Zala, 1948. október (53. évfolyam, 226-252. szám)

1948-10-01 / 226. szám

S3, évfolyam 226, szám. NagykaMssa, 1948. október 1. péntek Ára 8© fíSSér ZALA Önkritikával készül az uj munkaversenyre a lenti fűrészüzem Letartóztatták Kovács Mihály cserszegi termény keresk e dő t Bíróság előtt a letenyei SölsSművesszövetkezet sikkasztó! Október . harmadikén ösp'zeüílnek a Magyar Dolgozók Pártjának Zala megyében doijgozó oktatási káderei, hogy az Országos Oktatási Konfe­renciához hasonlóan megtárgyalják Pártunk oktatásának helyzetét a megyében. .Ez' a konferencia lesz hivatra arra, hogy az eddigi munka tapasztalatait leszűrje, a tapasztala­tokat kiórtékellje. Ezen a konfefen- cián mindazok, akik részt vesznek a Párt oktatási munkájában, megbe­szélik azokat á tennivalókat, amelye­ket párttagságunk minél eredménye­sebb nevelése érdekében el kod vé­geznünk. A konferencia kijelöli azokat a közvetlen feladatokat, amelyeket most kell megoldani Pártunk okta­tásának, de megmutatja a további utat is, melyen a jövőben oktatá­sunknak járnia kiéli. Melyek ezek a feladatok? Mindenek ellőtt párttagságunk szé­les tömegeinek további képzése. Pár­tunk Poétikai Bizottságának hatá­rozata nyomatékosan felhivja a fi­gyelmet a tanulás fontosságára. Ah­hoz, hogy ya laki a Magyar Dolgozók Pártjának, a Kommunista Pártnak tagja (tegyen, nem elég jó demokra­tának lennie, hanem szükséges az, hogy ideológiai színvonalát magasra emelje. Kemény harcok várnak még ránk és- ezeket" a h,arcokat csak úgy vív­hatjuk meg eredményesen, "hogyha Pártunknak minden egyes tagja a maga posztján, a maga munkahe- ülyén elvégzi azt a munkát, amit rá |^z a harc ró. De elvégezni csak úgy tudja bárki ezeket a feladatokat, ha birtokában van a marx-Senini elmé- űletnek, amely minden esetben biz­tos, jó utat mutató iránytűként szoíli- gáil az osztály harc, a termelés, vagy bármlyén egyéb kérdésben. Egy másik, nem kevésbbé jelentős feladata Pártunk oktatásának az ide­ológiai elhajlások, az e.iíleniséges. ide­ológia befolyásának jeíenségei elíen foilytatandó következetes, kitartó harc. Tisztában vagyunk azzal, hogy az eillenség, amelyre politikai es gazdasági sikert döntő csapást mér­tünk, megpróbál és már megpróbált ideológiailag fertőzni'és a fertőzés veszélye el on nincs eleve biztosítva Pártunk sem. 'Megtörtént, hogy az efllensóges befoiyá,s hatására eirtár- saink nem látják az osztály-harc mai szakaszának kérdéseit, nem látják az osztály ellenséget és az ilyen ideológiai tisztátlianság mérhetetlen veszélyeket je lentidet a Pártra, az egész dolgozó nópna. Pártunk Oktatásának fel Imit fe­jezni az ellenséges beütéseket az Ideológiai fronton és mindent meg kell tennünk az ilyen veszélyek elhárítására. A Bolsevik Párt min­den egyes, a munkásosztály es mun­káspárt soraiba beférkőzni akaró ifiyen elméletet, legyőzött és a Bolse­vik Párt, a Szovjetunió hatalmas eredményeinek, sikereinek egyik ma­gyarázata az opportunizmus, a re- vi'zionizmus és egyéb más állelmé- ’letek el-en vívott sikeres harcokban nej Iliik. Pártunk oktatásának továbbá tu­datosítani kell azokat az eredmény e­ket, amelyeket népi demokráciánk. Pártunk vezetésével’ az elunni négy esztendő alatt elért. Tudatosítani kell azonban azt is, hogy a népi .de­mokrácia viszonylag békés ut a szo­cializmushoz. Ez a viszonylag, je- fenti azt a sok és nehéz küzdelmet, amit már eddig meg kellett vívnunk a népi demokrácia keretein belül né­pünk ellenségeivel politikai és gaz­dasági fronton, de