Zala, 1950. február (6. évfolyam, 27-50. szám)

1950-02-08 / 33. szám

Február 9-én irói ankét tess Zni a taron Az országosan egyre na­gyobb népszerűségnek örvendő ojvasómozgalom keretében me­gyénkben legközelebb Zajalö- vőre látogat el Budapestről Balázs Anna írónő, hogy dől gozó Parasztságunkkal megbe­szélte, mit várnak az íróktól, az ú;i magvar irodalomtól. En­nek az írói ankétnak alapját Hideg Sándornak Tűzpróba c. regénye képezi, melyet decem­ber folyamán osztott ki szin­tén ankét keretében a megyei Népnevelési Központ 70 zala- lövőí dolgozó parasztnak, akik­kel maga a szerző. H'deg Sán­dor beszélte át a könyvében felvetett problémákat, Zala- lövő most nagy érdeklődéssel várja a Tűzpróba záróankét- ját. A Tűzpróbával elindított ©Ivasómozgalom máris nagyon szép eredményeket könyvelhet el Zalalövőn. A községben egyesítették az összes könyv­tárakat s január folyamán 267 olvasó 313 könyvet kölcsön­zött ki a könyvtárból. A feb ruár 9-én délután 6 órakor kezdődő írói ankét bizonyosan újabb lökést ad a zalalövői dolgozó parasztok olvasó ked­vének. Jól dolgozik az egerszegí igazságügyi szakszervezet bábcsoportja MDP hírek Nagykanizsán Ezen a héten az összes üzemi és körzeti alapszervezetünk PÁRTMUNKÁS ÉRTEKEZLETET tart. Minden pártmunkát végző elv- társ jelenjen meg. Csütörtökön, február 9-én este 6 órakor a Városi Bizottság nagyter­mében ÖSSZEVONT NÉPNEVELŐ ÉS FALUJARÖ ÉRTEKEZLETET tartunk. Előadók: Gál József és Udvardi Ferenc eivtársak. — Helyreigazítás. Lapunk egyik decemberi számában téves értesü­lésen alapuló hir jelent meg Selényi József sümegi vezetőjegyző levál­tásáról. Az alispáni hivatal közlése szerint Selényi József jő munkát végez ma is hivatalában és szó sincs leváltásáról. 25 ezer agitátor Kitünően sikerült bábszín­ház előadást rendezett vasár­nap délután a zalaegerszegi igazságügyi szakszervezet. A ezép kultúrtermet megtöltő gyermeksereg csillogó szem­mel. elbűvölten hallgatta a ..Kiskakas és a török szultán“ meséjét s kitörő tapssal jutal­mazta a végjelenetet, mikor annyi viszontagság után győ zött az igazság, a szegény asz- szony kiskaknsa. A felnőttek okulására szolgált „Pató Pá! és a numkaversenv^ című ta­nulságos játék, amelynek ak­tualitását fokozta a. Zalaeger­szegen ugyanakkor tartott gépállomása és termelőszövet­kezeti csoportok éi'tekezlete- Felnőtteket, gyermekeket egy­aránt jókedvre hangolta a „Muzsikus Peti“ című kis je­lenet, amelyben megnyilvánult n kollektív szellemben végzett munka magasabbrendűsége- úgy értesültünk, hogy a nagy érdeklődésre tekintettel az elő­adást megismétlik. Zalai sikerek a makkgyüjtési versenyben Most tette közzé az Erdő­központ az őszi makkgyüjtési verseny végeredményét. A nemzeti vállalatok versenyé­ben a zalaegerszegi Erdőgaz­dasági NV az előkelő haimia dík helyezést érte el 97 vágó- nos teljesítményével. Az or­szág összes erdőgondnokságai közül ebben a nemes verseny­ben a zalaegerszegi erdőgond­nokság a második, a lenti pe­dig a harmadik helyen vég­zett, 25—25 vágón makkot gyűjtöttek. Az Erdőközpont elbírálta az úttörők versenyét is. Az ország legjobb makk- begyűjtő úttörőcsapatai kö­zött Lentikápolna általános is­kolájának pajtásai a második, Kerkapéntekfalu kispajtásai az ötödik helyezettek. Értékes helyen végeztek a bánokszent- györgyi. hernyéki és a kani­zsai Petőfi-utcai iskolának út­törői ÍSv A munkaversenyben elért sikereket sportfelszereléssel, könyvtár-néprádió