Veszprém megyei hivatalos heti közlöny, 1887 (13. évfolyam, 3-52. szám)

1887-03-06 / 10. szám

A helybeli elemi iskolák igazgató-taní­tójává nevezte ki a r. k. iskolaszék 7^dk János főtanító urat. Gratulálunk a szép kitüntetéshez! Nekrolog. Egy nemeslelkü emberbarátot ra­gadott el a halál tőlünk, Írja levelezőnk, e hó 1-én Pósa Károly az enyingi járási bir. végrehajtóban, ki daczára annak, hogy hivatalos functiója — sokak­nál ellenszenvet keltett — de humánusságáért az egész vidék és járás szeretőiében és közbecsülésé- ben részesült; meg is érdemelte ő ezt, mert ritka, páratlan igazságszeretete és őszinte jelleme volt és mindenkor azon volt, hogy másokkal jót tegyen és a hol csak lehetett, segített is. Temetése e hó 3-án impozáns közönség részvéte mellett ment végbe. Ezt nem is csodáljuk; hisz ő több oly humánus egyletnek volt tagja és előmozdítója, melyekre az emberiségnek igen nagy szüksége van. Ő volt az enyiugi segélyegylet elnöke; az öukénytes tűzoltó- egyletnek létrehozója és főparancsnoka, az enyingi takarékpénztár választmányi és igazgatósági tagja stb. Temetésén jelenvolt az enyingi intelligentián kívül az iparos, kereskedő és földmives osztály; a lepsényi önk. tűzoltóság Steinberger főparancsnok és Kirisits Antal alparnncsnok vezénylete alatt; a siófoki önk. tüzoltóegylet Egyed tűzoltó-tiszt ve­zénylete alatt; s a környékbeli értelmi osztály. Koszorút helyeztek a megboldogult sírjára: az enyingi takarékpénztár és segélyegylet, az öukénytes tűzoltó-egylet s számos barátjai. Özvegyet és kis­korú árvát hagyott hátra. Vigasztalja a mélyen megszomorodott özvegyet az ég; a megboldogult­nak pedig adjon örök nyugalmat, legyen neki könnyű a hant, mely hamvait födi, és lengjen béke és áldás emléke fölött! Hazánknak pedig adjon a jó Isten sok ilyen nemes emberbarátot és igazságos hivatalnokot! ' Lepsényi. Színészeink megérkeztek s tegnap az „Eleven ördög“ operettel kezdték meg előadásaik sorozatát. A társulat, mint már jeleztük, több kiváló erővel rendelkezik. Primadonnája, Berzsenyi Julia, egyike a vidéki színészet legjobb énekesnőinek. No de nem akarunk reklámot csinálni, melyre Balog Árpád társulata nem szorul. Hanem azt nem mulaszthatjuk el, hogy városunk lelkes, művészetet pártoló közönségének szives figyelmébe és pártfogásába ne ajánl­juk Thália vándor papjait és papnőit, kik bizalommal jöttek hozzánk, a mi mulatta- tásunkra s gyönyörködtetésünkre. Legye­nek üdvözölve nálunk ! Az egyes eladások­ról S{inhá{ rovatunkban fogunk részletes referádákat hozni. Adókivetö bizottsági tagok 1887. 1888. és 1889-ik évre a veszprémi adóhivatal területére: ‘"Balogh Károly és Rothauser Mór; póttagok: Szilágyi Mihály és Csornai János. A zirczi adó­hivatal területére: C\acher János és Hegedűs Pál; póttagok: Henc\ Tamás és Teufel János. A pápai adóhivatal területére: Obermajer József és Rechnitz Ede dr.; póttagok: Jischer Andolf és Kluge Endre. dr. Érdekes vitatkozásról tudósítja lapunkat a mi gonosz nyelvű Ligato-ak. A helybeli nemzeti kaszinóban két előkelő Nimród nagy vitába kevere­dett a napokban a fölött, hogy vájjon az ősii íáczányok püspöki jobbágyok e, vagy káptalani hűbéresek? Még most is vitatkoznának, ha az elnöki „tapéntat* * e közjogi vitának véget nem vet azzal a döntvénynyel, hogy hisz Ősiben nincsenek is fáczányok. Tűz. — Csötörtökön éjjel Szt-Kir.