Zala, 1950. augusztus (6. évfolyam, 176-202. szám)

1950-08-30 / 201. szám

Én, Nagy István 8 holdas kísparaszt igy erősítem a nagyüzemi gazdálkodást! SPORT V ospörvelence községben sokan eljárnak itt az én por­tám előtt nap, mint nap- Ha be­néznek a kerítésen, rend min­denfelé- Nem mondom. meg is becsülöm amim van, amit adott nékem lM5-ben a mun­kásosztály: 8 hoki föld, szép állatállomány. Nem feledke­zem meg azokról a segítségek­ről Sem, amiben azóta része­sültem a demokrácia jóvoltá­ból: Műtrágya, gépi-munka­erő stb. Nem panaszkodhatom, van bőven a raktáramban. De hol van ez attól, ami egy terme­lőszövetkezeti csoporttagnak jut oszályrészül az egész évi munkája jutáiméiként. Egy holdon ricinust is termelek. Gyönyörűen fejlődik. Tegnap szántott nálam a traktor megint- A traktorista elvtárs beszélgetett velem, hogy micsoda hatalmas fölényben van a gépesített gazdálkodás az én kis parcellámmal szem­ben. Azután azt is megírom már a mi megyei lapunknak, hogy A letenyei járásban az elmúlt hetekben, de különösen Alkotmá­nyunk ünnepe óta jelentős mér­cékben erősödik a termelőszövet­kezeti mozgalom. A járás terü­letén az elmúlt hét folyamán két község lett szocialista község: az egyik Kútfej, a másik Báza- kerettye, mindkettő az olajter­melő üzemek mellett. A csoportok fejlesztése is szép ütemben halad. Egyre több dol­gozó paraszt látja világosan, hogy felemelkedésüket egyedül a közös gazdálkodás biztosíthatja. Ennek következtében jelenleg a járásba® 17 engedéi/yezeft ternrelőcso­port, illetve szövetkezet mű­ködik, négy másik csoport pedig most Soha nem fogom elfelejteni « dicsőséges Szovjetunió Vö­rös Hadseregének, a haladó emberiség nagy vezérének. Sztálin elvtársnak, hogy ők hozták és adták nekünk a füg­getlenséget- Nekünk ipari dol­gozóknak a szabadság jelenti még azt is, hogy elméleti tu­dásunkat fokozhatjuk a terme­lés. a munka frontján is. Ma megváltozott viszonyok között dolgozunk, szabadon terve­zünk, építünk és ujilunlc■ Va­lamikor az volt a jelszó: min­den a technikától függ. ma. pedig azt mondjuk: minden a káderektől függ. Ahhoz, hogy a technikát mozgásba hozzuk, maradéktalanul ki tudjuk használni, olyan em­berekre van szükség, akik el­sajátították a technikát és olyan vezető káderekre van szükségünk, akik a technikái teljesen magukévá tudják tenni és annak rendje, módja szerint ki is tudják használni. Az, hogy minden a káderektől fűn a, ez azt jelenti, hogy ve­zető embereinknek a leggondo­sabban kell törődniök káde­reink támogatásával — mint Sztálin elvtárs mondotta. A'mi országunk vezetői tö­rődnek a káderek, neveléseivel- Ezt a magam éleiében tapasz­talom és köszön etemet, hálá­mat fejezem ki Pártunknak, Népköztársaságunknak, hogy lehetővé tette az én számomra is, h'ogy o Nehézipari Minisz­térium a hónapos műszáki isko­láját elvégezhessem. A hát hó­nap élelem legszebb élménye tszcs látogatáson is voltam néhány héttel