juttatásá­val jutalmazza az Erdőköz­pont. Valamennyi tömegszer­vezet, amelyik az országfásí­tási mozgalom szempontjából nagyjelentőségű makkgyüjtési versenyben résztvett, emlékla­pot knP. ítéletet hoztak a halálosvégü sümegi bányarobbantással kapcsolatban Az elmúlt esztendő nyarán a sümegi bazalíbányában — amint arról írtunk — elektro­mos nagyhatású robbantást vé­geztek. Az elektromos gyújtás folytán 3 töltés robbant fel a 4 közül. Az üzem dolgozói a robbantás eredményére kíván­csian és hogy munkájukat mi­előbb folytathassák, elhagy­ták óvóhelyüket anélkül, hogy bevárták volna a robbantási veszély lefújását. Ekkor tör­tént, hogy a zsinóros gyújtás­sal is ellátott negyedik töltény robbant s » lezuhanó sziklada­rabok az egyik rakodómunkást megölték. A zalaegerszegi megyei bí­róság megállapította, hogy az üzemben nem tartották be az óvatossági rendszabályokat s gondatlanságból okozott em­berölés vétsége m'att Bányik József volit bányavezetőt 4 hónapi fogházra. Oszkai Jó­zsef bányamestert 40 napi fog­házra, átváltoztatandó 400 fo­rint pénzbüntetésre, idős Illés Gusztáv bányamunkás-robban­tómestert 1 hónapi fogházra ítélte. VÁROSI MOZGÖ NAGYKANIZSA Szerda: Nagysikerű magyar film! BESZTERCE OSTROMA Fó'szerephen: Tolnai Klári és Ajtay Andor. ZALA politikai napiUn Felelős szerkesztő: Szántó T-.ő. Felelős kiadó: Lakatos Dezső. Szerkesztőség: Zalaegerszeg, Széchenyi-tér 4. Telefon: 2Zü. Nagykanizsa Zrinyi Miklós-u. 29. Telefon: 54. Kiadóhivatal: Nagykanizsa, Sztálin-ut 5. Telefon: 3-98. Nyomatott: a Szabad Vasrnegye nyomdájában. Nyomdáért felel; Dr. Keresztes Imre. Apróhirdetés Mindenféle használt ruhát és ölitönyt legmagasabb áron vesz Gálosházi ószeres Nagykanizsa. Deák-tér 14. (1730) Házvezetőnőnek ajánlkozik vidék­re is elmenne. Cim a nagykanizsai kiadóban. (128) Egy jó állapotban lévő reksz- asztaít vennék, címeket a nagyka- ni./sai kiadóba kérek. (130) Mély gyermekkocsi eladó. Nagy­kanizsa, Királv Pál-u. 2. Pusztai. ______ '__________ (d) Magános férfi bútorozott szobát keres. Cim a nagykanizsai kiadó­ban. _ (131) Nagykanizsai gőzfürdő nők ré­szére kedden egész nap és pénte­ken délután van nyitva. Kievben több, mint 25 ezer agitátor kapcsolódott be a politi- 1 kai fel világositó tömegmunkába a választási kampány keretében. A város Sztálin-kerületében 4 ezer agitátor tevékenykedik. 300 agitációs központot szerveztek. Diákok téli szünideje A Szovjetunió főiskoláin janu­ár 24-én befejeződtek a félévi vizsgák és megkezdődtek a téli szünidő napjai. A vakáció hetei­ben az ifjúság irodalmi és ze­nei estéket, sportversenyeket, ki­rándulásokat rendez. Sok főisko­lán a Komszomöl-szervezetek szervezik meg ?. vakáció eltölté­sét. A diákok jórésze üdülőhelye­ken tölti szabadságát. ANYAKÖNYVI HÍREK NAGYKANIZSÁN Január 29 és február 6 között. SZÜLETÉS: 16 fiú és 12 leánygyermek szü­letett. Nagy Adám és Hermán Szidópiának leánya, Kele András és Danitz Blankának fia, Orsós József és Horváth Máriának leá­nya, Halász István és Bárdos Etelnak leánya, Bakos Gábor és Zöldvári Annának leánya, Buda Imre és Kator Annának fia, Schiffer Imre és Karnizs Iloná­nak leánya, Molnár István és Auer Rozáliának fia, Tóth István és Ifcsics Máriának leánya, Szar lai István és Varga Erzsébetnek fia, dr. Török Ferenc és Stenczin- ger Lenkének fia, Sloboda Jó­zsef és Kovács Idának fia, Szől- lőskei József és Bakonyi Rózának fia, Borányi Ferenc és