jelenti azokat a harcokat is, amelyek még előttünk állnak. Pár toktatásunknak küzdeni kell az ellen a hamis pacifizmus elten, arni egyes róvtársaknál is tapasztal­ható, amely úgy nyilvánul meg, hogy eh társaink is hajlandók úgy nézni, hogy nálunk már minden remiben van. Mindenkinek tisztá­ban kelti lenni azzalyhogy a harc még nem fejeződött be, ellenkező­leg, egvre élesedik. Látnia kell mindenkinek azt, hogy a belső osz­tályharc kiéleződésével egyidejűleg egyre élesedik a nemzetközi poron­don folyó os'Ztá-jybarc is és most nem. a pacifista áiíímodO'Z ásnak az idejűt éljük, hanem a kemény harc idejét és ezt a harcot nem fehet nem tudomásul1 venni, hanem végig kell vinni és győzelemmel befejez­nünk. I tervhivatal iisres! indított a pazarlás ellen A hároméves tervnek két és félév aluli történő végrehajtása az ipar, a közlekedés, valamint a mezőgazda­ság különböző ágaiban mind na­gyobb beruházást tesz szükségessé. A tervhivatal szigorúan ellenőrzi, hogy a beruházásokban egyetlen fil­lér se vesszen kárba. A takarékos­ság ellenőrzésére A tervhivatal har­cot hirdetett a pazarlás ellen és el­sősorban a termelés egy szer üsitéséj ne törekszik. Ez mezőgazdasági vo­natkozásban főként a termelés gé­pesítésével érhető el. Nagyarányú megtakarítás különösen a velőgépek minél szélesebb körben való alkal­mazásával érhető el, amelynek kü­lönösen munkaerő megtakarításban nagy1 jelentősége van. A tervhivatal mindent elkövet, hogy mind az ipar­ban, mind a mezőgazdaságban a ter­melést minél olcsóbbá tegye és ez­zel előmozdítsa az ország mezőgaz­dasági életének további megerősö­dését. Véget ért az UTV O közgyűlés általános vitája j MamiilssSiy: 1 vilii gépel iá sir tudják, Í Ilii fainak a Iáié barátai is ellenséisi Szsrdán déílsen ért v«g«t az UNO közgyüiés^áitalánes vitája. Az uteisó taps ismst a béka szénokát, Maauilszkyt, Szovjet Ukrajna képviselőjét üdvízöiíe. Manuiiszky kijelent »ti«#, hegy ®evin, Spaak és Sahuman beszédei csak ügyat- lönül leplezhették, hogy országaik függetlenségét veszély fenyegeti az USA részé­ről, am^ly a háfe»rus uszítás központjává vált, amaíy az egész viláfon elszórt 39 támsszpentjával uralma alá akarja venni a viiág népeit. A világ stopéi azonban elérkeztek arra a fokra, hegy köz­vetlen politikai tapasztalatok felhasználásával ítéljék meg kormányaikat és azt, hogy hol vannak a béke barátai és ellenségei. A k§zfsyílé*i viis lezárási» után most már minden figyelem a E3izt®asági Tanács értekezletei fel» ferdui, ah*! a berlini kérdést vitatják mag. Miután szerda délután a berlini üjsyet hivatalosan is a Biztonsági Taeács *lé terjesztették, ameri kai körökben növskv* idegességből várják a vita megkezdését. A vita megkez­désére vaiószinöl-sf hétién kerül ser. Ms az áitaiánes biz^ttságek* kiadták meg tárgyalásaikat. A politikai bizett- ságisan Mac Nil áiiamsainisster kártp, he^y a palesztinai kérdést sRrgősen tizzék napirendre. Elhatározták', hegy a kfílőneezé kérdéseket a következő sorrendben tárgyalják: 1. Az atemenergia-ííizöítség jelentés*. 2. Visinazky leszerelési javaslata. 3. Palesztina egye 4. Görögország ügy». 