Vízügyi Közlemények, 1984 (66. évfolyam)

4. füzet - Rövidebb tanulmányok, közlemények, beszámolók

SZENNYVÍZTISZTÍTÁS Az észak-pesti szennyvíztisztító telep építése. Málé András 1-114 Korszerű szennyvíziszap-szemét gyors­komposztáló berendezés. Juhász Endre 1 149 Hozzászólás Mucsy Gy., Dobolyi E„ és Major V.: Energiamegtakarítás az ele­veniszapos szennyvíztisztításban c. cik­kéhez. Horváth Imre és Nagy Lajos 3-505 VÍZMINŐSÉG-VÉDELEM A Balaton eutrofizálódásának csökken­tési lehetőségei. Joó Ottó 1-67 A Zala foszfor-hossz-szelvény vizsgála­ta. Jolánkai Géza 1-91 Önműködő mozgó rendszerek alkalma­zása vízminőség-vizsgálatoknál. Hoff­mann István, Szilágyi Ferenc és A. A. Gitelszon 1-126 LANDSAT űrfelvételek hasznosítása a Balaton vízminőség-védelmében. Szabó Gyula és Szilágyi Ferenc 3-401 A Balaton-víz néhány bakteriológiai, biológiai és kémiai paraméterének szá­mítógépes analízise. Ralovich Béla, Tóthné Jeges Sára, Kaurek Róbert és Braun György 3 443 VÍZELLÁTÁS Nagytérségi vízellátási rendszerek hid­raulikai vizsgálata. Keszthelyi Ervin, Bo­zóky-Szeszich Károly és Költő Gábor 119 Vízellátó rendszerek energiaköltség­takarékos szabályozása. Ritter Gábor 2 325 683 Nyíltfelszínű vízszállító rendszerek ter­vezése átmeneti üzemállapotaik alapján. Csáti Szilveszter 3-476 VÍZÉPÍTÉS A gátak történelméből. Laki Gyula ... 1 134 Nigéria, Afrika óriása, a vízügyi export tükrében. Gábri Mihály 3-417 Előregyártott elemekből épített fenék­lépcső kismintavizsgálata. Kalina György 3-482 Beavatkozások a Tisza vízrendszeréhez tartozó folyóink külföldi vízgyűjtőjén. Várnainé Pongrácz Mária 4-635 VÍZERŐ-HASZNOSÍTÁS A bökényi zsilip. Góg Imre 4 673 VÍZKÉSZLET-GAZDÁLKODÁS A felszíni vízkészlet számbavételének módszertani kérdései. Németh Miklós és Szalay Miklós 2 260 Lefolyás-szabályozással befolyásolt víz­készletek meghatározása. Magyar Pál 3-467 A bővített Balaton-vízgyűjtő vízkészlet­gazdálkodásának szimulációs modellje. Gilyénné Hofer Alice és Domokos Mik­lós 2-239 VÍZRAJZ Vízhozam sorozatmérések a Hévízi­tónál. Szilágyi Endre, Takács Lajos és Hamza István 2-230 A Balaton mederüledék térképezése a felszín alatti radar alkalmazásával. Bau­er János és Sárdi András 3-456 РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ В ТОМЕ 1984 ГОДА Том­-страница Кестхельи. Е.-Бозоки е.. К. Кёлмё. Г.: Гидралические исследования группо­вых водопроводов 1 33 Контур. И.: Оценка параметров про­гностических моделей с учетом уров­ня воды и его приращений 1-46 Барошш. К.-Корнишне Акантис. Ж.: Русловыправительные работы на участке р. раба в районе с. папоц . . 1-65 Йоо. Отто: О возможностях сокраще­ния эвтрофирования Балатона 1-89 Йоланкаи, Г.: Исследования содержа^ ния фосфора в воде р. зала бдоль по продольному профилю 1 101 Вёрёш. Л. Ь балог. К. Мате. Ф Лиге­ти. К.: Определение степени заилен­ности естественных озер палеолим­нологическими методами 1-112 M ami. А.: Строительство водоочист­ной станции «Северный Пешт» .... 1-124 Хоффмапн. И.-Силаби. Ф Гитэлсон. А.: Исползование автоматических пере­движных систем при исследованиях качества воды 1-132 Юхас. Э.: Современная установка для экспресного компостирования отхо­дов коммунального хозяйства и шла­ма от очистки сточных вод 1-161 Каркуш. П.: О гидрологической эквива­лентности вариантов покрытия деф­фицита водных ресурсов в бассейне тисы за счет переброски стока из Ду-

Next

/
Oldalképek
Tartalom