Baranyai Erzsébetnek leánya, Simon Jó­zsef és Berghoffer Máriának fia, Dávidovics Ferenc és Bencze Ir­mának fia, Nagy György és Kál­mán Annának fia, Nagy József és Proszenyák Annának leánya, Lázár György és Ág Máriának fia, Tóth Sándor asztalos és Sza­bó Rózsának leánya, Durgó Jó­zsef és Horváth Franciskának fia, Mike János és Szélpál Erzsé­betnek fia, Szaniszló Imre és Kincsük Stefániának fia, Dombo- rai Ferenc és Anek Máriának leánya, Ribarics István és Zsigu- Hcs Máriának fia, Király Vince és Szíva Rozáliának leánya, Szől- lősi József és Horváth Érzsébet- >ne fia. HAZASSAG: 10 pár kötött házasságot. Borvá­ri István és Gödinek Julia. Krisz­tián József és Gyergyák Piroska, Somlai József és Gál Éva, Ko- longya István és Imrei Margit, Bakonyi József és Mecz Erzsé­bet, Kocsis Ferenc és Jakabfi \ Anna. Belső József és Poloczky Margit, Berta Mihály és Szerda­helyi Erzsébet, Horváth Sándor és Bendek Jolán, Vida' Lajos és Zsizsek Mária. HALÁLOZÁS: 14-en hunytak el. Szilágyi Béla 41 éves, özv. Rosta Ferencné sz. Poszvég Matild 73 éves, Horváth Ernő 71 éves, Szever József 59 éves, Balazsini István 2 éves, En- zsöl István 52 éves, Pásztor An­na 26 napos, özv. Szilágvi István­ná sz. Szántó Júlia 83 éves, László Júlia 6 hónapos. Xantus Gábor 75 éves, Tóth Károlyné sz. Cserpes Ilona 56 éves, Hege­dűs Jenő 57 éves. Csendőr József 48 éves, özv. Csik Jánosné sz. Páli Juli a 81 éves. PORT Vereséget szenvedett a ZMTE ökölvivócsapater Pápai Perutx—ZMTE 12:4 Vasárnap mérkőztek a ZMTE ökölvívói Pápán, a Perutz öklözői ellen. Az egerszegi csapat annak ellenerő,_ hogy komolyan felkészült a mérkőzésre, súlyos vereséget szenvedett. Korpics az első menetben kiüti Pécsit, Majlik pontozással győz Tóth ellen, Szalai győz Petanovics ellen. Báli az első menetben kiüti Szóka If-t, Pogács a második me­netben kemény horgaival kiüti Szó­ka I-eí, Komáromi pontozással vé­szit Németh ellen. Komáromi mind a három menetben jobb volt, a biró ennek ellenére mégis ellenfelét hir­dette ki győztesnek, Rebiket az első menetben leléptetik erős vér­zés miatt, győz Molnár. Szabó a harmadik menetben kiüti Horváth H-t. Az egerszegi csapat annak elle­nére, hogy két pontot vesztett Pápa ellen, még mindig biztosan tartja az első helyet. A vasárnapi fordulóban a Szombathelyi Loko- motivval mérkőzik Zalaegerszegen. Remek eredmények az első kanizsai siversenyen Eszményi síidőbén tartották meg szombaton és vasárnap a Nagyka­nizsa sporttörténetében első síver­senyt, a kanizsa-környéki dombo­kon. Szombaton délután 21 induló­val tartották meg a futóversenyt. Az aránylag bűvös, hideg idő soka­kat elriasztott a rajitól. Azonban így is színvonalas verseny alakult ki. A fiuk versenyében 5 km-es elég nehéz szakaszon lefolyt ver­senyen: J. Benedek József Gimná­zium 34 perc 11 mp.. 2. Balogh Tibor Kereskedelmi 36 perc. 3. Schöff] József MAORT-SzIT 38 perc 26 mp. Az' if júságiak versenyét Borza Dezső MINSz nyerte 1 óra 2 perc 5 mp-es idővel. A felnőitek versenyében 10 km- es távon: 1. Petrekovics György 59 pere 02 mp., 2. Sülé Zoltán 59 perc 18 mp., 3. Gebhardt János 59 perc 47 mp. (Mind a három hon­véd). Az idők országos viszonylat­ban is figyelemreméltóak. A lesildóversenyt két futamban igen nehéz pályán vasárnap bonyo­lították le. Fiuk versenyében: 1. Benedek József Gimnázium 2:40.2, mp, 2. Balogh Tibor Kereskedelmi 3:02.5 mp., 3. Lehel László SzIT 3:37.5 mp. Ifjúságiak versenyében: 