Zala, 1948. május (53. évfolyam, 101-122. szám)

1948-05-01 / 101. szám

Z A. L A ÍÖ48. mái us 1. ÜZLETEMET FO-UT 2. SÍIM ILI VOLT VÁROSHÁZ KAPU ALÁ HELYEZTEM ÁT SZBKONYIFERENC TEXTILKERESKEDŐ Éé)S égi ...Régen volt, sokat is Írtak a bor­zalmakról. Az alábbiakat ajánlom azon kommunisták emlékének, akik a fasiszták karmai között éhen- haitak, de ajánlom azoknak az uraknak is, akik uj háborút akar­nak és rehabilitálták a német tisz­teket... Végre megvirradt és esik... . légyre esik az ólmos, szürke égé­ből Alacsonyan, vészt és bor­zalmai jósolva kárognak és ke­ringenek a fekete varjak. A ro­hadt deszkája fabarak oldalán, lassan, mint az idő múlása, pe_ regnek alá a szennyes esőcsep­pek. A koncentrációs tábor őr­torony-lámpáinak fénye neki- ütközik a szürke, nedves hajnal­nak és kialszik. A nedvesség át­hatol a vékony, csíkos ruháig iát a tetves ingen, a ráncos, pety­hüdt bőrön, a csontba hasit. A kéziszivattyu ütemesen elmei ' kedik és süllyed. Este óta nem álltunk meg. Kell a viz az SS laktanyának. Nekünk alig adnak vizet, csak egyszer egy liétien mosakodhatunk. Várjuk a vál­tásit, hogy aztán bevánszorog­junk a táborba, megigyuk két deci levesünket és vackunkon beteges álomba merüljünk mi magyar, lengyel, görög,, cseh, olasz, német komtmunisták. Hármas sorokban támiolygunk a sáros utón. Éhesek vagyunk. A gyomor eleinte fáj, aztán azt sem érezzük. Lábaink gépiesen emelkednek és visznek előre. Nem is próbálunk beszélgetni. Nehéz a beszéd. Utunk a kony­ha mellett vezet. A nyitott aj tjén kifelé tódul a konyhapára. Éhes vagyok, leveszem a kerek, csikós »ördög sapkámat és Idáitok a sorból. A harminc ember meg­ád. .. Az SS elé lépek, rámnez és keze felemelkedik. Halkan — nekem úgy tetszik, hogy ordí­tok — megkérem, hogy engedé­lyezze az ut mentén, a konyha előtt áHó moslékos hordó tartal­mának elvitelét. Megérti... ar­cán Vigyorgás fut végig, int. Sor-( ban állunk mindannyian, meg­töltjük oldalunkon függő cs1ají- kájnkat. Az SS röhög... isimét tovább vánszorgunk. Némelyi­künk már útközben kieszi a rot­hadt burgonya-darabokat a csaj­kából Fegyverkattogásra ébredünk- Az SSuek bentteremnek a bu­rákban és ki korbácsolnak min1* két vackainkból az udvarra. A drótkerítés mellett fekszik a kis Berkovics, kezében rongyos in­get szorongat. Ebben hozta az üt túlsó oldalán elterülő vermek­ből a most már szanauszéj jél gu­ruló burgonyát. Éhes volt, az őrtoronyból Lelőtték. Felnézek látom a toronyból kihajló SS vig gyorgó pofáját... Most egy hét szabadságot fog kapni. Ismét a vackaink között ku­porgunk. Zdenyek,, a szőke cseh elvtárs fekszik meHeltem Kis, tágranyitótt szemekkel mered a barak nedves mennyezetére: — Ha sötétebb lesz, én is meg­próbálom. Kimegyek krumpliért Talán répa is akad... Éhes va­gyok! Mostoha körülmények között is el&ö'M <űL'i££MFuiilk. lenni A Nyersbőrkereskedeimi RT. kanizsai telepe versenyre kel üz más teleppel « Február elején szerény körülmények között kezdte meg működését a Mező- gazdasági Közraktáraknál az Országos Nyersbőrkereskedelmi Rt. nagykanizsai gyüjtőtelepe. A telep most május 1-én versenyre kel a vállalat központi és vidéki telepeivel. — Négy hónapig tart a verseny — mondja Korisanszky Ervin, a telep veze­tője. - Mostoha körülmények között indulunk — ma még csak hárman vagyunk alkalmazottak, de rövidesen tizenkettőn leszünk, irodahelységet] és Raktári kell építenünk — de mégis elsők akarunk lenni. — A budapesti telephez Igazodunk a versenyben és eszerint kell százalékos arányban a telep hozamát növelni, a költségeket