Zala, 1950. december (6. évfolyam, 279-303. szám)

1950-12-01 / 279. szám

Mélyszántásban az egerssegi járás az élen Gtépállomásaiiik fokozzák a munka üteméi! AZ MDP ZALAMGOYE1 PÁRTBIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA VI, évfolyam 279. szám. Ära 50 fillér 1950. december 1. Péntek mmmammummnaammmm A legjobb ifiket a DlSz szervezetek élére! Ä Dolgozó Ifjúság Szövetségé- nesk Központi Vezetősége novem­ber 18 án megtartóit ülésén ha­tározatba hozta, hogy a mai nap­tól kezdve c hó végéig újra kell választani a DISz szervezetek ve­zetőségeit. Miért szükséges ez a választás? Először is azért, mert a DISz alakuló kongresszusa óta a volt SziT, EPOSz, MEFESz és Diák­szövetségi Vezetőket, akik az egységes szervezeteknek lettek a Vezetői, még nem választották meg újra. Azok a hiányosságok pedig, amelyeket Rákosi elvtárs a Párt Központi Vezetőségi ülésen fel­vetett!, — hogy a DlSz vezetői lemaradnak a tömegek mögött, nem irányitó, hanem az esemé­nyek követői leltek —, fennálló­nak nálunk, Zala megyében is. Ortaházán például a békeköl­csön jegyes ideje Nalalt a DISz fiatalok nagy odaadással segítet­tek a siker érdekében a párt- szervezetnek. mig a DISz titkár­nak eszébe sem jutott, hogy ezt a rendkívül fontos kérdést a ve­zetőséggel megbeszélje, a fiatalo­kat erre a feladatra mozgósítsa. Az ellenség is mélyen beépült a J'lSz vezetőségbe. Csak egyetlen esetet említünk: a páti DlSz szer­vezetünkéit. A titkárt le kellett váltani, mert mételyezte a fiata­lokat. összejátszott a nép ellensé­geivel, s terjesztette „Amerika Hangja“ ocsmány hazugságait. Most a vezetőségválasztást fel kell használnunk arra, hogy a DISz szervezetek élére olyan fia- tulok kerüljenek, akik hűek a Parihoz, a vagy Szovjetunióhoz és bátran kiállnak minden ellen­séges törekvéssel szemben, amely népi államunk és Pártunk ellen irányul. Olyan vezetőkre van szükség, akik a dolgozó ifjúság egészét mozgósítják a béke har­cos megvédésére, a szocializmus építésére. Hogyan készítsük elő a vezető­ségválasztást ? " Kádár elvtárs a DISz Központi Vezetőségi ülésén rámutatott, hogy csakis a Párt támogatásá­val, a Párttal való kapcsolat szorosabbá tételével tudják meg­oldani DlSz szervezeteink az előttük álló rendkívüli fontos feladatokat. Tehát DlSz szerve­zeteink minden kérdésben kér­jék ki a Párt tanácsát és segít­ségét. Viszont a siker záloga, hogy pártszervezeteink is a lehe­tő legnagyobb támogatást adják meg ennek érdekében. Andráshidán a DISz vezetői át­mentek a pártszervezet titkárához cs megbeszélték vele elgondolá­saikat, kérték támogatását. Meg is kapták azt. Nagykapornakon maga a pártszervezet titkára, 'amikor a vezetőségválasztással kapcsolatban megkapta KV le­helét, elindult a DlSz titkárhoz és éppen a kapujában találkoz­tak egymással. Délután az ifjú­sági szervezet helyiségében a ve­zetőséggel együtt megtárgyalták az előttük álló feladatokat. A siker érdekében az egész dolgozó ifjúságot be kell vonni r\7 előkészítéssel kapcsolatos munkába. Minden fiatalnak ad­junk megbízatást (agitációs, ter­melés, kultur, tagtoborzás stb.) úgy, hogy minden dolgozó ifjú érezze magáénak ezt a vezetőség­ül asztást. Vegyenek példát szer. vezetőink fiataljai a nagykani­zsai Gépjavító Vállalat ifjúmun­kásaitól. Akár DlSz tag, akár