Veszprém megyei hivatalos heti közlöny, 1887 (13. évfolyam, 3-52. szám)

1887-01-16 / 3. szám

XIII. évfolyam. 1§§T. Megjelenik e nip a „HIVATALOS EETESÍTŐ“-rel együtt minden vasárnap reg­gel. Rendkívüli ssetefcben kft. lönlap adatik ki. — Előfizetési ár mindkét lapra : negyedévre 1 frt 50 kr. ; félévre 3 frt; egéav, évre 6 frt. Egyes példá­nyok ára 15 kr. — Hirdetések dija: egy hasábos petitsor tere 6 kr.; nyilttérhea 20 kr.; min­den heigtatásért külön 30 kr. állami bélyegilleték fizetendő. Kiadóhivatal: Kraus A. Fia könyvkereskedése Veszprém ben. Ide küldendő minden elő­fizetés, hirdetés, melléklet g reclamátió. :M1í ützáiii. Veszprém, január 1G« köztrazdiisátri*. társadalmi-. helyi- s általános ónlekil MEGYEI HIVATALOS HETI KÖZLÖNY. líagdnvítáknak s szemé­lyes jellegű támadásoknak a lap keretében hely nem adatik. Kéziratok visszaküldésére nem vállalkozunk. — Névtelen közlemények csak akkor vé­tethetnek figyelembe, ha való­diságuk iránt bizonyíték sze­reztetett be. — Bérmentetlen leveleket a szerkesztőség csak ismert munkatársaktól fogadéi. Szerkesztőségi iroda: Jeruzsálem utcza 872. sz. a. Ide cziuizeudö a lap szellemi részét illető minden közlemény. Az ifjúság testi képzése. Ki vonhatja kétségbe azon ősrégi té­tel igazságát, hogy a testi nevelés egyen­rangú a szellemi neveléssel? Már az ókor népei, a görögök és rómaiak is alkalmaz­ták nevelési rendszerükben a testi erő és ügyesség fejlesztését, s már az ókorban belátták, hogy a szellemi túlerőltetés csakis a testi egészség és erő rovására történhetik. Nálunk is eleget hangoztatják az erő fejlesztésének szükségességét s a magyar nemzet ifjúságában elég nagy bajiam mu­tatkozik a testképző foglalkozásra 5 csak­hogy tornászat! rendszerünk viszonyaink­hoz képest egyoldalú s kivált a szülők előtt igen népszerűtlen. A Spiesz-Eisellen- féle toruarendszert különösen az aesthetika szempontja jellemzi, a menuyiben czélja : az ifjúnak helyes testtartását elősegíteni, a test arányosságát előmozdítani, a mozdu­latokat aesthetikailag széppé nevelni és csakis a felnőtteknél hagyjuk a szépészetet figyelmen kívül s gondolunk az edzésre és erőkifejtésre. A frauczia ifjúság testi nevelésénél a rómaiak mintájára a czél: az ifjút a majdani harczost edzeni, erősíteni, fáradal­mak elviselésére szoktatni, a taktikai moz­dulatok ügyes és gyors kivitelére képesíteni. Tagadhatatlan, hogy a testképzés e módja is egyoldalú, s nálunk talán kivihetet­len is. De a ki ismeri a franczia köztársa­ság revanche eszméit, csakhamar beláthatja: mi czélja a köztársaságnak e katonai tor­narendszerrel. Pedig mi is háborúra készülő nemzet vagyunk. Nekünk az ifjúságot a bekövet­kezhető oroszok elleni háború esetére harcz- képessé, ügyessé, bátorrá kell nevelni, hadd jöjjön tudatára annak, hogy nem­sokára eljön azon óra, melyben a haza sorsa az ő karjai erejére lesz bizva. Nekünk okvetlen a cselekvés terére A „Veszprém“ tárczája. Vigasztalódás. — Qáuerhammer Jerenc\ barátomnak. — Napról napra kopunk és kallódunk folyton, Mint a viselt ruha, s pusztulunk, barátom. Nehezebben lépünk, kevesebbet látunk, Kákicséigetünk, és meggubbad a hátunk. Társaságban most már hallgatagok lettünk, Alig hogy vontatva valamit felelünk ; Sétát a szabadba már keveset