Zala, 1950. január (6. évfolyam, 1-26. szám)

1950-01-26 / 22. szám

CHiiortok, I aoo. , januar 2». A Szovjetunióban sxáj^njra Vannak olyan cukorrépa terme­lők, akik hektáronként '500' má­zsát termelnek, ami holdunkén 290 mázsát jelent. ' Vannak olyan kukoricatermelők, akna egy holdon több, mint 130 má­zsa 'kukoricát aratnak. ilyen eredményeket mi is el tudunk érni, ha az egyéni: teljesítményt, mint az iparban, a termelőcso­portban is riiegfelelően tá­mogatjuk. A másik hibánk, hogy a ler- melőcsopcrtokba még nem von­tuk be eléggé , a nőket.' Ennek B tanácskozásnak az összetétele !?. mutatja ezt, mert hisz kevés benne a nő. Pedig minden hoz­zászóló, aki ezt a kérdést fel­vetette, mint Losonczy elvtárs • aki' a barcsiak példáját hozta fel, vagy VaYgci élvtárs, aki a -reményi termelőcsoport tapasz­talatairól beszélt. aláhúzta, hogy a nők bevonása a termelö- csonnrtba nagyszerű eredmé­nyekkel . jár. Ugyanezt mutatja av Szovjetunió és a népi demo- 1 kráciák tapasztalata is. Ha arra gondolunk, hogy az ötéves terv végrehajtásához, félmillió iij munkásra ' van Szükség, előre kell látnunk, hogy nemcsak az iparban, de a termelöcsoportban is hama­rosan hiány lesz munkások­ban. Ezt a hiányt elsősorban a nők bevonásával fogjuk pótolni. Mi már az alkotmányba beiktattuk a nők egyenjogúságát, de a gyakorlat azt mutatja, hogy még hiba van a végrehajtás körül. Külön szólok a jelenlévő nőkhöz, hogy ne engedje­nek jogaikból és küzdjék ki a termelőcsoportokban is azt a helyet, ami joggal, kijár nekik. Örömmel látjuk, hogy a nők napról-napra újabb munkaterületté nyo­mulnak be. Sikereink nagyolt* de még esalt a kezdet kezdetén vagyunk A napokban olvastam, hogy munkába állt .. az első női moz­dony vezető jelölt. Nos, gondol­tam, megint ' egy erődítmény, amelyet a nők . a férfiakkal szemben megostromoUak. Előre el lőhet mondani, minél , több lesz a nő a -termelőcsoporl ok­ban, minél nagyobb lesz a sze­repük, annál erőteljesebbek lesznek a csoportok és velük együtt erősödik a demokrácia. Az ifjúságnak sincs még meg­felelő szerepe ..a termelőcsopor- íokfcan. Ezen • is gyorsan változ­tatni -kell. Elytársakn, a saját érdekükben cselekszenek, ha a falu szocialista építésében a lehelő legnagyobb teret ’juttat­ják az.' if júságnak. A termelocsopcrtok sikerei annyira..átütök, hogy az ott dol­gozó elvtársak már - teljesen nyeregben érzik magukat és emiatt • lebecsülik az ellenséget és az előttünk álló nehézsége­ket. Sikerek;'kétségkívül na­gyok, de'amit elértünk, az még csak a kezdet kezdete. Előre meg lehet mondani, ha elbizzuk’ ro a gun kát, 'ha pihenni akarunk eddigi habárainkon, akkor az ellenség újra összeszedi magát és torkunknak ugrik. Szó esett itt a kulákszabotázsról. Egyik­másik elvtárs helyesen muta­tott rá, hogy a kulák furfango­san és alattómban igyekszik a íermalőcsoport ' munkáját alá­ásni, vagy hátráltatni, de a leg­élesebb nyílt harctól, például a gyújtogatástól sem riad vissza. Az ellenség keze a falun leg­többször a kulákok utján érvé­nyesül. Ezek a kulákok és ku- pecek be tudnak jutni az álla­tokat felvásárló nemzeti válla­latokba, előnybe részesítik ' a vásárlásnál a lculákot, a leg­különbözőbb módon zaklatják a dclgpzó parasztot. A magterme- léshér í