-Szabadján tűz ütött ki s 6 házat elhamvasztott. Isten csodája, hogy az egész lalu el nem égett a roppant nagy szélben. Az ujonczozás holnap kezdődik városunkban. Hirtelen halál. — Béndek Imre helybeli lakos bognár iparos, pénteken virradóra a Balog­tótól mintegy 300 lépésnyire, a szabadi útban halva találtatott. Csütörtökön reggel édesapjával elment a vörösberényi hegyen fekvő szőlejébe s onnét még az nap este hazafelé indúlt. A város végéig el is jött, de ott rosszul lett és meghalt. Testén kül- erőszak nyomai nem találtattak s a tegnap fogana­tosított törvényszéki bonczolat alkalmával, mely Csolnoky Ferencz dr. törvényszéki orvos úr fel­ügyelete mellett ment végbe, természetes halál konstatáltatott. A 31 éves iparos fiatal özvegyet és 3 kis gyermeket hagyott hátra. Időjárásunk e héten nagyon szeszélyes volt, sőt pár napig valóságos gorombasággal tetézte sze- Bzélyességét. Ugyanis csütörtökön és pénteken or- kánszerü szélvihar zúgott el fölöttünk, veszedelmére az utczán járó-kelők kalapjainak, melyeket iparko­dott le-lekapni a fejekről és tovasodorni az utczán, az ablakon kitekintgetők mulatságára. Rémült lel­kek még a vigyázó-toronyra is ráfogták, hogy inog, pedig ha ingott volna, bizony nem gyülekeztek volna az aljába annyian. A szél éjszaka is dühön­gött s reggel látni lehetett némely gyöngébb konstrukczióju háztetőnek siralmas pusztulását. Ama bizonyos legöregebb asszonyok, ki hasonlóra ez al­kalommal sem voltak hajlandók emlékezni, a för­geteg okát a szabadi-uti gyilkosságban keresik. Szerintük a meggyilkoltnak holttestét nem lett volna szabad a városba behozni, mert az hozta ezt » rút időt a városra. Legyen nekik az ő hitök sze­rint! — Tegnap azonban már megszűnt a „langy sephyrek suttogása“ s verőfényes, tavaszi ég árasztá sugarát a városra, hirdetve közeledtét az áldott, az édes, a rózsakoszorús tavasznak! Mi történik a népfólkelök családjaival V A magyar népfölkelési utasítás a népíölkelők gyámol nélküli családjainak a mozgósítás esetében való segélyezéséről semmiféle intézkedést sem tartalmaz. Mint értesülünk, az erre vonatkozó rendelkezés azért maradt el, mert a kormány az 1882. XI. t. ez.: „A mozgósítás esetében behivoltak gyámoly nélküli családjainak nyújtandó segélyezés módozatáról* szóló törvények határozatait a népfölkelők családjaira nézve is érvényesnek tekinti. E törvény értelmében tehát a behívott népfölkelő törvényes neje, gyer­mekei és unokái, továbbá apja anyja, nagyapja, nagyanyja, apósa, anyósa és testvérei, a mennyiben ellátásuk egészben vagy részben a behívott keres­ményéből vagy szolgálati béréből fedeztetett — az állam által segélyeztetek. A segély az erre jogosí­tott minden egyes családtag részére fejenkint jár és pedig minden fő után és naponkint azon katonai átvonulási élelmezési illeték összegével számítandó, mely a bevonultnak állandó lakhelyére nézve meg van állapítva. Nyolcz