Zala, 1950. szeptember (6. évfolyam, 203-228. szám)

1950-09-01 / 203. szám

Amerikai hadirepülőgépek ismét megsértették a Kínai Népköztársaság legiierét 145 lőre szaporodott a tótszerdahelyi tszcs tagsága VI. évfolyam 203 szám. Ära 50 fillér 1950. szeptember 1 Péntek A KOMMUNISTA PELDAMUTATAi A minisztertanácsi határozat után Pártunk követendő elv­ként tűzte üzemi pártszerveze­teink .és szakszervezeti bi­zottságaink elé: támaszkodja­nak az uj norma bevezetésé­nek sikeréért indított harcban a munkásosztály legjobbjaira, a legöntudatosabbjaira, a kommunista munkásokra, nép­nevelőkre, sztahanovistákra. Az elmúlt egy hónap eredmé- i'ci bebizonyították, hogy Pártunknak ez az útmutatása is helyes volt és az uj norma túlteljesítéséért folytatott lel­kes küzdelem sikero nem kis- ■*iérékben azon múlott, .hogy kommunista munkásaink tud­ják. milyen felelősség Pár­tunkkal., népünkkel szemben kommunistának, az ország ve­zetőjének lenni és szem előtt tartották Rákosi elvtárs út­mutatását: nem lehel valaki jó kommunista* és ugyanokkor rossz munkás. A mi Pártunk az ország vezetője, reánk há­rul ennek megfelelően a: veze­téssel járó felelősség iS- Ha körülnézünk megyénk üzemeiben, világosan látjuk, hogy az uj norma teljesítésé­ben és túlteljesítésében, a po­litikai felvilágosító munká­ban a kommunisták jártak és járnak az élen. Bebizonyítot­ták munkástársaikuak, hogy az uj normák helyénvaló igaz­ságos normák, amelyek meg­felelnek üzemeink mostani fej­lettségi fokának, dolgozóink szakmai és politikai színvona­lának és feltétlenül a termelés és a termelékeny són emelését segítik elő. Ugyanakkor kom­munista munkásaink segítet­ték dolgozó társaikat szakmai­dig és felvilágosító munkával is. hogy sikeresen teljesítsék túl az üj^ normát. A bázake- rettyei gépműhely esztergá­lyos műhelyében például Tö­rök elvtárs a legnagyobb tel­jesítményt érte el, ugyanak­kor csoportja is a legjobbak közé emelkedett, mert állandó tavaszialatátadással, raciona­lizálási. javaslatokkal Segítet­te őket. Pusztay elvtárs, a nagykanizsai Vasvázas trak­torszereidé j ének kommuni sta élmunkása saját munkálja mel­lett a mellette dolgozó fiatal szak)» unkásnak rendszeres foglalkozással adja át a. szak­ma mesterfogásait. Ez a sc- gitség eredményezte azt, hogy a fiatal, alig néhány hete vizs­gázott szakmunkás túlteljesí­tette normáját. A kommunista munkás fel­adata azonban korántsem me­rül ki egyedül a szakmai pél­damutatásban. A kommunista munkás élenjár a politikai ne­velő munkában is. Hiszen a politikai munka és ezen ke­resztül dolgozóink öntudato­sodása a legfőbb biztosíték az eredmények tóvábbfejlesztésé- re, a siker állandósítására,^ a szocializmus megvalósítására. A bázakerettyei üzemben min­denki tudja, hogy Stefá.n Ru­dolf 13 tagú csőszerelő cso­portja azért a legjobb, mert kommunista a vezetője, aki rendszeres név élőmunkával ko­vácsolja a termelésben élen­járóvá öntudatos munkássá csoportjának' minden tag iát. A csoport állandóan túltelje­síti az uj normát. De a kommunista példamu­tatást megtaláljuk a műszaki értelmiség körében is. A leg­jobb műszakiak: kommunis­ták, akik tudják, hogy az ő segítségük, Szakmar