Zala, 1948. május (53. évfolyam, 101-122. szám)

1948-05-06 / 104. szám

6 ZADA Hazatért zalai hadifoglyok névsora Szerdán éjszaka megérkezett a harmadik hadifoglyokat hazaszál­lító szerelvény is Debrecenbe. A vonattal a kővetkező zalai és nagy- kanizsai hadifoglyok tértek vissza. Baros Károly Rédics, Brunner István Csörnyeföld, Búzás Lajos Nemeshetés, Donyán GézaSzent- györgyvölgy, Erdélyi János Hahót, Földi Pál Hévizgyörk, Fischer László Lesencetomaj, Farkas Fe­renc Sümeg, Horváth István Kis­apáti szőlőhegy, Hácskó Ferenc Szécsisziget, Horváth Gyula Mi- hályfa, Kovács István Gyepükaján, Kucogi Tivadar Káptalantóti, Kitka János Hévizgyörk, Keszer István Szentkápolna, Kovács Antal Zala- szabar, Kovács Sándor Lentiká­polna, Kriskó Ede Zalaszentgrót, Miklós Zsigmond, Nagykapornak, Maier Lajos Tapolca, Németh Já­nos Zalabaksa, Papp Tivadar Gye- nesdiás, Rózsás János Zalaeger­szeg, Szak Gyula Tornyiszent- miklós, Szita János Cserszegto- maj, Szekér Sándor Zalaboldogfa, Simon József Lenti, Szokol József Nagykanizsa, Vaska Márton Nagykanizsa, Dévényi László Nagykanizsa, Herjavecz Sándor Nagykanizsa, Nagy Elek Nagy­kanizsa, Tornyos János Nagyka­pornak, Vers József Karmancs, Vitai Lajos Gyepükaján, Varga József Tófej, Kustor Viktor Zala- gyömör, Ábráhám Gyula Györfi- szeg, Adorján János Zalacsány, Bardán János Csabrendek, Biró István Bázakerettye, Bodis István Zalaegerszeg, Biró József Kisse- regi, Borbély Gyula Keszthely, Csizmazia Gyula Zalaszentiván, Cimondori György{Várvölgye, El­mond Károly Misefa, Gedeon Jó­zsef Bázakerettye, Győré Károly Zalabér, Horinc István Budafa, Kovács József Egeraracsa, Leni- chy József Gutorföld, László Jó­zsef Gógánfa, Markó György Csa­tár, Nagy Kálmán Kapolcs, Né­meth János Kisszentgrót, Pintér dános Tapolca, Szőke József, Za­labér, Tompa Béla Tűrje, Tamás Ferenc Káptalantóti, Tóth Ernő Zalalövő, Tamás József Sármel­lék, Zsoldos Ferenc Botfa, Sala­mon János ‘Sümegnyiriag, Sirsán István Keszthely, Takács Gyula Nemespécel, Tóth József Nyirád, Varga József Pacsa, Zsidó István Boeíölde, Horváth Boldizsár Ne- messándorháza, Kezsli György Hernyók, Németh Károly Kápolna. MNDSz gyermeknap máj. 23-án A Gőzfürdő nyitva reggoi 7 órátói ©3te 6 óráig. Kedden egész nap és pén­zkén délután női gőzfürdő, A nagykanizsai képzőművészek müvészestje HÍREK Napirend: Május 6, csütörtök. Áldozócsütörtök. f\ Nap kel 5 óra 20 petekor, nyugszik 20 óra 2 perckor. — fl Hold kel 4 óra 47 perckor, nyugszik 18 óra 20 perckor. Május 7, péntek. Róm. kát. Szaniszló. Prot. Napoleon. A Nap kel 5 óra 18 perckor, nyugszik 20 óra 3 perckor. — A Ho d kel 5 óra 4 perckor, nyugszik 19 óra 34 perckor. 1763. Batsányi János születése. 