Zala, 1950. július (6. évfolyam, 153-162. szám)

1950-07-05 / 153. szám

VT* évfolyam 153. szám. Ära 50 fillér Fejezzük be ma estig; a búza és rozs aratását! Stijíör és Batyk felhívása a behordásra és cséplésre 1950. julius 5 szerda Előre, a betaknritsís gyors teljesítéséért Utolsót pendülnek a ka­szák a határban- Dolg-ozó né­pünk újabb hatalmas győ­zelmét hirdetik a kopár tar­lók- Megyénk dolgózói egy­másután jelentették távirati­lag'Rákosi elvtársnak és Pár­tunk Megyebizottságának, hogy befejezték ötéves ter­vünk első aratását. Dolgozó parasztságunk ala­posan kivette részét ebből a győzelemből. Az üzemi és vá­rosi dolgozók is átérezték, hogy ez a harc, az ő harcuk is. Százszámra alakultak az aratóbrigádok. Dolgozó pa­rasztságunk a legteljesebb há­lával emlékezik meg ezekről az üzemi dolgozókról, honvéd baj társakról, if jakról. MNDSz asszonyokról» akik jó munká­inkkal méginkább elmélyítet­ték a munkásosztály és dol­gozó parasztság szövetségét. További sikereinket veszé­lyeztetnénk azonban, ha most az önelégültség állapotába es­nénk. Ha most azt monda­nánk, hogy az első győzel­met kiharcoltuk,, a többi jön már magától is. Nem pihen­hetünk babérainkon! A minden szem gabonáért indult harcnak még csak az első ütközetét nyertük meg- Még folyt az aratás, amikor a zalalövői állami gazdasági ban, a letenyei „Vörös Csil­lag’1 termelőszövetkezeti cso­portban megkezdődött a hor- ’dás, felbugtak a cséplőgé­pek. Ez a kenyércsata máso- 'dik szakasza. Jelentőségében ugyanolyan fontos, mint az első- Itt is a gyors és veszte­ségnélküli munka a legfőbb szempont. Erre kell összpon­tosítani minden erőnket. En­nek fontosságát ismerték fel Söjtör község dolgozó pa­rasztjai is. A helyi békebi­zottság és pártszervezet kez­deményezésére elhatározták, hogy a betakarítás munkáját határidő előtt 5 nappal, julius 15-re befejezik. A dolgozók hatalmas lelkesedéssel fogad­ták el a határozatot és ver­senyre hívták ki a megye összes községeit- ennek teljesí­tésére. Megyénk mintaközsége, Za- 1 alövő is példát mutat a be- hordásban és a cséplés clőké- szitésében. Tudják, hogy a gabona gyors behordása csök­kenti a szem veszteségek meg­előzi a gabona esetleges csí­rázását a keresztekben, a szél nem hordja szét a kalászokat. Ezt magyarázzák most fárad­hatatlanul a Párt népnevelői- A cséplésre is minden előké­szület megtörtént. Zalalövőn ezt a munkát két gép fogja végezni, majd segítségükre megy az állami gazdaság két cséplőgépe is. A munkaerő biztosítva van. A Párt kéz­ben +artja a tennivalók po­litikai irányítását, a szerve­zést és az ellenőrzések terén is mindenre kiterjedt figyel­nie- Külön n épnevelőcsopor­tokat állítottak be. A cséplő­gépek üzemképes állapotban várják, hogy az első kéve ga­bonát beeresszék a dobba. El­készült Zalalövőn a verseny- tábla is a gépek oldalára mely azt fogja hirdetni, hogy az előző nap melyik gazda vitte be:közvetlenül a gép ától a legtöbb szemet a föld­müvesszövetkezet raktárába- Tovább folytatják az agitá- ciót a szállítási szerződések kötésére is. Munkájuk ered­ményességét mutatja, hogy a 12. vágón felé közelednek. Zalavég község a behordás és cséplés munkálataiban akarja visszanyerni pillanat­nyilag- elvesztett elsőségét. A pártszervezet a dolgozókkal karöltve folytatja kemény harcát. Mindent megtesznek annak biztosítására, hogy a büszke címet: a megye első községe, visszaszerezzék- A. behordás már megkezdődött. Folyik a harc, hogy minnél hamarabb asztagba legyen rakva minden gabona. A csép­lésre is jól felkészültek. ^ A. cséplőmunkások kioktatása megtörtént. A gépek alá pony­vákat helyeznek. Nem sza­bad, hogy egyetlen szem ga­bona kárba vesszen. A föid- művesszövetkezet raktára már felvirágozva várja az első szállítmányt. Kéményen dol­goznak azért is, hogy behoz­zák . a szállítási