évesnél fiatalabb családtag részére a személyenkint meghatározott segélyezés fele számítandó. A család segélyezése azon naptól kezdődik, a mely napon a családfő tartózkodási helyéről csapatjához indult és akkor végződik, midőn haza­tér. Azon behivottak családtagjai, a kik elesnek, a behivottak elhalálozása napjától számítva, még 6 hónapon át részesittetnek az általuk addig élvezett segélyben. Ritka alakja a hűséges cselédeknek hunyt el pár nappal ezelőtt Kutiban Szili Kovács György juhász személyében. Pendelyes suhancz volt még a .Gyuri gyerek,* midőn 16 éves korában mint juhász­bojtár gróf Zicby Miklós szolgálatába lépett, és 77 esztendős volt már .György bácsi*, midőn ugyanazon urodalom szolgálatában elhunyt. Tehát egész életét, teljes 60 évet töltött állandóan egy uraságnál és igy megérdemli, hogy halála után emlékének e pár sort szenteljük. Az ő hűséges szive példaképül szolgálhatna a fiatalabb cselédeknek, hogy tanulják meg az uraikhoz való hűséges ragaszkodást. Nyugodjék békében! Beszámoló. — A folyó évi február hó 22-én megtartott álarezos táuczvigalom jövedelme a kö­vetkező: Bevétel 150 frt 67 kr. Kiadás a hang­szerek árával együtt 123 írt 19 kr. készpénz ma­radvány 27 frt 43 kr. mely összeg a veszprémi takarékpénztárba, ,az önkénytes tűzoltó egylet mű­ködő testületének zene hangszer alapja* czimen gyümölcsözés végett elhelyeztetett. Ezen jótékony czélra rendezezett mulatságra fölül fizettek. Tarányi Ferencz, Kemenes Ferencz, Palotai Ferencz,Vogronics Antal, Magyar János 1—1 irtot. Szabó György, Szeges Mihály, Bauer Lénárd 50—50 krt. Záukay Gy. 1 frt 50 krt. Ruttner Sándor, Stoll Miklós, Kubai Hubert, Nagy Károly, Ferenczy Károly, Mozgay Antal 1—1 frtot. Kopácsy Árpád 1 írt 50 krt. Raszl József, Elszászer Endre, Kováts Károly, 1 — 1 frtot. Pap Ferencz, Súly Ede, Fehér Sándor. Husvéth János, H. és Wessel Lipót 50 — 50 krt. Látos Ferencz 60 krt. Kompolthy Gusztáv, 50 krt, Wurda Manó Simom Rezső építész, N. N. Sörös Zoltán és V. J 50— 50 krt. Gscheidt István, Rikóty Ede, Pápay Miklósné, özv Glaczné 40—40 krt. Veledics Mihály 60 krt Pozsgay Miklós 50 krt. Zuschman János, Pátkai Ignácz, Kenessey Móricz, N. N. Karácson János és Szabó József 30—30 krt. Orbán Bálint, Árnhoőer Kourád. N. N. Stern Károly, Yerner Károly, Suranszky Róza 20—20 krt. Végül Bélán N. 10 krt. A szives adakozóknak köszönetét fejezi ki, a rendezőség. A népfelkelő tisztek egyenruházata a honvédség tábori egyenruházata lesz (tehát atilla és csákó nélkül) fehér, vagyis ezüst rangfokozati jelvé­nyekkel. A kinevezett tisztek az egyenruhára azonnal átalányt fognak kapni s maguk fognak gondoskodni az egyenruha és fölszerelés beszerzéséről. Természe­tes ha erre kerül a sor, a honv. miniszter a kellő beszerzési forrást is meg fogja jelölni. Városi tisztújitás volt e hó 3-án Várpa­lotán, mint levelezőnk Írja. Bíróvá: Herc^eg Imre: albiróvá: Magyari György; közgyámmá: Mór o ez Sándor; pénztárossá: Sárjjfy Béla választattak meg. Tanulságos levél. — Sokat hallott egy szegény borsodmegyei gazdaember Amerika arany­hegyeiről. Elvette az eszét ezeknek a ragyogása, itt­hagyta