Zala, 1949. június (54. évfolyam, 126-146. szám)

1949-06-01 / 126. szám

Beszámoló a vármegyei népi bizottság üléséről Fontos közlemény a mezőgazdaság időszerű kérdéseiről Munkások uj gépek mellett 54. évfolyam 126 szám. Párts—Budapest— Sangháj—Detroit Nagykanizsa, 1949. junius 1. szerda Ara 60 mié (SZJ) Ez a négy városnév nem. jelent útirányt. Sokkal több amiál: az egész földkeiek- eég. Négy városnév s benne van ;a világbékéért való harc mindennél erősebb hatalma. Parisban ,a diplomácia eszkö­zeivel, az igazság erejével küzd a béke élharcosa, a Szovjet­unió. Budapesten nem ütköz­nek az érvek ellenérvekbe. A Demokratikus Ifjúsági Világ- szövetség végrehaj tó b i zotts ága ülésén egyhangú a határozat: az imperialista háborús gonosz tevők ellen, a béke védelmére egységesen sorompóba kell állnia a világ ifjúságának. Sanghaj on túl megint más esz­közökkel érvényesíti a dolgozó pép a békeakaratát. Nincs, tár­gyalóasztal és tanácsterem, ha­nem lövészárok és tankcsata. Nem szócsata, hanem ágyu- döiej közepette győz az igaz­ság. S Detroitiban, odaát túl az Óceánon, százezer Ford- munkás mondott egyszerre megálljt az embertelen kizsák- ' ni ányolásnak, ia tőke lassú gyilkolásának, ia mérhetetlen tízsákmányol ásnak. Páris, Budapest, Slangháj, Detroit -é de sorol hatn ánk to­vább. Deszélhetnénk a sztráj­koló olasz parasztokról, a gö­rög szabadságharcosokról, az­tán a Maláj földről, meg Viet­namról. »Magyarországon kívül nin­csen élet« — tartotta egy régi- régi közmondás. Igaz, hogy az utóbbi évszázadokban az ősi mondást igy egészítették ki: »...legfeljebb ä Lajtán túl, Ausztriában, Németorszagban, szóval nyugaton«. Az egyszerű parasztembernek egy zalai majorban túl nagy volt Ma­gyarország. Az sein érdekelte talán, hogy mi van a szomszéd faluban. S hogy a Tiszántúl mi van, azt bizonyosan távol- állónak érezte magától. Ez volt az elnyomók érdieke: ne lássa., ne tudja a salétromvirágos fa­lusi odvak lakója, hogy a szomszéd házban, a másik or­szágban és még az Óperenciás tengeren is túl ugyanúgy ten­gődnek embermilliók, mint ő. Ugyanúgy és. ugyanazért. Ahány község, annyi börtön volt Magyarország. Bennük sö­tétség-, a börtönrácson túl sár- tenger, átlratolhatatlan óceán. Az egyszerű dolgozó nem azt tartotta, hogy Magyarországon kívül nincs élet, hanem azt, Magyarországon belül sincs, csak a vastagzsebüek vékony rétegének. Csak a felszabadu­lás nyitotta fel a szemeket. Lassan megtanulunk országos, vi lágméi elekben gondolkodni. Miénk az . ország, dolgozóké. De mi nem érjük be ezzel. Azt akarjuk, hogy az egész világ a dolgozóké legyen. Ma­gyarországon kívül is van élet, ott is, ahol szabad emberek vannak s ott is, ahol elnyo­mottak. Ezért érdekel bennün­ket a kínai fegyverropogás, vagy a szovjet álláspont igaz­ságának messzezengő hangja, mely a Forrestalokat öngyil­kosságba kergeti, de megacé­lozza és bizalommal tölti el az egyszerű emberek százmillióit. Mi úgy lettünk szabadok, hogy a szocialista szovjet né­pet is érdekelte, mi van túl a határokon. Vérét, életét ál­dozta azért, hogy a magyar és sok más nép végre szabad legyen. Azért volt és van el­söprő ereje a Szovjetuniónak, mert évtizedes harcai közepette építette és erősítette a nép. A mi szabadságunk annyit ér, amennyire élni tudunk vele. Kezünkben a kapta, a kalapács:, a toll. Munkánk által emel­kedtünk idáig és azzal hala­dunk tovább. De a mi munkánkra figyel az egész világ. Visinszkij érvei igazságuk mellett azért is meg­cáfol hatatlanok, mert mögöt­tük az erő. A népi Kína azért legyőzhetetlen, miért sokszáz- rniílió szabad ember erejére épül és azért is, mert