Zala, 1948. szeptember (53. évfolyam, 200-225. szám)

1948-09-08 / 206. szám

V ZALA 1948. szeptember 8 FÓRUM - FILMSZÍNHÁZ ZALAEGERSZEG Szeptember 8-án, szerdán Va 5, 3/4 7 és 9 órakor bemutatásra kerül az ifjúság filmje, kalandos filmregény Hx igazság kapitánya Az amerikai filmgyártás kimagasló alkotása. Híradó éá szinas kuiíurfilm. K&pixmmié: Szeptember 8, szerda. Róm. kar. Kis- boldogasszony. Prot Máris, üjgörőg Kis­asszony 1925. F\z angol szakszervezeti kongresz­— Vidéki fényképészek jogosulat­lan iparűzése városunkban Tudomásunkra jutott, hogy vidéki fényképész iparosok megbízottai ház- rólsházra járva fény képfelvételei: eí- készátéséhez rondieíésokiet vésznek, azolpra eiőjegiet kérnek. Felhívjuk a közönség figyelmét arra, hogy az említett egyének, de (mjag-uk a réndelők is a 10.230/1947. Korm. számú rendeletbe ütköző ki­hágást követnek el, mely' súlyos pénzbírságot, esetleg elzárást von maga után, miért is a vidéki fény­képészek megbizottainak senki ren­delést ne adjon fel, ellenben meg­jelenésükkor adják át őket rendőre nek. Ipar testület. elnöksége — Nagykanizsai KISOSZ-hir Holnap, folyó hó 8-án, szerdán munkanapot tártunk. I Az összes iskolákra tankönyv, írószer kapható FISCH ELI könyvkereskedésben, Nagykanizsa, Ady Endre-u! 1 sz Telefon 189. A Magyar Dolgozok Pártja nagy- kanizsai szervezetének hírei Az MDP központi pártszervezet© folyó hó 8-,án, szerdán este 7 órakor Ady Endre-ut 7. sz. alatti helyiségé­ben pártnapot tart. Előadó JBencze Jenő főszerkesztő. l A MAORT-nál csütörtökön dél­után 4 órakor pártnap. Előadó dr. Pendler Károly. A-II. körzet Petőfi-ut 29. szám alatti heh iségében pártnap csütörtök' este 7 órakor. Előadó dr. Pillér Artur. Vasút: csütörtök délután 3 órakor. Előadó Siklósi István. Nagykanizsa város hirdetményei Felhívom mindazokat a szülőket és gondviselőket, kik tanköteles gyermekeiket, illetve gyámé ltjaikat még ez ideig nem Írattak be valame­lyik nagykanizsai általános iskolába, hogy mulasztásukat haladéktalanul . pótlólag eszközöljék. Tanköteles min­den gyermek, aki 1934 szeptember 1. és 1942 augusztus 31-ike közötti időben született. Aki a be íratása kö­telezettséget elmulasztja, ellene a kihágás i eljárás meg lesz indítva, gyermeke, illetve tanköteles gyár moltja pedig hivatalból fog beirat- tjatni. 1948. évi szeptember hó 8-ria dél­után 14 órára a nagykanizsai állat- vásártéren állategészségügyi1 lóvizs­gálat tartását rendelem el. Ezen vizsgálatra elővezetondők az összes egypatás állatok (lovak, szamarak lés öszvérek) nemre és korra vaió te­kintet nélkül. Aki vizsgálatra egypatás állatait nem vezeti elő, kihágást követ el. A vizsgálat » kijelölt helyen és idő­ben díjtalan. Polgármester Lesencetema] község dolgozóinak kérése Rákosi Mátyás miníszterelnökheiyetteshez Iskolájuk helyreállításához további lO.OttOFt államsegélyt kérnek Népi demokráciánk Lesencelomaj volt munkásnyuzó föl de surának kas­télyát a község tulajdonába j ntlatta. Úgy határoztak, hogy a volt uraság fellegvárát iskolává alakítják. Kor­mányzatunk a közelmúltban 20.000 forint segéllyel sietett segítségére a község dolgozóinak. Az átalakítás munkálatai megindullak,' azonban megállapítást nyert, hogy még 10.000 forintra lenne szükség ah hoz, hogy , az építkezést befejezhessék. Most a község dolgozói az MDP