Gazdaságtörténeti tanulmányok - Zalai Gyűjtemény 34. (Zalaegerszeg, 1993)

Molnár András: Deák Ferenc birtokai

MOLNÁR ANDRÁS DEÁK FERENC BIRTOKAI Egy zalai középbirtokos család gazdálkodása a 19. század első felében A Deák-testvérek gyámsága (1808—1821) Amikor idősebb Deák Ferenc életének 47. évében, 1808. január 25-én Kehi­dán meghalt, négy árvát hagyott maga után: az 1789. április 15-én született Antalt, az 1791. február 14-én született Jozefát, az 1793. október 28-án született Klárát és végül az 1803. október 17-én született Ferencet. 1 Miután a testvérek még Ferenc születése napján elveszítették édesanyjukat, most teljes árvaság­ra jutottak, és Zala vármegye nemesi közgyűlése vette gondoskodásába Őket. 1808. januárjának utolsó napjaiban hozta a megye közgyűlése a következő' határozatot: „Minekutána Deák Ferenc úrnak közelebb múlt napokban történt halálával annak 4 gyermekei árvaságra jutottak volna, mind ezeknek gyámolatlan állapotja, mind pedig a javaknak és értékeknek mivolta megkívánván azt, hogy a szokott árvái intézetek erántuk mennél előbb megtétessenek, Sümeghy József elsó' alispán úrnak ezen alkalmassággal tett azon hivatalbeli jelentésére, hogy Hertelendy György táblabíró úr mind az árváknak személybeli gyámatyaságát, mind pedig a jószágoknak gondviselését oly móddal ingyen magára vállalni ajánlotta, hogy ő a számadásoktul ment lenni, és a jószágokban a gazdaságnak csak kormányzását a szokott commissioknak [megbízásoknak! kiadása mellett viselni, ellenben pedig annak folytatására alkalmatos számadó tiszteket ren­deltetni kívánna, ezen méltó feltételekkel fellebb írt Hertelendy György úr az árvák gyámjává, és javaiknak gondviselőjévé kineveztetik, és egyszersmind a leveleknek és írásoknak gyám úrnak hozzájárulásával leendő öszveszedése, és általadása, úgy a javaiknak szokott mód szerint szükséges öszveírása, és az árvái táblának elkészítése végett Csertán Károly fő-, és Farkas János alszolga­bíró urak meghagyással kiküldetnek, hogy ezen dolgot mennél előbb végbe vinni 1 Ferenczi Zoltán: Deák élete. Bp., 1904.1. köt. 9—11. o.

Next

/
Oldalképek
Tartalom