csökkenteni, az adminisztráció hibátlanságát biztosítani és az anyagot szakszerűen kezelni. A löldéhsóget a tudás éhsége váltotta fel LÁTOGATÁS a NAGYKANIZSA! Dózsa György nép/ kollégiumban _ Tavaszi hideg szél nyargal ász a kietlen ablaktalan kaszárnya folyo­sóin, ahova a Dózsa György népi kollégiumot helyezték el. Á külön­ben is sivár, lélekszomoritó kaszár­nya még csak vigasztalanabbá vált azzal, hogy Leszedték, eltüzelték, vagy ellopták ablakait. Az ajtók rosszul záródnak, résein kellemet­len vendégként be-helátog'at a fa­gyos északi szél, ami igy tavasszal valahogy csak tűrhető, — de télen mondjia Henn József zalaszabari uj gazda 13 éves fia.-- nagyon ko­misz volt leérem. — Olyan volt az ágyunk, jegyzi meg csendesen Marton György, égy három hol das szepetnieki gazdálkodó tanulni vágyó kisfia, mintha jég közé feküdtünk volna. Brr! — Még gondolni is rossz rá. Mindössze ennyi a panasz, pedig 27 kisparaszti gyermeknek ad ott­hont a Dózsa György népi kollégium 27 nagyobbára uj gazda fiának, akik­nek apjuk még csak pár évvel ezelőtt is béressorban sínylődött egy-egy uradalomban. A 27 gyermek közül 8 a gimná­ziumba, 5 a kereskedői mi te, 12 'a polgáriba és 2 a dolgozók iskolájába jár. Egyetlen egy sincs köztük, aki bukásra állana, de legtöbbjük jeles, vagy jó eredménnyel végzi tanul­mányait. Kémény fejű, széles homloku bar­na és szőke emberkék, mint orgona- sípok sorakoznak a kollégium »ét­kezőjében.« Itt fogadják meghívott vendégeiket, kiég akarják mutatni, hogy a szűkös lehetőségek között is milyen bensőséges, meleg pajtási viszonyok között élnek és tanulnak. A kollektív összetartozandóságnak, az egymásrautaltság felismerésének ragyogó példáit lajttuk a JDózsa György kollégiumban. Egymást se­gítik a tanulásban, a magasabb osztályba járó fáradhatatlan, hogy kis pajtását átsegíts:) az iskolai fel­adatok egy-egy nehéz kérdésében. De nemcsak a tanulásban, az élet legapróbb tennivalóiban is szorosan összetartoznak. Ila vitáik támadnak, az ellentétek okát kielemzik és igy minden esetben harag és duzzogáe nélkül intézik el az egymásközt felmerült kérdéseket. Pedig ebben a kollégiumban min­den ideiglenes. Talán sehol az or­szágban nem volt oly nehéz lét­rehozni, mint éppen itt Nagykani­zsán, ahol az akkori városvezetés nem csali idegenkedéssel, de bizo­nyos fokú ellenségeskedéssel is fo­gadta a kollégium elhelyezésének tervét. Hosszú idő telt el, amig si­került a kollégiumnak a kifosztott és félig rommá tett laktanyában otthont találnia, úgy hogy a NÉ- KOSz saját felelősségéie vállalta anélkül, hogy a város segítő kezet nyújtott volna. A rendőrségtől kölcsönöztek eme­letes vaságyakat, amelyeken most saját ágyneműjükben a gyermekek alusznak. Példás, szinte katonás rendben tartják ágyaikat, szegé­nyes motvójuk festett ládában az ágyak sarkánál kanott helyet. Né­melyik katonaláda lehetett,' amit az »édesapa« talán ép yen ennek a ka­szárnyának ebben a termében hasz­nált, mielőtt elvitték meghalni az orosz tun dákra. Az igazgató »pajtás« — igy szó­lítják a kollégisták Kisházi Vince tanítót — elmondja, hogy a Vé- csey utcai iskolában teljes óraszám­mal tanít és nem tudta még ma sem keresztülvinni, hogy könny it- senek munkáján, holott a kollégiumi teendők is komoly felelősséget és, terhet rónak rá. Ma a NÉKOSz ut­ján az állam teszi lehetővé, persze, nagyon szerény keretek között, hogy a kollégium eddig is, amig végleges otthont talál, folytathassa működé-, sót. Gyenge az ellátmány, nem telik változatos kosztra, beruházásokra, meg éppen semmi. A társadalom