Detroit­ban sem akarnak az emberek ébenpusztulni. Egy világ van, bárhogy szeretnék az impe­rialisták és kiszolgálóik ketté- szakitani. A világ egy, mert a világ dolgozó népei is egyek. I Demokratikus ifjúsági Világszövetséj az ifjúság érdekeinek igazi szászéléjí Mihail Peszijak szovjet kiküldött beszéde a Végrehajtóbizottság ülésén Max Reimann üzenete Max Bei mannt, a német kommunista párt főtitkárait hétfőn beszállították a düssel­dorfi fogházba 3 hónapos bör­tönbüntetésének kitöltésére. Reimann tiltakozott a brit megszálló hatóságoknál letar­tóztatása ellen, mivel az egy német képviselő demokratikus jogainak megsértését jelenti. A német népi kongresszushoz intézett üzenetében Reimann hangoztatja a német nép el­vitathatatlan jogát, hogy a pá­risi külügyminiszteri értekez­leten kifejezésre juttassa ál­lásfoglalását a német béke- szerződés ügyében. »Azok, kik azt hiszik, hogy letartózlatá- sommal gyengíthetik a német egységért folyó küzdelmet és a német kommunista pártot, csakhamar megfognak . győ­ződni aknamunkájuk sikerte fenségéről.« Magyar küldöttség a lengyel szakszervezetek kongresszusán A Lengyel Szakszervezeti Tanács a felszabadulás óta másodszor rendez országos kongresszust. A junius elsején kezdődő kongresszusra a Ma­gyar Szakszervezetek Orszá­gos Tanácsának képviseleté­ben Gács László, a Szak­tanács főtitkárhelyettese és Kristóf István, a Bőripari Munkások Szakszervezetének főtitkára utazott Varsóba. A végrehajtóbizottság ta­nácskozásának második napján elsőként Luis Ascarate, a Spa­nyol Szocialista Ifjúsági Szö­vetség képviselője szólalt fel. Hangsúlyozta, hogy a munkás- osztály vezetésevei a spanyol ifjúság széleskörű földalatti te­vékenységet fejt. ki, harcának igen sok fiatal, áldozata van. I tália a kubai ifjúság képvise­lője, Adan Aboiardo beszélt. Az ifjúság a béke oldalán Ezután Mihail Peszijak, a Szovjetunió Antifasiszta Ifjú­sági Bizottságának alelnöke szólalt fel. — A világ demokratikus ifjúsága a békéért harcoló erők oldalán tor akozik fel. A Szovjetunió fiataljai is te­vékenyen támogatják a DIVSz munkáját. A Komszomol ki­tűzte ifjúságunk számára az uj feladatokat országunk to- v ább fej les z tése terén.- A szovjet nép, a szovjet ifjúság azt ,a célt tűzte maga elé, hogy békés, boldog élete érdekében legyőzi és. felhasz­nálja a természet erőit. A Komszomol kongresszusa he­lyeselte a szovjet kormány bé­kés külpolitikáját, amely jan-a irányul, hogy barátságot te­remtsen a ine(inzetek között. A szovjet ifjúság gyűlöli a háborút és a háborúra uszító angol, (amerikai imperialistá­kat — folytatta Peszijak —, de jól. tudja, hogy azoknak semmi "közük sincs az Egyesült Államok és Anglia népéhez. Az Atlanti Szerződést nem Anglia és ;az Egyesült Államok népe kötötte, hanem a mono­polisták egy maroknyi cso­portja. Ez a szerződés a Szov­jetunió és a népi demokráciák ellen irányul s a világ ifjúsá­gát ágy u tö J tel élek ént akarja felhasználni. A szovjet ifjúság szorosra fűzi barátságát a többi országok illáivá! — Azonban a békéért küzdő népek egysége megakadályozza az újabb háborút. A szovjet ifjúság egyre szorosabbra fűzi barátságát a többi országok ifjúságával. Különböző országok ifjúsága egyre növekvő szolidaritást tanú­sít a szovjet ifjúság iránt. — Az. ifjúság világszerte uj harcra indul, a béke védelmé­ben. A mi szövetségünknek pedig az a feladata, hogy ve­zesse az ifjúságot ebben a karcban.