Bendefy László – V. Nagy Imre: A Balaton évszázados partvonalváltozásai (Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1969)

Bevezetés

A vizsgálatokat tehát részben levél­tári kutatásokra alapoztuk. így az Or­szágos Levéltár, az egykori keszthelyi Festetics-levéltár, a zalaegerszegi, veszprémi és kaposvári megyei levél­tárak, a pannonhalmi Benedek-rendi apátság levél- és térképtára bizonyult hasznosnak, de ezeken kívül informá­ciókat kaptunk a veszprémi, győri és szombathelyi rk. püspöki könyv- és levéltárak idevonatkozó kéziratos tér­képi anyagából is. A levéltári kutatások egyik fő célja az volt, hogy adatokat szerezzünk a Balaton egykori vízállásviszonyaira. Ennek fel­derítésére minden olyan legkisebb ada­tot és utalást is figyelembe vettünk, amely alkalmas lehetett arra, hogy a vizsgált kérdés megoldásához bármilyen kis mértékben közelebb segítsen. Eljárásunk lényege az volt, hogy lé­pésről lépésre konkrét térképi adatok alapján közelítettük meg a múltbeli állapotot. Ennek első fázisaként az 1856—1858-as években készült katasz­teri térképeket használtuk fel, majd az 1763 — 66 években készült Kr/eger-féle térképeket vettük alapul. Minden egyéb, a közbeeső évszázadból származó térkép e két időpont közötti állapothoz esetenként igazodik, és a változott vízállásoknak megfelelően más-más ala­kot mutat. A tó térképi alakjának meg­változásában természetesen szerepet játszik a terep felmérésének és a térkép szerkesztésének módja és pontossága, sőt az a körülmény is, hogy a térkép milyen célból készült. A levéltári forrásokból származó egyéb adatok ennek a térképi anyagnak szerves kiegészítői. Az első fázisban, az általunk részletesen vizsgált időszakban, tehát a török-időktől 1863-ig, a Sió­csatorna megnyitásáig, a Balaton tavá­val vagy környékével kapcsolatban vég­rehajtott hatósági műszaki munkálatok­nak elrendelői, ellenőrzői, igazgatói, különböző bécsi minisztériumok, az osztrák császári legfőbb haditanács, valamint a vezérkar és a bécsi birodalmi építészeti főigazgatóság voltak. Ezért a magyar levéltárakban fellelhető anyag, ha nyújt is felvilágosítást a Balatonnal történtekkel kapcsolatban, egyáltalán nem teljes. A mérési eredményeket összegező jegyzőkönyvek, a kimerítő műszaki leírások és jelentések részben Bécsbe kerültek és a mi levéltárainkban általában csak Bécsben kelt rendelkezé­sek, vagy Bécsbe küldött jelentések másolatai, esetleg kivonatai találhatók. A rajzi, térképi anyag, sajnos hiányos. A Bécsbe elszállított anyagról részint erre vonatkozó rendelkezések, részint átvételi elismervények is tanúskodnak. A történeti források és a levéltári dokumentumok elemzéséből kétség­telenül kiderülnek a következők. A kí­vülről reánk törő nagy vészek: a tatár­járás és a törökdúlás idején a magára hagyott és fegyveres erőiben megfo­gyatkozott magyarság a lehetetlent is megkísérelveellenáll a hódító hadak elő­nyomulásának. Ebben a mocsarak, erdők és barlangok nagy segítségére voltak. A törökök kiűzése után, részint az európai lakosság általános szaporodása, részint pedig a folytonos háborúk miatt bekövetkezett gabona-konjunktúra kö­vetkeztében került sor a mocsár­világ lecsapolására. Ez a tevékenység együtt járt a Balaton tó szabályozásával. A munka zömét kezdetben a fiatal Krieger Sámuel végezte (ebben az idő­ben, 1765 körül, mindössze 25—26 éves volt). Többször összeszintezte a Balaton vízszintjét a Duna—Sió torkolat víz­szintjével. Legfelsőbb megbízásból a Balaton térképét és szabályozási tervét is elkészítette. Mivel pedig a későbbiek­ben Krieger lecsapolási tervét ismételten megtámadták, a magyar helytartóta­nács (több évnyi időkülönbséggel) ellen­őrző méréseket végeztetett. Ezek a mérések Krieger gondos munkáját iga­zolták. Végeredményben határozott meg­állapítást nyert, hogy a török felszaba­dító háborúk utáni időkben, tehát kb. a XVIII. század folyamán a Balaton víz­szintje 2/г öllel, kereken 5 méterrel volt magasabb a mainál. A Kr/eger-féle Balaton-térkép 2 öles izobát-görbéje tehát megfelel annak az 1773. évi partvonalnak, amely akkor ál­lott volna elő, ha a tó vízszintje abban az időben 2 öllel alacsonyabb lett volna. Ezt a görbét alapul véve világosan lát­ható, hogy a Balaton délkeleti part­vonala évszázados viszonylatban eléggé erős ütemben nyomul előre DK-i irányban. Az északnyugati partvonal mentén hol abráziós folyamat, hol pedig feltöltődés állapítható meg. A mérnöki és kartográfiai vonatko­zású adatokon kívül értékesítettük még az egyéb egykorú útinaplókban és fel­jegyzésekben található leírásokat is. Nem kis meglepetésünkre, ezek is igen hasznos, számszerűen is kiértékel­hető észleleteket tartalmaznak. A zalaegerszegi megyei levéltár két, az 1830-as évekből származó újabb mély­ségmérés eredményeit tartalmazó Bala- ton-térképet is őriz. Egyik névtelen; a másik szerzője Vörös László, Somogy megye főmérnöke. Az Országos-, illetve a kaposvári megyei levéltárban Zbella Ignácnak, az egykori piarista birtokok földmérőjének két pompás keresztszel­vényét találtuk. Mindezek, a régi mély­ségmérésből származó izobát-görbék adatokat szolgáltatnak a tó egyes me­dencerészei mélységviszonyai, illetve feliszapolódása időbeli változásának ta­nulmányozásához. A megadott magas­sági adatokat az országos felsőrendű szintezés alappontjaihoz kapcsolva „or­szágos”, azaz Adria feletti rendszerben, szintezéssel határoztuk meg. E sokféle, gazdag forrásanyag lehetővé tette a gondos forrásértékelést és a ki­választott legmegbízhatóbb anyagból a Balaton egykori partvonalainak meg­állapítását és megrajzolását. Ezekre az eredményekre támaszkodva a további­akban azt vizsgáltuk, milyen hatással volt a tó vízszintjének ilyen mértékű változása a partvonal fejlettségére, illet­ve mit jelentett a természetes hidroló­giai egyensúlyi állapottól való eltérés ilyen mértéke a tómeder feliszapolódási viszonyaira. Ezt követően részletesen vizsgáltuk a parterózió hatását. Végül két évszázadra visszamenően elemeztük a tómeder tel­jes feliszapolódásának menetét, meg­állapítva a tóba került iszaptömeg to­vábbvándorlásának módját és a tó medencéjében a leülepedés tendenciáját. Végül mindezekből az eredmények­ből megkíséreltük, hogy előrejelzést 8

Next

/
Oldalképek
Tartalom