itt Nagykanizsán érzéketlen a demokrácia e döntő jelentőségű intézményével szemben,, úgyszólván semmi támogatást nem, kapnak, pedig a jövő edzett, feltét­len megbízható, n agytud ás u, veze­tésre alkalmas kollektiv magyar embertípusa innét kerül majd ki,, álról most ugyan levesen és főze­léken élnek, de tel dogok, mert ta­nulhatnak. A földeket kiosztották, a magyar, paraszt megkapta jussát. Most ,a földéhséget a tudáséhsége vál­totta föl. A magyar népi demo­krácia a paraszt évezredes föld- j szonrját megszüntette és most a tu­dás szomjúságát is megszünteti azzal, hogy lehetővé teszi minden paraszti' gyermek számára a tanu­lást és ,a" tudás megszerzésének le­hetőségét. Erre alkottak a népi kol­légiumokat, amelyeknél szebb, nagy­szerűbb pedagógiai intézményeket sehol a világon nem találunk. A föld azokó lett, akik megmű­velik, a tudás űzőké lesz, akik meg­dolgoznak érte. ÁGYTOL1L közvetlen a termelőtől jj véve, tehát legjobb, legolcsóbb. Pe­hely Ft. 60-—tói, ágy to 11 la fehér 20 — félfehér 12'—, tarka 6-tól kezdve min­den minőségben. Gőzölt, vegytiszta. Mintát vagy 1 kg-os próbacsomagot küld RUB1CSEK JENŐ, Békés­csaba. Tel.: 244. Németország angolszász övezete­ben belathatatlan méretű sztrájk fenyeget /V németországi angol Ameri­kai és francia övezetek kormnü- nista páljai 9 tagú zónaközi bi­zottságot létesítettek. A 'bizott­ság elnöke Max Reinemann, az angol övezet komJnifunisia párt­ijának vezetője. Nikola, a Saarvidéld kommu­nista párt vezetője bejelentette, hogy a saarvidéki kommunista párt, a szociáldemokrata párt és a keresztény demokrata párt együttműködésből uj egységes baloldali párt alakult. Ezek a jelek világosan mutatják, hogy nyugat Németországban megkez­dődött az amerikai imperialis­ták benyomulása elleni küzdelem Elsőnek Szászország gazdasági minisztere közölte, hogy újabb beláthatatlan jelentőségű és mé­retű sztrájk-hulláin fenyeget. A Hnnomng müvek munkásságaés a fémmunkások szakszervezete máris az általános sztrájk mel­lett döntött. Nagykanizsa 1948.évi sakkbainoki címéért folyó verseny befejeződött I. Böhrn József. Ií. Vaults Ferenc, III d<\ Pintér Dénes Az Iparoskor »Maróczy« Sakk­szakosztálya rendezésében nyert le­bonyolítást 30 résztvevő játékossal Nagykanizsa 1948 évi sakkbajnoki versenye, melynek végső eredménye a döntőben a következő volt: í. Böhm József 9 és fél, II. Vanits Ferenc 8, III. dr. Pintér Dénes 7, IV. Weiszfeld Ferenc 6 és fél, V. Laposa Imre 5 és fél, VI. Nébli Imre 5, VII. Böhm Andor 4, Vili—IX. Pintér Sándor és Szlo- ]>oda József 3, X. Dombos László 2 és fél, XI. ifj. Vékási Károly 1 ponttal. Böhm József a Kör régi torna játékosa a versenyt veretlenül és megérdemelten nyerte, játékát a biz­tonság jellemezte, az egész ver­seny folyamán nála elnézés nem történt. Vanits nyugodt és pozíciós játé­kával jól biztosította magának a második helyet. Dr. Pintér nem nyújtotta teljes képességét, több játszmában jobban állt és a nyerést nem sikerült néki kihozni. Weiszfeld jó és ötletes játékos, hosszú pihenő után szereplésével tudása alapján nem érte el a várt helyezést. Örvendetes meglepetés Laposa és Nebli fiatal játékosok előretörése, kik kellő szorgalommal a következő versenyeken még több meglepetést is szerezhetnek. Böhm Andor, Dombos és ifj. Vé­kási szintén fejlődőképes fiatal já­tékosok. Pintér Sándor ős Szlobocla az öre­geket képviselték eredményesen. Sajnálatos, hogy több éljátékos elfogultsága miatt, a verseny fo­lyamán visszalépett. legjobb Tjpus cipő SZABÓ ísDOMBRI CÉGNÉL!

Next

/
Oldalképek
Tartalom