elnökének, titkárának, községbirójá­nak és több mint 50 lakójának alá­írásával ellátott kérvényben, ame­lyet Rákosi Mátyás miniszterelnök- helyetteshez címezlek a következő­ket írják: t »Alulírottak LeS'encetomaj köz­ség dolgozói, először is hálás kö­szönetét mondunk azért, hogy az elhagyatott kastélyunk iskolává iörténő átalakítási munkálataira 20.00Q forintot kaptunk. Ezzel el~ értük aztK hogy 5. km-re fekvő majorokból apró gyermekeink nek. télviz idején nem kell félig agyonfázva kuílogniok az iskolá­ba, hanem pihenten látogathatja iskóláját a szegény dolgozó fia. A kastélyt kétharmad részben átalakítottuk, ajtókkal, ablakok_ kai, uj padozattal elláttuk és rész­ben bepucoltuk. Kellene még 10 ezer forint ahhoz, hogy az egész egész épület teljesen készen le­gyen. Azért szükséges ez, hogy ta­nítóinknak lakást adhassunk, az ifjúságnak pedig egy dolgozó és társalgó termet létesítsünk. í Fentiek után tisztelettel kérjük minisztere ’nökhelyettes urat, hogy a Közmunkaügyi Igazgatóság ut' jóin 0 szükséges 10.000 forint se. gély kiutalásában eljárni szive# kedjék.« Lesencelomaj, 1948. szeptember 3 Lakosság nevében: Borbély Vince községbiró Orbán József h. körjegyző A MDP Hevében1: Orbán Lajos elmök. ¥9 Jesencelomaji dolgozó aláírása. SPORT Hogyan gyé^f© le a MAO RT a Postást Elmondja: Séger Imre Vasárnap este nagy örömmel fo­gadták a szurkolók a MAO RT buda­pesti győzelmét, mely által a csapat a bajnokság élére ugrott. A remek fegyver tény ü győzelem­ről Séger Imre, az egyesület nép­szerű főtitkára a mérkőzés után a következőkben számolt be: — Jó iramú mérkőzésen váratla­nul biztosan győztünk, kissé elbiza­kodott ellenfelünk ellen — mondot­ta. Az első percekben a Postás tá­madott többet, de támadásaikat vé­delmünk biztosan verte vissza. Las­san mi is fölénybe kerültünk és Im- ri remek fejesét csak nehezen tud­ta védeni Kárpáti, a Postások ka­pusa. Az első negyedóra után vál­tozatos játék alakult ki, majd Téli előtt adódott nagyszerű helyzet, de ő remek helyzetben mellé lőtte a labdát. Sokáig úgy látszott, hogy a Jói szerepéitek a SZÍT röplabdátok a Sagvári Eudr© emlékverseny döntőjében Szombaton és vasárnap bonyolí­tották le a Ságvári Endre emlékver­seny döntő küzdelmeit, melyen [részivétt a nagykanizsai SzIT labda­rugó- és röplabda-csapata is. A lab­darugó mérkőzések. nem hoztak si­kert a kanizsai fiuk számára és az erős mezőnyből már az első fordu­lóban kiestek. Annál nagyobb sikert hozlak a röplabda mérkőzések, ahol a SzIT csapata a soproni fésű sió­iról, a székesfehérvári Vadásztöl- ténygyárat, Rákospalotát biztosiul győzte le, csupán az elődöntőben kapott ki a nála lényegesen jobb vecsési együttestől. Kaszteinik íávoiugrásban uj rekordot állított íel Pécsett Pécsett vasárnap délután szcpszá^ mu közönség jelenlétében bonyolí­tották le a Délnyugat—Északnyugat kerületek közötti atlétikai viadalt, melyen a Délnyugat színéiben in­dultak a legjobb MAORT atléták is. A versenyen Dulgyovay a magas­félidőben nem esik gól, mikor az utolsó percekben Meredi szabadrú­gását Imri fejjel továbbította a há­lóba. — •Szünet után csatáraink belefe­küdtek a játékba és Téli az egyik kapurahuzása után 16 méterről na­gyon' szép felsős árkos gólt lőtt. Két­gólos vezetésünk után az addig elbi­zakodottan játszó hazaiak rákap­csoltak. Több