teszünk, Ekkor is gyakorta megállunk, pihenünk. Bizony úyy beváltunk öreg embereknek, Hogy a kik bennünket jelenben szemlélnek, Azt vélik, hogy mindig ily öregek voltunk, Mindig fúldokoltunk, és rogyott a lábunk. Bedig nem úgy volt az egykor. Teringette. Miénk volt a világ, még csak nem régente — Még akkor mi voltunk az a fiatalság, Mely tudott küzdeni, és birta á munkát. Tudtunk lelkesedni a hon szent ügyéért, Áldozatot hozni magasztos czélokért, A csaták mezején, a cselekvés terén, És szenvedni némán a balsors idején. Ámde az esztendők gyorsan elrepültek, Ifjúság, férfikor, mint álom eltűntek l He a pálya végén van vigasztalásunk t Hazánk jövőjében még van bízni okunk. Itt van, mely nyomunkba lép, az új nemzedék, Herék fiatalság, erő és tehetség, Szereti a hazát fenkölt szellemével, Nagy eszmékért hévül keble melegével. Munkáiban kitartó, törekszik sikerre, S megpihenés nélkül küzd, mint hős előre, Lelkesülten látjuk szép törekvéseit, ijerekabbak lesznek, mint voltak apáik. Karácson János kell lépnünk. Túlkiadásos kormányunktól e tekintetben semmit sem várhatunk, e helyett a városok, intézetek és egyletek elöljáróihoz, a tornaügy híveihez, a torna- tanítókhoz, s végül a szülőkhöz intézzük szavainkat. Működjenek a tornatam'tók oly irány­ban, hogy az ifjúság testi képzésénél ne- csak az aesthetikailag szép és kerek moz­dulatokat neveljék, hanem nyáron hosszabb kirándulások által az ifjúság menetképes­ségét fokozzák, különösen pedig a katonai rendgyakorlatok iránt nagyobb figyelmet tanúsítsanak. Létesítsünk lövöldét, hol az ifjúság, ha nem is díjmentesen, legalább csekély fize­tésért gyakorolhassa magát a czéllövészet- ben. Ezelőtt 15—16 évvel, midőn e sorok Írója a helybeli gimnázium növendéke volt, az V. és VI. osztálybeli növendékek, a helybeli honvédparancsnokság által ren­delkezésre bocsátott fegyverekkel vállaikon, katonai szakaszokba beosztva, dobszó mel­lett vonultak ki helenkint egyszer a ka­tonai lövöldébe czéllövészetre. Miért ne lehetne ezt újból életbe léptetni; annál is inkább, mert ezen intézmény a mellett1 hogy nem nagy áldozatokat igényel, az ifjúságra erkölcsi és fizikai szempontból véghetetlen jó hatást gyakorolna, a meny­nyiben kellemes szórakozást nyújt, s el­vonná őket a titokban való korcsmázástól és kártyázástól. Az intézetek, iskolák elöljárói pedig komolyan vegyék fontolóra a tornászat jelentőségét, s a mennyire lehet, működjenek oly irányban, hogy hetenként ne 2 órát, tornázzék az ifjúság, hanem naponta 1 órát. Mert hisz a nevetséggel határos, hogy az ifjú heti két órai tornázás után testileg gyarapodjék és erősbödjék. A szülők pedig ne mentsék fel gyer­mekeiket a legcsekélyebb okok miatt a tor­názás alól, fajunk úgyis satnyúl, s e sat- nyúlás ellen a gyógyszert csakis a test­Előitéletböl. — Elbeszélés. Irta: Dominkovich Mária. (Vége.) V. Négy év folyt le ez esemény óta. Alice asz- szony s már anya is volt. Földi hírneves, fölkapott orvos, elfogadott ember a lőrangu körökben, mely­nek nem egy tagja köszöné neki élete megmentését Szívesen látott vendége volt minden előkelő háznak a mágnás-világban; az volt szerencsés, ki a corzón karöltve sétálhatott vele. Házasították jobbra-balra, a legjobb s legelőkelőbb partbiekat ajánlva