Zala, 1948. szeptember (53. évfolyam, 200-225. szám)

1948-09-01 / 200. szám

évfolyam 200. ss&m. Nagy kanizsai 1948. szeptember 1. szerda Ára 60 fillér 26 mázsa gabona gyíiií össze Nagykanizsán a hadifoglyok javára «*•*«**»> wfeHYVr/ff r v. Mezőgazdasági gépállomást létesítenek K&nizsén ? Meglopta apját egy fiatalkorú Ä IMÁLLERD LEÜTI ÉLÜZEME második lett az országos 6940 dolgozó között osztják fe! a kormány öt és félmilliós jitalondijaii Az Országos Munkaverseny Bi- zottság hétfőn ismertette a március 15-én kezdődött és augusztus 15-én zárult négy és félhónapos munka- verseny eredményeit: Piros László, a Munkaverseny Bizottság titkára beszámolójában ismertette az egyes iparágakban elért eredményeket cs ennek kapcsán megállapította, hogy a vasipari an a hároméves t erv meg­felelő előirányzatához képest az üzemek átlagosan 10—12 százalék­kal termeltek többet. A pamutfonó­dák az előirt 7,370.000 kg. fonál he­lyet! 7,806.000 kg-ot termeltek. Ha­sonló eredményeket mutatnak fel az önköltség csökkentése terén a bá­nyászatban, áíiol a teljes termelés emelkedése mellett a minőség is 28 százalékkal javult. A közlekedésben a verseny előtt egy félév átlagában 60.11 egység- jármű volt a vasúti műhely leljesit- ménye. A munkaverseny végére ez a szám 129.01 járműre emelkedett. Ugyanakkor az cgységjármü költsé­gei 128.730 forintról 98.249 forint­ra csökkent. Piros László, a továbbiakban be­számolt arról, hogy milyen arány­ban részesülnek a munkások a kor­mány 5 és félmilliós jutalmából. Százkét munkás 30001 Tizenegy 2000. 566 munkás Í500. 2663 munkás IqOO és 1029 munkás 500 forintos jutóimat kapott, összesen tehát 6950 munkást jutalmaztak meg az első nvin- kauersemjben végzett jó mun- káj ükért Beszámolója vegén Piros László ismertette az uj öthónapos munka­verseny jelenlegi állását és hangsú­lyozta, hogy az elmúlt hetek alatt az üzemek nagyrésze már bejelen­tette csatlakozását és igen sok üzem benyújtotta részletes verseny tervét is. Megáilapította, hogy ezek a ver­senytervek már az előző munka- verseny tapasztalatain épültek föl, ezért amazoknál jobbak és igy bizo­nyosan számolhatunk arra, hogy az újabb munkaverseny még komo­lyabb eredményeidet hoz. A tegnap kihirdetett eredmény szerint a munkaversenyben első he­lyen élüzem lett az Uj szegedi Gőz- fürészüzem és Ládagyár Szeged, a második élüzem, a Ólai lord lenti gözí'ürészüzeme. Tovább folytatták a moszkvai tárgyalásokat A tegnap laíohtatait kilencedik megbeszélés alkalmával a nyugati hatalmak kiküldöttei két és léi órán keresztül tanácskoztak Moieíev külügyminiszterrel a Kremlben. A megbeszéléseke« Vlslngzky ktiliigy «ŰQlszterheSyetíes is J*len volt B«deb Smith moszkvai USA nagykövet a tanácsk«zásckről való eltávozásak®? kljeleatótte: Ma este nem lesz közlemény, a tárgyalásokat folytatjuk. A nyugati hat álmák képviselői a tanácskozás után az amerikai nagy­követségen jöttek Sssze tárgyalásra. RÖVID VILÁGHiRADÓ Németország * 3 Szöknek a berlini városi tanács reakciósai. A szociáldemokrata cso­port elnöke Düsseldorfba repült. Paul Loebcl, a Reichstag voll elnöi ke ugyancsak váratlanul nyugtaira repült. Az amerikaiak és angolok tudvalevőleg nem akarják kiüríteni Berlin nyugati szektorait. A fran­ciák hajlandó lennének berlini öve­zetüket kiüríteni, de az angolszá­szok megfenyegeétték őket, hogy megvonják tőlük a Marsliall-segély folyósítását. Spanyolország A párisi nagykövetségen titokza­tos megbeszélések folytak Don Juan spanyol trónkövetelő és Franco kö­vete között. A megbeszélés Amerika közvetítésével jött létre és azt bizo­nyítja, hogy Franco szívesen meg­egyezik a monarchistákkal, csak­hogy reüdszerét elfogadtassa és ha­talma ne csökkenjen. Bízik abban, hogy nagyobb amerikai kölcsönt ! kap és meghívják a nyugati tömbbe. ' Csehszlovákia 3 ---------------------­Va sárnap ünnepelték a partizán felkelés 4-ik évfordulóját. Prágában Kopecky tájékoztatásügyi miniszter mondott ünnepi beszédet. A Kassán rendezett szlovákiai országos .