Bertók László - Bulkai Pál - Fejér László - Koltay József: Az ivóvíz honfoglalása. A közműves ivóvízellátás fejlődése Magyarországon a római kortól napjainkig. (MAVÍZ, Budapest, 2006)

Bulkai Pál, dr. Bukta Endre, dr. Dóka Klára, dr. Filotás Ildikó, Karácsonyi Sándor, dr. Koltay József, Kömyei László, Perecsi Ferenc, Péter Gábor, dr. Schiefner Kálmán: Vízellátás fejlődése a második világháborút követően - XVIII. A vízellátás helyzete és fejlődése a szocialista korszak kezdetétől

Vízellátás fejlődése a második világháborút követően Finály Lajos fejlődést, ill. ezen belül az oktatást befolyásoló jelentős szerepe abban is megnyilvánult, hogy az egészség- ügyi ismeretek meghatározó szerepét, azok oktatásban va­ló szerepeltetésének fontosságát is felismerte. Dr. Bolberitz Károly: Az ipartelepek vízgazdálkodásának mennyiségi és minőségi kérdései (1954.). Ezen jegyzet elő­szava rendkívül hasznos, mert betekintést nyújt az ipari vízgazdálkodás 1950-es években jelentkezett forrongó vilá­gába. Ez esetben az oktatás fejlesztését a rohamosan fejlő­dő ipar igényelte. Bolberitz Károly igényes bevezető gon­dolatai: "Az ipartelepek vízgazdálkodása kialakidóban lévő új tudomány­ág, melynek születésénél a jelenkor ipari és vízgazdálkodási szak­emberei bábáskodnak. A tapasztalatok gyűjtése, az ismereteknek alapelvekké kristályosítása, az adatok rendszerré alakítása a kö­zeljövő feladata. Az ipari vízgazdálkodás alkalmazott tudomány, mely a technológia és a vízgazdálkodás határterületén áll. Alap­jai természetesen a vízgazdálkodás területéti nyugszanak, nem nélkülözheti azonban a technológiát, mert hiszen technológiai fo­lyamatokhoz kell nyers-, segéd-, vagy mellékanyagot nyújtania, technológiai folyamatokból erednek szennyvizei, melyeket meg kell tisztítania; de azért sem nélkülözheti a technológiát, mert maga is technológiai műveleteket hajt végre a vízelőkészítés és a szén nyvízkezelés terén." Az 1960-as években dr. Borsos József oktatói tevékenysége révén kialakult a "Városgazdaságtan" oktatási anyaga is (1964, 1965.). A városgazdaságtan feladata egi/úttal a településtudományi szemlélet kialakítása is. A városgazdaság széles és műszaki, tech­nológiai, valamint üzemgazdasági szempontból szerteágazó terü­leten a műszaki és gazdasági tervezésnek, az elemzéseknek, egye­di és összehasonlító vizsgálatoknak sokfajta, egymástól eltérő fel­adata van már ma is. A társadalmi és technikai fejlődés pedig egyre újabb és újabb feladatok megoldását kívánja meg. Ha mindezeknek az összességét “városgazdasági tervezésnek" nevez­zük, e fogalommeghatározással a való helyzetet csak megközelít­jük. A vízellátás-csatornázás oktatása az általános mérnöki- majd az építőmérnöki szemléletnek megfelelően fejlődött ki. Az 1960-as évek második felében azután fokozatosan a komplex ismeretek váltak uralkodóvá, vagyis a hagyomá­nyos hidrológiai, hidraulikai, közgazdasági tanulmányok mellett a vízkémiai, vízbiológiai-, bakteriológiai-, környe­zetvédelmi-, majd az 1980-as évektől kezdve már a köz­egészségügyi ismeretek súlya is növekedett. A fejlődés a hazai gyors ütemű víziközmű fejlesztéssel kapcsolatos igé­nyek a nemzetközi szakirodalom fejlődése, külföldi hosz- szabb idejű WHO, Duna-projekt stb. tanulmányutak együt­tes hatásaként jelentkezett. A hazai oktatás egyik fő erőssége, jellegzetes vonása az volt, hogy benne az elméleti alapokból kiindulva, a vízellá­tási (vízszerzés, víztisztítás-, a csatornázási-, és a szenny­víztisztítási feladatok és folyamatok tervezése arányos súllyal szerepelt. így a hallgatóság az oktatási periódusban az alapfeladatok (pl. vízelosztó rendszer), egyes gyakorlati feladatok (pl. konkrét csatornarendszer) tervezését is elsa­játították, A tervezési munkában számos külső szakember nyújtott támogatást, ami rendkívül fontos volt, hiszen a hallgatók ily módon a tervezés sajátos gondolatvilágát, szemléletét, gazdasági-, építési-, üzemeltetési vonatkozásait is megis­merhette. A hallgatóság kapcsolatba kerülhetett a tervező- intézetekkel, a szakterület kiemelkedő szaktudású specia­listáival, hozzájuthatott számos szakirodalomhoz is. A tervezéssel kapcsolatos oktatás egységes szemléletének kialakítását, a külső szakemberekkel való összhang meg­teremtését nagymértékben segítette a Bozóky-Szeszich Károly, Kovács K.-né, Illés István: Vízellátás és Csatornázás, tervezési segédlet megjelentetése. Ezt a jegyzetet az oktatás és a gyakorlat egyaránt hasznosította. A hatvanas évek második felében világossá vált, hogy a műszaki felkészültség mellett átfogóbb ismeretek meg­szerzése nélkülözhetetlen. Dr. Öllős Géza vetette fel, hogy a vízellátás és csatornázás tárgy elméleti oktatása mellett laboratóriumi gyakorlatokra is szükség van: a vízminősí­tés fizikai, kémiai, biológiai és bakteriológiai módjait, eljá­rásait, a víz értékelésének mibenlétét a műszaki körben dolgozó mérnöknek is legalább általánosságban ismernie kell, hiszen a vízellátással és csatornázással összefüggő te­vékenység rendszerint komplex folyamatokhoz kapcsoló­dik. Hamarosan bebizonyosodott, hogy a mérnöknek te­vékenysége színvonalas ellátásához számos egészségügyi ismeretre is szüksége van. Ez a szemlélet 1967-ban kapott fokozott szerepet a vízellá­tás- és csatornázási tárgy oktatásában, amikor az elméleti és rajztermi tervezési oktatás kiegészült a víz- és szennyvízbi­ológiai gyakorlatokkal is. A legfontosabb fizikai- és kémiai alkatrészek konkrét meghatározása, az indikátorszerveze­tek mikroszkópos tanulmányozása a folyamatok lényegé­nek megértését segíti elő, és hozzájárul a tananyag hatáso­sabb elsajátításához. 1967-tól kezdve az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem Mérnöki Karán a Vízépítőmérnöki Szak Vízgaz­dálkodási Tanszékén a negyedik évfolyam hallgatói számá­ra megindultak a laboratóriumi gyakorlatok. 115 A kémiai gyakorlatokat dr. Papp Szilárd, a biológiai gya­korlatokat dr. Kollár György, a szennyvízbiológiai gya­korlatokat ifj. dr. Szabó Zoltán és dr. Sz. Muhits Katalin vezette. A laboratóriumot 1971-től 1977-ig - nyugdíjba vonulásáig - dr. Kollár György vezette, aki ezt megelőzően a Fővárosi Vízműveknél a vízbiológiai, majd a Tatabányai Szénbá­101

Next

/
Oldalképek
Tartalom