veszélyes támadás t ve­zettek, amit védelmünk csak nagy lelkesedések árán tudott meghiúsí­tani. A 36. percbeln Törésnek azon­ban sikerült gólt lőni és ezzel a vég­eredményt beállítani. A játékosok léljesitm énj eiről eze­ket mondja: — Néni tudok senkit külön kiemelni a csapatból. Minden­egyes játékosunk tudásának legja­vát nyújtva igyekezett részét kiven­ni a sikerből. ugrásban 184 cm-es Ugrásával első lett. A 110 m-cs.gátfutásban ugyanő 16.78-cal második lett a jó formá­ban lévő Lippay mögött. A rúdug­rásban a veterán Farkas 330-as ug­rásával holtversenyben végzett az el­ső helyen a popsi S zu romival. A verseny kiemelkedő eredmé­nyét egyébként Kosztelnik, a MA­ORT fiatal atlétanője érte el, aid a női távolugrásban 475 cm-mel uj kerületi ifjúsági rekordot állított fel. A kerületek közötti versenyt meg­lepetésre a Débtiyugiat nyerte 97:68 arányban. Nyaralók találkozóhelye Bolatonfeny- vesen Tóth-féle balatonvenyvesi Vigadó­ban. Hideg-meleg ételek. Hűsitő italok Zene. NEPjFILMSZINHÁZ Szept. 6-án, 7-én, hétfőn, kedden Volga — Volga Dal, zene, tánc. Fényes kisérőmüsor Előadások 5, 7 és 9 órakor. Köszönetnyilvánítás. Tanulótársai, tanárai és mindazok, kik szeretett leányunk Rechs Klárika temetésén megjelenésükkel vagy bár­mi más módon mélységes fájdalmunk­ban osztozni szívesek voltak, fogadják ezúton is hálás köszönetünk kifejezé­sét. A gyászoló család. MR ESTE ! disznótoros vacsora [ a Dézsi-venúégiőben MAGYAR-ÜTCA 9. SZÁM. : Szives pártfogást kér a tulajdonos. | Nagykanizsán a gőzfürdő nyitva reg­gel 7 óraid sete 6 óráig. Kedden egéas aap ég^pén eken délután nő1 gőzfürdő I Tűzifa | kicsinyben és nagyban j Sáré esz fakereskedőnél\ \ Nagykanizsa, Zrínyi Sfl.-u. 30.; Zalaegerszegen a GOSZTONYi-szál- loda ismét az utazóközönség rendelke­zésére áll, újonnan berendezett szobáival APRÓHIRDETÉSEK Műöőr iskolabörénd 28 farint, zsilett- penge 18 db 3'50 forint. Rozsdamentes evő­eszköz versenyárban a nagykanizsai Fillé­res Bazarban! 1491 Kétszobás modern lakást keresek, ille­tőleg elcseiélnék stb. Bővebbet „IBUSZ“- paviüon, vasutállemás. 1522 Albérleti szobát keresek bútorral vagy anélkül, Cim a kanizsai kiadóban. 1531 Önálló, iparigazolvánnyal rendelkező női szabó vágnék. Lakással rendelkező társat keresek. Címeket a kanizsai kiadóba kérek, 1532 Aimatárolásra alkalmas helyiséget keresek. Cim a kanizsai kiadóban. 1536 Használt aranytárgyat a legmagasabb napi áron vesz Gál ékszerész, Fő-ut 13. 1539 Bútorozott szobát keresek város bel­területén. Cim a nagykanizsai kiadóban. 250-es kitűnő álapotban lévő motor- kerékpár 2.900 forintért karambol miatt eladó Feiler műszerésznél, Nagykanizsa. 1541---------------------------$.-----------------­Eg y szoba-konyhás, kamrás lakásomat elcserélném kétszobásra a város belterüle­tén. Cim Zala nyomdában. ü Különféle bútorok, asztatok, szekré­nyek, vitrin eladók. Nk , Kisfaludy-u. 13. ZALA politikai napilap. Felelős szerkesztő és felelős kiadó : Bencze Jenő Szarkesitáség : Deák Ferenc-tir 10. Telefon : Vt Kiadéhivatal: Fő-ut 5. Telefon: 31. Nyomatat! a ttdzgazdasági R.-T. Nagykanizsa nyomdájában, Nagykanizsán. nyomdáért felel: Szendről Géza. Szilvát speszfőzési célra minden mennyiségben vásárol napi úron Dunántúli Szeszgyár Nagykanizsa, Szabaáság-fér 12. Telefon 1-19.

Next

/
Oldalképek
Tartalom