Kossuth kormánybiztosa, Csány László 1790-1849 - Zalai Gyűjtemény 30. (Zalaegerszeg, 1990)

III. Hermann Róbert: Csány László, mint a feldunai hadtest kormánybiztosa (1848. szeptember 29.—1849. januar 18.)

A haditanács határozata szerint Görgei csak január 6-án vonulhatott el Vác felé; a főváros helyőrségét a továbbiakban Perczel hadtestének kellett ad­nia. i7fí Csány már január 1-én megkezdte a hadikészletek elszállíttatását. Ebben nagy segítségére volt maga Vetter, ill. a rendőri hivatal részéről a Gömöri An­dor tanácsos vezette kisebb különítmény. A kiürítés megszervezése óriási erő­próbát jelentett, mivel a budapest—szolnoki vasúton naponta csak öt szerel­vényt lehetett útnak indítani, Szolnoktól pedig szekéren kellett mindent to­vábbszállítani. Csány csak Pest megyétől naponta 600 szekeret és 300 előfoga­tot kért január 2-án; ezek közül 400 szekér a pesti, 200 a budai ruharaktárak készleteit szállította; a 300 előfogat pedig a fővárosban található lövegek to­vábbszállítására szolgált. A Szolnokon kirakott készletek továbbszállítására még naponta 300 szekeret igényelt. A kiürítés nem ment fennakadások nélkül, így pld. január 2-án délután fél kettőig még egyetlen vonat sem érkezett Szol­nokra. Kossuth árulást gyanított, s kétszer is kérte Csányt, hogy intézkedjen az ügyben. A hadikészletek elszállíttatása mellett ki kellett üríteni a különbö­ző pénztárakat; közben el kellett látni az egyes hadtesteket pénzzel. Görgei, Perczel és Répásy ugyanúgy pénzt kért, mint a főváros előtti sáncolási mun­kákat intéző Albert Ferenc nemzetőrszázados. Csánynak intézkednie kellett a fogoly német tüzérek elszállíttatásáról ugyanúgy, mint a ruházati bizottmá­nyoknál található készruhák kiosztásáról. A pesti térparancsnokság január 3-án jelentette, hogy a puskaporos toronyban még 1335 hordó puskapor talál­ható. Rombauer Tivadar, a fegyvergyár igazgatója január 3-án kérte Csányt, hogy mielőbb küldessen 80 mázsa ként a fegyvergyár számára, hogy az mi­előbb megkezdhesse a működést; intézkedjen a pesti hajótárnál az ágyútalp­készítés folyamatossága érdekében, ill. a Lánchíd építési igazgatóságától meg­vett gőzgép elszállítása érdekében. Ujabb és újabb megbízatásokkal látta el Csányt Kossuth és Madarász is. Január 1-én az OHB címére érkező iratok továbbküldését, és a rendőri hivatal útnak indítását kérték. Másnap Kossuth kérte Csányt. jelentse be falragaszo­kon az országgyűlés és az OHB Debrecenbe távozását; intézkedjen a pesti mal­moknál, hogy azok minél nagyobb mennyiségű gabonát őröljenek meg a Szol­nok környékére visszavonuló hadsereg számára. Január 4-én arra kérte, küld­jön a Hadügyminisztériummal egyetértve egy nemzetőr őrnagyot a Kunságba szabadcsapat szervezésére; intézkedjen a fővárosba érkező Egressy Gábor sza­badcsapatának a Hadügyminisztérium rendelkezése alá helyezéséről; István nádor elkobzott ezüstneműinek letétbe helyezéséről; az Egyetemi és az Állami Nyomda gépeinek Debrecenbe szállításáról; Mack József őrnagy Komáromba küldéséről. 177 7(1 A haditanácsra ld. Barta 1955. 76—88. o., Borús 1975. 47—48. o. és Hermann 1988. 252—254. o. A Perczel-idézetet január 1-i jelentéséből vettük: KLÖM XIV. 16. o. Csány szavait január 10-én Görgeyhez intézett leveléből vettük (Barta január li­re datálja). Ld. Barta 1955. 86. o. Perczel kormánybiztosságára ld. az 51. jegyzetet. 77 Csány Pest megyéhez: ÖL Csány IF 702. Az előfogatok megoszlása: uo. a Had­ügyminisztérium 17 218. f. g. iktatószámú iratának másolata. Kossuth kérése: KLÖM XIV. 18—19. o. A pénzkérésekre ld. OL Csány NIBA, Eötvös Pál jan. 3-i jelentése. A különböző szállításokra ld. uo. jan. 1—3. Kossuth megbízásai: KLÖM XIV. 15., 18—19., 22., 33—34. o.

Next

/
Oldalképek
Tartalom