Zala, 1948. november (53. évfolyam, 253-276. szám)

1948-11-03 / 253. szám

S3. évfoly am 253. szám* Nagykanizsa, 1948. n.ovei an ifeer 3. szerda Ár» 6® fillér Tagrevizió falun ' Pártunk Politikai ’Bizottsága két hiámappaft ezelőtt rondo, te ©i a fél­éves tag és tagjelölt felvéted záriátdt ,és a párttagság fciHüíriizSgáiását. A határozat növelte pártunk te­kintélyét és népszerűségét. Beszél­nék és ritatkoznak róla. Nem csak pártunk tagjai, de a pártonikivüJíiek is. És mégiis, nem. beszéltek róla annyit, nem vitatták meg eíéggé, nem. magyaráz tá|k meg etóyan alapo­san a határozat szettemét, mmt kei-' 'lene. Pedig-ez kornoty hiba. Mert tudo­mását "keli rennh l^gy különösen falun olyan* ©temek f uralkodtak be pártunk tagjainak sorába, akik tárol állnak a dolgozó parasztságtól, de a munkásosztály tó L és a- haladó ér­telmiségtől is. Nem keid messze mennünk emiek bizonyítására, itt ran például tíze- petnak. A munkáspártok egyesülése után került be például pártunkba Fischt János és Pfeiffer György. Mindketten kutákok. És svábok. Rajta is Tannak a kitelepítendők Gistáján. Ennek ellenére bekerülhet­itek a vezetőségbe és tagjai 'lettek a községi képviselőtestületnek. De .ez csak egy kiragadott példa a sok közül. Az éberséggel másutt .ns voltak bajok. Másutt is befura­kodtak pártunkba kuiákok, kupac- parasztok és más os ztátyeíten súgok. Ezeknek egy percig sem lehet to­rán b helyük pártunkban. A felülvizsgáló bizottságok eddigi munkájának talán egyik legfőbb eredménye, hogy megtanítjuk falusi kommunistáinkat a nagyobb éber­ségre az ellenséggel szemben. Olyan éberségre, amilyenre a kiéleződő fa­lusi osztályhare során ma feltétlenül! szükség ran. A felülvizsgálás ilyen- ‘ formán az éberségre raíó nevelés- ' nagy iskolája lett falun. Az eredmény -nem is maradt el. A nagykanizsai járásban például, ahol mar megtörtént a páriro/.©tő­ség felülvizsgálása, ott a párttagság mindenütt aktivizálódott. Egyre in­kább bekapcsolódnak a partmun­kába. Mindent elkövetnek falun pár­tunk tagjai; hogy érdemesek legye­nek arra, hogy az élcsapat, a Ma­gyar Dolgozók Pártjának tagjai 'te­gyenek. A párttagság aktivizálódása maga után vonta a pártonkivüliek foko­zottabb érdeklődését is pártunk iránt. A falu dolgozó népének eddigi 'bizonytalansága egyre inkább fel­enged. Hiszen tisztán látják, hogy amit a Magyar Dolgozók Pártja tesz, azt., értük teszi. És a pártunk iránt megnyilvánul© fokozoltaabb érdeklődésnek van még egy eredménye. A BzabaflP Nép kampányban például a nagykanizsai járás első helyen van a megyében, bt) községben nem kevesebb, mint 429 uj előfizetőt szereztek pártunk központi lapjának. Ezek között pedig nagyon sok pártonkivülí is van. A felülvizsgáló bizottságok mun­kája egyik nagy eredmény .ének te­kinthetjük azt is, hogy igen sok jó ■parasztkádert, tehetséges fiatal pa­rasztembert és parasztasszonyt sike­rült felkutatniuk, akik ffártiskoia után alkalmasak tesznek népünk ve­zetésére a falvakban, megyékben, sőt országos viszonylatban is. 'Pártunk erős volt a felülvizsgálás e/Lőtfc, de még erősebb Jiesz annak befejezése, a Politikai Bizottság Zala megye teljesítette a vetési ütemtervet Másfél vagon gabonát feketézett el a za/acsébl malmos Letartóztatták a „Társadalmi Szeaele“ ..