ezelőtt- Elhatá­rozzam, hogy nem élek tovább csigamódjára. Nem akarok én se lemaradni a fejlődés szeke­réről. És ha a, reakciónak ez- ideig sikerült a már magam előtt felépített várat több íz­ben is összerombolnia. Most sziklaszilárd an határoztuk el előre tizenötöd magammal, hogy megalakítjuk a, magunk termelőcsoportját■ A felesé­gemmel együtt belépek. Túl vagyok az ötvenedik eszten­dőn, igy ágyazom meg a ma- aam gondtalan boldog öreg éveit. Párttag ugyan nem va- nuok. de mindig tudtam, hogy amit a, Magyar Dolgozók Pártja nekünk ajánlott, még abból nekünk mindig csak hasznunk származott. Ezért állok hát a szövetkezeti gaz­dálkodás építői közé és azon leszek, hogy bennem ne csa­lódjon majd a Párt. NAGY ISTVÁN 8 holdas kisparaszti V ospörvelence. kértie működésének engedélyez­tetését, A járás öt további köz­ségében a napokban alakult meg az előkészítő bizottság. Ezek már most is olyan jó munkát végez­nek. hogy szinte bizonyosra ve­hető. ebben az öt községben is rövidesen megalakul a termelő­csoport. A tagszervezésben is jelentős eredményeket érnek el a járásban alakult termelőcsoportok- Hogy egyebet ne mondjunk: augusztus 26-án, 27-én és 28-án több, mint 200 család lépett a nagyüzemi gazdálkodás út­jára. Különösen kimagasló á tótszerda­helyi termelőcscport eredménye. Ebbe az uj tszcs-be minden nap 8—10 uj tag lép be. volt. uj élet nyílt számomra, amelyet kommunista, becsület­tel fogok felhasználni a Szo­cializmus építése érdekében. Az iskolán megkaptuk az el­ső megedzést, az elméleti ala­pot- Az igazi megedzés a gya­korlati eleven munka eredmé nye lehet. Néni félek a nehéz­ségektől, mert jó káder csak az lehet, aki szembe néz a nehéz­ségekkel legyőzi és elhárítja őket. Csak a nehézségek elleni harcban tud kikovácsolódni a jó szocialista vezető ember- ígérem Pártunknak, egész dolgozó népünknek, hogy uj beosztásomat _ becsülettel fo­nom szolgálni, azon leszek, hogy tudásom legjavát átad­hassam, munkatársaimnak. A munJcás és a műszaki szoros összefooásávol, egymás segít­ségével viszük győzelemre a szoc i a l i zm u s ü gy é t­MOZ sor. ITS JÓZSEF művezető, BásnJcercttye­ZALA politikai napilap Felelős szerkesztő: Szánté fenő Felelős kiadó- Darabos Iván Szí rkesztőség: Zalaegerszeg Széchenyi tér 4 Telefon: 260 Nagykanizsa Zrtnvf Mikló»-u 28. Telefon: 54. Kiadóhivatal: Nagykanizsa. Készült a Vasmegye Nyomdában Tibathelv Kossuth Lajos-n. fi Telefon: 75. Nyomdáért felel: Hegedűi Gyula ^őirek — A Magyar Vöröskérészt nagy- kanizsai városi és járási szerve­zete augusztus 30-án délután 5 órakor az MNDSz Csengeri-ylcai székházában népegészségőri érte­kezletet tart. Minden népegészség- őr vigye magával igazolványát lepecsételes és sorszámmal való ellátás miatt. — Szeptember 5-ig lehet jelent­kezni a nagykanizsai Petőfi-utcai általános iskola „Dolgozók iskolá­jába“. Megnyílik a V—VI, a VII és VIII. osztály. A dolgozók is­kolája ingyenes- a hallgatók csak tankönyveket és a tanszereket szerzik be. A tankönyvrendelést szeptember 5-én jelentsék be a hallgatók. A tanítás szeptember 18-án kezdődik. Védekezés az üszög ellen Az őszi árpa és a búza legve­szedelmesebb gombabetegsége az üszög, amellyel szemben azonban a vetőmag helyesen végrehajtott csávázási eljárással tökéletes vé­dekezést nyújt. A minisztertanácsi határozat kötelezővé teszi, hogy az őszi árpa és a búza vető­magot csakis csávázott állapot­ban szabad elveíni. Az őszi árpát higanyos nedves csávázószerrel. a búzát pedig rézgálic oldattal csávázzuk be. A csávázószeret a Földműves-szö­vetkezeteknél mindenki beszerez­heti A csávázó oldatot úgy készít­jük el, hogy a rézgálicból 100 liter vÍzben egy kilogram rézgá- licot oldunk fel. mig a higanyos csávázószerből 100 iKer vízben 25 aeka nedves higanyos csává­zószert oldunk fel. A csávázás alatt az oldatot pótolni kell, ez­ért külön egy tartalék edénybe elkészítjük az utánpótlás céljára szükséges oldatot. Minden 25 ki­logram vetőmag becsávázása után négy liter tártaiéit oldattal pótolni kell az oldatot. A rézgá- liccal való csávázásnál a tarta­lék oldat ugyan olyan erősségű, vágyig egv százalékos legyen, mig ?. higanyos nedvescsávázás- nál mégegyszer olyan erős, va­gyis 10 liter vízhez öt deka hi­ganyos nedves csávázószert adunk. 100 liter rézgálicos oldat­ban 300 kiló búzánál' többet ne csávázzunk. Higanyos csávázó­szer alkalmazásánál 100 liter csávázó oldatban 200 kiló őszi árpánál több nem csávázható. A helyesen végrehajtott csává­zási eljárás alatt a vetőmagot 15 percig tartjuk a csávázó oldat­ban és ezen idő alatt többször megkavarjuk, hogy a léha üszö­gös szemek a viz felszínére ke­rüljenek, amelyeket egy szűrő kanállal eltávolítunk. Akár rézgálic oldattal, akár higanyos nedves csávázó ol­dattal végezzük a csávázási ezt az eljárást kell követ­nünk. Meszet a rézgálicos ol­dathoz ne tegyünk, mert az gyengíti a rézgálic gombaölő hatását. A gyors és tökéletes csávázási eljárás végrehajtása érdekében minden községben szervezzük meg sürgősen a központi csávázási­Ennek előnye a tökéletes mun­kán kívül elsősorban az, hogy jó­val olcsóbb. mert a felesleges csávázó oldat nem megy kárba, de előnye az is, hogy nem kell minden gazdának csávázó oldat készítésével drága idejét tölteni, nem kell csávázó felszerelésről gondoskodni és nem magának kel] a csávázószert beszereznie. A helyesen végrehajtott csává­zási eljárás az üszöggel szemben teljes védekezést biztosit. Hirdessen a ÖKÖLVÍVÁS Olajmunkás—Martfűi BDSE 12:8 Színvonalas küzdelmet hozott az Olajmunkás—Martfűi BDSE meghívásos ökölvívó mérkőzés, melyei a jobb kanizsai együttes megérdemelten nyert meg 12:8 arányban. Eredmények: Lőrincz kemény küzdelem, után győz Wagner ellen. Wlasiis ellenfelét, Merészt, az I. menet végén soro­zatos szabálytalanságok miatt le- léptefik, Beke I. megérdemelt ve­reséget szenved Vékonytól. Bedi a nap legszebb mérkőzésén a III. menetben kiütéssel győzi le Kávárczit. A fiatal Halász kikap Bacsótól. Pápai nagy pontfölény- nyei győz Babies ellen. Szekszár­di biztosan verte Czelét. Drava- rits döntő fölénnyel nyer Kiss ellen. Tóih kikap a kitűnő képes­ségű Óváritól, Kovács vereséget szenved -Fazekastól. ZMTE—MARTFŰI BDSE 9:7 Az egerszegi öklözök edzés­hiánnyal. gyenge erőnléttel is biz­tosan győztek. Petánovics—Me­rész döntetlen, Petánovics a 3- menetben kifulladt. Tóth—Kál- máncsi, kiütéssel győz Kálmán- esi. Tóth nagyszerűen kezd, az első menetben hatalmas pontfö­lényre tesz szert, a 2. menetben Kálmáné»] jobbhorga szabadon be­csúszik. ezzel kiüti Tóthot. Gróf pontozással győz Vékony ellen. A 3. menetben egymásra támasz­kodtak a kimerültségtől az öklö­zök: Grófot csak a gong mentette meg- Papp ellen pontozással győz Bacsó. Báli bajnokhoz méltóan re­mekül küzd s a második menet­ben kiütéssel győz Pojáth ellen. Komáromi még nincs meggyőző formában, de biztosan győz Cze- ne ellen. Gáti az 1- menetben ki­üti Kisst, Horváth II. a 3. menet­ben Óvári ellen feladja a kilá­tástalan küzdelmet. FÖLÉNYESEN GYŐZTEK A VISSZAVÁGÓN A KANIZSAI ÚSZÓK Olajmunkás—Szombathely visz- szavágó úszó- és vízilabda mérkő­zés volt vasárnap délután a nagy- kanizsai városi uszodában. A ver­senyre jól készültek fel a kanizsai úszók, amit a 195:176 arányú győ­zelem mellett a rengeteg egyéni és kerületi csucsjavüás is bizo­nyít, Eredmények: 400 m. ifi gyors: 1. Miklós Sz. 5:46.8, 2. Ber- talanits Sz 5:59.8 3. Horváth O 6:11.2. 200 m- ifi’ mell: 1. Szabó O 3:08.9, 2. Viola O 3:09-2, 3. Vaj- thó Sz 3:15.2, 100 m női mell: 1. Farkas O 1:40-6, 2. Szabados sz 1:46.5, 3. Pető O 1:50 4- 100 m. ifi gyors: 1. Felföldi O 1:08.2, 2­Papp O 1:10.3, 3- Zsigmond O 1:11.8. 100 m női gyors: 1. Szaba­dos Sz 1:44.0, 2. Farkas O 1:54.0, 3. Doloncsuk Sz 1:56,6. 100 m ifi pillangó: 1. Vajthó Sz 1:23.7- 2. Czulek O 1:24.9, 3. Hetesj O 1:27.2- 100 m. ifi hát: 1. Czulek O 1:29, 2. Nagy Sz 1:31.1. 3. Sán­dor Sz 1:33-6, 100 m női hát: 1. Petri I Sz 1:55.7. 2. Petri II Sz 1:57.0, 3. Vereczkei O 2:04-6, 4x100 m ifi: 1. Olajmunkás A 4:50.7 kerületi csúcs, 2. Szombat­hely 5:04-1, 3. Olajmunkás B 5:05.0, 3x66 egyharmad női ve­gyes váltó: 1. Szombathely A 3:27.3, 2. Olajmunkás A 2:29-2, 3. Olajmunkás B 3:51.8- Vízilabda: Olajmurrkás—Szombathelyi Pos­tás 18:3 (8:3). Fölényes és biztos kanizsai győzelem . Röplabda: NVSK—KAPOSVÁRI ÉDOSZ 3:1 (15:8, 16:14. 9:15, 15:4) Az első NB Il-es bajnoki mér­kőzését simán nyerte a kanizsai csapat, A MÁSODIK FORDULÓ UTÁN AZ NVSK ÉS AZ OLAJMUNKÄS A BAJNOKI TÁBLÁZAT VÉGÉN Két fordulót' játszottak már le d nyugati NB lí-bc-n a kanizsai j csapatok rossz rajtot vettek. Az NVSK-nuk vasárnap némi sze- ’ rencsével sikerült az egyik pontot ■ megszerezni a Komlótól, az Olaj- * munkás támadósorának gyenge já­téka miatt még egy pontot sem sjkg riilt .