mindent megtesznek, hogy rossz hírbe hozzák a szer­ződéses mag termel őst, a' kula- kok terjesztik a nyugtalanító álhireket, ők ássák alá a ter- melőesoportokat és mint leg­utóbb a szeged-alsótsnyai pél­da. mutatja, a nyílt gyilkossá­goktól sem riadnak vissz:-. Ezért bármilyen nagyok is si­kereink és bármilyen kézzelfog­ható is az' eredmény, ne bíz­zuk el magunkat, ne ernyed­tünk . el, ~ hanem fejlesszük to­vább szövetkezeteinket. A termelőszövetkezetek tagjai vigyázzanak árgus szemekkel Az első esztendő mindenki számára bebizonyította, hogy 1 :a szövetkezeti termelés fö­lényben vau az egyéni, kis­üzemi l.ermelésrlölŐit, mert a szövetkezeti ‘termelés ered­ményei minden téren maga­sabbak. Minél jobbak lesz­nek a jövőben a szövetkezeti eredmények, annál kevesebb lesz nz ellenállás, a kételke- -dők annál jobban fognak csatlakozni hozzánk.' A ter­melőszövetkezet rmi ködösét még hossza ideig árgus sze­mekkel fogják nézni a kívül­állók és igyekeznek a kákán is csomót keresni. Elég egy hold cukorrépátok!, amelyet szövetkezetünk nem kapált meg elég jól és emiatt felve­ri a. gaz, hogy - a, kulákok egész megyében hírét vigyék. Egy szövetkezeti elnök, aki hűtlenül kezeli a szövetkezet javait és mellékesen a. saját zsebére is dolgozik, egy egész járásban rossz higbe hozza a 'szövetkezés gondolatát. Mi n- den egyes szövetkezeti ta­gunk tekintse magát a jobb jövő előőrsének, úttörőjének, aki az egész magyar1 dolgozó parasztság számára mutatja a példát ás jobb jövőt. JXe sajnáljuk as iskolástatást és a. kádernevelésre fordított áldozatokat Ne .sajnáljuk a jó terme­lőszövetkezeti tagok iskoláz­tatását, mert busásan meg­térül' fiz a fáradság és ki­adás, amelyet az iskolázásra fordítunk'. Már most meg le­het állapítani, hogy egy-két esztendőn belül a termelőszö­vetkezetek fejlődésének egyik gátlója fi jó vezoLőhiány le­het, If már szóvá tette az eleki szövetkezet képviselő­je- hogy az ő területük már elérte fiz 1200 holdat és el is határozták, hogy nem men­nek 1500 hold fölé, mert nines biztosítva n jó vezetés. Tlyen kérdés hamarosan mű- / suti is fel fog merülni, rnert- hiftzeh már vannak olyan községeink, ahol a földterü­let zöme már a termelőszö- vetkezet kezén van. Ne saj­nálják tehát- az iskoláztatást és a káderek kinevelésére fordi tolt áldozatokat. Ezen a tanácskozáson jelen vannak a gépállomsok dol­gozóinak. képviselői is. Ezek is, mint a termelőcsoportok képviselői, sorozatos sikerek­ről számolnak be. A falu dol­gozó népe munkájuk nyo­mán egyre jobban megérti, hogy a gép egyre alaposab­ban és eredményesebben kc- sziti elő a földet, mint a nem gépi munka. A. .gépállo­másokon is.megvannak' azok a hibák, amelyeket a terine- lőesop or toknál megállapítot­tunk. Náluk is kevés a nő- Statisztika azt mutatja, hogy a gépállomások dolgozóinak csak fi százaléka, a nő, ami persze édes-kevés. Ezen an­nál is inkább gyorsan vál­toztatni kell, mert a, nők akár mint traktorvezetők, akár mint a gépállomás egyéb munkásai, a tapaszta­lat szerint nagyszerűen megállják helyüket. Hozzá- tehetem» hogy ez a Szovjet­unióban is igy van. A gépállomások vigyázzon a k a munka minőségére A gépállomásokon valami­vel több az ifjúmunkás, mint a termel őcsoportokban, de még mindig