Veszprémi Ellenőr, 1908 (3. évfolyam, 1-52. szám)

1908-02-01 / 5. szám

bárki bármilyen párbaj-kódexre, kaszinók nyi­latkozataira, dr. Óvári nem volt köteles elégté­telt keresni. A legszebb, legkielégitőbb elégté­telt e város polgárságától megkapta, — tovább nincs! Dr. Óvári az az úri ember ma is, aki ezelőtt volt; ezután is méltó arra a sokféle tiszteletbeli állásra, melyet eddig betöltött, s ez­után is felemelt fővel hordozhatja azokat a ki­tüntetéseket, melyekkel magas és legmagasabb helyekről kitüntették, igy pl. az orosz Szaniszló rendjelet is! Dr. Óvárit lépten-nyomon lálható alkotásai tették és teszik nagvgyá és úri em­berré, akit a pocsolyából kifröccsenő sár be nem piszkithat. — Vármegyénk egészségügyi állapota éppen nem mondható kielégítőnek. Mindenfelé járvány, s fertőző betegségek uralkodnak. — Nagy-Szőllősön a kanyaró lépett fel járvány- szerüen. — Városlődön a hastífusz uralkodik. A múlt héten 12-en betegedtek meg. Egy eset­ben a betegség halállal végződött. Az influenza mindenfelé uralkodik, még pedig súlyosabb, az úgynevezett tüdőgyulladásos formájában. Tud­juk, hogy ezen betegség, most súlyosabban szedi áldozatait, mint az 1838-iki kolera. — Magában Budapesten a 80 ezeret haladja meg az influenzás betegek száma, s üzletek, bankok be vannak zárva, mert az egész személyzet beteg. Az influenza különösen azért oly vesze­delmes, mert az emberek leggyengébb, vagy beteges szervére veti magát, pedig abszolúte egészséges ember vajmi ritkán találkozik. — Városunkban is erősen grasszál az influenza. Csékuton pedig e héten halt meg influenzában Kovács Lajos közbirtokos, egy ritka erejű dél­ceg ember, Kovács Lajos megyebizottsági tag fia. A difteritisz pusztítása azonban nagyon alá- szállott megyénkben, a szérum alkalmazása óta. Az 1907. év második felében 89 difteritikus gyermek lett a szérummal beoltva s ezek 73 százaléka gyógyult meg. Tehát ez legjobban mutatja, hogy az anyag hatásos, s ma már be­válnak az oltások. Közegészségügyi állapotaink terén azonban legérdekesebb a trachomás bete- gedések kimutatása. A legutolsó párisi világki­állításon az Európában előfordult trachoma­betegségekről bemutatott grafikus kimutatások szerint vármegyémében volt a legkevesebb tra­chomás beteg. Jelenleg vármegyénkben nyilván­tartott és gyógykezelt trachomás betegek száma 63. Ezek közt is 11-et Zalából hoztak be. Tehát Veszprémmegye jelenleg is egyike a legjobb megyéknek az egyiptomi szembetegség dolgában. Ami a vármegye kórházait illeti, a veszprémi még mindig kicsinenek bizonyul. A pápai és zirczi kórházak azonban még mindig megbir­kóznak a betegforgalommal. A devecseri kórház építése a tavaszra kezdetét veszi. — Tanonc felvétetik. Erő­sebb, jól kifejlett 13—14 éves fiú val­láskülönbség nélkül tanoncnak felvétetik Tauszig Sándor és fiai borkereskedő üz­letében, Kerekeskut-utca. — Eladó birtok B.-Almá­diban. B.-Almádiban a Vida István- féle szőllőbirtok présházzal haláleset miatt azonnal eladó. A présház lakóhelyiség­nek is használható és könnyű szerrel átalakítható. Bővebbet Vida Sándornál Veszprém, Árva-utca 293. sz. alatt tud­hatni meg. 6. oldal. (5. sz^m.) Nyilt-tér. E rovatban közlötteKért nem vállal felelősséget a szerk. Tudomásomra jutott, hogy élhetet­len, s rosszakaratú egyének, csupa pisz­kos konkurrenciából, azt a hirt terjesz­tik, hogy fizetésképtelen vagyok ! Ezen gálád, s egy kereskedőre nézve legkárosabb híresztelést a legegy­szerűbb módon azzal verem vissza, hogy felszólitok mindenkit, hogy esetleges kö­vetelésével jelentkezzék nálam, s én azon­nal kielégítem őt! Az aljas hir terjesztőjének kikuta­tására pedig megtettem a szükséges in­VESZPRÉM1 ELLENŐR ________ 1908. február 1. tézkedés t, s kifürkészése után, azonnal bíróság elé állítom. Veszprém, 1908. január 31. Pető Lajos. Vasúti menetrend. Indulás Székesfehérvár (Bpest) felé. Veszprémből: 4-29 reggel, 6-44 reggel, 4-29 délután, 5-55 délután. (Tehervonat szemléyszállitással csak Fehérvárig.) Jutásról: 4-52 reggel, 7.11 reggel, 4-52 délután, 6'18 este. (Csak Fehérvártól tehervonat személyszállí­tással.) Indulás Kis-Cell, Boba, Szombathely felé. Veszprémből: 10-20 délelőtt, 3-00 délután. Jutásról: 10-45 délelőtt, 3 35 délután. Indulás Győr felé. Veszprémből: 2.56 reggel, 10-20 délelőtt 4-29 délután. Jutásról: 3-19 reggel. 