Művelődéstörténeti tanulmányok - Zalai Gyűjtemény 31. (Zalaegerszeg, 1990)

Király Ferenc: Könyv és olvasója Keszthelyen a 19. század első felében

KIRÁLY FERENC: KÖNYV ÉS OLVASÓJA KESZTHELYEN A 19. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN (Adatok egy dunántúli kisváros olvasástörténetéhez) Egy közösség könyvkultúrájának vizsgálata a ,,kik és mit olvastak" kér­déssel kezdődik. Dolgozatunkban nem vállalkozunk ennek megválaszolásánál többre, aminek csak részben oka a korlátozott terjedelem. Lehetőségeinket be­határolja az a tény, hogy a hazai művelődéstörténeti kutatások mindeddig nem részesítették kellő figyelemben a 18—19. századi populáris könyvkultúra tár­sadalomtörténeti vonatkozásait. 1 Munkánk során így nélkülözni kell a kutatás bejárt útjait, a letisztult eredményeket és nehézséget okoz a megfelelő forrá­sok megtalálása. ÍRÁS- ÉS OLVASÁSTUDÁS Az 1860-as évektől meginduló népszámlálásokban jelennek meg az első megbízható adatsorok a hazai írás- és olvasástudás alakulásáról. A korábbi idő­szakban nincs lehetőség az országos áttekintésre. A kutató legfeljebb egy-egy közösség alfabétizációs ismereteit vizsgálhatja a helyi források alapján. A je­lenlegi kutatási gyakorlat — dolgozatunk is ezt követi — az aláírások segítsé­gével tanulmányozza ezeket a jelenségeket, márpedig az aláírásegyüttesek, amelyek valamely jogi esemény következtében keletkeztek, nem reprezentál­hatják a társadalom írástudó csoportjainak összességét. Az írni-olvasni tudás aránya korosztályonként, nemenként, foglalkozási csoportonként más és más. Ez a dolgozat a Néprajzi Múzeumban, a Kulturális és történelmi emlékeink... ku­tatási főirány anyagi támogatásával működő, Benda Gyula által irányított, a keszt­helyi uradalom társadalomtörténetével foglalkozó kutatócsoport munkájának ré­sze. A csoport közös munkájával feltárt adatokat sok helyen felhasználtam. A csoport tagjainak ehelyütt szeretném megköszönni dolgozatom megírásához nyúj­tott segítségüket. A téma eddigi két átfogó elemzése a művelt olvasóréteg vizsgá­latára vállalkozott. (Kulcsár Adorján 1943, Fülöp Géza 1978). A nemesi és a pol­gári könyvkultúra kérdéseit több, általában forrásközlésen alapuló dolgozat érin­tette mint pl. Fülöp Géza 1974, Kapiller Imre 1984, Dóka Klára 1982. Külön kell említeni — már csak zalai vonatkozásai miatt is — Hermann Egyed— Eberhardt Béla munkáját (Hermann Egyed— Eberhardt Béla 1942), amely egy sajátos olvasói réteg, a katolikus lelkészek olvasmányanyagát mutatja be. A társadalomtörténet szempontjai ezidáig csak az alfabétizációs szokások vizsgálatában kaptak helyet (Benda Kálmán 1976, Miskolczy Ambrus 1981, Tóth I. György 1984).

Next

/
Oldalképek
Tartalom