Zala, 1948. augusztus (53. évfolyam, 175-199. szám)

1948-08-01 / 175. szám

6 ZALA Rigyácon mire használják a kerékpárt ? Több leiarióxtaíds gabonakielöszés Rigyác. Kisközség a nagykanizsai járásban, beékelve a jobbnál-jobb Leestek a gyümölcsfáról kezüket és lábukat törték Most a gyümölcsérés idején so­rozatosan éri baleset a gyümölcs­szedőket. Pénteken délután két baleset is történt. A Vörösmarty utcában Vidovics György gazdál­kodó mászott fel az körtefára, ahonnan olyan szerencsétlenül esett le, hogy a lábát törte. Ugyan­csak baleset érte Tarsoly Ferenc Sziget utcai 16 éves fiatalembert is, aki egy körtefára mászott fel, közben egy gyenge ágra lépett, amely letört alatta, földre zuhant és a kezét törte. Igazi amerikai teljesítmény: 620.000 váiás esik egy évre A svájci „Sie und Er“ cimü folyóirat legujaab számában cikket olvastunk az amerikai válások fantasztikus számá­ról. A cikkből értesülünk, hogy mig 50 évvel ezelőtt 45.000 válás esett egy évre, addig 1946 ban as időközben meg­kétszereződött lakosságra 620.000, tehát 14-szer annyi válás jut. Megállapították, bogy a válások leg­nagyobb része u. n. „felső tízezer“ kö­réből adódik. Hogy megkönnyítsék en­nek a rétegnek az elválását, szabály- szerű ipar keletkezett, amely a Nevada állambeli Renoban működik. A válások egynegyede itt történik, ugyanis a Re­no beli törvények szerint elég 6 hetei Nevada államban tölteni, hogy minden további nélkül szétbontsák a házassá­got. Ez az „ipar“ igen jövedelmező és valóban felvirágoztatta a hírhedt Ne­vada államot; évente legalább százezer „turista“ házaspár látogatja. A. Nevada állambeli Reno-ban működő „válóipar“ a „felső tizezer“ által aseg- fertőzött amerikai erkölcsökre rend­kívül jellemző. — A Magyar Szabadságharcos Szövetség zalaegerszegi szervezet© augusztus 1-én tartja alakuló közgyűlését. 9 órakor felvonulás, 10 óraikor nagy­gyűlés, délután 3 órakor motorver­seny a Kossuth Lajos-utcán. Est© az Arany Bárányban kultűrést. Óriási érdeklődéssel olvassa mindenki a Dolgozók Világlapját. Miért ? Mert a legszebb kivitelű, leg­gazdagabb tartalmú, legelterjedtebb képes családi lapban minden esemény benne van. Bármi történik a nagyvilág­ban, képben és írásban tudósit róla a Dolgozók Világlapja. Élmény forgatni a Dolgozók Világlapját. A család apraja, nagyja megtalálja benne a szó­rakozást és olvasnivalóját Riportok, novellák, humoros Írások, tudományos cikkek, keresztrejtvény pályázat, képes rádió, ingyen heti szabásminta, érde­kesnél érdekesebb felvételek teszik közkedveltté a legjobb képes hetilapot. Minden héten egy öltözet ruhát sorsol ki olvasói között és 1000 forintig ter­jedő életbiztosítást nyújt előfizetőinek a Dolgozók Világlapja és az ára csak 1.80 forint. termőföldek közé, jómódú, lehetős parasztok lakják. A beszolgáltatás pontos teljesítése, azonban nem eré­nyük. A rigyáci népi bizottság úgy janis meglepeiésszerü ellenőrzés folytán a maga nemében példátlan visszaéJéssorozatra bukkant az ott folyó csépléseknél. Holdankénti 3VK—4 mázsás termés Amikor a csépié,sek megkezdőd­tek Rigyácon a hatósági közegek meglepetéssel és aggodalommal lát­ták a cséplési eredménynaplókban, hogy a jégkárt nem szenvedett Ri­gyáci határ holdanként 3—4 méter- mázsa gabonával fizet. Gyanakodni is kezdtek. Szoros megfigyelés alatt tartották a cséplőgép tulajdonosokat és ellenőröket. Megállapították, hogy sem az ellenőrök, sem a cséplőgép­tulajdonosok nem követnek el visz- szaélést. Hol lehet a hiba? Közvetlen a szomszédban, Eszteregnyén 7—8 mázsás átlag Továbbnyomoztak. Megállapitot- ták, hogy a Rigyáctól 1 és fél kilo­méterre fekvő Eszteregnyén, ahol ugyanolyan