Turbuly Éva: Zala vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái II. 1611-1655 - Zalai gyűjtemény 39. (Zalaegerszeg, 1996)

Regeszták

ben, adasson jóvátételt a jobbágyokat ért károkért és jogtalanságokért, engedtesse szaba­don a foglyokat, adassa vissza a kezességképpen letett pénzt, és büntesse meg a kapi­tányt és katonáit. 1733. (II. 98-99.) Egyrészt egregius Ányos Péter, béri Balogh Ferenc, Egerallyi György hátrahagyott özvegye Térjék Katalin, Pethő Miklós, keresztúri Pataky János, Simon János özvegye Sankó Anna és mások, másrészt Kemend vára, Sibrik Miklós, Sándor és Péter, továbbá Sárkány László, Péter és János, valamint Bakács Sándor özve­gye Rumi Katalin, mint a már pusztává lett Alsó Pakod birtokosai a mondott Alsó Pakod határainak felülvizsgálatát kérték. A közgyűlés az alispánokat, Kaszaházi Gergely és Tuboly Gergely szolgabírókat, továbbá Póka János, Taba János és Kis Mihály esküdteket küldte ki, akikhez csatlakoztak még pölöskei Eördögh István Pölöske, berekszói Hagy- másy István Szentgrót, harmadikként pedig Török István, Zalavár végvárak kapitányai, Kerpasics István és Gombai János egerszegi tisztek. Kiküldő levél adatott, és az alispá­nok kitűzték a vizsgálat helyét és időpontját. 1734. (II. 99.) Bemutatták [III. Ferdinánd) király 1653. december 13-án, Regens- burgban kelt levelét arról, hogy az új nádor megválasztásáig Lippai György esztergomi érsekre ruházza az ország ügyeit. A vármegye a levelet tudomásul vette, megfontolását a következő gyűlésig elhalasztotta. 1735. (II. 99.) Egregius Keresztury Gáspárt törvényszéki esküdtté választották, a szokott módon esküt tett.102 ZALA MEGYE TÖRVÉNYSZÉKE 1654. március 16. (feria 2. proxima post Dominicam Lactare), Sümeg 1736. (II. 99.) A törvényszéken a főispán megbízottja, Lipics Márton alispán útján előadta, hogy személyesen akart megjelenni a törvényszéken a hozzá intézett panaszok orvoslására, de egyéb közbejött okok ebben megakadályozták. Kéri, hogy az őt illető ügyeket halasszák el, és majd személyes jelenlétében tárgyalják meg. 1737. (II. 99.) A portákra kiszabott, Tihanvhoz rendelt terhek miatti panaszok és a tihanyi kapitány vártafa kérése ügyében olyan határozat született, hogy nem a törvény és szokás miatt, hanem a megye jóakaratából portánként évente hat szekér fa beadását és elszállítását rendelik el Tihany várához. 1738. (II. 99.) Nemesviden lakó Bakó Jánost Somogy megyei alszolgabíróvá tették. Tüstént esküt tett. 102 Ex manuseriptis meis, scilicet Notarii m.p. 127

Next

/
Oldalképek
Tartalom