Zala, 1948. április (53. évfolyam, 75-88. szám)

1948-04-01 / 75. szám

S3. évfolyam 75 szám. Nagykanizsa, 1948. áoriüs 1 csütörtök a Ara* 50 tfíílér.. Várható időjárás: Mérsékelt déli, délnyugati szél, nyugat felől növekvő felhősödés, de még száraz idő. A nap­pali hőmérséklet tovább emelkedik. rémhirterjesztők alkonya Az államosításokká! kapcsolatosan, mint az várható volt, megindult vá­rosunkban is a rémhírek áradata, megkezdődtek újra a suttogások, a füibesugásck, amelyek azt akarják elhitetni, hogy ezután mái- rákerül a kisketeskedőkre és kisiparosokra is a sor, üzemeiket szintén államo­sítani fogják. A reakció mesterke­dése, mint mindig úgy most is a nyugta ans ág' keltése, nogy ezzel aka­dályozzák annak a rétegnek a mun­káját, amelyek nélkülözhetetlenek a magyiar termelésben, és amivel számol a magyiar demokrácia. Rákosi Mátyás több alkalomnijal, igy legutóbb a K is ősz nagygyűlésén kijelentette, hogy sem a kisteieske- dők, sem a kisiparosok államosításá­ról szó sem (ehet, azok változatlanrtí szerves részei a magyar gazdasági életnek, és azokra épenugy mint ed­dig, a jövőben is szüksége lesz de­mokráciánknak. Mint minden rémhírre, úgy ezek­re is cáfolatot adnak majd az. ese­mények. Bebizonyosodik, hogy a kis- egzisztenciák államosítása helyett a demokratikus kormányzat minden eszkozéyei oda hat majd, hogy erő­sítse és támogassa a magyar kis­ipart és kiskereskedelmet. Erre a támogatásra annál is inkább szük­ség van, mert a dolgozók fogyasztó- képességé a felszabadulás éta hal­latlanul megnővekodett. Ma má/r nemcsak a föidesur és az iparmág­nás tud vásárolni, -hanem a föld­osztás következtében milliós töme­gek jutottak olyan keresethez, amely lehetővé teszi, hogy mindazokat az életéhez szükséges tárgyakat megvá­sárolhassa, amelyekhez a régi világ­ban hozzájutni soha sem tudott. A- nemzeti Jövedelem igazságos elosz­tásának megvalósítása pár ezer nagy- jövedehriü tőkés helyébe a vásárló­képes kisemberek millióit állította, amely tömegek igényei egyenes arányban nőnek az ország gazdasági érettének megerősödésével. . A hároméves terv fokozatosan, de biztosan olyan jólétetteremt, amely jólét épen' a vásáriókepessóg hatal­mas fokozódásában mutatkozik meg. . Ezeknek az igényeknek kielégítésére nélkülözhetetlen a kiskereskedelem és a kisipar. Ezt minden józan em­ber pontosan tudja. így hát a reak­ciónak minden rémhíre es mester­kedése, pillanatnyi félelemkeltésen. kívül hiábavalónak bizonyul. , A munkaversenyek éltető tüze el­harapódzott az egész országban, nemcsak az ipari, de mezőgazdasági vonalon is. Az ország dolgozóinak 70 százaléka vesz részt a verseny- bon, amely lehetővé teszi, hogy a hároméves gazdasági tervet két és fél év alatt sikeresen befejezzék, ami annyit jelent, hogy egy fél esz­tendővel előbb érj ük "el az 1938-as esztendő életnívóját, ami azután már folytonos emelkedést jelent egy olyan jólét felé, amire ebben az or­szágban még példa nem. volt. Világos tehát, hogy a jólétiek együtt jelentkező igények kielégí­tésére nélkülözhetetlen, a dolgozók­kal közvetlen kapcsolatban álló kis­kereskedelem és kisipar is. ^Megállapítottuk, hogy a reakció rémhírterjesztésének ez alkalomból sokkal kisebb sikere volt, mint ed­dig bármikor, mert úgy a kiskeres­kedők, mint a kisiparosok