minőségűek a földek 7- 8, sőt 10 métermázsa a holdankénti átlag. Sőt! Fülöpmajorban, ahol az idén jégverés pusztított, 4—5 méter­mázsa a holdankénti átlag. Hol a hiba?!... Kerékpárral veretik ki a gabonát a kévékből Bizalmas Lejelentés alapján ki­szállt a helyszínre Kovács István múltban urak szolgája volt. A fel- szabadulás óta saját maga ura lett ugyan. Tavaly azonban a kulákok, zsirospárasztok mégis kizsákmányol ták. 16 mázsát adott oda nekik ke­serves munkája gyümölcséből szán­tási munkabérért. Kukoricán élt és krumplin családjával együtt, s ve­tőmagul fejadagjának utolsó szemeit íme egy finn nemzetiségű fiatal amerikai levele. Eino J. Chikágóból. »26 éves fiatalember vagyok, — Ír­ja Eino. — Itt az életem kibirha- tatlianná lett. Mia már tudom, hogy ki kell. ma­gam szabadi tani abból az igából, amit úgy hívnak, bogy »amerikai demokrácia,« vagy pedig végezni kell magammal. Arról ábrándozom, hogy tehetségemet minél teljesebben használjam fel, úgy, hogy olyan tag­ja legyek annak a társadalomnak, körjegyző, Nagy Lajos cséplési fő­ellenőr -és többórai figyelés után rá­jöttek a turpisságra. A rigyácon rendszeresen folyt a gabona kielő­zése. Rinfel József, Kovács István, Dublee József, Molnár Péter és Sza­bó József tehetős parasztokat tetten' érték, amikor egy-egy felforditott kerékpár forgatott kerékhez tartot­ták a búzakévét, a kerék küllői pe­dig szépen verték ki a szemet az alatta levő ponyvára. Rinfel József a gabona szelektorozását is rendsze­resen elvégezte. Előfordult az is, hogy a kévéket földbeásott karók­hoz vertéjk s igy kihűltöt a gabona nagy része. Az igy félig kicsépelt kévéket csépelhették aztán el. Meg­oldódott tehát Lul kevés termésátlag nej télye. Mi eszünkön nem járnak túl... Az esetről nyomban jegyzőköny­vet vett fel a járási Népi Bizottság és átadták az ügyet az Államvédel­mi Osztálynak, amely erélyes nyo­mozásba kezdett. Megállapították, hogy súlyos visszaélések történtek. Cselekedetüket nyíltan hangoztatták mondván: a mi eszünkön nem jár­nak túl az ellenőrök! Tévedtek. A rendőrség, meg a Népi Bizottság igenis túljárt az eszükön és lelep­lezte a rigyáci módosparasztok nép- ellenes spekulációját, lefoglalták a feketén elcsépelt gabonát és meg­indítja az eljárást a magukról meg­feledkezett parasztok ellen. íme igy dolgozik Zalában a demokratikus pártok, népi szervek tagjaiból áll,ó Népi Bizottság. használta fel. A gyermekáldás gazdagon érte a családot. A napokban született meg tizenötödik gyermekük, s Büki Rá­kosi Mátyás a MDP főtitkárát kérte fel a keresztapaságra. Rákosi állam- miniszter elvállalta, a komaságot. Ma lesz ia keresztelő. Rákosi Má­tyást Kürschner Béla MDP járási titkár képviseli s ő adja át aján­dékát is. amelyben élek, hogy ne legyek élő automiata-rab, aki egész életén át csak dolgozik azért, hogy elvtelen emberek egy kis csoportja profit­hoz jusson.- Azonfelül, szeretném be- bizonyitani, hogy ember vagyok és nem igavonó barom... Eino közli, hogy minden, a Szov­jetunióról szóló könyvet, — azt a keveset, ami Amerikában megje­lent, azokat, amelyeknek szerzői az igazat írták a szovjetek országáról, — mind elolvasta és- azok nagyon mély benyomást gyakorollak reá. »Most világos képet tudok magam­nak alkotni arról a különbségről, — írja Eino —, amely az önök or­szága és a között az ország között van, a melyben én élek s amelyben az ember fegyenc, egy -18 államból álló börtönben.