házát, gyermekeit s kiment szerencsét keresni az újvilágba. Hogy mit talált ott, az megolvashatő az alábbi levélben, a melyet a napokban kapott tőle honmaradt felesége. A levél igy szól: „Értesítlek, kedves egy hitvesem, az itteni dolgok felől. Én, kedves párom, dolgozom egy vascső gyárban, mint közmunkás, vastábla-vasat czipelek hatodmagammal — a fizetésem naponta egy tallér és 25 cent; de ezt is köszönöm istenemnek, hogy legalább munkám van; nem is hagyom el munkám, ha csak a kegyel­mes isten megőriz valami szerencsétlen esetektől. Ha beteg lennék, munkámat elveszíteném; vagy ha nem bírnék úgy dolgozni, olyan baromi módon, mint itt kívánják, akkor már este kifizetne a fel­ügyelő és mehetnék Isten hírével. Annyi nép jár itt műnk a nélkül, hogy Isten a meg­mondhatója, sok szegény ember, a ki idejött, meg­siratja még az édes annyja tejét is, a kit gyermek­korában szopott. . . Soh’se higyjék azt magok, hogy itt úgy van, mint az öreg világban beszélik, mert a kinek itt nincs igazítója, jaj keserves annak az itteni élet. Mindennap csak azt kérem az istentől, hogy annyi pénzt gyüjthessek, hogy azzal haza mehessek. De hát igen messze van, ki tudja megláthatom-e még valaha szülőföldem szép határát!* így menjen a magyar ember Amerikába. Népfölkelők összeírása. A m. bir. vallás és közoktatásügyi minisztérium a következő körrendele­tét intézte az összes törvényhatóságokhoz: , A nép­fölkelésre köteles 19 éves ifjak összeírása tárgyában a m. kir. honvédelmi miniszter által kibocsátott körrendelet kapcsáü értesítem a közönséget, hogy a népfölkelésről szóló 1886. XX. törvényezikk 10-ik §-a második bekezdése alapján az összes keresztény hitfelekezet egyházi főhatóságait megkerestem, hogy az összes anyakönyvvezető lelkészeket az említett körrendelet 1„ 3., 4., pontja értelmében utasítsák. A megye közönségét felhívom, hogy a területén működő összes izraelita anyakönyvvezetőket, kiknek felügyeletére 1885. évi november hó 13 án 1924 ein. sz. a. kiadott körrendeletem értelmében a közönség illetékes, az idézett honvédelmi miniszteri körrendeletnek megfelelőleg, saját hatáskörében haladék nélkül utasítsa. Fölképeit szeladon — A helybeli Zöld koszorúhoz czimzett vendéglőben a pinczéruőnek erősen csapta a szelet egy polgártársunk, a kinek már régóta be nőtt ugyan a feje lágya, de azért — a ki büntelennek érzi magát, az vessen rá kö­vet! — mégis „meg akarta nyalni a sót.“ A pinezér- nő azonban ellenkező nézetének egy hatalmas csa­pásban adott kifejezést, mely csapás alkalmával a pinezérnő tenyere szerelmes polgártársunk arczulat- jával jött szoros és csattanós érintkezésbe. Ez még csak hagvján, hanem mi lesz akkor, ha ezt a tra­gikus idillt megtudja a — feleség?! Juj!! A „Balatonvidéki kör* márczius 10 én saját segélyalapja javára zártkörű tánczmulatságot rendez a vigadóban. A mulatság rendezői: Elnök: Fenyvessy Ferencz dr. országgyűlési képviselő, biz. alelnöki Sümegi Vilmos. Felolvasások Pápán. — A „Pápavidéki Közművelődési Egyesület“ a böjtnek négy egymás­után következő vasárnapján rendezendő felolvasásait márczius hó 6-án kezdi meg. Az első vasárnapon