nem, mindegyikük lelkesen dol­gozik azért, hogy minél eredmé­nyesebbé, nivósabbá, ünnepélye­sebbé tegyék a nagy napot, Mun- kalelajánlásokat lettek Sztálin elvtárs 71. születésnapjának tisz­teletére, kultúrműsor, tagtobor­zással kötötték össze a vezető- ségválaszlással kaPcs°lat°s elő­készületeket. Az Ifjú Gárdisták térképezzék fel a falut, a DISz vezetőségek bízzanak meg egy-egy Ifjú Gár­distát, hogy a hozzájuk beosztott fiatalokkal foglalkozzanak, be­széljenek az esemény nagy jelen­tőségéről. Üdvözöljék az újon­nan megválasztott vezetőket a szervezeten kívüli fiatalok is. A választási taggyűlést a köz­ség legszebb helyiségében tartsák meg, erre az időpontra díszítsék fel azt. Nívós kultúrműsorról is gondoskodjanak. Milyen szempontok szerint vá­lasszuk ki a vezetőségi tagokat,? Az üzem, a falu és az iskola élenjáró és mindenben példamu­tató ifjait cs leányait kell bevá­lasztani az uj vezetőségbe. Gép­állomásokon. állami gazdaságok­ban a legjobb brigádvezetőt, a legjobban dolgozókat az üzemek­ben, falun pedig a terménybíe.- gyüjiícsben, mezőgazdasági mun­kában példamutató ifiket. Olya­nokat, akik sajáit szüleiket is példamutatásra bírták, a ter- ménybegvüjtés és mélyszántás idején, akik élenjártak a népne­velő munkában. Az uj vezetőségben biztosítani kell a Párt vezető szerepét. Ab­ban mutatkozzon ez meg, hogy a vezetőségbe bevont ifjú kom­munisták szilárdan hajtsák vég­re a Párt politikáját, hogy a Párt a DlSz-re úgy építhessen, mint a kősziklára. Tehát nem a számszerinti többségen van itt a hangsúly! Miért fontos a pártonkivüli fia­talok többsége a vezetőségben? A DlSz tömegszervéziet. Tag­jai döntően pártonkivüli fiata­lokból tevődnék össze. És megsér­tenénk a tömegszervezeli jellegét, ha nem lennénk figyelemmel er­re. Ugyanakkor azonban bizto­sítanunk kell a munkásifjuság vezető szerepét. A mi megyénk mezőgazda- sági jellegű, túlnyomórészt egyénileg gazdálkodó dolgozó pa­rasztok lakják, ami azt a felada­tot tűzi elénk, hogy a falusi szer­vezetek vezetőségében, a gépál­lomáson, állami gazdaságokban, termelőcsoportokban, üzemekben dolgozó ifjak legjobbja^ mellett az egyénileg gazdálkodó kis- és középparaszt fiatalokat is bevá­lasszuk, akik majd példaadóan élenjárói lesznek a szocialista mezőgazdaság építésének. Biztosítani. kell a leányok be­vonását is a vezetőségekbe. A tapasztalat ugyanis azt mutatja, hogy a leányok a vezetésben meg­állják a helyüket. Néhány esetben sokkal derekasabban, mint a fiuk. A vezetőség ujjáválasztása persze nem jelenti azt, hogy az eddig jó munkát végezetleket fél­reál Litsák. De ki kell zárni a ve­zetőségből azokat a DlSz-titkáro- kat, vezetőségi tagokat, akik nem állták meg a helyüket. Az ellenség a DlSz-vezelőség- választásokat nem fogja tétlenül nézni. Éppen ezért éberen figyel­jük az ellenség minden legkisebb megmozdulását és csapjunk le rájuk azonnal, szégvenitsük meg 1951 évi költségvetésünk olyan terv, ameiy mögé biza ómmal sorakoznak fel a dolgozó milliók Ölt Károly elvtárs, pénzügyminiszter költségvetési beszámolója OU Károly elvtáirs pénzügymi­niszter költségvetési beszámolójá­ban ismertette népgazdaságunk eddig elért eredményeit- Megállapította, hogy rohamos fejlődés elsősorban az ipari ter­melés nagyarányú bővülésében mutatkozik meg. A munkanélkü­liség