neki. Mindez nem hozta ki egykedvűségéből s nem volt képes elűzni azt a sajátságos, fájdalmas kifejezést, mi halvány arczári mutatkozott. Került minden tár­saságot, csupán a tudománynak s a szenvedő emberi­ségnek élt. Azt tartották róla, hogy nem képes szeretni, miután egyetlen nőhöz sem közeledett. Mások pedig azt pengették, hogy egy eszménykép él keblében s azért vonul annyira vissza. Itt-ott hírek kezdtek felmerülni Réthalmy hűtlenségéről, neje iránti közönyösségéről, sőt elhanyugoltatásról, melyben e kedves teremtést részelteti s ama nagy összegről, mit az öreg gróf vejéért kifizetett. * * * — Hűvös borongó» őszi nap volt és csípős szél fújt. Alice beteges gyermekével — kit bálványo­zott — még falun időzött. Megismerve férje jel­lemét, látva keserű csalódását, a szeretetlenséget, hidegséget, melylyel Réthalmy vele bánik, s arra a tudatra jutva, hogy egyedül arra szolgált eszközül, hogy férje anyagi jóléthez jusson általa: oly bána­tos s levert volt, hogy nem kívánkozott a főváros zajos körébe. Éppen lakályos, elegáns szalonjában Ült atyjá­val, ki látogatására jött. — Hol van tulajdonképpen férjed? — kérdé a gróf, mintegy az elobbeni beszélgetést folytatva. —- Bécsbe ment a futtatásokra, — viszouzá Alice kellemetlenül érintve. — Midőn gyermeke komolyan, aggasztólag beteg 1 Szegény asszony, rád is sok keserűséget mért gyakorlásban, a tornázásban találhatjuk. A tornázás alól való fölmeutés czéljából kért, orvosi bizonyítványok kiadásánál or­vosaink is nagyobb szigorral járhatnának el, mint a hogy eljárnak. Társmunkásainkat pedig fölkérjük, szíveskedjenek ezen eszme életrevalóságá­ról lapunk hasábjain nyilatkozni, netáni módosításokat indítványozni, mely nyilat­kozatokat a legnagyobb készséggel tesz- 8zük közzé. Trefort körrendeleté. Alább közöljük Trefort Ágoston vallás és közoktatási m. kir. miniszter urnák a honi ipar érdekében kibocsájtott körrendeletét egész terjedel­mében. Teszszük pedig ezt az ügy kiváló fontossá­gára való tekintetből s azon meggyőződésben, hogy ha Trefort nemes inteutioit úgy egyesek valamint hatóságok és testületek a maguk körében felfogják és hazafias kötelességüket megteszik, hazánk pangó iparát felsegíthetjük és virágzóvá tehetjük. Másolat. A vallás és közoktatásügyi m. kir. minisztertől. 16 ein. sz. Legfontosabb kulturális érdekeink előmozdítása, vagyontalanságunkon szeu- ved hajótörést. Első feladataink egyike tehát az, hogy a vagyonosodás minden lehető utón előmoz­dításával közgazdasági viszonyainkat javítsuk, s minthogy a világ jelenlegi kereskedelmi conjunkturái között nyers termeléssel, ezt többé alig érhetjük el, mivel abban a tengeren túli államok annyira túlszárnyalnak, hogy a kivitelünkbe helyzeti biza­lomra építeni többé nem lehet, oda kell törekedni, hatni, munkálni teljes erélylyel, hogy az itthon ter­melt anyagokat itthon ne csak feldolgozzuk, hanem itthon tel is Használjuk és általa a vagyonosodás egy hatalmas emeltyűjét, az ipart megteremtsük. Nem az első eset, hogy ez irányban a közszellemre hatni törekszem. És hogy most újra reá mutatok e tényezőre, teszem ezt azon meggyőződéstői vezérel­tetve, hogy ez az egyetlen út, a mely a cultu-alis téren elért szerény eredményünket, melynek ez idő szerint tovább