Politikai küzdelmek Zala megyében a két világháború között I. 1918-1931 - Zalai gyűjtemény 62. (Zalaegerszeg, 2006)

Dokumentumok Zala megye politikatörténetéből 1918. november 2. - 1931. december 22.

Tisztelt Barátom! Február hó 26-án kelt b. leveledben, melyben polgármesterré megválasztáso­dat jelented be, szívesebben olvastam volna, ha a saját programodból és a város ügyeinek vitelénél követendő magatartásodról tájékoztattál volna, mintsem hogy annak a reményednek adsz kifejezést, hogy én, mint a vármegye főispánja, meg­értéssel fogok lenni a város üdvét szolgáló közérdekű munkában. Levelednek ez a része úgy hangzik, mintha eddig nem tettem volna meg a vármegyében azt az elemi kötelességemet, hogy minden olyan ügyében, amely a város prosperitását csak a legkisebb mértékben is előmozdítani alkalmas, ne jár­tam volna el a megfelelő eréllyel és buzgósággal. De én nem akarom levelednek idevonatkozó részét ekként magyarázni és őszintén hiszem, hogy Nagykanizsát illetőleg minden egyes fontos kérdésben hí­ven, ahogy az vezető tisztviselők kötelessége, fogsz tájékoztatni, mert csak ebben az esetben leszek abban a helyzetben, hogy a vezetésedre bízott városnak tényleg hasznos szolgálatot tehessek. Ami b. levelednek Marvalics áthelyezésére vonatkozó részét illeti, szíves tudo­másodra hozom, hogy szabadságomról való visszatérésem után azonnal érintke­zésbe léptem a Délivasút igazgatóságával Marvalics áthelyezésének hatálytalaní­tása tárgyában, de az igazgatóság arra kért, hogy fontos szolgálati érdekekre való tekintettel ejtsem el ezt a kívánságomat. Ismerve azt a rendkívüli fontosságot, amellyel a fegyelem a vasúti adminisztrációnál bír, nem zárkózhattam el az igaz­gatóság kérése elől és így, legnagyobb sajnálatomra áthelyezését megváltoztatni nem tudtam. Szíves tudomásodra hozom még, hogy a nagykanizsai tüzér laktanya építése tárgyában ma újból felírtam a Honvédelmi Miniszter Úrhoz arra kérve őt, hogy az építést - ha csak valamiképp is a szállítási szabályokkal összeegyeztethető - nagykanizsai szállítóra bízza. A jövő hét folyamán Zalaegerszegen leszek és várom a múlt hónapra bejelen­tett látogatásodat. Zalaegerszeg, 1930. március 11. Szívélyesen üdvözöl Gyömörey György ZML IV. 401. b. Znia vármegye főispánjának bizalmas iratai, 44/1930. Dr. Krátky István Polgármester Úrnak, Nagykanizsa. 407

Next

/
Oldalképek
Tartalom