lelsz ám olása után már mun­kaerőhiány mutatkozik. Olt pénz­ügyminiszter ezután a szénellátás kérdésével foglalkozva megállapí­totta, hogy bányáink széntermelé­se ma több, mini valaha, azonban igy is kevésnek bizonyult népgaz. daságunk nagy fejlődéséhez vi­szonyítva. Pénzünk értéke 1951-ben tovább szilárdul — Mezőgazdasági termelésünk egészében véve — mondotta, — jelentősen emelkedett annak elle­nére- hogy némely tömegfogyasz­tási cild<ből a termés gyenge volt. Az itt-ott mutatkozó ellátási ne­hézségeket a reakció igyekszik kihasználni és zavart kelteni. Né­pünk kártevőivel szemben a to­vábbiakban is kíméletlenül fo gunk eljárni Népünk növekvő jóléte tükröződik vissza közleke­désünk adataiban is. A. pénzügyminiszter ezután az Iállami pénzügyi gazdálkodás elő­irányzatával foglalkozott- A bank- j egy forgalomul ai kapcsolatban, megjegyezte, hogy pénzünk értéke az 1951. év­ben tovább szilárdul. Eredményeink még élesebben domborodnak ki- ha összehasonlí­tást teszünk az imperialista orszá­gok gazdasági helyzetével. Amíg nálunk, mint a Szovjet­unió vezette béketábor orszá­gaiban mindenütt, a népgazda­ság hatalmas fejlődése, a dol­gozók életszínvonalának emel­kedése tapasztalható, addig az Egyesült Államokban^ vala­mint csatlósainál a békés ter­melőmunka helyett a lázas fegyverkezés következtében a dolgozók elnyomcrodása még nagyobb arányokat ölt. Az Egyesült Államok az imperia­lizmus zsoldjában álló Titoék nép­elnyomó hatalma összeomlásának megakadályozására kénytelenek ólelmiszerszálldtmányokat küldeni Tito hadseregének. Ez azonban csak elodázhatja, de meg nem akadályozhatja a Tito-banda bu­kásiéit. Jövőévi költségvetésünk 107 millió forint felesleget mutat Ötéves tervünk első évében el­ért hatalmas eredményeink mutat­ják, hogy dolgozó népünk híven követi a Magyar Dolgozók Pártja., Rákosi elvtárs útmutatásait­Felmérhetetlen hatalmas segít­séget jelent az a baráti támo­gatás, amit anyagban, gépek­ben, munkaeszközökben, szak­embereké szovjet sztahánovis- ták idejövetelében biztosit a nagy Szovjetunió és Sztálin elvtárs. A pénzügyminiszter ezután az 1951- évi költségvetést ismertette, amely 29 milliárd 623 millió fo­rint bevételt, 29 milliárd 516 mil­lió forint kiadást irányoz elő- 107 1 millió forint felesleget mutat ki. Az 1951. évi költségvetés ösz- szeállitása során arra töreked- * tünké hogy az állami költség- vetést — mint a népgazdasá­gi terv legfontosabb pénzügyi tervét — a legszorosabban ösz- szehaagoljuk a népgazdasági tervvel — mondotta. — 1951 évi költség- vetésünk kiadási előirányzata ke­reken 9 és fél milliárd forinttal több. mint a folyó évi előirány­zat. A kiadások emelkedése leg­több részben azokkal a hatalmas fekdatokkal kapcsolatos, amelyeket ötéves tervünk célkitűzéseinek megvalósítása ró ránk. A beruházások előirányzata 61 százalékkal magasabb az ezévinél A beruházások előirányzata 61 százalékkal magasabb. Rövid néhány év alatt 263 uj gyár és üzem létesül hazánk­ban Mintegy 100 millió forin­tot fordítunk ipari tanulószak­iskolák fenntartására 75 mil­lió forintot pedig , a tanműhe­lyek fenntartására. Mezőgaz­dasági jellegű beruházásaink hatalmas összege mellett S0 millió forintot irányoztunk elő állami gazdaságaink, termelő- szövetkezeteink és dolgozó pa­rasztságunk minőségi