1. Bor­za Dezső MINSz 1:40.1 mp. Felnőt­tek versenyében: 1. Gebhardt Já­nos honvéd 1:16.0 mp., 2. Sülé Zol. tán honvéd 1:37.2 mp., 3. Kara Jó­zsef honvéd 1:38.2 mp. Mind a há­rom versenyző ideje figyelemremél­tó. A lesiklóverseny után Szalay László többszörös magyar bajnok és. volt szövetségi kapitány iskola bemutatót tartott a versenyzőkkel. DCes ztheiii dőlqőzói a sportért A keszthelyi MIOP szervezeté­nek védnöksége alatt, az 5 éves terv sportjáért, az MDP nagyter­mében, a MINSz- és a MÉMOSz kultúrtermeiben február 4-én ren­dezték meg azt a nagyszabású ál­arcos farsangi bált, melyen Keszt­hely város egész dolgozó társadal­ma részt vett. Biró Sándor irányítása alatt szé­leskörű szervezőgárda munkálko­dott azon, hogy a három helyen egyszerre tartott táncmulatság min­den tekintetben kitünően sikerül­jön. A bálanyai tisztséget a keszthe­lyi MNDSz, a Hévizfürdő Nemzeti Vállalata és a keszthelyi Nemzeti Vállalatok látták el. A bálákat bevezető farsangi kö­szöntők ismertették a felszabadulás utáni évek sportjának hatalmas fej­lődését, a Szovjetunió útmutatása nyomán felvirágzott népsportunk nagyméretű eredményét, majd az 5 éves terv perspektíváit vetítették a közönség elé, mit teremt az 5 éves terv hazánkban a sport terén. Az MNDSz és a honvédség lát­ványos népi táncbemutatója után, egy-egy úttörő-kislány nyitotta meg a három táncmulatságot. Látványos volt a népi visele'tek- be, sokféle tarka jelmezbe öltözött s i Ősiké József és Koch Gvörgy Autóbusz - vállalata, mmi fcvényes okt Deák-térről: 3.10 13.10" 3.55 14.00 4Ú5 14.25 7.25 16 40 8.00 19.00 8.45 20.30 10.45 21.15 12.40 REND óber 2- ól Vasalt 11c- ; másról: Visszain- dulások a vonatok érkezése után. Vaeldíf: > Deák-tér— Szemere-utca 80 fill Deák-tér— Vasútállomás 150 „ j Tanulójegy: Deák-tér5™ Vasútállomás 80 fill 1 „bálkoszoru’1, mely az első nyitó­táncot táncolta. Az egyes számok között (a kon­feransziék) sok tréfával, színes történetekkel szórakoztatták a kö­zönséget. A sportbál tiszta jövedelme le­hetővé teszi az építkezések folyta­tását és a pályák nagyobbmérvü gondozását. Jól szerepeltek a kanizsai kosarasok Szombathelyen A Sz. Lokomotiv meghívására az MNTE férfi kosaras csapata Szom­bathelyen vendégszerepelt. Gyér- számú közönség jelenlétében meg-t tartott mérkőzéseken a kanizsai íiu^ a következő eredményeket érték el: SZ. LOKOMOTÍV—MNTE 65:34 (22:14) Az első félidőben szépen tartot­ták magukat, szünet után össze­roppantak. Vereségük oka a lassú indítás, a pályán való hangos vészé, kedések, ITetesi hiánya és a ha-* zaiaí jó formája. Ld: Tóth J. 22, Gál 10, illetve FÍetesi 10. MNTE—Sz. LOKOMOTIV 11.25:1-1 (14:13) A 2x15 perces mérkőzésen csak a második félidőben találtak ma­gukra a kanizsai fiuk, ekkor a ha­zaiak csak egy pontot tudtak ösz- szehozni. Ld: ITettyei 6, Kovács IL 5, illetve Lasztóczi 6. MNTE—SZ KÖZGAZDASÁGI GIMNÁZIUM 44:39 (18:15) A harmadik mérkőzésen már fá­radtak voltak a kanizsaiak és ez meglátszott az eredményen is. Ld: Vitális 14, Hetesi 13, illetve Janzső 18. Ismét kikaptak az NVSE birkózói 7:1 arányú vereséget szenvedtek az NVSE birkózói Budapesten a? UTE-tól. Eredmények: Kövesit tus­solja VÖ'.gyi, Horváth UTE ellenfél nélkül győz, Márkust tussolja Ben. cze. Farkast Dodek győzi le, De- tárt Tóth fekteti két vállra. Mér­ésit Bognár ellen vészit. Reznák NVSE ellenfél nélkül győz, Ka*M tussal vészit Sóvári eH.cn.

Next

/
Oldalképek
Tartalom