5. Korea igye. 6. Az ©lasz gyarmatuk ügye. Mae Ni! áüamminiszter kijelentette, hegy az atemewergia ügyében hozandó dintés volna a kuics minden megegyezéshez. Szovjet-amerikai Ieívzékviitás Keren ügyében • A moszkvai rádió jelentése Sxe- ríni a szovjet külügyminisztérium I szeptember 18-án jegyzéket küldött I az Egyesült Államok moszkvai nagy - § követéhez és kérte, hogy haíadék- I lalanul vonják vissza az amerikai § csapatokat Dél-Koreából. A Szov­jetunió Legfelsőbb Tanácsának el­nöksége megfelelő intézkedéseket tett, hogy a szovjet csapatokat ez év Magygrsrszsi ismét kérte felvételéi az Eipsflít Isüzstek Szervezetébe Károlyi Mihály, Magyarország párisi követ« levelet intézett | Trygve Liebes, az Egyeséit Nemzetek főtitkárához és kéne, hogy az UNO jelenlegi közgyűlés?1 tűzze napirendre Magyarország fel­vételének ügyét. Hogy miennyire szükséges az éber­ség, a harcra való állandó készen­lét, annak legjobb magyarázatát a Maorinál leleplezett szabotázs adja. Rá kell mutatnia pártoktátásunk- nak azokra, a közvetlen feladatokra, amelyek megoldásához haladéktala­nul hozzá kell látni. v Melyek ezek a feladatok? Mindenekei olt a faluban most ép­pen javában folyó osztály harc v si­keres vezetése. A kulákság támadá­sa a demokrácia ellen egyre inkább fokozódik és ezt a támadásL Pár­tunk vezetésével kell, hogy a pa­rasztság visszaverje. A parasztság is Pártunk vezetésével kell, hogy a kizsákmányolásának megszüli le Lé­séért vívott harcot folytassa... Párt- oktatásunk hatékony Szerepet kell, hogy játsszon a dolgozó parasztság szövetkezeti útra való térítésénél. A mi paraszti elv társaink jó példával járjanak elől a szövetkezeti mozga­lomban, hogy az a szövetkezeti moz­galom, amelyet a dolgozók állam- hatalma minden erejével támogat, nálunk is a parasztság sorsát meg­javító erővé váljon. Ma napirenden van a szocializ­mus felépítése a falún. És ahogy eddig a parasztság minden eredmé­nyét a munkásosztállyal való szö­vetségben, a munkásosztály veze­tése mellett érte el, ma a munkás­panaszt szövetség célja az, hogy a dolgozó parasztság is megszabadul­jon lu kizsákmányolástól, hogy a dolgozó parasztság előtt is megnyíl­jon az ut a felemelkedés felé. Pártoktatásunk eddig is hatalmas utat tett [meg az országban, a me­gyében. t)e ma, fokozottabb lendü­lettel kell ezt a munkát végeznünk. Ma legdöntőbb feladatunk elméle­tünk kiszélesítése és elmélyítése. Nem elégedhetünk meg az eddigi, kétségkívül nem lebecsülendő ered­ményeinkkel, hanem tömegeink mi­nél nagyobb részét kell képzett marxistává-leninistává nevelnünk A a előttünk álló feladat nagy. De nem í lehet kétséges egy pillanatig sem, hogy ezL a feladatot is, mint eddig minden mást, sikeresen meg fog­juk oldani. Megyei Oktatási Konferenciánk ezeknek az uj feladatoknak a meg­oldásáért vívott harc megindítója lesz és biztosak vagyunk abban, hogy a Konferencia munkájának eredményei hamarosan mutatkozni fognak Pártunk oktatási munkájá­nak és azon keresztül a szocializ­musért folytatott, egyre fokozódó harcnak jó eredményeiben. Hétmillió U\%vmm liter gyapjuszivet készül sz őszre Az államosított budapesti üzemek felkészültek az őszi gyapjuáruk gyártására. 540.000 méter női, 800 ezer méter férfi szövetet, főleg tipus- árut, továbbá 400.000 női és 500 ezer férfi kabátravaló szövetet gyár­tanak szeptember, október és no­vember hónapokban. Ehhez hason­ló mennyiséget a magyar textilipar­ban még sohasem gyártottak. \ 1ME6YB OKTATÁS! R0HFEREÜCI9 ELÉ Irta: HORVÁTH ZOLTÁN december 31-ig vonják vis^.u i.s.ak- í\ orcából. Az Egyesült Államok a Szovjet- j Unióhoz most .eljuttatott válaszjegy­zéke közölte, hogy az Egyesült Ál­lamok kormánya tudomásul veszi a szovjet kormány elhatározását és részéről is minden intézkedést meg­tett, hogy az amerikai csapatokat ki vonj ák Dél- Ivorc á hói.

Next

/
Oldalképek
Tartalom