- A fiatalok milliói világ­szerte a DIVSz-ben az ifjú- nemzedék érdekeinek igazi szó­szólóját és bajnokát látják — íejezte be lelkes tapssal foga­dott beszédét a szovjet ifjúság küldötte. A magyar ifjúság nevében Non György7, a MINSz elnöke mondott beszédet. A magvar ifjúság feladatai — A magyar ifjúság büszke arra, hogy erejéhez mérten résztvehiet a DIVSz munkájá­ban — mondotta. — Sokat ta­nultunk a Szovjetunió Kom- szomoljának munkájából. A kommunisták 'segítségével az ifjúsági egységet a MINSz ke­retében megvalósítottuk. Előt­tünk áll az a döntő feladat, hogy elmélyítsük a magyar ifjúságban a szabadság-szerető népek iránti együttérzés, szelle­mét, hogy ereelményes harcot vívjunk a sovinizmus ellen. A Festival minden ország fiatalja számára kitűnő alkalom lesz a nemzetközi szolidaritás szelle­mének elmélyítésére. Végül a dán küldött, Aa<_ la Corn; beszólt. Fogadás a köztársasági elnöknél Szakasits Árpád köz társasa elnök fogadta a DIVSz végre haj tóbizottságának tagjait. . fogadáson megjelent Dobi Isi várr miniszterelnök, Kálla Gyula miniszter, Non György Szalai Béla és a magyar i fje ság többi vezetője. Guy d Boisson, a DIVSz elnöke üc vözölte a köztársasági elnökö Hangsúlyozta, hogy a Magyai országra jövő fiatalok olya országot látnak, ahol az égés nép szerető gondoskodása vés: körül az ifjúságot. Szakasits Árpád válaszába, hangsúlyozta: Kitárt szívvé várjuk a világ harcos fiataljai A Szovjetunió elveti a Kémeterszág ketté- szakítását jelentő nyugati javaslatokat Visinszkij szovjet külügymi­niszter a négyhatalmi értekez­let hétfői ülésén a nyugati ja­vaslatot vizsgálva megállapí­totta, hogy a bonni alkot­mányi a németeknek egy kis csoportja titokban készítette elő a demokratikus elvek meg- sérlésével és a nyugati hatal­mak nyilt nyomására. Ez az úgynevezett alkotmány valósa_ fjos diktátumot'jelent. A nyu­gatiak javaslatának elfogadá­sával nem Németország egy­sége, hanem Németország szét- durabotása valósul meg. A gáti javaslat kísérlet arra, hogy a bonni alkotmányt rá­erőszakolj ák N éraetországpa, már pedig a Szovjetunió a potsdami szerződés értelmié­ben felelős saját övezetéért. Ezt azt alkotmányt nem lehet kiterjeszteni Kelet-N énretoj szágra,; ahol a német népi ti nács kidolgozta alkotmány je vaslat a nép valódi akarati fejezi ki. Ami az ugyneyeze szabadságjogokra történő utí J ást illeti, az Kelet-N érne tor szagra nem vonatkozhat!! hiszen ott biztosították a né jogait, szemben Nyugat-Nc metországgial, ahol üldözik, é bebörtönözik a demokratáira és ahol a szabadság csak a fa siszták számára és a monopol kapitalisták részére van biz tositva. Ez a javaslat a sző vei séges ellenőrző bizottság kere tében egyébként a többségi cl vet akarja érvényesíteni. / Szovjetunió ennélfogva elvet ä nyugati javaslatot, ameP nem felel meg a potsdam e gye z m én y szel Lem én ek. Veiéiért a Csehszlovák KP IX. kongresszusa Ötnapos tanácskozás után véget ért a Csehszlovák Kom­munista Párt IX. kongresszu­sa. A kongresszuson elfogadott uj szervezeti szabályzat beve­zeti a tagjelöl ti intézményt. A kongresszus berekesztése előtt Malenkov, a Szovjetunió Kommunista (bolsevik) Pártja küldöttségének vezetője be­szélt, majd a kongresszus Gotlwald elnök zárszavával ért véget. A központi bizottság ülésén az elnökségbe a többi között Gottwald elnököt, Slans­kyt, Z áp oLoczky m iniszterel nököt, Érban, Fierlinger, Ko peczky és Nősek minisztereké választották. A kongresszus a cschszlová kiai magyar nemzetiségű kom- mipnislák képviseletében Ma­jor Istvájnt, a pozsonyi Pravda lap- és könyvkiadóvállalat ve­zérigazgatóját a központi bi­zottság tagjává, Fábry Ist­vánt, a szlovák kommunista párt központi bizottsága mel­lett működő magyar osztály titkárát pedig a központi bi­zottság póttagjává választotta.

Next

/
Oldalképek
Tartalom