<? kanizsai csalóit ^oERSLtk * A NÉPHADSEREG BIRTOKÁBA VETTE MUKDENT Menekül Nankingbül a Csang-Kai-Sek kormány IS£a»1»re^!t.^..OTKriEOTw -~°~-~-TrT ,1 HilllHlil il Ilii 111 |i II il" III II I II »III Ilii JIUII'I I —B IIIBII WMIHII ■! I Ml I H Mil I WWTBTIlflTril'irr'imff'TUffltTlIfiT"—LM1JI* '•■**—' Rnéphadsereg győzelme Rmerika vereségét jelenti A kínai demokratikus néphadse­reg teljesen birtokába vette Műk­őién t. Ezzel a Kuomintang csapatok elvesztették utolsó mandzsuriai tá­maszpontjukat. A szétszórt kor- mánycsapatok helyzete kilátástalan, meri elvágták visszavonulási útju­kat. A Csangkaisekhez közciálló kö­rök most már nyíltan, beváltják, Itegy az egész északkinai arcvonal összeomlás előtt áll. A vereség oka szerintük . a katonák harci szelle­mének erős meggyengülése. A Pekingiről érkezett j elentés sze­rint a mandzsuriai kínai kormány­csapatok főparancsnokát Mukden- ből történt szökése után őrizetbe I'vették. Az elfogatási parancsot ma­ga CÍsangkaisek adta ki. Washingtoni politikai körékben mély meg«te!»fcenéssal tegadják a katonai és politikai hlrsket. A washíngteni lapak szerint az aser*ény»k kö- vetíí#ziéi»*n szinte készalfogható, h«fy a néphadsereg mär »§y éven belül kiterjeszti uralmát egész Ki nára. Valéazinü, hogy «sí Gsangkai- s@k e.l akarja karülni, s akker kény­telen uj, l»aiel«l«!i riemekratikue kar- móstyt alakítani, amalybon jelentős szerep jut e kemmunistáknak NanklRfiaaw teljes a páalk. Táfcbls magasrangu tiaztvisaiié eimenekSIt és a kermány is rrtes városba teszi át székhelyét. Ez a t©ay a eemekrsti- kus kínai haderő Gsaagkísiaek felett arstett gyé zelméaek nagy horderejű következmény©. A Humanité azt írja, hogy a kí­nai demokratikus erők győzelme nemcsak gazdasági, hanem politikai horderejű is. Kina marshallizálási terve megbukott. Külföldi jelentések bomlása. Az uj valutareferm, az úgy­nevezett Gold-Yuan teljes®« csődét mondett. Az árak auguszius éta 800 szá;alék®t emelkedtek. Az amerikai etellármilliók, az USA tankok és re­pülőgépek legföljebb késleltetik Kina teljes felszabadítását, de nem ment­hetik meg Csangkaisek népeilenes rendszeret. K«rmányának .bukása jelzi, hogy már munkatársai is lát ják politikájának jaljes csődjét. szerint az Egyesült Államok körei­ben most szenvedik cl a kínai hideg háborít első nagyarányú vereségét. A Kuomintang haderő soraiban napi­rend*» vannak az ®hségláz«dás«k. A vieszav®nulé csapatak között fel- beratett a rend és nsgy csapattes­tek állnak ái a íaiszaltaditéklnez. A sorozatos kat@Kai kudarcokhoz járul a reakciós Kina teljes gazdasági 11 RESSEL II EGYESÜLT ILLBMDKBKN MEGKEZDŐDŐ!! ÍZ ELBÖKVÉLISZÍÍS Truman és Dewey mára virradó éjszaka tartották utolsó válasz­tási beszédeiket. Washingtoni politikai körökben ma reggeli jelenté­sek szerint Dewey megválasztása biztosra vehető. Veié a republikánus párt elnökjelöltje kerül az Egyesült Államok elnöki székébe. A lakos­ság teljes közömbösséggel szemléli a demokrata és a republikánus párt elnökválasztási küzdelmét. Nagyon jój tudja, hogy akár Truman, akár Dewey lesz az uj elnök, a nép helyzetén nem