1050 délelőtt, 4‘55 délután. Indulás Dombóvár felé. Veszprémből: 5‘51 reggel. 11-25 délelőtt 3-00 délután. Jutásról: 6* 14 reggel, 11-57 délelőtt. (Csak Tamási-Mik- lósvárig) 3*31 délután. Érkezés Székesfehérvár felöl. Jutásra: 8‘07 reggel, 10-38 délelőtt, 3‘28 délután, 10-47 éjjel. Veszprémbe: 8-30 reggel, 11-15 délelőtt, 3-55 délután, 11-07 éjjel. Érkezés Kis-Cell felöl. Jutásra: 7-06 reggel, 4-46 délután. Veszprémbe: 731 reggel, 5.15 délután. Érkezés Győr felöl. Jutásra : 8-06 reggel, 3-22 délután, 9 56 éjjel. Veszprémbe: 8-30 reggel, 3-55 délután, 1017 éjjel. Érkezés Dombóvár felöl. Jutásra: 8-58 reggel, 11-56 délelőtt, (csak Tamási-Mik- lósvártól), 9'49 éjjet. Veszprémbe: 9‘20 délelőtt, 12-26 délután, 10 17 éjjel. 35 1908. végreh. sz. Árverési hirdetmény. Alulirt kiküldött bir. végrehajtó ezennel közhírré teszi, hogy a lengyeltóti kir. járásbí­róságnak 1907. évi V. 389|1. sz. végzése foly­tán dr. Bielek Károly budapesti ügyvéd által képviselt Spitzer Miklós budapesti lakos felpe­res részére Ruttner Aladár lengyeltóti lakos alperes ellen 63 korona 30 fillér tőkekövetelés s jár. erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás folytán alperestől lefoglalt és 3695 koronára becsült ingóságokra a veszprémi kir. jbiróság 1908. V. 12|1. számú végzésével az árverés el­rendeltetvén, annak a korábbi vagy felülfoglal- tatók követelése erejéig is, amennyiben azok törvényes zálogjogot nyertek volna, Szentgálon özv. Ambrus Bálintné házánál leendő megtar­tására határidőül 1908. évi február hó 4-ik napjának délutáni 2 órája kitüzetik, amikor a biróllag lefoglalt 1 négy Ió- erejü benzin motoros cséplőgép, 1 szelelő rosta, 1 tizedes mérleg s egyéb ingóságok a legtöb­bet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. Felhivatnak mindazok, kik az elárvere­zendő ingóságok vételárából a végrehajtató kö­vetelését megelőző kielégittetéshez jogot tarta­nak, hogy amennyiben részükre a foglalás ko­rábban eszközöltetett volna és ez a végrehaj­tási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, elsőbbségi bejelentéseiket az árverés megkezdéséig alulirt kiküldöttnél írásban vagy pedig szóval bejelen­teni el ne mulasszák. A törvényes határidő a hirdetménynek a bíróság tábláján történt kifüggesztését követő naptól számittatik. Kelt Veszprémben, 1908. évi január hó 15. napján. Boros Andor, kir. bir. végrehajtó. Hivatalos árverési hirdetmény, Illeték és a közadóhátralékok fejében lefoglalt zálogtárgyaknak az 1883. évi XL1V. t.-c. 67., 68., 69., 70., 71., 72., 73. és 74. §-ai értelmé­ben eszközlendö nyilvános elárvereléséröl. A tartandó árverés helye Az elárverelendő ingóságok lefoglaltattak I. árverés községben na p óra II. árverés községben na p óra Hely­színén 1908. február 5. d. e. 9 óra Hely­színén 1908. február 7. d. e. 9 óra ' ' " Rosenberg Zsigmondnál Veszprémben A zálogolt tárgyak megnevezése sommásan, nemenként. Tétel­szám Összes becsár K |t 1 Bőráruk ; ’ 5400 — 1 Árverési feltételek : 1- ször. Az első árverésen mindazon egyes zálogtárgyak, amelyek értéke 100 koronát meg nem halad, becsáron alul is mindjárt föltétlenül el fognak adatni; 100 koronán felüli értékű egyes tárgyak pedig csak akkor, ha a becsár­nak legalább háromnegyed része igértetik. 2- szor. A második árverésen azonban minden zálogtárgyak különbség nélkül, a becs­érték háromnegyedén alól is, — a legtöbbet Ígérőnek mindenesetre átengedtetnek. 3- szor. A vételár készpénzben azonnal fizetendő. Kelt Veszprémben, 1908. január 28. TIHANYI, végrehajtó. = KÉKKÚTI = ANNA-FORRÁS tiszta, baktériummentes, egészséges ÁSVÁNYVÍZ, Zalavárinegye Balaton hegyei között. — A legnagyobb orvosi szaktekintélyek ál­tal elismert a-F- GYÓGYVÍZ cukorbetegség, vérszegénység, vesebaj és mindennemű emésztési zavarok ellen. KITŰNŐ BORVIZ. Bármilyen gyümölcs-szörppel pompás ÜDÍTŐ ITAL. Vegyileg megvizsgálva Than budapesti m. kir. tud. egyetemi tanár és dr. Szi­lágyi Gyula budapesti műegyetemi ma­gántanár, kir. keresk. törv. hites vegyész által. Tartalma: vas és alcalihyclrocarboiiat. .. Miniszteri engedély száma .. 77211—VII. b. 1907. B. Ü. M. Megrendelhető: KÉKKÚTI AKNA-FORRÁS igazgatóságánál Kékkút, u. p. Kővágó-Eörs, Zalamegye. Veszprémben: SCHMERZ MIKSA főelárusitónál Kossuth Lajos-utca.

Next

/
Oldalképek
Tartalom