fejlesztésétől pénzügyi viszonyaink sajnosán visszatartanak — a pangás veszélyétől megóvjuk. A közel jövő egyik feladata tehát egy­felől a létezőnek fentartása lesz, másfelől pedig módok keresése azon irányban, hogy az állam meg- terheltetése nélkül a tovább fejlődés lehetőségének útját feltaláljuk. Ennek egyik kőeszközét én abban látom, hogy fejleszszük a bennünk rejlő erőt. Hogy van mit fejleszteni, hogy a mag jó földben nyug­a sors. Szívtelen, könnyelmű ember! ki hitte volna azt? — Ne vádold, atyám, ily keményen; ő férfi s ennek szórakozás, mulatság kell, nem úgy, mint a nőnek, kinek egész világa, boldogsága a családi kör — viszonzá Alice megadólag. — Ne szépítsd hibáit, hiszen te is jól ismered azokat s fájdalom! nagyon szenvedsz miattuk. Mily becsületesnek, jellemesnek, szilárdnak mutatta ez ember magát. Istenem, mennyire csal a külsziu ! — sóhajtott tel a gróf meghatva. — Nem nyujt-e kárpótlást mindenért kis Olgám vidám mosolya, szeretete ? — mond a fiatal anya föléledve. Igaz, el is feledtem mondani neked, hogy beszél­tem tegnapelőtt Arthurral s fölkértem, hogy nézze meg szegény kisbetegünket; ma este itt lesz, azt Ígérte. — Arthur ide jő? — kérdé Alice elhalványodva. — Igen; és miért lep meg ez ennyire? én ez embert nem szeretem, mert büszke s mindenkivel egyeujogunak tartja magát, de tudománya előtt meghajtok s miután a főváros összes orvosai oly régen gyógyítják s nem bírnak gyermekeden segí­teni, tehát azért szólítottam fel, hogy nézze meg kis Olgánkat. A kertész azt mondta tegnap, hogy a növény, mit legutóbb Erlurtból hozattunk, kiviritott; elmegyek meguózni, mert nagyon kiváncsi vagyok rá. Adieu! mindjárt vissza jövök — szólt a gróf s kiment. Tehát Arthur, kivel ő oly szívtelenül bánt, ide jő, s majd látni fogja az ő szemrehányó tekintetét, halvány, bus arczát, mely színét az ő miatti bána­tában veszté el; hallani fogja lágy, panaszos hang­ját, mi tőrezuráskiut fogja érinteni szivét, Ily gon­dolatok gyötrék egész estig, mig egyszerre meg­érkezett a doktor, elegáns fogatán. Nem minden izgatottság s fülhevülés nélkül lépett Földi a gyermek-szobába, hol Alice ott ült gyermeke mellett, ki egy balzakon feküdt. Alice szive is remegett, midőn belépett az, ki annyira szerette s kinek ő oly mély, örök fájdalmat okozott. — Legyen üdvözölve nálam, Arthur, rebegé Alice, elébe lépve s mindkét kezét nyújtva az érkezettnek, szik, annak igen örvendetes tanúsága a tavaszi ki­állítás. E végre azonban közszellem kell, a szük­ség átérzett tudata a közös czél munkálására, fel kell ismerni az eszközt, a mely feléje visz, a mely az orvosi szert szolgáltatja, fel kell ismerni azt, hogy nálunk létkérdés a minden áron vagyonoso­dás. Nekem erős meggyőződésem, hogy ha az ügy fontosságát kiki a maga körében felfogja és meg­teszi kötelességét a lehetőség határai között, mi czélt fogunk érni és megteremtjük az ipart, a mi nem keletkezett önmagától, nem keletkezett köz­szellem nélkül, semmiféle országban. — Én tehát megkívánom azt, hogy a tárczám ügykörébe vágó mindennemű iparczikk, a mely itthon czélnak meg­felelőig készíttetik : itthon szereztessék be kivétel nélkül minden tanintézetre nézve épp úgy mint a tárczám ügykörébe tartozó összes közalapítványi uradalmak gazdasági