támoga­tásuk, magasabb képzettsé­gük rendkívül fontos szocia­lizmust építő ^ munkásosztá­lyunk számára és újításokkal, észszerüsitésekkel. _ minden tu­dásuk latbavetésével állnak helyt. Auers wähl elvtárs Lo­vásziban az elmúlt hónap fo­lyaméin is hatalmas értékű újítást jelentett be és hajt végre, Madarász Ferenc elv­társ Bázakerettuén egész sor újítással segítette a dolgozó­kat az uj normák túlszárnya­lásában­A felhozott példák csak cse­kély töredékei annak a mun­kának, amit kommunista dol­gozóink végeztek a miniszter- tanács határozatának végre­hajtása érdekében. Ennél sok­kal, de sokkal több esetben nyilvánult meg a kommunista példamutatás u agy szerűsége. Az elvtársak jó politikai mun­kát végeztek, hiszen — mint Rákosi elvtárs mondotta — a politikai munka mérője a, termelési vonalon végzett munka.“' Hiba volna azonban azt hinni, hogy ezen a téren minden tökéletes rendben van. Előfordultak esetek, amikor a kommunista munkás nem ál­lott helyt és nemhogy a ter­melés fokozásában mutatott volna példát, hanem lazította a munkafegyelmet- Kirívó eset a bázakerettyei Buezkó Rezső esztergályosnak az uj norma bevezetése után vég­zett munkája. Buezkó az üzem legjobb szakmunkásai közé tartozik, aki a régi normá­ban 200—220 százalékos teljé­ig itményeket ért el. Az uj nor­ma bevezetése után teljesít­ménye mindössze 56—60 szá­zalék volt. A pártszervezet felfigyelt és megvizsgálta az esetet. Kiderült, hogy Buezkó Rezső saját bevallása szerint ,.elvesztette kedvét“, mert egy esetben 100 forintra büntették normacsalásért. A jobboldali szoedemek uszályába került azzal a felkiáltással, hogy ő többet nem lesz normacsaló és visszatartotta munkáját. A pártszervezettől kapott kriti­ka. után ma már magas száza­lékokkal dolgozik­Az ilyen esetekre természe­tesen azonnal fel kell figyel­niük pártszervezeteinknek és idejében visszatéríteni a meg­tévedt kommunista munkást a helyes útra és ha a kritika nem basznál, meg kell büntet­ni a fegyelemsértőt. Rákosi elvtárs azt mondta: .,Pártunk­nak fel kell vennie a harcot a fegyelmezetlenség minden for­májával szemben és pártvona­lon is megtorlást kell alkal­mazni azokkal szemben, akik Pár iánk tekintélyéi, be folyó-1 sál, eredményeit rossz mun-1 kéjukkal kom prom t ftá Ijá/.*•“ fl Szovjetunió minisztertanácsának rendeleté a sztálingrádi vizierőmíí építéséről a Volgán és a Kaspi-menti vidékek öntözéséről és vízellátásáról A Szovjetunió minisztertanácsa igen nagy népgazdasági jelentő­séget tulajdonit a Kaspi-tenger környéke éghajlati viszonyai megjavításának. Fontosnak tart­ják a Kaspi-tenger menti síkság, puszta és fél-puszta vidékeinek meghódítását az állattenyésztés és a földművelés számára. A Vol- gántuli terület déli vidékeinek öntözése elengedhetetlen a belter­jes és az állandó földművelés fej­lesztésének szempontjából. A Szárpin-Alföl’d, a Fekete Földek és a Nogai-szteppe víz­zel való ellátása döntő fontos­ságú az állattenyésztés széíes- feörü fejlesztése, ipari jelen­tőségű erdők és az aszálytól védő erdők létesítése érdeké­ben. A Szovjetunió minisztertaná­csa lényegesnek tartja a Volga- menti terület központjának és a központi Fekete Föld-övezet terü­leteinek