Vízügyi Közlemények, Kvassay Jenő emlékszám születésének 170. évfordulójára (különszám, Budapest, 2020)

Beköszöntő

6 Läng István-Váradi József: Beköszöntő gazdasági szakemberek tevékenységéhez mindenkor hasznos, tapasztalatokra épített információkat adjon. Az a célunk, hogy a Vízügyi Közleményekben meg­jelenő tanulmányok a gyakorlati vízmémöki tevékenységekhez szükséges kor­szerű ismereteket adják közre. Úgy tervezzük, hogy a vízgazdálkodásnak és víz­építésnek lehetőleg minden ágával foglalkozzék a folyóirat. Célunk bemutatni a vízügyi szakma széles köre előtt álló feladatokat, az ezek­kel kapcsolatos nehézségek megoldatlansága esetén várható károk, illetve követ­kezmények hatását. Keressük a problémák megoldásának lehetséges módjait. Ezzel, mintegy ösztönözzük a kutatás-fejlesztés, illetve innováció területén dolgo­zókat a témaválasztásra. Fóruma kívánunk lenni a szakmai vitáknak, ahol a gya­korlat által felvetett kérdések megválaszolására tett kísérleteket, illetve azok ered­ményét ütköztetjük. Ötleteket kívánunk adni a doktori képzésben résztvevő hall­gatóknak a témaválasztásra és fórumot biztosítunk eredményeik publikálására. Nem célunk, de nem is zárjuk ki új tudományos eredmények publikálását, de koncentrálunk a gyakorlatban kipróbált, bevált módszerek, eljárások tapasztala­tainak bemutatására, hogy az egyedi eredményekből széleskörűen kamatoztatott sikerek legyenek. Vállaljuk egy-egy nagyobb vízépítési beavatkozás kiviteli vagy megvalósulá­si folyamatának ismertetését is a közbeszerzéstől az üzembe helyezésig, különös figyelemmel a jobbítás érdekében levonható tanulságok megismertetésére. Helyt kívánunk adni a vízügyi történelem jelentős eredményeinek megismertetésére. Törekszünk arra, hogy az időszerű vízgazdálkodási feladatok ellátása, megoldása esetén a hazai gyakorlatból meríthető történelmi példákat bemutassuk. Egyelőre évi két szám megjelenését tervezzük. A folyóirat megtartja korábbi méretét, tördelését, betűtípusát. Lényeges változás azonban, hogy az egyes folyó­irat számok színes nyomtatásban jelennek meg, illetve minden egyes szám digitá­lis formában is elkészül és on-line is olvasható lesz. Úgy tervezzük, hogy az on­line hozzáférés lehetőségéről minden új példányszám megjelenésekor értesítést küldünk az egyetemeknek, az érdekeltek széles körének, az országos és megyei könyvtáraknak stb. A szerkesztőbizottság tagjainak kiválasztásánál komoly szem­pont volt, hogy segítségükkel minél szélesebb körben lehessen cikkírókat elérni. Az újjászülető Vízügyi Közlemények - a kor kívánalmainak megfelelően - lekto­rált folyóiratként jelenik meg, magyar és angol nyelvű összefoglalóval. Láng István OVF főigazgató Dr. Váradi József OVF Vízügyi Tudományos Tanács elnök

Next

/
Oldalképek
Tartalom