1945. Németország feltételnélküli fegv verletétele. — Halálozás Dr. Tholway Zsigmondné sz. Laczkó Ilona ma a reggeli órákban hirtelen elhunyt. Temetése holnap, csütörtökön d. u. V*5 órakor lesz, mig az engesz­telő szentmise 8-án d. e. 9 órakor a Ferencesek templomában. — Kis kanizsai színpad Vasárnap este nagy érdeklődés mellett mutatták be a kiskanizsai műkedvelők az Olvasókör színpadán Szigligeti: Csikós cimü klasszikus népszínművét. Németh Lajos gon­dos rendezői munkássága néhány uj tehetséges fiatal műkedvelőt ter­melt Kiskanizsa számára. így nagy meglepetést keltett Far,kasfalvi Já­nos a Bálint gazda szerepében, va­lamint Balogh József az Andris bojtár címszerepben. Mind,két já­tékos tehetséges. A régi műkedvelők közül Kocsis Ferenc és Hegedűs Fe­renc játéka volt kifogástalan. A női szereplőik közül 'Nincsics Magdus játéka volt kifogástalan. Az epizód- szerepeiket Fekete Katalin, Varga László, Kanosaiics Rozália, Kovács Ferenc Rézsenyi Ferenc, Peresz- teghy Gyula, Füiöp János, Kovács József, Kisgergely líus, Varga Lász­ló, Szedő Mária, Kangyalics Rozá­lia, Farkasfalvi Katalin, Szegvári László és Tollár László játszottak jól. Kereskedők közleményei Felkérjük tagjainkat, hogy kereseti adójukat legkésőbb 10 éig, forgalmi- adójukat 14 éig fizessék le a bankban. 2°/o tartalékalapra, 2% kezelési költ­ségre, mig késedelmes fizetés esetén 3°/o adópótlék fizetendő. A kereseti adót annak megállapítá­sáig régi összegben lehet fizetni, de saját érdekében áll mindenkinek, hogy már most megfelelő előleget fizessen be, ha forgalomemelkedése ezt indo­kolttá teszi. A forgalmiadó összegét már szóbeli­leg leközöltük, aki nem tudja pontosan, annak irodánk felvilágosítást nyújt. Az elszámolás és amnesztiát illetőleg í a jövő bét folyamán tudunk csak köz­lést tenni, mely időpontban e kérdés ! a minisztériumban megtett előterjesz­tésünk alapján eldől. * Füszerszakosztálynnk e heti gyűlése az ünnep miatt elmarad. A végleges forgalmiadót titkárunk csütörtökön dél­után 4 és 5 óra között közli irodánk­ban az érdekeltekkel. A Magyar Képzőművészek Szabad­szervezetének nagykanizsai cso­portja a Szabadművelődési Tanács támogatásával, szombaton, május 8-án este 8 órai kezdettel az Iparoskor helyiségében nagy művészestet rendez, amelynek műsorán többek között négy világhírű festmény, mint élőkép szere­pel. A kitűnő műsornak kiemelkedő száma lesz még. Borodin: Vonósnégyes, amit a Sza­badművelődési Zenei Munkaközösség tagjai adnak elő. A belépőjegyek, amelyek 3—10 ít-ig kaphatók, egyszersmind ingyenes be­lépést biztositauak a 28-án bemuta­tandó tárlatra is, amit a Fővárosi Kép­tár legkiválóbb alkotásaiból rendeznek meg Nagykanizsán. Záróra: Holnap, áldozóesütörtökön az élelmi­szer üzletek 12 óráig tarhatók nyitva, a többi üzletek egész nap zárva tar­tatnak. EaesBaBsaaBSHBBrai Köszönetnyilvánítás A Törvényház bírói-, tisztviselői karának és mindazoknak, akik drága jó édesanyánk, UJJ JÓZSEF NÉ elhalálozása alkalmával fájdalmunkat részvétükkel enyhíteni szívesek vol­tak, ezúton mondunk hálás köszönetét. A gyászoló család. 