szerződéskö­tésben történt lemaradásukat Az egész behordási és csép- lési munkában a kommunista dolgozó parasztok feladatai fokozottabbak. Példaadó mun­kájukkal magákkal kell vin­niük községeik minden dol­gozóját. Legyenek azok, akik elsőként végeznek a behordás- sal, akik elsőnek viszik bé gabonafeleslegüket a földmű­vesszövetkezet raktáraiba. Ugyanakkor tartsák éberen szemüket a falusi osztályel­lenségen. Dolgozó népünk el­lenségeinek az az érdeke, hogy a gabona minél tovább kint maradjon a tarlókon, minél nagyobb legyen a szem veszteség. Zalaszentivá- non, Petri keresztáron, Böde. községben is ott uszít a volt földbirtokos“ a behordás el­len. Párttagságunkra hárul az a feladat, hogy ismételten le­leplezze őket és — mint nép­gazdaságunk, békénk ellen­ségei — gyűlöletessé válja­nak dolgozó parasztságunk előtt. Pártszervezeteink, dolgozó parasztságunk készüljön fel minden erejével a kenyércsa­ta második szakaszára. Ver­senyben állunk Somogy me­gyével. Pártszervezeteink, tö­megszervezeteink feladata tu­datosítani versenyfelhívásunk pontjait. Harcba szólítani ezek teljesítésére Zala megye dol­gozó parasztjait. Az ered­mény : nagyobb és fehérebb kenyér. De ezen tulmenőleg csattauós válasz dolgozó né­pünk békéjére, nyugalmára törő külső és _ belső ellensé­geinknek. Mig az ő törekvé­seik arra irányulnak, hogy ismét lángba borítsák a vilá­got, mi a behordás és cséplés sikeréért indított harcunkkal erősítjük dolgozó népünk egy­ségét, hatalmát. Ne felejtsük, hogy a betakarítás, a csép­lés sikeres elvégzése egyben a hékehare hatalmas győzelme is lesz. Szívósan és lankadat­lanul dolgozzunk a kenyér- csata második szakaszában is egész a győzelemig, tehát mindaddig, mig az utolsó szem gabona is bekerül biztos helyére, a magtárakba. Minél erősebb a szovjet állam, annál szilárdabb a béke ügye Hatalmas lelkesedéssel írják alá a hékeivet a szovjet emberek A Szovjetunióban óriási lel­kesedéssel folyik az aláírás­gyűjtés. A szovjet emberek .mélységes felelősségük1 tudatá­ban írják alá a békefelhívást, mert tudják, hogy hazájuk a békeharcosok első sorában ha­lad. Tudják, hogy a szovjeí szocialista állam keletkezésé­nek pillanatától kezdve a bé­két szolgálja. Minél erősebb a szovjet állam, annál erősebb és szilárdabb a béke ügye. A szovjet emberek abban a meggyőződésben írják alá a stockholmi felhívást, hogy a Szovjetunióval együtt harcol a békéért a felszabadult Kína, együtt harcolnak a népi demo­kratikus országok és az embe­rek százmilliói az egész föld­kerekségen, Az emberiség túl­nyomó többsége a béke mel­lett van. Szovjetunióban az aláírás­gyűjtés hatalmas megnyilvánu­lásává vált annak, hogy ' a szovjet nép egységesen sorako­zik fel vezetői mögött. A szov­jet embereknek az aláírással kapcsolatos nyilatkozatait ne­mes érzés hatja át. Berg aka­démikus egy Leningrádban larlotf gyűlésén ezt mondotta: „Mi nem azért akarjuk a békét, mert félünk a háború­tól. A régi kínai közmondás így hangzik: A vitéz harcos szereti a békét“. N. Volkov■ moszkvai mun­kás, akinek egyik fia elesett a hazáért- vívott csatákban, egy­szerű, lelkes beszédében a kö­vetkezőket jelentette ki: „Számunkra drága * béke, a nyugodt, boldog élet min­den órája drága. Azt akar­juk, hogy asszonyaink és gyermekeink ne ismerjék meg a háború szörnyűségeit, hogy nyugodtan élhessenek és dolgozhassanak1'. Hasonló megnyilatkozások százával és ezrével hangzanak el ezekben a napokban a szov­jet emberek ajkáról. A Szovjeunióban folyó alá irásgyüjtési kampány kétség­kívül igen nagy mértékben já rul hozzá a béke ügyéhez. Ez a kampány minden országba-, erősiti a békéért vívott harco! A béke ellenségei uton utfélen ezt rikoltozzák: ..A békeharc, — szovjet kampány, ezért ne csatlakozzatok hozzá!