változtat semmit, mert mindkettő az amerikai tőke feltétlen kiszolgálója lesz. BERECZKY ALBERT REFORMÁTUS PÜSPÖK: El a kezekkel az evangélium ügyétől El a kezekkel a hivő magyarság sorsától akker is,ha bármilyen piszíorgyürű van rajtuk A Bethlen Gábor szövetség által j .rendezett Protestáns Hét keretében vasárnap este a Zeneakadémia nagy termében tartották meg a reformá­ció emlékünnepélyét, amelyen vaz összes protestáns egyházak vezetői megjelentek. Bereczky Albert refor­mátus püspök ünnepi beszédében a többi között ezeket mondotta: — Ma bizonyos oldalról, hol Csütörtöktől vasárnapig Nagykanizsán is megrendezik sí Sxovfet Film Ünnepéi A szovjet film minden tekintet­ben felelte áll azoknak az »alkotá­soknak«:, amelyeket Hollywood fu­tószalagon gyárt sokszor a legcse­kélyebb művészi érték nélkül — ezt bárki megállapíthatja, akT a szovjet filmet tárgyilagos szemmel nézi. ; . f Éppien ezért örömmel üdvözölhet­jük azt az elhatározást, ami lehe­tővé tette, hogy Nagykanizsán is megrendezzél^ a Szovjet Film Ün­nepét. Ennek keretében bemutat­ják az utóbbi évek leghatalmasabb riportfilmjét, a Harmadik csapást, határozatának végrehajtása után. 'Erős, önáfílióan dolgozni tudó, ez tárd falusi pártszervezeteket teremtünk, amelyeknél nincs és írem is tesz ha­talmasabb erő a falun és amelyek sikerrel fogjak eílőre vinni a szocia­lizmus ügyét. ami a Honvédő Háború döntő sza­kaszáról szók A filmet Igorja Szav- csenko rendezte, a főszerepeit pe­dig Alexej Dikij és Bogoljubov ala­ki tják. A filmet csütörtökön este fél 8 órakor díszelőadásban mutatják be. A bemutatón nemcsak a város, de a megye vezető személyiségei is megjelennek. ócsúrlássál, hol pedig hízelgés­sel politikai harcba akarjak so­dorni a protestáns egyházakat. Mi hivő protestánsok szivüm kön viseljük a magyarság jövő sorsúi. Ila építő munkánkat va­laki a maga politikai céljai ér­dekében keresztezi, akkor vál­lalva az ócsárlást, a vádakat és a hazugságokat, bátran mt gkell mondanunk: El a kezekkel az evangélium ügyétől és el a .ke­zekkel a hivő magyarság sorsá­tól, el a kezekkel aktkor is, ha bármilyen pászlorggürü van rajtuk. ' Nyeremény esi a Totón A Toto-osztály hétfőn délben a következő hivatalos jelentést adta ki: Beérkezett 276.116 szelvény. Eb­ből Í2 találatos 7 darab volt. A nye­remény összege egyenként 21.700 forint. Tizenegy találatos 24 darab, 1200 forint nyereménnyel. Tiztalá- latos 1600 darab, ezeknek tulajdo­nosai szelvényenként 90.— forintot kapnak. H*rváth üifcály képviselő a szerdai pártnap előadója Nagykanizsán A Magyar Dolgozók Pártja nagy­kanizsai szervezetének szerdai párt­napja iránt városszerte nagy érdek­lődés nyilvánul meg, mert a párt­nap előadója ' Horváth Mihály országgyűlési képviselő, a szakszervezetek köz­ponti lilkára lesz- A párt vezetősége már most fel­kéri a párttagságot és mindazokat a párton kivül állókat, akik meg akarják* hallgatni Horváth Mihály előadását, pontosan fél 7 órára je­lenjenek meg a párt központi elő­adótermében, mert. a pártnap pon­tosan a fenti időpontban kezdődik meg. Nagykanizsa e kimagasló politi­kai 'eseményének programját hol­napi számunkban közöljük.

Next

/
Oldalképek
Tartalom