nincs meg az a szerep, ami nekik kijár. Több nőt és több ifjúmunkást kell a gépállomásokba bevonni. A gépállomásoknak még foko: zottpbban kell vigyázni a munka minőségére. Az egyik -"--''•vében, ahol el volt ter­jedve, hogy a gépállomások', rosszul szántanak, kivizsgál­tuk az esetet, kiderült, hogy e hír egyetlen rossz szántá­son alapul, de a kulákoknak sikerült nz egész mcóVében a hírt elterjeszteni. Rendkívül bíztató jelenség a szövetke­zetnél. hogy igyekeznek minél hamarabb saját lábukra állni és minél kevesebbet igénybe venni az állami támo­gatást. . Az egyik felszólaló azt mondta, nem akarunk örök­ké a kormányra támaszkodni. A kormány természetesen szí vesen támogatja a termelő­szövetkezeti csoportokat, de helyes a.z a gondolat, hogy az a csoport lesz erős. amely .elsősorban n saját ereiére akar támaszkodni. Mi öröm­mel láttuk az ősszel, mikor az; elszámolásokra került a sor a termelőcsoportokban, hogy első dolguk volt a lehető legnagyobb mértékben kifi­zetni az államnak azokat a kölcsönöket, amelyekét kap­tak. Ez azt mutatja, hogy ezen a téren is helves útra léptek. Mit hoz a jövő? Nem szük­séges külön aláhúzni, hogy mi teljes erővel a jövőben is támogatni fogjuk ezt az egészséges és fejlődő mozgal­mat’ Támogatni fogjuk min­den módon, elsősorban gépek­kel. Az elvtársak tudják, hogy tav-aly decemberben már 330. traktort gyártottunk ‘ és az Egyszóval az elvtársik le­gyenek meggyőződve. - hogy' teljes erővel tovább támogat iuk a szövetkezeti -mozgal­mat. Az első esztendő ered­ményei napnál világosabban bebizonyították, hogy .ió utat mutatott Pártunk, amikor a dolgozó parasztságnak a szö­vetkezeti termelést ajánlotta. Ezt nemcsak a szegényparaszt ismeri -fel. de egyre inkább _ felismeri a középparaszt is i és ennek « felismerésnek a hatása alatt egyre növekvő számban lép be a termelőszö­vetkezetbe. Semmi kétség, ha jól dol­gozunk. ha nem bízzuk el magunkat, a babérainken nem ötéves terv utolsó esztende­iében 6600 traktort kívánunk a falu szocialista építésének rendelkezésére bocsátani. Hogy tapasztalatainkat öreg­bíthessük. az idén újra meg­kérjük a szovjet kormányt, hogy engedjen tanulmány útra ein7 újabb parasztdelc- gác:ót. amely legalább 200 dolgozó Parasztból álljon, hogy a. szovjet szocialista földművelés legutóbbi vívmá­nyaival közvetlenül is meek ismerkedhessenek. Az idén paeg fogjuk kezdeni a szom­széd nép; demokráciákba való látogatást, mert olt is renge­teget lehet tanulni. Nagy súlyt fpgunk helyezni a ta­pasztalatcserére bent az or­szágban. , / pihenünk meg, akkor fokoza­tosan saját tapasztalat-ű alap ián, sajá t meggyőződésé­től vezetve, az égisz dolgozó Parasztság erre az útra tér. Alig hangzott el ez az utolsó mondat. Rákos: Mátyás elvtárs beszédéből, a 'tanács­kozás résztvevői helyükről felúgrálva. dübörgő tapsvi­harral ,,Éjien a Párt!“ Éljen Rákosi!“ felkiáltással ünne­pelték a magyar nép nagy vezetőjét, mintegy fogadal­mat tettek, hogy útmutatá­sait követve a termelőszövet­kezeti mozgalom, a mezőgaz­daság szocialista útján to­vább haladnak. Ha jól dolgozunk, az egész dolgozó parasztság erre az útra tér 1 SzmjüMi is a iirifi Maiok mitmt a bolgár nép naiv fijÉÉáiian Háromnapos nemzeti jrv ászba borult a Bolgár Nép- köztársaság: meghalt Vaszil Kolarov elvtárs. Dimitrov legközelebbi. leChiíbb munkatársa, a Bolgár Kommunista Párt egyik legrégibb'vezetői e. A bolgár nép tízezrei za­rándokolnak a nemzet-gyűlés üléstermébe ' a ravatalhoz. Hétfőn este 7 órakor kezdő­dött meg a ravatal melletti diszőrseg..’ Elsőnek az elhunyt hozzá­tartozói, majd a Bolgár Kom­munista Párt Politikai Bi­zottságának és Központi. Bi­zottságának, valamint a bol­gár kormánynak: tagjai ad­ták ' 'meg diszőrségükkel a; végtiszteletet a nagy halott­nak. A keddre virradó éjjel mintegy 27, ezer dolgozó, haj­totta meg ípjét utoljára a bolgár nép ‘ nagy halottja előtt. , , A Szovjetunió és a baráti íllamok megrendültön osz­toznak a bolgár nép' .nagy fájdalmában. A keddi lapok első opinion közük a Szovjet­unió Kommunista Pártja Központi Bizottságának és M inisztör fca n á csán alr. v <A a­mint Svernyik elnöknek és fezerüan tettek közzé a. bol­gár Minisztertanács határo­zatát, amelynek 'értelmében Sument, Kolarov elv társ szii- 1 ő városát K olaro vgrád n ak nevezik el. Azt a házat, amelyben Kolarov elvtárs született és amelyben gyer­V'isinszkij ~ külügyminiszter­nek részvéttáviratait. Közük Keresztes Sándor szófiai ma­gyar követnek a Bolgár Kommunista Párt Központi Bizottságához -a. hétfői nap folyamán intézett részvét- levelét. Ä Magyar Dolgozók Párt­jának és a magyar kormány­nak küldöttsége kedden a késő esti órákban diszőrséggi állt és koszorút helyezett cl a ravatalon. mekkorát töli ölte, múzeum­nak rendezik be. Sumen igy magyarok és bolgárok szá­mára is kegyhel-y lesz: Kos­suth ugyanis 1S49 november 21-én érkezett a városba és itt töltölt emigrációban néhány hónapot. Ä DIVSz határozatai A DIVSz Bukarestben1 ülér sező végrehajtóbizottsága több napi tanácskozás után fontos határozatokat hozott. 1/Felveszi a DIVSz a har­cot a különösen az Egyesült Államokban, Batin-Ameriká­ban, Indiában és Afrikában elterjedt gyermekmunka el­len, küzd a gyermekek jo­gaiért. 2. A DIVSz teljes tá­mogatásáról biztosítja a har­cos olasz ifjúságot és a többi kapitalista ország ifjúsági szervezeteinek is ajánlja az olasz ifjúság harci, módsze­reit. 3. A Jugoszláv Népi Ifjú­sági Szövetség támogatja a Tito-klikket és kém kedésre, provokációra törekszik a DIVSz szervezeteiben. Ez a Szövetség nem képviseli a demokratikus jugoszláv ifjú­ság érdekeit, ezért a DIVSz elhatározta, hogy megszakít minden kapcsolatot az úgyne­vezett ,,Jugoszláv Népi Ifjú­Január 23-án a Szovjetunió küldöttsége elhagyta az ENSz gazdasági és társadalmi taná­csa állandó bizottságának ülé­sét, mert az angol-amerikai szövetség nem fogadta el a Kuömintang-esóport képvise­lőinek kizárásáról szóló szov­jet javaslatot. — A Kuomin­sági Szövetség“ vezetőségével. Ugyanakkor legteljesebb szolidaritá­sát nyilvánítja a demo­kratikus jugoszláv ifjú­ság iránt. Guy de Boisson után, Ko- csemaszov elvtárs, a Komszo- mol Központi Bizottságának titkára mondott ünnepi be­szédet. lang ENSz-beli helyzete egyre reménytelenebb lesz: MÉRSÉKLŐDIK A HIDEG Északon, északkeleten, nyu­gaton és délen több felhő, esetleg kisebb havazás. Több­félé reggeli köd. A hideg mérséklődik. Egyre reménytelenebb a Kuomintang ENSz-beli helysete Kolarovgrád less Sumen

Next

/
Oldalképek
Tartalom