Réthly Antal: Időjárási események és elemi csapások Magyarországon 1701–1800-ig (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1970)

Irodalom és a forrásmunkák jegyzéke

592 Irodalom és a forrásmunkák jegyzéke Teleodi Pap Sámuel, Tanáts adása. Mellyet az 1719. Esztendőben Kolosvárott megújult, és az Erdélyi Fejedelemségben szóllyel uralkodó Pestisnek alkalmatosságával, a közönséges jóhoz kész indulattal viseltetvén, Deákul közönségesétött. Azután magyarúl-is kinyomtatott Kolosvárat . . . ugyanezen esztendőben. Kolozsvár 1719. Tessedik Sámuel önéletrajza. Fordította Zsilinszky Mihály. II. kiadás. Szarvas 1942. Tessedik Sámuel, Szarvasi nevezetességek, azaz Szarvas mezőváros gazdasági krónikája. Budapest 1938. Thaly Kálmán, A szentandrási csata és Gyula ostroma 1705-ben. (B.R. VI. 1879/80.) Gyula. Thaly Kálmán, Dunántúli hadjárat 1707-ben. (Sz. 1880.) Budapest. Thaly Kálmán, Schiessler Gáspár kassai polgár naplója a Rákóczi korból 1703 —1746. (T.T. 1884.) Budapest. Thaly Kálmán Történelmi naplók 1663 —1719. (M.T.E. II. oszt. írók, XXVII. 1. Ottlyk. 2. Bártfa. 3. Gr. Teleki Mihály, és Pápai János, 4. ifj. Tétsi János, 5. Bivo- lényi. 6. Ritter.) Budapest 1875. Theatrum Europaeum, Frankfurt a/M. 1717—1738. Thiele 1. Szepesházy Károly. Toóth János, Kis-Kun-Halas története. (Történeti emlékek a Magyar Nép községi és magán életéből ) Nagykőrös 1861. Tobdai Szaniszló Zsigmond 1. Szaniszló Zsigmond. Torma Károly 1 Szaniszló Zsigmond és Rettegi Károly. Tóth Béla. Mende mondák. (I. kiadás.) Budapest 1896. __Tóth Endre 1. Horváth Elek. Tó th Endre, Lelkészi napló a XVIII. század elejéről. (K.Sz. 1931. márc. 28.) Buda­pest. Tóth Endre, Rendkívüli időjárás. (R.L. VI. 1962. júl. 29.) Budapest. Tóth Sándor, Sáros vármegye monográfiája. Budapest 1909. Tory Kálmán, A Duna szabályozása. M.T A. Budapest 1952. Trattner. Johann, Der Eisgang und die Überschwemmung der Donau im März 1838. Pesth 1838. Trattner János, Jégszakadás és a Duna kiáradása Magyarország 1838. évi böjtmás- havában. Buda 1838. (Rövidített magyar fordítás ) Tiíausch. Josephus. Chronicon Fuchsio-Lupino-Oltartdinum sive Annales Hungarici et Transsilvanici Pars I. Complectens Annales Ann. 990 —1630. Pars II. Comp- lectens Annales Ann. 1630—1699. Coronae. Brassó 1848. Trauschenfels. E. v.. Deutsche Fundgruben zur Geschichte Siebenbürgens. (Neue Folge ) Brassó 1860 Trisnyák Sándor, Borsodi földrajzi írók a XVI—XIX. századokban. (B.F.É. II.) Miskolc 1959. Trocsányi Zoltán Kirándulás a magyar múltba. Budapest 1937. Tudományegyetem. (Budapest) könyvtára és kézirattára Unger Emil, Magyar éremhatározó. III. Budapest 1959. Varga Mária. A debreceni kórház története. (D.Sz. 1942. máj.) Debrecen. Várady Gábor, Kazinczy Ferenc elfogatása. (Ada V. 1899.) Sátoraljaújhely. Vásárhelyi János 1. Bogáts Dénes csikmadarasi. Veszprémi püspökség 1. Klbmpa Sándor. Vincze István A borkészítés módjai és eszközei különös tekintettel a borsodi Hegyközre. (E. LXXI. 1960 ) Budapest. Visnya Aladár Szőlő Jövésnek könyve. (B. 1935. 4 képpel.) Budapest. Víves János és Lajos feljegyzései. (Budapesti Egyetemi Könyvtár. Kézirattár.) Wahre Abbildung der schrecklichen Erscheinung an dem Himmel wo sich in Ober- Hungarn zu SZECZIN [Szécsény] den 16. January dieses laufenden Jahres [1729] gezeigt, Baek Illés metszete. Augsburg. Évszám nélkül. Weber, Rudolf, Historischer Geschlechtsbericht (Familien-Chronik) von Georg Buch- holtz den Altern, nebst einen Auszug aus dem Tagebuch seines Sohnes Jakob Buchholtz. (A Luther Társaság 50. kiadványa.) Budapest 1904. Weber. Samuel, Geschichte der Stadt Leibitz. Késmárk 1896. Weber. Samuel, Zipser Geschlechts- und Zeitbilder. Leutschau, Lőcse 1880. Weikinn, Curt Quellentexte zur Witterungsgeschichte Europas von der Zeitwende bis zum Jahre 1850. Hydrographie. Band IV. 1701 —1750. Berlin 1963. Weiss Ferenc S. J., a nagyszombati Egyetem csillagász professzora már 1755 óta végzett meteorológiai megfigyeléseket.

Next

/
Oldalképek
Tartalom