1948. május 6. A hivatalos város Földművelésügyi miniszter; Ur a tej beszolgáltatás í kötetezettséget új­ból szabályozta. F. évi május hó 1-től kezdődőié# egy évben 270 na­pon keresztül folyamatosan napi 1 és fél liter; tejet kell te honon kint hatósági ánon beszolgáltatni. Az a tehéntartó, akinek egynél több télién© vau, — és tehenét nem igázza, a napi egy és fél liter; tejen félül a második tehén után évi 45 1 iteij, a harmadik telién után pe­dig évi 108 liter tej többietmeuiy- nyiséget tartozik beszolgáltatni. Mentes a beszolgáltatás alól az olyan tehéntartó, akinek Legalább négy 16 éven aluli gyermeke van, — egy tehene után, — vagy lega­lább hat 16 éven aluli gyerpieke vám — két tehene után. Tej hőszolgáltatási kötelézettségé- nek a zalaegerszegi közellátási fel­ügyelőség mérsékelheti 1.) ha a te­hén tartónak más igavonó állatja nincs és tehenét legalább 100 napon keresztül igázza,; 2.) ha a tehén© beteg és ezt a hatósági állatorvos igazolja. A bizonyitvány díjmentes. Egyéb különös méltánylást ér*- dennő esetben mérséklést az Or- • szágos Közellátási Felügyelőség ad. Mérséklés iránti kérvényt nálam kell benyújtani. Felhivom a f üszenkenoskedőket, hogy margarinra f. Író 7-én előfi­zethetnek a közellátási hivatalban. Azoknak a kereskedőknek, akik elő-' fizetést teljesítenek, szombaton reg­gel a margarin házhoz lesz szái- litva. Értesíteni' mindazon erdőbirtoko­sokat, kiknek erdőbirtoka sem állami tulajdonban nincsen, sem államer­dészeti kezelés alatt nem áy, hogy az erdő birtokukon netán előforduló tüzeseteket, a zalaegerszegi áll. erdő- íelügyelősóghez 48 órán belül be­jelenteni kötetesek. A tűzesettel kap­csolatban az állami erdőíelügyelőség által hozzájuk intézett ©s a tűz­esettel kapcsolatos részletes ieivi- lágositásokat kötelesek minden eset­ben megadni. A május hóra kiadott hatósági éielmiszerjegyek (rendes, testi mun­kás, nehéztesti munkás, terhes és szoptatós anyák és rendórpótjegyek) , kenyér és kukorica szelvényeire^ a mu.thavi fejadag- szerinti ncenyér, illetve kenyérliszt és kukoricaliszt adható ki, a szelvények érvényessé­gének napján. A májúé hóra kiadott hatósági élelmiszer jegy (69 ©s 70 nyomtat­vány) »1-es Liszt« szelvénye, a cse­csemők részére kiadott május havi állami liszt jegy (225 sz. nyomtat­vány) »Liszt Í-1I hét« szelvénye széfvényenkint 30 dkg. finomlisztre és 90 ' dkg. kukoricalisztre vált­ható be. Polgármester. Felhívja a városi adóhivatal mind­azokat a háztulajdonosokat, akiknél a bérjövedelemben 1948. május 15-ig változás állott be, hogy azt «előállí­tási költség megtérítése ellenében beszerezhető nyomtatványon azt a városi adóhivatalhoz 1948. május 15-ig jelentsék be. Városi adóhivatal. FIGYELEM Vételre kínál, közvetít elköltözés miatt áron alul ELADÓ és azon­nal beköltözhető néhány kisebb- nagyobb kertes és kertnélküli lakóházat, forgalmas útvonalon üzletházat, házhelyet szép gyü­mölcsössel; kisebb-nagyobb szántó­földet, 80.) D-öles szőlőbirtokot pincével, hordókkal, teljes felszere­léssel. Balatonmária fürdőn az ál­lomáshoz közel beköltözhető adó­mentes 3 szobás villát bútorral, vizjoggal. Járás székhelyén nagy környékkel jövedelmező mozit en­gedéllyel: HORVÁTH ANTAL ingatlanokat közvetítő iroda. Nagykanizsa, Sugár-ut 42. sz. ?n ................................. ..... mi I1H1WMTTT1" S M agyar Dolgozók Pártja egységes és ___legyöxßeteilen (a Hn**BMHBHaMaaBaBűiianMnu HADIÓMÜS03 Csütörtök, május 6, Budapest I. 7.00 Ünnepi reggeli zene. 8.00 Hírek. 