olvassa Kis Ernő főgimnáziumi tanár wTdpa a Rákóczy forradalomban* czimü mutatványát Pápa történetéből. Ugyauekkor Paál István egyesületi tag urnák legújabb költeményét szavalja Boross István papnövendék. A felolvasások nyilvánosak, s d. u. 5 órakor tartatnak a városház nagytermében, a melyekre úgy az érdeklődő férfi mint női közönsé­get tisztelettel meghívja az egyesület választmánya. Egy szerelmes pár viszontagsága. — Érzékeny jelenetnek voltunk tanúi pénteken a hely­beli rendőr kapitányi hivatalban. Egy szerelmi dráma egyik — nem utolsó — felvonása játszódott ott le. De hogy olvasóink azt megérthessék, kény­telenek vagyunk, egy varga betűt csinálva, ott kez­deni a históriát, mikor pár hónappal ezelőtt egy veszprémi szende virágszál olthatatlan lángra lobbant egy szöghaju ifjú iránt, ki az első pillanatra szinte erősebben érezte dobogni szivét a szokottnál. Sze­gény volt a leány, az ifjú nemkülönben. Téli idő lévén, egy ideig szerelmük hevénél melegedtek. De az ifjú ezt nem találta elég regényesnek és szive királynőjét arra birta, hogy szökjék el vele a hideg apai háztól; majd csak találnak valamerre olyan helyet, hol egy kis meleg fészekben meg húzódhatnak. A szerelmes leányzó hajlott a csábító szavára s egy szép deczemberi reggelen búcsút vett a kapufélfától, de hogy az utón meg ne vegye őket az isten hidegje, mely még a szerelmeseket sem szokta kímélni, elemelte édesapja ócska szűrét és téli csizmáját, de nem a maga számára, hanem, hogy ezzel pótolja lovagjának ruhatári fogyatkozá­sait. Ezen két, meleget Ígérő ruhadarab becsértéke a hivatalos becsű szerint egy forint és hetvenkét krajezárra rúgott A károsult apa panaszt telt a helybeli kapitányságnál s ott mellékesen meg­említvén leánya szökését, az elvitt téli guuyák iránt megindította a keresetet. Két hónap múlva elcsípték a szerelmes párt Pápán és zsandárok kisérték őket a helybeli kapitányság elé. Ez az előjátéka a drán ának. A kapitányság előtt a csábító szeladon bevallotta, hogy ő, daczára a kiállt nagy hidegeknek, melegen érez a leányzó iránt 8 csak egyedül arra törekszik, hogy azt isten és emberek előtt jogosan magáénak mondhassa. De mivel ehhez pénz kell, azzal pedig ő most nem rendelkezik, ezen tervét boldogabb időre kénytelen halasztani. A leány is égő szerelmét mondta be a jegyző­könyvbe. A károsult apa ily nagy szerelem láttára maga is elérzékenyedett s átvéve a szökevényektől a szűrt és csizmát, nem késett rájuk adni az apai áldást. Az ügy tehát békés megoldást nyert, a szerelmes pár örömkönyekkel borult az örömapa karjaiba s együtt távoztak a hivatalból. Aztán mondja valaki, hogy nincs már napjainkban igazi szerelem s nincsenek gyöngéd, önzetlen apák! Megbüntetett kuruzsló. — Pauer Antal helybeli kuruzsló a veszprémi kir. járásbíróság által 30 frt. pénzbírságban, behajthatatlanság esetén 3 napi elzárásban marasztaltatott el. A népkonyha, melyet nőegyletünk lelkes úrnői kezdettől fogva fáradhatatlan buzgalommal gondoznak, e hó 20-án fogja beszüntetni áldásos működését. Felnőttek oktatása. — Ma délután 4 órá­tól 5-ig fölolvasás tartatik a helybeli főgimnázium VI