ünnep­ségen határozati javaslatot fogadlak el, iá imply ki mondott a, hogy a szlo­vák nemzet mindig akkor élte a vi­rágzás korszakát, amikor haladó szellemű vezetői voltak. Hercegik a textil piacot Megszűnik a lek elégés a textilárukban Olcsó islilinlát hoznak forgalomba ősz át 11 a miduru$<í stale Az államosított textilgyáriak fel­készül teje az őszi és téli idényre. Az állami fonoda üzembehelyozésié lehetővé tette, hogy a gyárak a ta­valyinál lényegesen finomabb minő­ségű fonatat használjanak fiel. A Magyar Textilipar vezetői a műit napokban"a textil árkérdésének prob­lémáiról fontos tanácskozást foly­tattak, melynek eredményeképpen megszűnik a textil árak rendszerte­lensége. Már a közeljövőben a női kelmék között eddig érvényben volt 15—20 fé e ár megszűnik a helyet­tük háromféle minőségű kelméket hoznak forgalomba és pedig 95, 125 és 150 forintos árban. A 400 és 420 gramm súlyú fér fisz övetek ára 150, 155 és 170 forint lesz. A 480 grammos nehéz téli szövet 180 fo­rint, 195 és 205 forintos árakon kerül forgalomba. A fázisadó be­vezetésével kapcsolatban ugyancsak változnak a többi textiláruk árai és megszűnik az az állapot, hogy a nem államosított gyárak által gyártott textilárukat .fekete áron lehessen eladni, illetvie forgalomba hozni. A Textilipari Igazgatóság kon­fekció osztálya felkészült az iskola­ruhák készítésére. Néhány nappal ezelőtt gyermekruhabeinutatót ren­dezett, amelyen olcsó és jóminőségű fiú- és leányruhát mutattak be. Az állami áruháziak a közéli napokban a piacra dobják az uj tipusruhákat, amelyek csinosak és tetszetős kivi­telben készültek. Az állami áruhá­zaknak egyébként az a terve, hogy teljesen különálló gyermekruha áru­házát nyit meg, ahol a feébé holmik­tól a 15 éves fiuknak való ruháig minden gyermekruhát árusítanak. Tiltakozó gyűlésekkel, sztrájkkal leoikralliis kormányt követel a francia nép Ma délután ül sssz® a francia nemzetgyűlés I Schuman volt miniszterelnök, .akit I Auriol köztársasági elnök kormány- I alakítással bizolt meg, hétfőn ta- I nácskozásokat folytatott, majd kö- I zölte, hogy vállalja a megbízatást. IA nemzetgyűlést ma, kedden dél- I utánra összehívták. Valószinüleg | Schuman addig összeállítja az uj I kormány névsorát. A francia kor- I mányválság azonban sokkal mé- | lyebb, semhogy személyi változá- i sokkal megoldható lenne. A francia nép nagy tömegei rendszerváltozást követelnek. A közhangulat Íratása al aLt a Kommunista Párt mind sür­get öltben foglal állást a demokra­Í tikus egységkormány követelése melleit. A baloldali politikai körök­ben úgy vélik, hogy a mostani bel­politikai válságban értékes irányt mutat az egyik vidéki községben megtartott időszaki választások ered­ménye. A községi tanácsi választásokon ugyanis g községi Kommunista Párt jelöltjei araiak győzelmet. A helyzet azonban továbbra is za­varos. Éppen Schuman megbízatá­sa mutatja, hogy a kormány több­ségben levő pártja mennyire kép­telen oh’an kormányt létrehozni, amely szembe tudna nézni a feltor- nyosuió. kérdésekkel. A valóság az, hogy Franciaország feltámadását és függetlenségét csak a nép bizalmá­val rendelkező demokratikus népi kormány tudja biztosítani. S üiagyar-roaiáíi vegyesbízottság befejezte tárgyalásait Vas Zoltán lesz az f^TK elnöke __ Az MTK szerdára rendkívüli gyű­lést _ hívott össze, amelynek egyetlen napirendi pontja az uj elnök meg­választása. Az egyesület elnökévé egyhangúlag Vas Zoltán minisztert, a Gazdasági Főtanács főtitkárát je­lölték. A rendkívüli ülés a Hungá- r; a-ii ti sportpálya club helyiségében délután. 4 óraikor kezdődik. Markos tábornok elrendelte az ed­digi területi parancsnokságok meg­szüntetését és helyettük hadosztá­lyok felállítását rendelte el. Ugyan­akkor megalakította a legfelsőbb ka­tonai tanácsot. A szabadságharcosok a Grammosz hegységben rajtaütés­szerű támadásokat haj tot lak végre, Macedóniában több helységet elfog­laltak. Az elért sikerek az athéni monarcho-fasiszla hadvezetésben tel­jes íejvészteitségel idéztek elő. Mar­kos csapatai a monarcho-fasisztálé­tól 'zsákmányolt fegyverekkel har­colnak. ! Az ország minden részéből tilLa­kozó gyűlésekről és sztrájkokról ér­kezik hir. A tüntetők és sztrájko­lok nemcsak béremelést követelnek és nemcsak a közszükségleti cikkek árának emelése ellen tiltakoznak, hanem a demokratikus egységkor­mány megalakításáért is síkra száll­nak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom