Bertók László - Bulkai Pál - Fejér László - Koltay József: Az ivóvíz honfoglalása. A közműves ivóvízellátás fejlődése Magyarországon a római kortól napjainkig. (MAVÍZ, Budapest, 2006)

Bulkai Pál, dr. Bukta Endre, dr. Dóka Klára, dr. Filotás Ildikó, Karácsonyi Sándor, dr. Koltay József, Kömyei László, Perecsi Ferenc, Péter Gábor, dr. Schiefner Kálmán: Vízellátás fejlődése a második világháborút követően - XXVIII. A vízmű üzemeltetők érdekképviselete

Névmutató Cseuz Béla (Kunszentmárton, 1881. - Szentes, 1950 után) mérnök, Szentes város műszaki tanácsosa, a körzeti vízve­zetékek kiváló szakértője. Sokat tett azért, hogy Szentes vá­rosban és Csongrád megye több településén rövid idő alatt számos mélyfúrású kút és körzeti vízvezeték épüljön. Dikán Endre (1900 - 1991) Nyírbátor város díszpolgára, a Városi Víz- és Csatornamű Társulat elnöke (1964-1983). Ak­tív részt vállalt Nyírbátor nagyközség városi rangra emel­kedésében és a víziközmű társulati tevékenység helyi- és megyei szintű fejlesztésében. Dobolyi Tibor (Szászcsanád, 1903. máj. 19. - Budapest, 1983. jún. 26.) mérnök, a VIZIBER igazgatójaként többek között jelentős szerepet játszott a Borsodi Regionális Vízmű megépítésében. Farkass Kálmán (Lovasberény, 1859. nov. 17. - Budapest, 1953. jan. 28.) gépészmérnök, h. államtitkár, a közegészség- ügyi mérnöki szolgálat vezetője, irányításával a szervezet 34 városi és 60 községi vízmű terveit készítette el és a meg­valósításában is tetemes részt vállalt. Fehérváry István (Budapest, 1891. okt. 31. - Mohács, 1989. okt. 3.) gépészmérnök, Mohács város mérnöke, fő­mérnöke, Komló város főmérnöke, pécsi VÍZIG csoportve­zetője. Nyugdíjazását követően Mohács Városi Vízmű Tár­sulat elnöke. Fodor József (Lakócsa, 1843. júl. 16. - Budapest, 1901. márc. 20.) Orvos, higiénikus, a MTA tagja, egyetemi tanár, az Országos Közegészségi Egyesület megszervezője, vízmű tervek szakértője. Forbáth (Fischer) Imre (Érsekújvár, 1875. ápr. 14. - NSZK, 1952. körül) mérnök, a városrendezés egyik hazai úttörője, számos vidéki város vízellátási és csatornázás ter­vének készítője. Gerhardt József (Királyegyháza, 1922. ápr. 30. - Buda­pest, 1997. márc. 22.) mérnök, a VIZITERV vezető tervező­je, számos település ivóvízellátási rendszerének kialakítója, a Balatoni Regionális Vízművek generáltervezője, a Miskol­ci Műegyetemen a víziközművek tárgy előadója. Gerhard Kálmán (Kassa, 1909. okt. 13. - Miskolc, 1987. szept. 14.) mérnök. Kassa városának üzemvezető főmérnö­ke. 1957-től nyugdíjba meneteléig a miskolci VIZIG-nél: csoportvezető, osztályvezető, igazgatóhelyettes főmérnök. Fő munkaterületei a vízellátás, csatornázás, vízminőség-vé­delem voltak. György István (Budapest, 1909. febr. 3. - Budapest, 1974. aug. 25./ mérnök, 1958-tól a VIZITERV igazgatójaként je­lentős szerepe volt a Borsodi Regionális Vízellátási Rend­szer tervezésének irányításában. Hajós László (? - ? 1960 után) gépészmérnök, a Miskolc Városi Vízmű igazgatója, kiváló szakember. Jelentős mér­tékben hozzájárult a város 1945 utáni dinamikus fejlődését elősegítő nagyarányú víziközmű fejlesztések megvalósítá­sához. Halaváts Gyula (Zsena, 1853. júl. 7. - Budapest, 1926. júl. 28.) Geológus, bányamérnök, a Földtani Intézet főgeológu­sa, majd főbányatanácsosa, a hazai vízkutató fúrások szak­értője, az artézi kutak monográfusa. Harsányi Szabolcs (Budapest, 1912. jún. 24. - Budapest, 1989. júl. 8.) mérnök, 1948-tól az OVH ivóvízellátási és csa­tornázási osztályának vezetője, az első országos vízi- közművesítési program kidolgozója, a közismert hidrogló- busz tervezője és hazai elterjesztője. Hoffmann Károly (Budapest, 1869. - Budapest, 1943. kö­rül) gépészmérnök, a FM munkatársa, az OVI közegészség- ügyi osztályának főmérnöke, utóbb a Népjóléti és Munka­ügyi Min. műszaki osztályának vezetője, a hazai ivóvízellá­tás szakértője. Holényi László (1909 - 1996) mérnök, a Balatoni Intézőbi­zottság (BIB) első főmérnöke (1957), a Magyar Hidrológiai Társaság tiszteleti tagja. A Balaton térsége vízi közművesí­téséért folytatott küzdelem egyik kiemelkedő képviselője. Holló István (Arad, 1903. júl. 18. - Budapest, 1948. febr. 26.) gépészmérnök, a vízellátás-csatornázás vezetéki rend­szereinek szakértője. "Vízellátás” (1954) c. könyve az elsők között foglalta össze a mérnökök számára a tárgygyal kap­csolatos tudnivalókat. Horváth József (Budapest, 1891. jan. 7. - Budapest, 1976. jan. 5.) gépészmérnök, az OVH Vízellátási és Csatornázási Osztályának megszervezője, a Balaton-vidék közművesíté­sének kiemelkedő alakja, a szakágazat távlati terveinek egyik kidolgozója. Hunyadi Domonkos (Zágon, 1901. jún. 14. - Budapest, 1983. jún. 30.) a MÉLYÉPTERV irodavezető főmérnöke, a víztermelő telepek témakörének szakértője. 240

Next

/
Oldalképek
Tartalom