osztály-termében. Főt. Lévay Imre igazgató ur a Czimkór-r6\ fog fölolvasni. A műteremben. Ritka műélvezetben része­sültem a béten s ezt a műélvezetet most a szer­kesztő fukarsága folytán 17 sorba kell szorítanom, különben a papírkosárba kerül. Tdpay Viktor festőművész legújabb festményeit akarom meg­énekelni. Három remek arczképet festett legutóbb, melyek annyi műgonddal és élethűséggel föstvék, hogy beleszédültem a nézésükbe. Gyönyörűség látni, nézni azt a két gyermekei (a legszebbik nem­ből !) és azt a modern szép asszonyt, kinek ántik szépségű arcza, márvány karjai, impozáns alakja egészen megzavarták az eszemet. Hanem most már nem lévén annyi helyem, hogy a két angyalnak és annak a szép asszonynak az inkog- nitóját leleplezhessem, azt tessék kitalálni! Jutal­mul a helyes megfejtők, ha férfiak, akkor nem kap­nak semmit, ha nők, akkor fogadják kézcsókomat. Figaro, A pápai takarékpénztárnak f. é. február 24-én tartott közgyűlése a tiszta jövedelem felett, mely összesen 22,506 frt 61 krt tesz, következőkép rendelkezett: kifizettetik 1) osztalék fejében 300 drb részvény u:án a 50 frt összesen 15,000 frt, 2) jótékonyczélokra 500 frt, 3) ajándékokra 610 frt, 4) tartalékalapnak 30,000 írtra leendő kiegészíté­sére alapszabályszerüleg már hozzácsatolt 10%-<m kívül 2564 frt 75 kr,. 5) a fenmaradó 3831 frt 86 kr. pedig a különleges tartalékalaphoz csatoltatni rendeltetett. — Az igazgató választmányba követ­kező tagok választattak meg: Baráth Ferencz, Ber- müller Alajos, Galamb József, Gyurátz Ferencz, Kluge Károly, Kosztka Lajos, Krausz József Náthán, Kis Gábor, dr. Makara György, Mattus György, Miszóry Ferencz, Reguly Nándor, Rikóty József, Saáry Lajos, Steiner Antal, Steiner Ignácz, dr. Steiner József, Szvoboda Venczel, Tauber Sándor, Tecbet Adolf, Woita József. A mérleg ismertetését és a jótékony adományok felosztását jövő számunk­ban adjuk. A tarok története. — A tarok barátai bi­zonyára örömmel fogják olvasni, hogy ennek a nemes játéknak százados története van, melyről prózában és versben sok kötetet írtak össze lelkes hívei. Egy ilyen könyv 1756 ban jelent meg Bécs- ben ,a római császár legkegyelmesebb privilégiu­mával*. Szerzője, Bauer György, azt állítja, hogy a tarokjátékot Portugáliában találták föl s egy Ta- rocco nevű „hires* játékostól kapta nevét. A három honneurt három haramia, Skiz, Monguez és Pacato nevére keresztelték, kik egy algarbiai rablóbanda rettegett tagjai voltak. Az utóbbi magyarázatban a szerző úgy látszik maga sem bízik, mert egy másik helyen azt mondja, hogy a Skiz-szó a fran- czia „excuser‘-ből származik, melylyel művelt tár­saságokban a legnagyobb „ütőt* kijátszani szok­ták. — Egy másik taroktörténetbuvár, Court de Gebeliu szerint, a tarokjáték sokkal régibb ere­detű, a mennyiben már a Fáráók idejében ismer­ték. Nevét a „Ta-Rogu (a királyok útja,) vagy a „T—A—Rosch* (a kezdet könyve) szótól nyerte. Az utóbbi elnevezést azzal magyarázza meg, hogy a tarokképek mintegy a teremtés történetét ábrá­zolják. Breitkopf J. G. „A kártyák föltalá­lása* czimü munkájában ugyanígy magyarázza a ta­rokképeket. Szerző szerint