az előrelátását, mely- lyel a proletariátus harcát vezette a teljes győzelemig. „A békéért folyó harc. harci pro­gramja“ cimü cikk a Béke Hívei II. Világkongresszus határozatai­nak és az Egyesült Nemzetek Szer­vezetéhez intézett kiáltványának jelentőségéről ir. Arról a hatalmas eszméi fegyverről, melyet a to­vábbi harc folytatásához a világ dolgozóinak kezébe adott, meg­mutatva a béketábor erejét és a háború megakadályozásának lehe­tőségét. V. Luca cikke: ,,A Tito-Ranko- vics-banda, mint az amerikai im­perializmus balkáni ügynöksége“1 a Tíio-klikk aljas provokációs tevé­kenységét leplezi le. D. Csesznokov: ,.A szocialista állam gazdasági szervező tevé­kenységéről“ cimü tanulmányában feltárta a szocialista állam gaz­dasági és politikai erejét, uj sze­lepét a gazdaság fejlődésében és fölényét minden eddig ismert rend­szerrel szemben. Egyben rávilágít IA iim m 11 r. í c I o ÍVml vikj Pártjának irányitó és vezet szerepére. E. Burdzsákov: „V. I. Lenin Mi veinek harmincegyedik kötetéről cimü cikke a Szovjetunióban mo: megjelent uj Lenin-kötetről ir rí vid ismertetést, amelyben rá világ azokra az óriási eröfesziiésekr melyeket a Bolsevik Párt Lenin < Sztálin vezetésével a Szovjetun:' az intervenciós rablók kiűzéséé i és a proletárdiktatúra mrgsziláid fásáért kifejtett. Sz. Kővárjov: A szocializmu építésének és az uj szocialista eir beríipus kialakításának egyik lei főbb akadályáról ir. ...4 hapiiali: mus cs dk e vény eír: e k leküzdése c embereit ludatábazű címmel. D. Popov: A pártoktatás továbl fellendülésének fontos feladatán ir. Kifejti, hegy a további fejlődé megköveteli, hogy egyre magas ab színvonalra emeljék a kommunü ták marxista-leninista képzettségé D. Trosin; ,.A tudomány két te boráról“ ir. A szocialista tilde irány haladás és a fejlődés szol gá Lilában áll. Az igazi tudomány eláruló, az imperialisták szolgála tába szegődő nyugati áltudomán célja, haladásellene's és a reakci ideológiájának becsempészése n tu dománybn. Ezenkívül még számos és idő szerű cikket és munkásmozgalm naptárt tartalmaz az Anyag é Adatszolgáltatás legújabb szám*.

Next

/
Oldalképek
Tartalom