Béli József: Az 1945-ös földreform végrehajtása Zala megyében - Zalai Gyűjtemény 4. (Zalaegerszeg, 1977)

A felosztott birtokkal kapcsolatos viták

felülvizsgálat után még 96 holddal rendelkezett. Ebből a tartalékból kívánta birtokát 100 holdra kiegészíteni. 28 Gétye község határában felosztható nagybirtok nem volt. Az 1129 kat. holdas határból 620 embernek kellett megélni. Az 1935-ös birtokstatisztika szerint az öt holdnál kisebb gazdaságok száma 200 volt. Ezért érthető az egyébként agilis földigénylő bizottság mögött állók radikális és következetes fellépése. Ugyanis Gétye ellen emelt panaszt Szentmihályi Gyuláné, hogy a neki meghagyott 100 holdat is felosztották. Az első panaszt már május 5-én, majd 9-én és 15-én beadta a Megyei Földbirtokrendező Tanácshoz. Augusztus 10-én újabb panasszal élt, amelyben írja: „Most pedig legújabban a lakóházam közvetlen szomszédságában levő és cselédlakásoknak egyedül megfelelő épü­leteket is kiosztotta." 29 A zalaapáti KFB albizottsága — a zalahosszúfalui bizottság elnöke és bizottsága ,,. . . személyi bosszú folytán felosztották Szentkirályi Gyuláné egész birtokát, holott a törvényes rendelkezések szerint nevezettnek 100 kat. holdat meg kellett volna hagyni." Azt írják, hogy önző szempontok vezették őket. Nagy az elégedetlenség a faluban. Földet még nem osztották fel a mai napig sem (ellentmondanak maguk is). ,,Ezen tűrhetetlen állapot megszün­tetése mindannyiunk érdeke, mert a fent vázolt körülmények csak támpontot adnak a reakciósoknak arra, hogy a földbirtok-reformot támadják." 30 A reform végrehajtása során a földbirtok-reform és az osztás akadályo­zásának egyik formája a leltározás követelése volt. A volt tulajdonosok pontos, precíz jegyzőkönyveket követeltek az ingóságok átvételéről. Egyben érdekes­sége, hogy a nagy uradalmak gazdasági vezetői, alkalmazottjai ugyancsak kér­ték a leltárok felvételét. Batthyány Strattmann László gazdasági intézőhelyet­tese a 33000/1945. FM 19—28. §-a értelmében kéri: „.. . méltóztassék a volt ura­dalmi majorgazdák és magtárkezelők közbejöttével, akik ismerjük a volt ura­dalmi készleteket, élő és holt felszerelések adatait, hogy leltárba felvehessék", az összeírást elvégezni. Ha a leltározás ,,. . . netán ilyen történt is volna, amiről tudomásunk nincsen, az uradalmi megbízottak jelenléte és közbejötte nélkül ez nem lehet végleges és pontos." 31 a A földigénylő bizottság Alsóraj kon sem tartotta be a rendelet szabta határokat. Dr. Koller István 516 holdas birtokából meghagyott ugyan 100 holdat, de Koller László 189 holdas birtokát felosztatta a KFB. A Megyei Tanács a 100 holdon aluli felosztás miatt mást nem tehetett, mint pártolólag az Országos Tanácshoz felterjesztette. 32 Alsóbagod határában Farkas Tiborné kk. gyermekeinek birtoka 1000 hold alatt volt. A KFB 8 hold kivételével az egészet felosztotta. A Megyei Tanács ehhez még 12 hold visszaadását rendelte el azon a címen, hogy az igényjogo­A zalavári apát panasza, 1946. augusztus 21. OF—1945/7896. Gétye sz. Szentmihálvi Gyuláné panasza, OF—1945/7»96. Gétye sz. Zalaapáti KFB elnökének panasza, 1945. július 30. OF—1945/7096. Gétye sz. Batthyány Strattmann uradalom intézőhelyettesének levele, NFI. 3. cs. Bajcsa, 1945. augusz­tus 5. Zml. KFB 1945. augusztus 7-i jegyzőkönyve, ZFI. 27. cs. Elnöki, Zml.

Next

/
Oldalképek
Tartalom