Náprádfa-Ozmánbük - Zala megye helytörténeti lexikona. Kéziratos regesztagyűjtemény 17.

Nemesnép 17.341. 60

Azonban mivel községünk nemesi község, igy meg kell, hogy emlitsera annak egy nagy történetét, igaz, hogy ujat nem mon­dok vele, mert hiszen a történet dokumentálva van és a do­kumentek a Zalaegerszeg Városi Levéltárban vannak elhelyez­ve, de mégis: Községünk régi Pallosjoggal és deres joggal felruházott köz­ség volt, kinek főszolgabirája volt. Ebben az időben él köz­ségünkben /1790-es években/ Göde István, a falu egyik leg­jobb módú gazdája, ki nemes ember volt. Ez az ember gyuj­togatásról volt hires, bosszúálló, igy pl. ha valahova a községben tartott lakodalomra, vagy disznóvágásra nem hivták meg, akkor már az éjszaka a monda szerint a házra felszállt a vörös kakas /tehát felgyújtotta a házat. Igy történt meg többek között, hogy a sok yujtogatást megunta az akkori falu lakossága és elfogták, majd a zalaegerszegi akkori fő­ispán elé vitte. A főispán a monda szerint kijelentette, hogy mivel Göde nemes ember, igy nem áll módjóban felette' Ítélkezni ós igy szabadlábra helyezte. Göde ekkor kereketol­dott úgyannyira, hogy mire a kisérői megérkeztek vissza Kémesnépre már felgyújtotta a falu egynéhány házát bosszú­ból. Ekkor Gödét a lakosság ismét elfogta, majd a szentgyörgy völgyi katholikus plébániára vitte, hol meggyóntatták és in­nem visszaszállították Kemesnép határába, hol egy vastag fa­radra kötözték és elevenen elégették. Az égetés helyét még most is "Gödesirja" néven nevezi a telekkönyv. A község la­kosságét egy évi börtönre itélte a birósóg, bün az volt, hogy nem telt el egy bizonyos idő attól a perctől, mint az oltári szentséget magához vette, igy tehát azt benne éget­ték. A börtönbüntetést a község lakossága egyik fele egy időben, majd a másik fele az elsők kiszabadulása után ülte le. Ezt a büntetést azért állapitotta meg igy a biróság, hogy a községben végzendő mezőgazdasági munkák maradéktala­nul el legyenek végezve, ugyanis a birósóg an otthon mara­dottakat kötelezte a munkák elvégzésére. Nemesnép, 1967. évi május hó 27-én. Somogyi József sk. vb. tit­kár. PH.

Next

/
Oldalképek
Tartalom