« Alihoz, hogy lakását barátságossá tegye, Képeit MOLNÁR műkereskedésben Zalaegerszeg. vegye! Nyúrvégi úruR renúRiuül olcsó Húsúra Grünfeld és Zombori cégnél Nagykanizsa, Szabadság-tér 23. Telefon: 9. Rákosi Mátyás egy szepetneki ujgazda tizenötödik gyermekének keresztapja Büki István ötvenhárom éves sze- petnek-bánfapusztai ujgazda. A Levetek az amerikai vasfüggöny mögül. | Véres példát * <*mHt f& a volt fasiszta Zalai Közlöny egy véleilenmr:kezü.ikbe került 1939-es szápnáCntik vezér­cikke. "»Mennyire káros következ­ményekkel járhat, ha &z emberek olyasmibe avatkoznak' bele, ami­hez semmi közük.« Közben úgy »mellesleg« megjegyzi, hogy egy honvédet függeCemséftésért rög­tönit élő díjúi cis alá vontak és — a horthysta hadsereg fasiszta vészbíróságának ítélete alapján — halálra ítéltek. A cikk írója azért tartotta érdemesnek megemlíteni ezt az akkori korra nagyon jel­! t\emző esetet, mert abba történe­tesen beleavatkoztak civilek is, akik" bizonyává tárgyilagosabban ítélték meg a helyzetet, mint a magát sértve érzett feljebbvaló, vagy a vészbíróság és éppen ezért a honvéd pántjára keltek. A végén azlá\n figyelmezteti a cikk az ol­vasót: »Az ilyen ügyek elintézé­sét bízzuk csak nyugodtan az ille­tékesekre. Ök túl jak a kötelessé­güket.« Hát igen! Ok tudták a köteles­ségüket! Tudták, hogy olcsó az emberélet, de különösen olcsó a katona élete. Hiszen százezer- számra kergették őket a biztos halálba- a végtelen orosz pusztá­kon. Alit számított tehát, hogy üggyel 'többet, vagy kevesebbet pusztítottak el. A népi demokráciában- viszont az embereiét a legfőbb kincs. Vagy más szavakkal — mint Ká­dár János, az MDP főtitkárhe­lyettese mondotta pártunk első kongresszusáéi — legértékesebb tőke az ember. Ez a, szellem érvényesül az uj honvédségnél is, ahol a honvéd ugyanolyan teljes értékű ember, mint tisztje. Nincs meg kettőjük közöld az a led önthet etilemnek lát­szó válaszfal, mint a horthysta hadsereg tisztje és közlegénye kö­zött volt. Nincs ma már az a vészbíróság, amely' a kötelességre hivatkozva irtotta ki az ár tattan embereket. Ellenben bajtársi kö­zösségben el a tiszt és ra honvéd s együttesen beszélik meg problé­máikat. A honvédség a demokrá­cia ' iskolája lesz! Honvédségiknk mai vezetői tud­ják a kötelességüket. 20 kg krumpli = 14 napi elzárás A rendőri büntető bíró a napokban tárgyalta Molnár Mária és Lasky Katáim mezői’landőri kihágási ügyét. Nevezettek július 13-án reggel a * katonanéti földekre mentek és a még használható krumplit alig tar­talmazó krumpli töveiket felbuzogat- ták éis körű Télül 20 kg. krumplit ellopták, viszont körülbelül SO—100 kg. további kifejlődését megakadá­lyozták, ezzieú a sértett Nagy József MÁV fütő, nagykanizsai lakosnak 50 forint kárt okoztak. A rendőrség É bravúros nyomozással órák alatt . kézre .kerítette ;a 1 ötfőseket. Molnár Mária és Lasky Katalin a bíróság előtt tettüket toredeürne- sen beismerték. A rendőri büntető­bbé Molnár Máriát 14 napi elzá­rásra, Lasky Katalint ugyancsak. 14 napi elzárásra itéüte, de az utóbbinál a fennforgó nyomatékos enyhítő körű '.menyekre 'tekintettel a büntetés végrehajtását ©gy évi pró­baidőre felfüggesztette. A terheltek és a sértett az Ítéletiben megnyu­godtak. Ezzel kapcsolatban nem lesz ér­dektelen, h,a (leközöljük, bogy a 14.120/1946. M. E. sz. rendelet' szerint azokat a miezőrendőri kihá­gásokat, amelyeket az 1894: XII. t.-c. csak pénzbüntetéssel rendelte büntetni, 6 hónapig terjedhető ©1- zárássál kéül büntetni. A pénzbün­tetés legmagasabb összege pedig 24 ezer forint. "Ez pedig mindenképpen igazságos iis, mert a szegény dolgozó kiisparaszt egyévi munkáját, család­jának megélhetését és a nemzet tervszerű gazdálkodását zavarja é» teszi tönkrft a mezei lopó. _____________1948. augusztus 1 Le vetek az amerikai vasfüggöny mögül... „Fegyenc vagyak egy 48 állambél állé börtönben“

Next

/
Oldalképek
Tartalom