összehozni- A bajnoki küz­delmeken egyébként meglátszik, hogy hatalmas tétért megy a küzdelem. Különösen az újoncok Tatabánya. Székesfehérvár, Sz. SzMTE igyekeznek már most a rajtnál megszerezni azokat a fon­tos pontokat, amelyek a bentma- radásukat biztosítják. Legtöbb csapatnak még a formája sem alakult ki. Erre mutatnak a nagy- gólarányu győzemek, illetve ve­reségek- Az első két forduló után. a bajnoki táblázat igy fest: 1. Dinamó 2 2 — — 8:1 4 2. T, Építő 2 2 — — 6:2 4 3. SzSzMTE 2 2 — — 3:1 4 4­Szív. ÉSE 2 2 — — 3:1 4 5. Perutz 2 1 1 — 7:3 3 6. Lendület 2 1 — 1 8:4 2 7. PBTC 2 1 — 1 4:3 2 8. Komló 2 — 2 — 4:4 2 9. Sopron 2 1 — 1 1:3 2 10­P. Lók. 2 1 — 1 2:3 2 11. NVSK 2 — 1 1 3:5 1 12. KDSK 2 — 1 1 3:5 1 13. GyVSK 2 — 1 1 2:8 1 14. Olajmunk, 2 — — 2 1:3 — 15. Fűzfő 2 — — 2 1:3 — 16, X. kér. 2 — — 2 1:6 — VVLASITS ÉS WIMMER AZ OLAJMUNKÄS ÖKÖL­VÍVÓJA Az NVSK vezetősége már hi­vatalosan is bejelentene ökölvívó szakosztálya ideiglenes szünetel­tetését, A szakosztály sportolói­nak egyrészé az Olajmunkáshoz kerül, igy máris átigazolták Wla- silsot és Wimmert. Baranyai, Né­meth és Büki valószínűleg a P. Lokomotiv öklözői lesznek és továbbra is Horváth edző irányí­tása alatt dolgoznak. Gáti-tervei szerint — a ZMTE-hez kerül. Ili említjük meg, hogy Iglódi átiga­zolását visszavonta az Olajmun­kás. Ok: a versenyző nem él sportszerűen. Apróhirdetés Nagykanizsai gőzfürdő nők ré­szére kedden egész nfte és pénte- ken délután van nyitva. _________ Na gykanizsai gőzfürdő nyílva reggel 7-től este 6-ig. Eladásra közvetit belterületi összkomfortos háromszobás ma­gánházat, balatoni kétszobás vil­lákat szőlővel, gyümölcsössel. Hor­váth ingatlanközvetítő Nagykani­zsa. Sugár-ut 42. (878) Elveszítettek pénteken délben Nagykanizsán az állomástól a Batthyány-ulcáig igazolványokat. A megtaláló szíveskedjék a nagy- kanizsaj kiadóban leadni, (876) 125-ös Csepel motorkerékpárt jó állapotban vennék. Címeket a nagykanizsai kiadóba kérek. (d) Fényképezőgépet, filmeset ven­nék, Szabó Antal üzlete Nagyka- nizsa. Deák-tér 15, (884) íróasztalokat, szekrényeket, szé­keket és állványokat vennék. Cím a nagykanizsai kiadóban.______(d) Na ponta 40—50 forintot keres­het költségtérítéssel utaztat­juk. Jelentkezés Állami Biztosí­tó NV. zalaegerszegi körzeti fel­ügyelőség Marx-tér 5 sz. szerdán reggeltől vasárnap délig. (49) Jókarban lévő használt hálóbu- tort vennék. Cim: zalaegerszegi kiadóban. (50) MOZI VÁROSI MOZGÓ NAGYKANIZSA Szerda: csärdäskirAlynö Nagjr zenés operett filmen. Előadások kezdetei: Hétközna­pokon délután 6 és 8 órakor. — Vasár- és ünnepnapon délután 3- 5. 7 és 9 órákor. Pénztárnyitás: Hétköznap kez­dés előtt 1 órával. Vasár- és ün­nepnapon délelőtt 11-től fél 1-if és kezdés előtt 1 órával­209 család lépett 3 nap alatt a letenyei járásban a nagyüzemi gazdálkodás útjára Uj beosztásomat kommunista becsülettel látom el

Next

/
Oldalképek
Tartalom