elektromos energiával való pótlólagos ellátását, vala­mint a Volga alsó folyása hajó­zási viszonyainak megjavítását. Ezeknek a szempontoknak a szem előtt tartásával a Szovjet­unió minisztertanácsa elhatároz­za. hogy Sztálingrád kerületében a Volgán egymillió hétszázezer kilowatt teljesítményű vizierö. művet építenek. Az erőmű évi átlagos teljesit- ménye körülbelül tizmilliárd kilowatt óra lesz. Az építése­ket 1951-ben kezdik és 1956' óan leíjes kapacitással üzembe helyezik. A sztálingrádi vizi­erőmű elektromos energiáját Moszkva, a központi- Fekete Föld-övezet területei, a sztálin­grádi, a szarátovi és asztra- cháni területek, a Volgán-tiüi és a Kaspi-tenger környéke között osztják el­A vizierőművel kapcsolatban a minisztertanácsi rendelet intézke­dik a különböző építkezések el­végzéséről. így megépül a sztá­lingrádi szabadesésü, fő öntöző­csatorna és vízellátó rendszer, öntöző rendszert építenek * sztá­lingrádi vizierőműtelep elektromos energiája felhasználása alapján egymillióötszázezer hektár föld öntözésére. Ugyancsak csatorná­kat és vízellátó rendszereket épí­tenek a Szárpin-Alföld, a Fekete Földek és a Nogai-szteppe föld­jeinek vízzel való ellátására és öntözésére. A Szovjetunió minisztertaná­csának rendelete intézkedik arról is, hogy a vízzel ellátott területe­ken homok megkötő erdőt léte­sítsenek. A sztálingrádi vizierőmű építésének elvégzésére „Sztálin­grád Hidroszhony1’ néven külön épitőszervezetet létesítenek, amely nek vezetőit is a minisztertanács nevezte ki és egyben gondosko­dik a vizierőmű, a főcsatorna és az öntözőcsatoma építésével kap­csolatos szervező és kutató mun­kák elvégzésére alkalmas szak­embereik kinevezéséről is. Intézkedik rendelet arról, hogy a villamoserőművek mi­nisztériuma dolgozzon ki, tervet az energetikai rendszer fejleszté­sére. A szovjetunió mezőgazdasá­gi minisztériumára hárul a fel­adat. hogy végezzen kutatásokat, állítson össze tervet és hajtsa végre az építő munkálatokat a kü­lönböző területeken lévő föl­dek öntözésére, vízzel való el­látására vonatkozólag. A rendelet ugyanakkor figyei- mezteti a Szovjetunió mezőgazda­sági minisztériumát, hogy legyenek figyelemmel a tervek kidolgozásánál a villamosener­gia bevezetésére a földmüve lésbe (villamos szántás, slb.}- elsősorban az újonnan öntö­zött földeken­A rendelet megállapítja, hogy a Szovjetunió szovhozügyi mi­nisztériumát meg kell bízni nagy­szabású állattenyésztő szervírozok létesítésével az újonnan vízzel ellátott és öntözött területeken; a Szovjetunió erdőgazdasági, szov­hozügyi és mezőgazdasági minisz­tériumát pedig azzal, hogy a Szovjet Tudományos Akadémiá val és a Leninről elnevezett Or­szágos Mezőgazdasági Akadémiá­val együttesen dolgozzanak ki terveket olya» erdőültetvények létesítésére és erdőgazdasági intézkedések megtételére, amelyek megkötik a homokot, Az erdőültetési és erdőgazdasági intézkedésék általános vezetése és a tervek összeállításának össze­hangolása a Szovjetunió minisz­tertanácsa mellett működő mező­védő erdőövezeti főigazgatóság feladata. A békeharc fokozásával, még jobb munkával készüljünk szeptember 10-re, a Nemzetközi Szövetkezeti Napra Á SzövOSz fe!hivása