A szabadságharc zalai honvédei 1848-1849 - Zalai Gyűjtemény 33. (Zalaegerszeg, 1992)

BONA GÁBOR: AZ 1848/49-ES HONVÉDSEREG ZALA MEGYEI SZÜLETÉSŰ TISZTJEI

kormánybiztosa mellett. 1849. szept. 4-én, mint menekült honvédhadnagyot Komáromban a 15. honvédzászlóaljhoz osztják be. A vár feladását követően az Egyesült Államokba emigrál. Részt vesz a Prágay alezredesnél említett ku­bai expedícióban, melynek során spanyol fogságba esik. Halálra ítélik, de hosz­szabb fogság után végül is kegyelmet kap. Később Nicaraguában bukkan fel, ahol 1856 és 1858 között a hadsereg ezredese majd a kormány külügyi megbí­zottja Washingtonban. Később kávéültetvényes Costa Ricában, illetve Gute­malában. A legutolsó ismert adat szerint 1892-ben látogatóban jár Magyaror­szágon. 130 Besenyői és velikei SKUBLICS GYULA szül.: 1831. Börzönce, r. katolikus. Apja S. Alajos földbirtokos, anyja Ivánkovics Borbála. Diák. 1848. aug. 1-től hadapród a cs. kir. 5. huszárezred magyar hadügyminisztériumi alárendeltsé­gébe került tartalék századánál. Dec. 15. (16)-tól hadnagy, 1849. febr. 16-val főhadnagy a 12. Nádor huszárezrendben. A szabadságharc végén századával ki­menekül, 1849 októberében azonban a menekülők nagyobb részével hazatér Viddinből. Zala megye nyugalmazott főispánjaként hal meg 1906-ban Bada­csonyban. 131 STEFANITS (Stefanics) FERENC szül.: 1823. Nagykapornak, r. katolikus. Gazdálkodó. 1848 májusában önkéntes lesz a Pesten alakuló 1. honvédzász­lóaljnál. A szabadságharcot az említett alakulatnál küzdi végig a pákozdi csa­tától a világosi fegyverletételig. Közben hadnaggyá léptetik elő. 1849 augusz­tus végén Aradon közlegényként besorozzák, 1852 októberében váltságdíj el­lenében leszerelik. 132 Bocsári SVASTICH (Svastics) BENŐ szül.: 1833. Apja S. János, Zala- és Tolna megyei birtokos, anyja Csertán Krisztina. 1849 nyarán a Vas- és Zala megyei szabadcsapat (Védsereg) hadnagya. 1867-ben földbirtokos Zalaegersze­gen, a megyei honvédegylet tagja. 1910-ben Budapesten hal meg. Nekrológja szerint egy ideig Zala megye főispánja és a zalavölgyi vasúttársaság alelnöke volt. 133 Bocsári SVASTICH (Svastics) KÁROLY, az előbbi testvére, szül.: 1831. A forradalom kitörésekor katonaiskolai növendék. 1848 szeptemberétől a Zala, megyei önkéntes nemzetőrség, nov. 24-től az 56. honvédzászlóalj hadnagya. 1849. júl. 7. (l)-től főhadnagy ugyanitt. 1867-ben Gelsén gazdálkodik, a hon­védegylet tagja. Zala megye főszolgabírájaként hal meg 1896. ápr. 29-én Nagy­kanizsán. 134 SZABADFY MIKLÓS 1848 júliusától tizedes a 7., novembertől őrmester a 45. honvédzászlóaljban. 1849. máj. 30-án Kmety tábornok hadnaggyá ter­jeszti fel az alakuló 100. zászlóaljhoz, azonban a 45. honvédzászlóaljban lesz hadnagy. 1867-ben foglár — börtönőr — Keszthelyen, a Zala megyei hon véd­egylet tagja. 135 SZALMAY ANTAL szül.: 1829. okt. 3. Nyírád, r. katolikus. Gazdatiszt fia. A veszprémi gimnáziumban végez. 1848 júniusától önkéntes a 7. honvédzász­lóaljban, majd őrmester ugyanitt Lipótvár feladásáig (1849. febr.). 1849 tava­szán a fogságból megszökve csatlakozik a komáromi várőrséghez, ahol a 70. honvédzászlóalj hadnagyaként fejezi be a szabadságharcot. A kiegyezés ide­jén megyei telekkönyvi írnok Vas megyében. 1869-től hadnagy, 1871-től fő-

Next

/
Oldalképek
Tartalom