“ Ezek a:: aljas emberek ugyanolyan jog­gal mondhatnák a franciák nak, olaszoknak, angoloknak és a többi népeknek, hogy ne egyenek kenyeret mert a szov­jet emberek is eszik. A békére a föld minden né­pének olyan szüksége van, mint a kenyérre. vízre, le­vegőre és napfényre. És a népek meg tudják vé­delmezni és meg tudják szilár­dítani a világ békéjét, merf szenvedélyesen akarják a békéi és mert a békeharcosok első sorában a nagy Szovjetunió halad, Sztálin elvtárs vezetésé­vel. Az USA kormánya ellenséges aktust hajtott végre a béke ellen és a következményekért reá hárul a felelősség Gromiko elvtárs, a Szovjetunió helyettes külügyminiszterének nyilatkozata Gromiko elvtárs, a Szovjet­unió helyettes külugyminisz- tere nyilatkozatot tett a Ko­rea elleni amerikai fegyveres beavatkozásról. Nyilatkozata elején adatok­kal támasztja alá, hogy a Koreában junius 25-én kirab- bant belháborut egyrészt Li- Szin-Man bábkormánya, más­részt ez USA háborúra uszító imperialista körei tervsze rüen készítették elő. Ez év junius 19-én — folytat­ja a nyilatkozat — Li-Szin- Man az úgynevezett nemzet­gyűlésben kijelentette: „Ha a demokráciát nem. tudjuk a hidegháborúban megvédelmez­ni, akkor, meleg háborúban vívjuk ki g győzelmek1. Ugyancsak Li-Szin-Man je­lentette ki azt, hogy a délko­reai hadsereg F honján got há­rom nap alatt el tudná foglal­ni. Dulles, az USA hadügy- minisztérium tanácsadója egy héttel az események előtt ki­jelentette* hogy az USA kész minden szűk séges erkölcsi és anyagi támogatást megadni Dél- Koreának, mely harcol a kommunimus ellen. A leplezetlen beavatkozás útja Már az első napok megmu­tatták azonban, hogy ^az ese­mények nem a délkoreai ha­tóságok számára fejlődnek kedvezően. A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság több sikert ért el az amerikai kaionai tanácsadók vezetése alatt álló délkoreai csapatok­kal szemben- Az USA impe: rialistái — látva o délkoreai csapatok sorozatos vereségeit, a nyílt katonai beavatko­záshoz folyamodtak. Ezzel az Egyesült Államok kormánya az . agresszió előké­szítésének politikájáról rátért a leplezetlen beavatkozás út­jára Korea bérügyéibe, a ko­reai, fegyveres intervenció út­jára. Az USA kormánya ez­zel megsértette a békét és megmutatta: nemcsak hogy nem törekszik a béke megszi­lárdítására, hanem ellenkező- leg, ellensége a békének. Az ENSz alapokmányának megsértése Az Egyesült Államok kor­mánya azzal próbálja árnita- ni az amerikai népet, hogy a Korea elleni fegyveres inter­vencióját a Biztonsági Tanács megbízásából követte el. Is­meretes a Biztonsági Tanács junius 27-i jogellenes dön­tése, mellyel az USA kormá­nya az ENSz-et befejezett té nyék. a béke megsértése elé állította A Biztonsági Ta­nácsi döntésének jogellenes­ségét nemcsak az bizonyítja, hogy a Biztonsági Tanács ezt a döntést nem az ENSz alapokmánya alapján előirt hét szavazattal hozta, de még a Biztonsági Tanács több ál­landó torna sem vett részt az ülésen. A Biztonsági Tanács az amerikai határozati ja­vaslatot az ENSz alapok­mányának durva megsérté­sével fogadta el. Az is ismeretes, hogy az Egye­sült Nemzetek Szervezetének alapokmánya a Biztonsági Tanács közbelépését csak ab­ban az esetben írja elő, árui­kor nemzetközi és nem belső jellegű eseméuyeir ! van szó Sőt mi több, az alapokmány egyenesen megtiltja az Egye­sült Nemzetek Szervezetének beavatkozását bármilyen ál lom belügyeibe, amikor egy állam két csoportjának belső konfliktusáról van szó. Ellenséges aktus a békével szemben A Biztonsági Tanács az USA _ kormánya nyomása alatt jogellenesen hozott ha tározata azt mutatja, hogy a Biztonsági Tanács nem úgy járt el, mint egy olyan szerv, amely a béke megőrzéséért a főfelelősséget viseli, hanem mint olyan eszköz, melyet az USA uralkodó körei a hábo­rú kirobban fására használ­nak fel. A biztonsági Tanács e ha*

Next

/
Oldalképek
Tartalom