Zala, 1948. december (53. évfolyam, 277-302. szám)

1948-12-01 / 277. szám

.3^,zalai községben működik az MNDSz Mtt tanultak Rákosi elvtárs beszédéből a dolgozók Jó ütemben folyik Nagykanizsán a mélyszántás 53- évfolyam 277 szám Nagykanizsa, 1948. december szerda Ákí $© HP” W*V Önerőnkből végrehajtjuk nagy építő feladatainkat Tegnapi számunkban ismertettük Rákosi Mátyás elvtárs nagy beszé­déi a Magyar Dolgozók Pártja Köz­ponti Vezetőségének ülésén. A fő­titkári beszámolót követő vitában elsőnek Szakosíts Árpád szólalt lei. Őriztük pártiunk tisztaságút Hivatkozott a népi demokrácia nagy sikereire és rámutatott arra a rengeteg erőfeszítésre, mely ezeket lehetővé tette.. Kimutatta a párt sze­repét ebben az épilő munkában és megállapította, hogy a győzelmek a nMrxizmus-leniruznuis győzelmei­Felhívta a figyelmet a nyílt ellen­ségeken kívül a még megbúvó, bal­ok.au frázisokkal és álradikalizmus­sal dolgozó ellenségre, köztük a jobboldali szociáldemokratákra. A parim, i a párt tisztaságára, és egy sé­fje re úgy kell vigyáznunk, mint a szemünk fényére. Azokat a hatal­mas feladatokat, amelyeket Rákosi elv társ vázolt fel, csak egységes, fe­gyelmében meg ingat hatat hun,,a mar­xista-leninista elméletben jártas párt vezetésével hajthat végre* a magyar nép. § miilíárí! (érint tililiietiivéiei Felszólalt az ülésen Gerő Ernő elvtárs is. 1949-ben az állam pénz­ügyi szükséglete 5 milliárd forinttal fogj*, meghaladni az 1947—48 évit. A jövő évben 4.3 milliárd forintot ruház, unk be, az ötéves terv során pedig több mint 25 milliárd fonn- tot. Ezt az összeget az állami bevé­telek növelésével, a régi bevételi le­hetőségek jobb kihasználással te­remtjük elő. A drirokrác.a megmutatta, hegy 1 külföldi segítség nélkül, önere­jéből képes végrehajtani épdő feladatait, mert olyan erőforrásaink vannak, amellyel tőkés államok nem ren­delkeznek. Az áruforgalom növelé­sével emelkedne a forgalmi-adóbe­vétel, azonban egyéb tartalékaink is vannak. Ipari termelésünk össz­értékét 1949-re 21 milliard forint­ban irányoztuk elő. Egy százalékos önköltségcsökkenés több, mint 200 millió meglakaritást jelent. 5-6 szá­zalékos önköltségcsökkenés 1—1.2 milliárdot nyújt. Hatalmas költsé­geket íakariIhatunk meg a tüzelő-, villa mos energia- és az anyagf elhasz­nálásnál is. Többiermsiés, önköltségcsök­kentés, iakarekasnag Ipari termelési költségeink 44 szá­zaléka az anyagköltség. 4 százalé­kos csökkentés esetén kerek 320 millió forintot takaríthatunk meg. Ezen felül « termelékenység fokozása a fő feladói. Ezt célozzák a beállított uj termelő- eszközök, észszerüsitések, a munka­verseny és a brigádmozgalom. Nem oplimista tehát az a várakozás, hogy az 1949-es évben iparunk 1—1.2 milliárd forint többlet beruh ázást eredményez. Mezőgazdaságunk eddig jóval ke­vesebbet nyújtóit a nemzetgazdaság­nak;, mint amennyit eddig beruház­tak. Az idén 11.2 milliárd forint termelési összérték után mindössze 474 millió forintot, vagyis 4.2 szá­zalékot fizetett adóként. A mezőgaz- daságmth mint az akkumuláció for­rásál az eddiginél jelentékenyebben kell igény bevennünk- Hozama egy­re nőve! szik, 1949-ben egymilliárd forintot , uházunk be. 7—8 százalé­kos n.e^lii.Kelés eleien 700 800mil­lió forint többletbevételt nyújt az államnak. A terhek elosztásánál éles ha­tárvonalai kell húznunk a dol­gozó parasztság és a zsíros pa­rasztság között. Nagy lehetőségeink vannak a ke­reskedelem terén is. Elsősorban az állami kereskedelmei szorítjuk gaz­daságosabb működésre. A magán- kére skeddiem pedig, melynek for­galma az élieljszinvonalemelkedéssel erősen emelkedni fog, érje be szeré­nyebb haszonnal. Messzemenő taka­rékosságot kell bevezetnünk az épít­kezési önköltség tekintetében is. Sok tízmilliós megjlakaritást adhat a fónyüzőszámba menő kiadások megszüntetése: Se szeri, se száma az ünnepségeknek, banketteknek. Már túl vagyunk azon, hogy min­den újjáépítés eredményt külön ün­nepeljünk. Ezen a vonalon a leg­szigorúbb takarék osságnak: van he­lye­Mindezeket a feladatokat nem le­het csakis felülről végrehajtandó in­tézkedések utján megvalósítani, ha­nem mozgósítani kell a pártot és az egész dolgozó népet. E történelmileg szükséges feladat teljesítéséből semmi sem tarthatja vissza a magyar dolgozó nép élcsa­patát. Ztiamegy® párisierv@^eiében elkészültek m párttagéit issielrásáviS Mit keli tudni a tagssszeirásról? A Politikai Bizottság tagfelülvízsgálatrél szóló határozata alapján beiajezötíött az összes nagykanizsai és zaäsmvgyei alspszervesetekbeH a párttagok össsairása, Nagykanizsán as MDP központi szervezetének szék házában MCgtekistli&té az AB© sorrendfeen összeállított nagykanizsai névjegyzék, amelyet legkésőbb dec<?nafcer 5 ig gginctan párttagnak meg kell néznie. A megye minden pártsserveaeíééen már tegnaptól kezdve kifüg­gesztették a párttagság névsorát. A névjegyzékre csak azt ieh«t felveasi, akit aamakidejéM akár a KommanMa Pártban, »kár a két párt sgyesülése után mint voip szociál­demokratát ©ssaeirtak. Ma a. párttag Bem szerepei a névjegyzéken, felszó­lamlást nyújthat b® legkésőbb december 5-én estig. Aki a Bévjegyzjkban nem szerepel és kotaoíy indok nélkül elmulasztja a felszólamlást, elveszti párttagságát. Csak staok kerülnek felülvizsgálásra, akiknek neve a párt- szervesei ekben kifüggesztett névjegyzéken szerepel. Ha a párttag az ösz- szelrás id#je »laut olköltözlk, feltétlenül Jelentkezzék régi pártszervezeté­nél. — A párttagság elvesstését vonja maga mán, ha valaki két helyen véteti fel szagát a névjegyzékre. Felhívjuk az MDP párttagjait, hogy párt­tagságuk megóvása érdekében a fentiek szellemében járjanak el. A „politikai fúrásokról“ vallott Or. Barnabás Kálmán íögeolósus Az MDP Központi Vezetőséginek ülése A Magyar Dolgozók Pártja Köz­ponti Vezetősége folyó évi novem­ber hó 2j-én Szakosíts Árpád elv- társ elnöki: lével ülést tartói!. »A po'itjkai helyzetről és a párt fel~ adatairól« Rákosi Mátyás főtitkár elvtárs tartott beszámolót. /I be­számolót vita követte, melyben 25 elvtárs szólalt fel. A Központi Ve­zetőség Rákosi Mátyás clvlárs be- s zán :ol 6 já t egy hang u hely es less el vette i adó másul és kimondta, hogy az abban kifejezésre jutó politikai irányvonalat a párt műm ka alapjának tekinti. Szervezeti kérdésekről Szako­síts Árpád elv társ tart oil beszá­molót. Javaslatára