Dokumentumok Zala megye történetéből 1947-1956 - Zalai gyűjtemény 48. (Zalaegerszeg, 1999)

Dokumentumok Zala megye történetéből

keztek begyűjteni az eredményeket, valamint a zalaegerszegi járásban. A jelentő­szolgálat megszervezése körüli hiányosságok azonban csak késleltették, de végered­ményben nem befolyásolták a megye szép eredményét. 111./ A helyi tanácsok alakuló ülései. A megye 222 községében a községi tanács október hó 26-án, illetőleg 27-én meg­alakult. Kacorlak községben az elnök és az elnökhelyettes személye ellen kifogás merült fel, ezért ebben a községben a tanács csak egy napos késedelemmel, október hó 28-án alakult meg. A községi tanácsok 6833 rendes és 3528 póttaggal kezdték meg működésüket. A járási és városi tanácsok október hó 30-án alakultak meg, a megyei tanács pedig november hó 8-án tartja alakuló ülését.“ A községi tanácsok alakuló üléseit mindenütt a járási tanács kiküldöttei készítet­ték elő s az alakuló ülések általában a megye egész területén zavartalanul, lelkes hangulatban folytak le. Az előkészítésben hiányosság mutatkozott meg Páka, Résznek, Kányavár és Szil­vágy községekben, ahol a VB. tagságra jelölteket a tanácstagok nem voltak hajlan­dók elfogadni. Megfelelő módosítás után ezekben a községekben is megalakult a tanács. Petrivente községben Talán György és Kardos István tanácstagok ittas állapotban ellenséges hangulatot próbáltak kelteni, de a járási kiküldött az ellenséges hangulatot leszerelte s az ülés itt is zavartalanul folyt le. Kútfej és Zajk községekben a titkárjelöltek katonai szolgálatra vonultak be. Ezek­ben a községekben a titkári állás nem lett betöltve, mert a titkárok helyettesítésére beállított személyek nem tagjai a tanácsnak. Dióskál községben Rákosi Elvtárs éltetése közben Kovács József DÉFOSz titkár Szálasi nevét emlegette s ezt csak a VB. titkár többszöri figyelmeztetése után hagyta abba. Megállapítást nyert, hogy fentnevezett túlságosan részeg volt. Az ügy a járási Pártbizottság tudomására lett hozva s a kivizsgálás folyik. Szentpéterúr községben az elnöknek jelölt Tamás István helyett Bognár Béla asztalost választották meg, akinek autója van és akiről még csak feltételezni sem lehet, hogy a dolgozók érdekeit akarja képviselni. A választás előtti hangulatból megállapítható volt, hogy Bognár Béla mellett tervszerű és esetleg az ellenség által irányított agitálás folyt. Esztergály községben a helyettes elnöknek jelölt tanácstagot a tagok kérése után felcserélték egy köztiszteletben álló középparaszttal, mert az eredetileg jelölt elnök- helyettes nem a községben, hanem a községtől távol fekvő Báránd pusztán lakik. Jelentésemben részletesen felsoroltam az egész választási eljárás során megmu­tatkozó hiányosságokat. Ha ezeket a hiányosságokat összevetjük azzal a hatalmas és szép eredménnyel, amellyel a választási eljárás lezárult, végeredményként megálla­píthatjuk, hogy a közigazgatás jól elvégzett munkájával nagymértékben hozzájárult a 197

Next

/
Oldalképek
Tartalom