felszereléseit szükségleteit illetőleg. És megkívánom különösen, hogy az ösz- szes elemi közép- és felső iskolai, valamint a gazdasági építkezéseknél kizárólag hazai vállalko­zók és kizárólag itt készült szerelvények vétesse­nek figyelembe. Ezeket tartottam szükségesnek a taufelügyelőség figyelmébe ajánlani szoros mihez tartásul. Budapesten 1887. január hó 5-én. Trefort s. k. CSALÁD ÉS ISKOLA. A nevelés útvesztője. Mi módon lehet a gyermekek szivében az emberszeretetet elfojtani ? 2. Úgy bánj cselédeiddel, mint a rabszolgákkal. — Nézze csak anyám, a Kati nem akarja megkeresni a labdámat! így sikoltozott torok­szakadva Gy -ék kis Gézája. — Fogd rá az ostorodat arra a lusta terem­tésre, csapj rá jó nagyot, ha még azt a csekély dolgot is restelli. Ne sajnáld azt a haszontalan naplopót, egész nap egyebet sem tesz, mint eszik és ácsorog, még egy falat kenyeret sem érdemel meg. A kis Gézának sem kellett kétszer parancsolni, akkorát húzott arra a szegény leányra, hogy azon­nal a vér boritá el arczát. Nem csoda tehát ha Gy.-éknél annyi cseléd fordult meg egy év alatt, a hány nap van egy esztendőben. Gy.-nének szójárása volt, hogy a cseléd nem ember. Nem is hallott a cseléd tőle még egy jó szót sem. Mikor gyermekei — egy fiú és két leány — fölnevelkedtek, eszébe jút Gy.-nénak, hogy a Kissék Lajosa, a ki csak annyi idős, mint az ő Gézája, olyan szépen beszól francziául, hogy szinte öröm Alice érezte, mennyire remeg e komoly férfi hideg keze, mig egy pillanatra az övében nyugodott. — A gróf parancsolt velem — viszonzá Arthur magához térve. — Kértük önt, édes barátom. E gyermek minden boldogságom s nagyon beteg. Fölfoghatja, hogy mit tesz ez ! — Legyen nyugodt, grófnő; a mit emberi hatalom tehet, megteszem; harczra kelek a halállal s elragadom zsákmányát, hogy ön boldog legyen — szólt Arthur lázasan, egyszerre fölébredve keblében a régi rajongás. Az orvos megvizsgálta a gyermeket, rendel­vényt irt számára és egészen más életrendet sza­bott ki részére. Megnyugtató, biztató szavai bal­zsamként hatottak az aggódó, háborgó anyai szívre. — Ez ember gondossága, részvéte, gyöngéd­sége — kivel oly méltatlanul bánt — kényekre indíták Alicet. A gyermek napról-uapra javult; az orvos gyakori látogatója lett a háznak, hol a hálás anya, mint gyermeke megmeutöjét imádta. Alice csodálta nemes jellemét, szive tisztaságát, jóságát, magas műveltségét, mély tudományát s finom modorát. Az öreg gróf is engesztelődön iránta s azt vette észre, hogy megszerette e fcsoda-doktort‘-t — mint nevezni szokta. — A kis Olga bálványozta s még „kis mamájánál* is jobban ragaszkodott a doktor bácsihoz. Arthur egészen megváltozott 5 a jégkéreg, mely lelkét boritá, fölolvadt ennyi melegségre { kedélyes, vidám, elégült s boldog volt; rohant s engedte magát sodorni az örvény felé; hiszen oly virágos volt anuak útja 1 Gondolkozik-e az ember, ha szeret? Nem, hanem engedi magát a hullám által ringatni. Egy napon, mintegy három heti távollété után, épen midőn az orvos is ott volt s a kis család, az öreg gróf, Alice s a gyermek a kandalló előtt kedélyesen csevegtek, haza érkezett Réthalmy, Nem látszott Ínyére lenni, hogy az orvost itt találta. Hidegen köszönté nejét, mitsem törődött

Next

/
Oldalképek
Tartalom