a Központi Ve­zetőség Gerő Ernő elv társat egy­hangú határozattal, az eddigi fó­tit kő rh eíyeí lesek f un ke iójá nak megkapj sávul főntkárheíy, ttessé Kovács István elvtársa' a Köz­ponti Vezetőség titkárává$ Rajk László és Nógrádi Sándor elvtár­sakat a Szervező Bizottság tag­jaivá választotta. Simon a szemébe mondta, hogy Amerikából vájó visszatérése után a hat politikai fúrásból kettőit 13ar- nabás végeztetett el. Eapp Simon el­mondottá, hogy úgy ő, mmt Barna­bás azért végeztették ezeket a fúrá­sokat, mert azt a látszatot akarták kelteni, hogy az olaj'mezők kimer il­lőben vannak. A bírósági szakértők intéztek kér­déseket .Barnabáshoz és megállapí­tották, amennyiben megfelelj helyen történlek volna a fúrások, további gazdag olajtartalpm kutakat sikerült volna tatáiniok. A tárgyalást ma folytatják. i Fdnilliós Kusmíntang liaiemt lóriiéi! le az eisnyoißii Kési lafcerea A népbíróság Olti-tanácsa hétfői tárgyalásán dr. Barnabás Káitmán, a MAO RT főgeológusának kihallga­tása következett. Itt Nagykanizsán mindenki is­merte dr. Barnabás Kálmánt, akmolj tudták, hegy jobboldala, sőt ellen­forradalmi. gondolkodású. Társaság­ban ezt nem is nagyon titkolta. Mösjt a bíróság előtt a szakértők elje- fántcsontbornyába akar menekülni és Ölti tanácselnök kérdéseire a szakkifejezések tömegével válaszol. A tanácselnök végül is elébe tárja a lisipei olajmezők térképét, amelyen meg kelljett jelölni Barnabásnak, hogy melyek voltak azok a kutak, amelyeket ő mélyittetett le. Kitudó­dott a tárgyaláson, hogy ezek a ku­tak politikai fúrások voltak, vagyis azt célozták, hogy minél, nagyobb költséggel, negatív eredmény mutat­kozzon. Ez annál is biztosabb volt, . ínért a fúrások helye úgy volt kije- löliye, amely semmi reményt nem nyújtott- arra, hogv ott olajat is ta­láljanak. Végül is dr. Barnabás Káljmán beismerte, hogy a válljala't amerikai vezetői több ízben hangoztatták előtte, hogy nem érdekük a termelés elő­segítése. Elangsulyozták,. hogy nem akarják a magyarországi politikai rendszert segíteni. A vádlott ezután »műszaki meg­gondolásokra« hivatkozott, de Eapp Washingtoni jelentés közli, hogy Gsang-Kai-Sek K^na fasiszta kor­mányzójának felesége kedden dél­után Washingtonba érkezik, hogy beszámoljon a kin.ai helyzetről. Ugyancsak, párisi jelentés szerint kedden érkezett Washingtonba Szunfu dr. Csang-KahSek minisz­terelnöke, aki nyilatkozatában ame­rikai hadvezér után könyörög Köz bon a demokratikus népi had­sereg tovább folytatja ellőnyomulá­sát. Szufien és Kucsong városok el­foglalása után most már teljesen bekerítették a Pengpunál és a Szu- csiaunál körülzárt Kuomintang had­erőt, amely mintegy félmillió em­berből fálj. A népi hadsereg tovább folytatja előnyomulását Nanking felé. Mao-Cse-Tung, a kínai Kom­munista Plárt főtitkára a BzucSau­liét bekerített Kuomintang haderőket felszólította, hogy adijíák meg magu­kat. Amerikai politikai körökben belátják, hogy Nanking eljeste elke­rülhetetlen. A kínai helyzet bátorító hatását érezteti a dél-koreai szabad­ságharcosokra ;is, amelyek a kínai győzelmek hatása alatt valósággal szárnyat kaptak. .4

Next

/
Oldalképek
Tartalom