Vízügyi Közlemények, 1958 (40. évfolyam)

4. füzet - V. Salamin Pál: Az öntözésnek és a felszíni vizek elvezetésének kapcsolatai

482 Salamin Pál A tanulmány —• amint láttuk — a magyarországi vízháztartási helyzet jellemzőin épül fel. A számszerű eredmények csak itt hasznosíthatók. Azonban az eljárások elvei az öntözött területek vízelvezetési feladatainak megoldásánál másutt is alkalmazhatók. IRODALOM 1. Budavári Kurl és Kovács György: A tűrési idő figyelembevétele a belvízcsatornák mértékadó víz­hozamának meghatározásánál, hidrológiai Közlőiig, 1957. 37. évf. 1. szám. 2. Cserkaszov .1. .1. : Talajjavítás, öntözés és mezőgazdasági vízellátás. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 1952. 3. Deloye, M. és Hcbour, II. : L'irrigation en grande culture. Kditc par la Diffusion du livre, Alger, 1953. 4. Dobos Alajos, Gábri Mihály és Oroszlány István : Vízmentesítés. Öntözési Szabvány tervezet. Kézirat, Budapest, 1957. ' 5. International Commission on Irrigation and Drainage : Third Congress on Irrigation and Drainage', San Francisco— 1957. Reports for discussion. Question 1(1, H. 1. lo R. 1(1. Xew Delhi, 1956. 0. Kreybig Lajos : Agrotechnika tényezői és irányelvei. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1956, 7. Eászlóffy Woldemár : Árvízi hozamok számítása. Mérnöki Továbbképző Intézet, Budapest, 1953. 8. l.ipták Ferenc, Oroszlány István és Salamin I'ál': Nagyüzemi öntözések tervezésének üzemeltetési szempontjai. Vízügyi Közlemények. 1955. 3 — 1. füzet. 9. Mattyakovszky Jenő : Talajok vízvezető képességének vizsgálata, és az eredmények alkalmazása a talajvédelemben. Agrokémia és Talajtan. 1953. 2. szám. 1(1. Németh Endre: Hidrológia és hidrometria. Tankönyvkiadó. Dudai>est. 1954. 11. Németh Endre, Alcser Jenő, Bozóky Szeszicli Károly. Bözsöny Dénis. Dobos Alajos, Gábri Mihály, l.ipták Ferenc, Oroszlány István, Salamin Bál, Tiszai Pál : Öntözési szabványtervezet. Kézirat, Budapest, 1954. 12. Oroszláng István : Öntözés ideiglenes csatornákkal. Vízügyi Közlemények. 1956, 2. füzet. 13. Salamin Pál: Belvízgazdálkodás tervezési irányelvei. (Л talajtani szempontokat di Gléria János, a mezőgazdasági szempontokat llalász Miklós, a meteorológiai szempontokat liéllily Antal, a gyakor­lati szempontokat Ziegler Károly adta meg.) Kézirat, Budapest, 1953. 14. Salainin Pál: Belvízgazdálkodás. Építőipari Műszaki Egyetem Tudományos Közleményei. 1955. I. kötet, 3. szám. 15. Salamin, P. : Die Wasserw irtschaft lind der Wasserhaushalt der Böden." Kongress für Bodenkunde der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, Budapest, 6 — 8. Juni 1955. Verlag der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, Budapest, 1956, pp. 259 — 279. 16. Salamin Pál: Belvízrendszerek tervezése (Elméleti szempontok). Mérnöki Továbbképző Intézet, Budapest, 1956. 17. Salamin, P. : Mouvements d'eau non-permanents sur les bassins versants des plaines basses. Kézirat, Budapest, 1958. 18. Slejanovits Pál: Magyarország talajai. Akadémiai Kiadó, Budapest. 1956. 19. Szepessy Árpád : Mértékadó vízhozamok meghatározása a belvízvédelmi tervezéshez. Beszámoló a Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet 1954. évi munkásságáról. Műszaki Kiadó, Budapest, 1955. 171 —ISI. 1. 2(1. Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézel : A magvarországi öntözések időszerű kérdései. Budapest, 1956.

Next

/
Oldalképek
Tartalom