Somogyi Sándor (szerk.): A XIX. századi folyószabályozások és ármentesítések földrajzi és ökológiai hatásai Magyarországon (MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest, 2000)

IRODALOM

DANSZKY I. 1963. Magyarország erdőgazdasági tájainak erdőfelújítási, erdőtelepítési irányelvei és eljárásai. VI. Nagyalföld erdőgazdasági tájcsoport. Kiadó, Orsz. Érd. Főigazgatóság Bp. 782 p. DANSZKY I. (szerk.) 1973. Erdőművelés. - Erdő- és Fagazdasági Egyesülés. Bp. 923 p. FEKETE G. 1992. The holistie view of succesion reconsidered. - Edizione LINT, Triest pp. 21-29. GÓCZÁN L. 1959. Budapest növénytakarója. —In: Pécsi M. (szerk.): Budapest természeti földrajza, pp. 315-366. HORÁNSZKY A. 1992. Az Alföld erdőtársulásai. Kézirat. HORTOBÁGYI T.-SIMON T. (szerk.) 1981. Növényföldrajz, társulástan és ökológia. Tankönyv kiadó. Bp. 546 p. IHRIG D. szerk. 1973. A magyar vízszabályozás története. - Országos Vízügyi Hivatal kiadványa, Bp. 398 p. JAKUCS P. 1981. Magyarország legfontosabb növénytársulásai. - In.: BERNÁTH J.-BORHIDI A.- FEKETE G.-JAKUCS P.-KESZTHELYI I.-LÁNG E.-PRÉCSÉNYI I.-SIMON T.: Növény­földrajz, társulástan és ökológia. - Tankönyvkiadó, Bp. 46 p. JUHÁSZ NAGY P. 1959-1960. A Beregi-sík rét-legelő társulásai. - Act. Univ. Debr. pp. 195-226. JUHÁSZ NAGY P. 1959-1960. A Bereg-sík rét—legelő támlásai II. Talajviszonyok. - Act. Univ. Debr. pp. 175-188. KAÁN K. 1927. A Magyar Alföld. - Gazdaságpolitikai Tanulmányok. MTA kiadása, Bp. 351 p. MAGYAR P. 1960. Alföldfásítás. I. - Akad. Kiadó, Bp. 576 p. MAJER A. 1962. Erdő- és termőhelytipológiai útmutató. - Orsz. Érd. Főigazgatóság, Bp. 259 p. MAJER A. 1968. Magyarország erdőtársulásai. - Akadémiai Kiadó, Bp. 516 p. MAJER A. 1972. Célállományok jellemzzése. - In: DANSZKY I. (szerk.): Erdőművelés I. k. Bp. Erdő- és fagazdasági Egyesülés kiadv. pp. 88-136. MÁTHE I. 1936. Növényszociológiai tanulmányok a körösvidéki liget- és szikes erdőkben. - Act. Geobot. Hung. 1. pp. 150-166. PÉCSI M. (Sorozatszerk.) 1967. A dunai Alföld. Magyarország tájföldrajza 1. - Akad. Kiadó, Bp. 358 p. PÉCSI M. (Sorozatszerk.) 1969. A tiszai Alföld. Magyarország tájföldrajza 2. - Akad. Kiadó, Bp. 381 p. SALI E. 1964. Az akác tömeges elterjedésének időszaka Magyarországon. - In.: Keresztesi B. (szerk.): Akáctermesztés Magyarországon. Akad. Kiadó, Bp. pp. 25-30. SIMON, T. 1957. Die Wälder des nördlichen Alföld. (Az északi Alföld erdői. A magyar tájak növény- takarója I.). - Akad. Kiadó. Bp. pp. 129-171. SIMON, T. 1967. A Duna-Tisza közi Hátság természetes növénytakarója. - In: Pécsi M. (szerk.): A Dunai Alföld. - Akad. Kiadó, Bp. pp. 233-237. SIMON T. 1990. Hazai fontosabb társulások áttekintése. - Kézirat. SOMOGYI S. 1967. Az Alföld tájértékelése. - In. Pécsi M. (Sorozatszerk.): A dunai Alföld. Akad. Kiadó, Bp. pp. 91-163. SOÓ, R. 1929. Die Vegetation und die Entstehung der ungarischen Puszta. - J. Ecol. 17. pp. 329-350. SOÓ R. 1937. A Nyírség erdői és erdőtípusai. - Erdészeti Kísérletek, pp. 337-380. SOÓ R. 1938. Vízi, mocsári és réti növényszerkezetek a Nyírségben. - Bot. Közi. pp. 249-273. SOÓ R. 1939. A Nyírség vegetációja. I—III. - Mat. és Term. Tud. Értesítő 57. pp. 888-896., 1940., pp. 833-844. SOÓ R. 1945. Növényföldrajz. - Magyar Természettudományi T., Bp. 205 p. SOÓ R. 1960. Az Alföld erdői. - In: MAGYAR P. (szerk.) Alföldfásítás. Akad. Kiadó Bp. pp. 419-478. SOÓ R. 1964. A magyar flóra és vegetáció rendszertani-növényföldrajzi kézikönyve. - Akad. Kiadó, Bp. I. k. pp. 130-289. SOÓ R. 1973. A magyar flóra és vegetáció rendszertani-növényföldrajzi kézikönyve. - Akad. Kiadó, Bp. .V. k. pp. 533-626. SZODFRIDT I. 1962. Mocsári, lápi és réti növénytársulások fásítása. - In: MAJER A. (szerk.): Erdő- és termőhelytipológiai útmutató. - Orsz. Érd. Főig. kiadása, Bp. pp. 158-163. SZODFRIDT I. 1969. Borókás-nyárasok Bugac környékén. - Bot. Közi..56 k. Bp. pp. 159-165. 292

Next

/
Oldalképek
Tartalom