Németh László - Paksy Zoltán: Együttélés és kirekesztés. Zsidók Zala megye társadalmában 1919-1945 - Zalai gyűjtemény 58. (Zalaegerszeg, 2004)

Dokumentumok a zala megyei zsidóság történetéből

Nagykanizsa, 1923. június 30. 28. Kertész Józsefné tanítónő 40 éves oktatói jubileumi ünnepsége Kertész Józsefné negyvenéves tanítónői jubileuma Nagykanizsa, június 30. Valósággal városi jelentőségű ünneppé nőtte ki magát az a jubileum, melyet a nagykanizsai izr. Hitközség rendezett a volt tanítványokkal egyetemben, Kertész Józsefné szül. Grünbaum Sarolta tiszteletére, aki 40 esztendeig oly kiváló tudás­sal és pedagógiai tapintattal tanított, hogy tanítványai bálványozták, régi tanít­ványai pedig mindig szeretettel emlékeznek vissza a kedves Kertész nénire. Az iskola szépen feldíszített nagyterme és karzata teljesen megtelt ünneplő közön­séggel. A hitközség elöljárósága majdnem teljes számban megjelent Rosenfeld Jó­zsef elnök, dr. Bród Tivadar iskolaszéki elnök, Ötvös Emil iskolaszéki alelnök és dr. Winkler Ernő főrabbi vezetésével. Az izr. Nőegylet választmányát dr. Rot- schild Samuné úrnő elnök vezette. Ott volt kövesdi Boér Gusztávné ezredesné, a József kir. herceg Szanatórium Egyesület elnöke. A városi tanácsot dr. Kaufman Lajos polgármesterhelyettes képviselte, a törvényszéket dr. Kenedi Imre és dr. Fischer József tanácselnökök, az állami iskolák gondnokságát dr. Hajdú Gyula el­nök, a főgimnáziumot Rozs Lajos piarista tanár. A felső keresk. iskola tanáraival dr. Villányi Henrik igazgató, a polg. isk. tanáraival Szakonyi Géza igazgató, az áll. elemi iskolák igazgatóival Szabó István és Béres János igazgatók vezetésével. A kisdedóvókat Laurentsik Erzsi és Hüli Gizella képviselték. Ott volt még Bún Samu kir. tanácsos ny. felsőkeresk. iskola igazgató, az izr. elemi iskola teljes tan­testülete és volt tanítványainak nagy száma és egyéb minden rendű és rangú tisz­telője. Az ünnepélyt dr. Bród Tivadar iskolaszéki elnök nyitotta meg. Majd egy öttagú bizottság - valamennyi volt tanítvány - hívta meg Kertésznét az ünneplő terembe (Frank Vilmosné, dr. Balázs Zsigmondné, dr. Halász Pálné, özv. Fischer Ferencné és Weisz Ernőné úrnők). A fényesen kivilágított terembe lépő Kertész Józsefnét szüntelen éljenzés kí­sérte az emelvényen lévő asztalhoz. A 4. osztályos leányok szép üdvözlő éneke után dr. Bród Tivadar iskolaszéki elnök üdvözölte a jubilánst, azért a kiváló mű­ködésért, mellyel 40 esztendeig nevelte a hazának valláskülönbség nélkül a derék honleányokat. Leszögezi, hogy ez az iskola mind hazafiság, mind erkölcs, mind vallásos nevelés tekintetében minden időben elsőrangú volt. A hitközség elisme­156

Next

/
Oldalképek
Tartalom