tömegei csak mosolyogni 'tudnak a zavart- keltők próbálkozásain. Ortutay miniszter az állam és egyház viszonyáré! Végardón a hároméves terv keretében kedden avatták fel az újjá­épített községi iskolát. A felavatáson Ortutay Gyula kultuszminiszter mon dott beszédet és a katolikus pap megáldotta az iskolát. Ebből is látni lehet, mondotta Ortutay kultuszminiszter, hogy a demokrácia támogatja az iskolákat és az egyházat^ és igy a demokrácia tevékenységét nem lehet szembeállítani az egyházéval. A demokrácia segítette azoknak a templomok­nak és iskoláknak újjáépítését, amelyeket a fasizmus leromboit. Ezzel kapcsolatban rámutatott, hogy ebben a munkában milyen nagy reszt vállal­tak a kommunista falujárók, akik mindent megtettek a lerombolt iskolák és templomok helyreállításáért és igy a demokrácia mindenütt áldozatot hozott az egyházakért. Elvárjuk, hogy az egyház is támogassa nagy épitö munkájában a demokráciát. Az egyház és a demokrácia között a tárgyalá­sok folyamatban vannak, és ha vannak is súrlódások és félreértések, mindkét fél részéről meg van a jószándék, hogy ezeket kiküszöböljük. Szegedé Undor a mai közös pártnap előadója A harmadik közös pártnap. amit a Szociáldemokrata Párt nagytermében esip 6 órakor 1 ár­tanak ineg, kiemelkedő esemé­nye lesz nemcsak a nagykanizsai : munkásmozgalminak, de párt­állásra valói tekintet nélkül min­den dolgozónak is. A Zala olyan értesüléseket szerzett, hogy a mai közös pár In apón úgy a Nemzeti Parasztpárt, mint a Kisgazdapárt is képviselteti magát. A pártnap előadója Szegedi Andor, a Magyar Kommunistái Párt megyei titkára lesz, de fel­szólal SziAgyi Jenő a Szociálde­mokrata Párt központi okta­tási i]Lkára is. A pártnapi előadók az idősze­rű politjkaá kérdéseken kívül behatóan foglalkoznak az álla­mosítás aktuális kérd elsőivel is. A több mint száz dolgozót fog 1 a 1 kozlaió üzeniek államosítá~ sával kapcsolatban százezrévé érkeznek az üdvözlő táviratok a kormányhoz és Rákosi Mátyás titkárságához. Ezek között a Za­la völgyi Iparművek dolgozói azt Ígérik, hogy »üzemeinkben a há­roméves tervet 2 és fél év alatt valósítjuk meg. Éljen a három­éves terv! Éljen a Magyar Kom­munista Párt! Éljen Rákosi Má­ivá s !« Mit alkot a hároméves terv áprilisban Az Országos Tervhivatal az április havi berulsázásskra több mint 250 rniiifó forintot fordít. Eddig több mint 41 községben és városban foiyik építkezés. Helyreállítják az állami állattenyésztő gazdaságsat és tehenészeteket A szénbányák gépipari felszerelését kiegészítik. Teljesen megindul a mátravidóki erőmüvek építése és felszerelése. Az építkezési munkálatokban első helyen áll a házépítkezés. Hatvanhét helyest folyik a vasútvonalak újjáépítése. Nagymennyiségű motorost, személykocsit, podgyász- kocsit epitenek, Mozdonyokat »pitének újjá és uj mozdonyokat rendelnek. Tovább folyik a hidak heiyreáilitása. A távbeszélő hálózatok újjáépítését és kibővítését folytatják. Vidéken 22 városban épit«nek MÁV lakóházakat, 15 helyen epitenek csecsemőotthont és evődét, azonkívül uj iskolákat, tanítóképző intézeteket, ipari- és tanonciskolákat és népi kollégiumokat építenek és szerelnek fel. Jugoszlávia közvetlen tárgyalások után kész visszaadni Triesztet Olaszországnak Jugoszlávia római nagykövete saj­tóértekezleten