vető­magvakkal, kedvezményes áru műtrágyával és öntözővízzel való ellátására. Közel 40 mil­lió forintot fordítunk állatte­nyésztésünk fejlesztésére. Dol­gozó népünk kulturális fel­emelésére 1511 millió forint a kulturális kiadások ciőirány* zata. Költségvetésünk 173 mil­lió forintot biztosit diákszo ciális célokra. Szociális kiadá­saink az 1950 évi 2780 millió ról 3465 millió forintra emel kedtek­1951 évi költségvetésünk kiad,' adataiban tükröződik népünknek az a szilárd elhatározása, hogy békés épitőmunikánk. államunk biztonságának védelme érdeké ben mindent megtesz. Dolgozó né pünk azt is világosan látja, hogy békés épitőmunkánk védelmére jól felszerelt néphadseregre i-s szükség van. Ezért a békeszerző­dés által adott kereteken belül a folyó évinél jelentékenyen na­gyobb összeget biztosítottunk néphadseregünk és államvédelmi szervezetünk számára. Költségve lésünk bevételi oldalának szocia­lista irányban való szerkezetei át. alakulását jelzi. Az összes bevételeink már mintegy háromnegyedrészét a szocialista szektor szolgáltat- já. A lakosság által fizetett adók vonalán csak kisebb mértékű emelkedés jelentke­zik. Bevételeink között 750 millió forint előirányzattal szerepel a bé­kekölcsön 1951. évben befolyó hányada. Ez a lelkesdés, amellyel a dolgozó népünk már a kibocsátást követő 36 óra alatt a kölcsönt túljegyezte, megmutatta népünk határtalan ragaszkodását Pártunk* Rákosi elvtárs és a kormány iránt Meg kell szüntetni a gondatlan gazdálkodást! A pénzügyminiszter igy folytak ta beszédét; — Dolgozó népünk millióinak áldozatkész munkájá­ra van szükség, hogy termelésünk előirányzott, felfutása, az önkölt­ségcsökkentés bekövetkezzék Egyes állami és vállalati funkció, náriusaink munkájukat úgy vég­zik. mintha bőségesen el lennénc Látva anyaggal, szerszámmal, gé­pekkel. Máról-holnapra akarják a szociális és kulturális igényeket a legmagasabb fokon kielégíteni. Meg kell fogadnunk Sztálin elvtárs 1931. évben mondott szavait: „Meg kell szüntetni a gondatlan gazdálkodást, gyor­sítani kell az ipar belső erő­forrásait.“ Dolgozó népünk valóra váltja az eléje tűzött feladatokat Olt Károly elv társ ezután a pénzügyi fegyelem terén megmu­tatkozó lazaságokról beszélt, majd igy folytatta: — Az ilyen lazasá­gok mögött, nem egyszer az el­lenség húzódik meg. Ezért min­den dolgozónak meg kell értenie, ha minél gazdaságosabban terme­I őkel ott nyomban a helyszínen. 'Figyeljünk arra is, hogy a ve­zetőségi tagok közé nem akarja-e becsempészni a maga ügynökeit. Éppen ezért a Vezetőségi tagok­nak javasoltakat mindenütt a pártszervezet és a DlSz felsőbb szervével beszéljék ál az alap- szervezetek és ezek jóváhagyása után vigyék a taggyűlés elé! ííail­I gassák meg a kívülállók vélemé­nyét isi Ezt a rendkívül fontos felada­tot tehát hasznájáfc fel arra DlSz fiataljaink, hogy a DISz politikailag és szervezetileg is megerősödjék. A vezetoségvá- la.sztást. kapcsolják össze ifjúsági szövetségünk előtt álló többi fel­adatokkal, a munkaverseny, tér* i ménybegyüjtés, őszi mélyszántás " ütemének fokozásával, valamint a tanulmányi szinvolan emelé­sével. Ezeknek a gondolatoknak a szellemében induljunk harcba a DISz vezetőségek újraválasztása, nak sikeréért! KASA LAJOS, a DlSz zalamegyei titkára.

Next

/
Oldalképek
Tartalom