a foldmüvesszövetkezetekhez A SzövOSz a következő fel­hívást intézte a földműves- szövetkezetekhez : , ,,A világ minden haladó szö­vetkezeti mozgalmának nagy ünnepe lesz szeptember lOe, a Nemzetközi Szövetkezeti Nap. Harcos seregszemléje lesz ez a nap a dicsőséges Szovjetunió sokmilliós szövet­kezeti tagságának, a hős szov­jet llép által felszabadított, Szocializmust építő népi de­mokráciák szövetkezeti moz­galmának, de mindazoknak a kizsákmányolás ellen, az em­beri jogokért, a szabadságért küzdő Öntudatos szövetkezeti tagoknak is, akik ma még a tőkés elnyomás,_ az imperialis­ta háborús uszítok és laká­jaik jármát nyögik. Az amerikai imperialisták, akik a koreai polgárháborúba való fegyveres beavatkozá­suk során aljasságban a leg­elvetemültebb fasiszta vé­rengzőkön is túltesznek, újabb, minden eddiginél rettenete­sebb háború borzalmait akar­nák a világra zúdítani. A béke legfőbb őre. a Szoviet- unió, minden erejét latba- vefi a béke megvédésére, a háborús uszítok gaz tervei­nek meghiúsítás ára. A Szovjetunió javaslatára határozta el a szövetkezetek Nemzetközi Szövetsége is, hogy szeptember 10-én világ­szerte harcos gyűléseken tesz­nek bitet a béke megvédése, a fasiszta gyilkosok megfé­kezés^ mellett- A szövetkezeti tagok felkészülnek arra, hogy eredményeik növelésével, még jobb munkával erősítsék a béke frontját. A földműves- szövetkezeti tagok és dolgo­zók ezen a napon ünnepük azokat az eredményeket, ame­lyeket Pártunk biztoskezü ve­zetésével, szeretett vezérünk, Rákosi Mátyás elvtárs útmu­tatásai nyomán a dolgozó né­pünk ellenségei ellen folyta­tott szakadatlan kemény küz­delmekben eddig elértünk. Szeptember 10-én üljük győ­zelmi ünnepét a dolgozó né­pünk jövőévi kenyeréért ví­vott harcunknak, a gyors ga­bona! »egyiijtési versenyben Alkotmányunk ünnepére elért eredménveinek. A Nemzetközi Szövetkezeti Napon ünnepel- iük azt az egész népünk, de különösen dolgozó parasztsá­gunk életében mélyreható je­lentőségű fejlődést. amely termelőszövetkezeti mozgal­munkat most újabb hatalmas lépéssel viszi előbbre a falu szocialista átalakítása, a nagyüzemi szoveutezeu gaz­dálkodás megvalósítása ut­ján. A hatalmas Szovjetunió kolhozainak nagyszerű pél­dáján termelőcsoportjaink ki­váló terméseredményei, a nagyüzemi társas gazdálko­dás döntő fölényéről meggyő­ződő dolgozó parasztok ujabt tiz és tízezrei lépnek most a teljes felemelkedésüket, gond­talan, boldog életüket biztosí­tó. egyetlen helyes útra. a szövetkezeti gazdákodás út­jára­Föld műves szövetkezeti. ta­nok és dolgozók! A békéért, nevünk ellenséfjei ellen foly­tatott harc fokozásával, még jobb munkával készüljetek a Nemzetközi Szövetkezeti Nap­ra. Személyes példa mutatás- tokkal jólszervezett, egyéni meggyőzéssel segítsétek elő, hogy minél több dolgozó va- rasztcsalád lépje)), a nagyüze­mi tái'sas gazdálkodás útjára, ahol a por ászt gazdálkodás, a falusi élet nem kínlódás, föld­hözragadt küzködés többé, ha­nem fejlett technikájú, virág­zó mezőgazdaság és felszaba­dult. gondtalan emberi élet. Növeljétek jobban a ter­ménybenyiijtésben eddig el­éri eredményeket a felvásárló tevékenység fokozásával. A

Next

/
Oldalképek
Tartalom