Juhász Endre: A csatornázás története (MAVÍZ, Budapest, 2008)

A csatornázás fejlődése a II. világháború után

4. A CSATORNÁZÁS FEJLŐDÉSE A II. VILÁGHÁBORÚ UTÁN az intézet igazgatója, V. Nagy Imre 1971-ben - tanszéken belül - Öllős Géza vezetésével osztályszintű szervezési egységet alakított ki. Az oktatás minőségé­nek eredményessé tételéhez Öllős professzor rövid idő alatt több mint harminc egyetemi jegyzetet készített, amelyek igen jelentősen hozzájárultak az új isme­retek elsajátításához. Ebben az időben a gyakorlati oktatáshoz is készült tervezési segédanyag (Bozóky Szeszich Károly [1921-1985], Kovács Kálmánná Dombi Mária26, Illés István munkája nyomán), amely évtizedig szolgálta az oktatást. A rendkívül ter­mékeny Öllős Géza a tananyaggal történő ellátás mellett megteremtette azokat a tudományos alapokat, melyekből a gyakorlat egyszerűen tudott építkezni. Számos egyéb közül kiragadva megemlíthető a vákuumkutas talajvízszint-süly- lyesztés elméletének kidolgozása és gyakorlati bevezetése, a lefolyásszabályozás a hálózatok méretezésében hangsúlyos bevezetése stb. Komplex szemlélete fejlesztésének további láncszeme volt a tananyagok kémiai, hidrobiológiái ismeretekkel való bővítése, bevezette a laboratóriumi gyakorlati munkát. Ezt az építőmérnököktől távolabb eső, speciális feladatot kezdetben ifj. Szabó Zoltán (1910-1987) (aki minden szakmai értekezleten úgy kezdte hozzászólását: „ha én mikroba volnék...”) és Muhits Katalin gyógyszerész alapképzettségű FCSM- es laborvezető oktatta. Őket követve hosszú időn keresztül a Fővárosi Vízmű­veknél, majd a Tatabányai Szénbányák víz- és szennyvíz-biológiai, ill. vízminő­ségi laboratóriumánál vezetői gyakorlatot szerzett dr. Kollár György. Öllős professzor oktatási tevékenysége során hangsúlyozta - ami azóta min­denkinek természetesnek tűnik -, hogy egy-egy szakterület, nevezetesen a szennyvízelvezetés nem választható el a vízellátástól, mint ahogy magától ért­hetően az iszapkezelés sem a folyadék tisztításától. Pályafutása során ez idáig megjelent tizenhat tan- és szakkönyvében a nemzetközi irodalmak szintetizálá­sával, tudományos iskolateremtő munkásságával a szakterület kiemelkedő egyénisége; mind a társadalmi szervek és a tudományos élet, mind a kormány­zati adminisztráció magas kitüntetésekkel ismerte el. A csatornázás szakterüle­te BALRA Szervesanyag-mérés JOBBRA Szennyvízvizsgálat előkészítése 26 Később Dulovics Dezsőné.

Next

/
Oldalképek
Tartalom