Petőhenye-Pusztaederics - Zala megye helytörténeti lexikona. Kéziratos regesztagyűjtemény 19.

Pusztaederics 19.394. 62

Zala megye hatéaígahak, hogy a gróf vagy megbízottja részére adják ki ezeket a okmányrnásolatekut, illctvo oiaűoaokat, ao­lyeket • gróf vagy megbií-ottja korai fog, 8 amelyek a megye ­gy"lécek protocoilaaal'ban feltalálhatók. E parancs alapján ezúttal a meryei hatóság annak a pexaek iratait adja kt a grófnak, 111, saegbiaottyának hiteles másolat­ban., mely 1714. máj. 2-án saruit a vármegye laáoodall ciánját né­hai "vem esyoy Láosló előtt. A perirat cserint 1714. évi május hó 2-án, a Kafka folyó nc-llet­ti Kutoe poaeoosioban megjelent a máeodallo án a volo ogyütt több megyei offioiclis, a a törvényéé formák betartásával meg­hívtak oda t"bb határssoncséd birtokost is. üegjelöntők a fel­pereaek ós pedigi Ccapody Katalin / Gábor György, Ball m-i raá­soöaiio. án felesége/ ós Ccapody rárla /Rosti László felesége/ Valamint Csapouy Foronc, illotvo jogi, képviselőjük, as alperes: Kis Saabé, másként Oetorics Pál ellenében. A helyszíni tárgya­lás a felperesek panooc-loveiónok ismertetésével kos.' itt, mely saorint ~:óg 1711-ben, Apostolok csalásának Ünnepe táján Kis Ssabó t másként Osteries l'ál, gr. Bottiryáay Ádán öavogyónoki von Stratera Eleonóra grófnőnek offioiaiioa, illetve a grófnő kör­mendi uradalmának icpánja, magálioa véve a grófnő MtMna pmw> slőbeli blrtokréosébon lakó több jobbágyát, kik - aa Ispán pa­rancsára - kocsikkal elmentők a panaszttovők Logyarad pessoooio­bcli birtokréasein élő jobbágyánakt Bogár f&hálynak irtvány­szántóföldjére, mely szintén ^Jegyárad posoosslo határában, a fftti •Ml ncvl! diverticulumbanvant s as ott termett rossból 25 keresetet /keresztenként 1 1/2 köblöt, a rozsért pedig köblönként 1 ít-ot saámlálva, összesen 37 magyar sí-. 50 dénár értékben/ a kocsikra raktak, áthordták Edcriaare, a ott as ispán rendelkezésére bocsá­tották. A penassoc folpcresek teljes kártclanitás^ft ós elég­tételt kérnek. A tárgyaláson ca alperes - bár- osabályoo idaben idézést kapott, - nem jelont meg, A megyoi offioialiaokból álló bíróság a távolnaradó alperest bünöenok mondja ki, s 3 clitóltetéoóről szóló itélotlevelot, mely as oxekucié alapja, a felperesek javára kiadatja, ál Ítéletiével ojöscntiójúról /mlg részben ECoricson, 1714. nov. 23-án, részben as cdericci •wflihigfe»| 1715* jul, 6.-án fely'­le/ magyar nyolvtt eredeti kóos'?lt, I Így a hiteles másolat la

Next

/
Oldalképek
Tartalom