kijelentette, hqgyj.vor- mánya^ hajlandó a trieszti ‘kérdés rendezésére kész közvetlen tárgya­lást kezdeni Olaszországgal és nem zárkózik el az elől sem, hogy kellő biztosíték ellenében Triesztet, Olasz­országnak adja vissza. Prága a magyar államosításokról A prágai rádió foglalkozott a magyar /Államosítások jelentő­ségével. Rámutatott, hogy azok simán és a dói gőzök nagy meg­elégedésére foly tak le. Nem volt sajtó hűre az államosítások kér­désié körül, és a tőkések nemi tudták küllői Időn biztonságba helyezni vagyonukat. Egy év óta hogy a bankok államosítását be- j ele illettek megtörték a reakció' erejét és mindenben a dolgozók akaárata érvényesül. Gero Er., nő közlekedésügyi miniszter egyetlen mondatban jellemezte az államosítások jelentőségét. »Győzött a nép.< Százezrével jönnek üdvözlő táviratok a kormányhoz Negyven sebesültje van a newy#rki tőzsdei verekedésnek Kedden reggel a new-yorki ég téktőzsde előtt súlyos verekedés! történt. Az értéktőzsde alkal­mazottai hétfő óta sztrájkolnak. A sztrájk rendőrség kedden le­vonult a tőzsde elé, hogy meg­akadályozza a sztrájkolok belé­pését a tőzsde helyiségébe. A rendőrség közbelépése miatt ál­talános verekedés kezdődőit és a rend ő ráég gu mi bo to kát h asz- nált. Néhány órás szünet után ujra megkezdték a verekedést, amelynek 40 sebesüli je van. A rendőrség felsőbb intézkedésnél lezárta a tőzsdét és az egész kör­nyékét elzárta a kocsi forgalom! elpl. így az egész tőzsdenegyed­ben megakadt a közlekedés. Véres összeütközések Szicíliában A nép ellenszenvet érez a nyugati hatalmak iránt A húsvéti ünnepek alatt Szi- eiiiában véres összetűzések ját­szódtak le. A tüntetők kifejezés-1 re juttatták, hogy nem rokon­szenveznek az országban uralko­dó íiépehenes erőkkel és az olasz nép határozottan ellenszenvet érez a nyugati szövetségesek, iránt. A kormány iránti ellen­séges érzület, napról naprra nő. üé as: országban? Nyugatra hurcoli lovainkból a f ö I dinivé í és ügyi minisztériumi megbízó há j eddig 1012 lovat kutattak, i'el és szállítottak haza. A szentgotthárdi Lóátvevő Bű­ző U.súg utján pedig 841 ló ér­kezett Magyarországra. * Rákoshegyen el lógták Mischák Györgyöt, aki műk év decembere, óta rendszeresen foglalkozott! hullarablással. 19 ab; a! ómmal 'ásott 4éi friss sírokat és vette le, a ruhát a halottakról. , * A belügyminiszter rendelke­zésére hetvennégy rendőralhad- nagyot rendelkezési állományba helyeztek, három nyomozóósz- tet és nyolc próbarendört pedig azonnal eibocsájtoltak. * *> Az ipari vállalatok államosí­tásának következményeként meg szűnik -a Gyáriparosok Országos Szövetsége, amely a Horthy kor­szakban nagyhatalom volt ős mindenben előljárt a munkavál­lalók kiu z s o rakásában. Bogomolov,, a tájékoztatás es saj­tószabadságával foglalkozó genfi ér­tekezleten mondott beszédében rá­mutatott, hogy a nyugati államok­ban nincs igazi sajtószabadság, mórt t a sajtó a nagytőkések kezében van. Elméletben mindenki alapíthat új­ságot, de gyakori atban ezt csak a gazdagok tehetik meg. A kapitalis­ták megakadályozzák, hogy. a sajtó valóban a nép érdekeit szolgálja. Adatokkal bizonyította, hogy a Szov­jetunióban. a Se,.jtószabadság a nép javát szolgálja. 'A szovjet ill álla­mában 2413 újság jelenik ynieg

Next

/
Oldalképek
Tartalom