Veszprémi Ellenőr, 1907 (2. évfolyam, 1-52. szám)

1907-01-06 / 1. szám

II. évfolyam. Veszprém, 1907. január 6. 1. szám. Előfizetési árak: Egy évre. . .12 Fél évre ... 6 Negyed évre . 3 Amerikába 1 évre 16 Kiadóhivatal: Veszprém, Virág-u. 98., ahová az előfizetési és hirdetési dijak külden­dők. VESZPRÉMI ELLENŐR Szerkesztőség: Veszprém, Virág-u. 98., a hova a lap szellemi részét illető közlemé­nyek küldendők. Kéziratokat nem adunk vissza, névtelen levelek figyelembe nem vétet­nek. TÁRSADALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI HETILAP. - MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP. Felelős szerkesztő: HUPKA GYÖRGY. Szabad szerelem. Nem a feminizmus és Schirmacherék magasztos (??) elveiről akarunk Írni. Isten ments! Nem azért mintha nem tudnánk véleményt mondani és megérdemlett kri­tikát gyakorolni! Nagyon is tudnánk, sőt azonfelül indítványt is tennénk, hogy mikor eme nem hires, hanem hírhedt nőnemű apostolok, belépő jegyek busás hasznainak beszedése végeit — nőink és különösen leányainak színtiszta és éppen a tudatlanságuk folytán magasztos er­kölcsi értékének lefokozását eredményező s a szűzi felfogást megmételyező felol­vasásaikkal a közérdeket veszélyeztetik, — hogy akkor eltoloncoltassanak. Azonfelül meg is magyaráznánk ne­kik, hogy valószínűleg a saját hajlamaik és' példájuk szerint — arra akarják ösz­tönözni nőtársaikat, hogy a szeméremér­zet levetközésével fosszák meg a szív legmagasztosabb érzelmeit, a kizáró­lagosság zománcától, mely az Isten ké­pére teremtett embert megkülönbözteti az állatvilág egyébb mozgó lényeitől, s a szeméremérzet által kívánt zárt ajtókat, sőt hajlékaink falait is ledöntve, ott mu­togassák és értékesítsék azt a piacon, ahol Hector és Diana, — az egyébbként jónevelésü vadászkutyák — teszik. Hát azok vagy a bolondok házába, vagy a közerkölcsiség ellen vétő bűntettesek bör­tönébe valók, de semmiesetre sem arra, hogy szájkosár nélkül járhassanak a vi­lágban. De hát nem magyarázzuk meg nekik ezt. Nemcsak azért, mert a mi toliunk sercegését nem hallanák meg olyan szé­les körben, amint kívánatos volna és eredményes lehetne, hanem különösen azért, mert undorodunk az egész har- nografikus bölcsészettől, ami voltaképen nem is bölcsészet, hanem ostobaság, go­noszság, komhzság és őrültség, egy meg- nevezhetlen tartányban összekeverve, mely keverék milliomszor inkább alkalmas arra, hogy a gyomor mozgató idegeit, a visz- szafelé való működésre birja, mint a leg­tisztább pohárban vegyitett aludt-tej, bor­ecet és pezsgő; ami ugyan külön-külön élvezhető, de együttesen ugyanazt a ha­tást idézi elő. Hogy undorodásunkat legyőzve, mégis foglalkozunk e fajta kérdéssel, arra a mi sziikebb hazánknak, Veszprém városának és lakosainak erkölcsi érdekei iránti kö­telességérzetünk indit. Mert hiszen — szégyeljük kimon­dani — a Hector és Diána már mint a vadászkutyák, erkölcsei, itt is kezdenek tért hódítani. A budapesti hatóságok dynamit bom­bája szétfrecscsentette az ottani fertő bű­zös hullámait. — Az abban élt sárga, vörös és feketére festeti hajú Nayádok szétrebbentek, keresvén, vagy preparálván maguknak, életelemüket képező pocsolyát máshol. Veszprémbe is jutott belőlük elég sok. Mert hiszen köztudomás szerint, — egy csepp fertőzött folyadékban annyi baktérium tartózkodik, amennyi elég, hogy negyediziglen megfertőztesse a mostani nemzedék utódait is. Az azokat befogadó akváriumok ama helyiségek, ahol vizet mentül kevesebbet mérnek el, annál több bort, pálinkát, főkép sört s egyébb lélitalokat. És a baktériumok megteszik köte­lességüket. Fertőznek. — Nemcsak er­kölcsileg, a családi élet sziklafundamen­tumának szétbomlasztása révén,— hanem fizikailag is; az orvosi beavatkozás és patikaszerek igénybevételét tévén szük­ségessé, a hőmérőkbe való higany ro­vására. Neveket, illetve cégeket nem emlí­tünk meg. De registráljuk a tényeket, a mint azok a maguk dísztelen mesztelen- ségükben mutatkoznak. A városnak egyik-másik nyilvános helyiségében hölgyek (?) szolgálják ki a vendégeket. Ez magában véve még nem volna valami égbekiáltó dolog; és nem is va­gyunk oly álszenteskedők, hogy ezen megbotránkoznánk. Még afelett sem szór­nánk az anathémát, hogy a pincérlányok­kal a vendégek egyike-másika évődik, tréfálkozik. Hiszen ez már igy szokás, ha a mondott hölgyek pincérlányok vol­nának. De nem azok. S ha a kiszolgá­lás volna legalább a foglalkozásuk. De nem az. Ellenkezőleg, az csak firma, ür­ügy, egy másik foglalkozás üzésére; olyanra, mely rendőri és rendőrorvosi felügyelet alá tartozik. Nos hát azt hisszük, hogy az ilyen dolog, a századvégi felfogás mellett is több a soknál! S a mellett az a maga­viselet, amely a firmául szolgáló foglal­kozás közben, még a nem szégyenlős férfit is zavarba hozza! Igazán csodáljuk, hogy a vendégek­nek komoly és előkelőbb része; csalá­dos emberek, ettől meg nem undorod­nak s a legjobb esetben is olyan pajtás­kodásba ereszkednek a Gésákkal, ami a flirteléshez úgy hasonlít, mint a paraszt­komondor a selyem pincshez. (Vagy ta­lán igazán előkelő erkölcsi és társadalmi színvonalon álló egyének nem is járnak azokra a helyekre s ha járnak nem ál­lanak előkelő színvonalon?) Hát ez szomorú, megdöbbentő és undorító látvány, aminek az előző szá­zadnegyedek nemzedéke csak elvétve le­hetett szemtanúja, — akkor is csak rö­vid ideig, mert azonnal alkalmazásba vétetett a legmegfelelőbb gyógyszer: a tolonckocsi! És szomorú, megdöbbentő, undorító mindez azok részéről, akik ezáltal akar­ják üzleteik forgalmát emelni; s azok részéről, akiknek részvételével és részt­vevőse által lehet az üzlet forgalmát nö­velni. Szomorú még az Ízlés szempont­jából is, mely a társadalmi positió bizo­nyos fokán, — bizonyos önmegtartózta­tásra s a dekórum megóvására kötelez! AZ EGYEDÜL ELISMERT KELLEMES IZÜ TERMÉSZETES HASHAJTÓSZER." > í I a

Next

/
Oldalképek
Tartalom