Béli József: Az 1945-ös földreform végrehajtása Zala megyében - Zalai Gyűjtemény 4. (Zalaegerszeg, 1977)

A felosztott birtokkal kapcsolatos viták

sultak nagyobb „mennyiségben földhöz jutottak". Az igénybevett 100 hold alatti birtokrész jóváhagyását a Megyei Tanács ezután az OFT-tól kérte.­53 Ugyancsak igénybevették Felsőbagodon Farkas Ferenc 1000 holdon aluli birtokát, s a 100 holdat sem hagyták meg, amelynek jóváhagyását azután az OFT-tól kérte a Megyei Tanács. Alsóbagodon Udvardy Jenőné birtokát vették igénybe. Férje birtoka Ha­gy áros határában 355 kat. hold volt. A feleség földjét is Hagyáros igényeinek kielégítésére rendelte el a Megyei Tanács. Zalavégen igénybevették Okolicsányi Viktorné és Zierer Ernő örökösei birtokát 252, illetve 290 holdat teljesen egészében. A Zierer-birtok egy része Vas megyében volt. Zierer Huber a megyei tanácshoz fordult, hogy az őt megillető 100 holdat Zalavégen kapja meg. A Zala megyei FÖidbirtokrendező Tanács igényét elutasította, illetve felhívta, hogy Vas vármegye Földbirtok­rendező Tanácsához forduljon. Ott sem volt kecsegtető a helyzete, hiszen Bérbaltavár KFB-je még a zalavégi Zierer-birtokon levő ipartelepeket is igénybe vette. 3 '' Egy későbbi határozatból kitűnik, hogy a fűrésztelep és a malom kapa­citásánál fogva meghaladja azt a mértéket, mely szerint a gazdaság tartozé­kának lehetne tekinteni, s ezért a KFB-ot értesítették, hogy a malmot és a fűrésztelepet megfelelő területtel Zierer Huber és társainak haladéktalanul bocsássa rendelkezésre. Zalacsány községben három igénybe vehető birtok volt. Benyovszky Móricné 116 hold, Benyovszky Móric és Pál 208 hold, Malatinszky Ferenc féle hitbizományi 791 kat. hold. Ezeket teljes egészében igénybe vették. Ugyanakkor Blaskovics Jánosné 128 holdas birtokát is felosztották, bár ennek 100 hold feletti része volt csak kiigényelhető. Indoknak a KFB azt hozta fel, hogy „ . . . ezt az ingatlant haszonbérlet útján hasznosította, és a helyi föld­igények kielégítésére, mint a község közvetlen közelébe eső terület, elsősor­ban van hivatva." 35 Zalaszabarban Baán Ilona birtokából 49,2 kat. hold volt az erdő. Ennek használatát az 5600/1945. FM sz. rendelet 56. §-a értelmében kérte azon a címen, hogy ,,. .. a megváltásra kerülő erdőkben esedékes fakitermelést a volt erdőtulajdonos jogosult foganatosítani." A KFB a volt tulajdonos eme jogát nem ismerte el. Végül az állami erdőigazgató az alábbi utasítást adta: „Ennek alapján felhívom a földigénylő bizottságot, hogy Baán Ilona és tsa. zalaszabari erdőbirtokosokat a 49,2 kat. holdas erdejükben esedékes és a már kijelölt 1,5 vágásterület kitermelésében ne akadályozza meg." 3ü A parasztok a teljes egészében igénybe vett birtok volt tulajdonosának semmiféle gazda­sági lehetőséget a faluban nem óhajtottak hagyni. Pacsán özv. Hertelendy Józsefné és Szentmihályi Irma fordult az OFT­hez panasszal a „jogtalan" földosztás miatt. Az OFT 100—100 holdat részükre meghagyott. Ennek ellenére ,, . .. egy társaság dobszó útján földosztást hir­33 Uo. Alsóbagod jegyzőkönyv, 1945. augusztus 7. Zml. 3 '' Uo. Zalavég jegyzőkönyv, Zml. 35 Uo. Zalacsány jegyzőkönyv, 1945. szeptember 27. Zml. 36 Kiss Lajos erdőigazgató levele, 1945. október 3. ZFI. 73. cs. Zalaszabar, Zml.

Next

/
Oldalképek
Tartalom