a tarokot az arabok ho­nosították meg Európában, kik a kártyajátékot szintúgy mint a sakjátékot a perzsáktól tanulták. A mi elnevezését illeti, azt mondja, hogy a tarok szó a frauezia „tarots* szóból ered, a mi a hátulsó olda­lon szabályosan pettyezett kártyákat jelent. Abban egyetért valamennyi szaktudós, hogy a tarok egyike a legrégibb kártyajátékoknak, még pedig Gar­zoni Tamás szerint a második a sorrendben. Az is bizonyos, hogy sokat módosítottak rajta, mig mai formájához eljutott. Garzoni azt hiszi, hogy a ne­mes játéknak Olaszország a hazája s a 15-ik század második felében keletkezett az u n. trappola játék­ból. Az a játék, a melynek ilyen története és iro­dalma van, megérdemli, hogy megbecsüljék és kulti- válják, — a mit különben meg is cselekesznek széles e hazában. Falusi biróválasztások. — Márkóa Borer Ferenczet, Városlődön Albert Jánost választották meg a község birájává. Zengő tournure. — Csúcspontját az ízlés bizonynyal abban a találmányban érte el, melylyel egy anglius most akarja a világot gazdagítani. Nem kisebb dologról van szó, mint egy jubileumi tour- nure-ről, mely azonnal rázendíti a „God save te Queen*-t mihelyt a viselője — ráül. A geniális fel­találó a tournure egy példányát már meg is küldte a királynőnek Osborneba. Úgy látszik azonban, hogy a leleményes angol ennél a zengő tournurenól el­felejtett egy dolgot, azt t. i. hogy az angol nem­zeti himnuszt mindenki állva tartozik meghallgatni. Rövid hirek. — Jakobini bibornok pápai államtitkár a római pápa legbefolyásosabb embere meghalt. — Munkácsi Mihály itthon van. A fő­városban a leglelkesebb fogadtatásban részesült s tiszteletére az egyik mulatság a másikat éri. — 41,194 tanuló iratkozott be ez évben a közokt. miniszter jelentése szerint Magyarország középis­koláiba. Gimnáziumokba 34,000, reáliskolába 6,294 tanuló. — Nagy földrengések voltak a múlt héten Dél-Európábau, különösen Olaszország és Franczia- ország déli részein. A bár óriási, a halottak és se­besültek száma igen nagy. — Lázadás ütött ki Bulgáriában a héten s következméuyei — ki tudja ? nem lesznek-e a legkomolyabbak, Bulgária valóban fájós foga Európának. Maradandó gyógyulás. Köszvény bántal- maknál, csuzos derék fájások, tag és forgó fájdal­maknál Moll-féle franczia borszesz és só bedör- gölés, eredmény nyel használtaik. Üvegekben 80 krért kaphatók. Szétküldés naponta utánvéttel A Moll cs. kir. udv. szállító, gyógyszerész által Bécsben Tuchlauben 9. A vidéken minden gyógyszertárban és füszerkereskedésben, határozottan Moll készítmé­nye ennek gyári jelvényével és aláírásával kérendő. APRÓSÁGOK. ŐSZINTESÉG. — Ah, nagysád, mennyire szeretem 1 — Sajnálom, — viszonozza a megszólított gúnyos mosolylyal, — hogy ugyanazt nem mondhatom I — Mondhatna biz’ azt kérem, csakhogy ép úgy füllentene, mint én. * TALÁLÓ KRITIKA. — Mi újság? — kérdé egy urhölgy egyik férfi isme­rősétől. — Most olvastam egy párizsi divatlapban, hogy ott a férfiak is turniirt kezdenek hordani, — feleié az. — Hála istennek! csakhogy azoknak is elment ! már egyszer az eszük, — kiáltott a nő hevenyében.

Next

/
Oldalképek
Tartalom