8.20 Bach: E-moll prelúdium és fuga. 8.30 Szabad- , egyházak vallásos félórája. 9.00 Re- íonmátus evangélikus vallásos fél-- óua. 10.00 Római katolikus egyházi ének ás szentbeszéd. 11.00 Gondo­latok egy 100 év előtti Petőfi-poijtr© könjiil. 11.15 Gordonka- és zongora­számok. 12.00 Déli harangszó, Ili­nek. 12.15 Asztali muzsika. 13.20 Mindenki muzsikája. 14.(X) Hírek. 14.10 Ünnepi hanglemezek. 15.00 Tréfás dalok és versek a szabadság- harc idejéből. 15.30 Magyar nóták.. 16.20 GyeTíntekrádió. 17.00 Hírek. 17.10 8ziv küldi szívnek szívesen. 18.00 Musszorgszkij: Borisz Godu­nov. Közvetítés az Openaházból. 19.05 Előadás a szovjet sajtónál. 20.55 Hirpk. 22.10 Jiirek, sport­hírek. 22.40 Magyar nóták. 23.00 Lengyel dalok és veijsek. 23.40 Könnyű muzsika. 24.00 Hűek. Budapest II. 9.00 ünnepi mu­zsika. 17.00 Tánczene. 18.00 Hang­lemezek. 18.15 Hangképek az T. Utász-zászlóalj újoncainak bevonu­lásáról. 18.30 Jazz kedvelők isko­lája. 19.00 A Fa!u Hangja. 19.30 Modern orgonamüvek. 20.15 Film- dalok. 21.00 Hírek. 21.15 D’Indy; Karjadec. Előjáték- dal- Lakodalom. 21.30 Jószomszédság muzsikája. 22. Régi mesterek zenekari muzsikája. MNDSz gyermeknap níáj. 23-áiv A GOSZTONYi vendéglő Zalaeger- szeggn minden hivatalnok a tegkö zeiebb van. aaeajBsajw>aaaiMaa8aii.i!Jf,,iinirTOraTWiwiBrifii' nmipw ai Fizessen eiő n ZAL.4-ra t A PRÓHIRDETÉÍiRK Uj kitűnő számológép (összead, szo­roz, köböz stb.) csehszlovák gyárt­mányú, privátnak utánvét 500 forint Szállítja: Kiss Elek irodagépkereskedő Szemgotthárd: Rábakéthely 60. 662 Butángáz palackot vennék. Cím a kiadóban. D Három Igaz szó, Bérezi hala olcsó. Állomási rakodón fenyőforgács ür- méterenként 15.— forintért kapható. Holczer Imre fakereskedő, Fő-ut 22. sz. II. emelet. 715 Holnap olcsó csukanap Bérczlnél. Előszobaszekrényt sürgősen vennék^ Gvermekágy, járóka eladó. Ady Endre ut.47. 730 Kisrécsei hengermalom téglát vesz. Elveszett kedden délelőtt a belváros területén 12 db élein iszerjegy. Becsü­letes megtaláló a kiadóba leadni szíves­kedjék. 732 Elcserélném Sugár-ut 41/a. sz. háza­mat, mely egyszer kétszobás összkom­fortos és egyszoba-konyhás kertes, á város belterületén két- vagy hárum- szobás házzal. Érdeklődni lehet a hely­színen délelőtt. 733 2 db hálószoba-szekrényt vennék­Cim a kiadóban. \ d Eladó: Férfikerékpár, 300 kg os mér­leg, 2-f 1-es rádió, épületfa, léc, fény­képezőgép és írógép. Téth fűszeres, Somogyi Béla-u. V 736 Eladó kiváló mesterhegedü. Érdek­lődni Tüttő fotónál, Csengery-ut 2. 735 Egyhavi előfizetés 12 forint ZALA polRlkaf napilap. Felelős szerkesztő és felelős kiadó : Bencze Jenő S.-erVesslőség Deák Ferenc-ter 10. te'cfon : ’34*«^, Kiadóhivatal: Fö*ul 5. Telefon: 31. *— Nyomatott a Közgazdasági R T. N^qykantr.u \ nvomdajában, Nagykar.iiáán,/ Nvcmdáéö felel: Za.ay

Next

/
Oldalképek
Tartalom