Veszprém megyei hivatalos heti közlöny, 1886 (12. évfolyam, 7-52. szám)

1886-07-04 / 27. szám

másik után esett török kézbe s Tinódi elkeseredve nézte hazája végpusztulását. Ekkor indult dalnok­ijára s bejárva az egész hazát, megfordult majd minden nagyobb nemesi udvartelken s a múlt dicső­ségeinek lelkes hangoztatása és a török Ígéreteknek engedett s pórul járt várnépek szomorú sorsának festése által hatni iparkodott a nemes urakra, hogy a török ellen körömszakadtig és hajthatatlanul küzdjenek. A történetírás is sokat köszönhet Tinódi énekeinek, mert mig Istvdnffi Miklós nádor, Verdncsics Antal esztergomi érsek, S\amoskö\i István és mások prózában Írták meg e kor esemé­nyeit, addig Tinódi versekben énekelte meg a tö­rök hódításokat hazánkban s gyarló versei a leg­komolyabb történeti hűség érdemével dicsekedhet­nek. Minket legközelebbről Veszprém 1552-iki ostroma érdekel, melyről a melegen s hazafiasán érző lantos a következőleg énekel: Ez parancsolása vala az császárnak: Mig alatta lönne Ámhát Temesvárnak, Addig Ali bassa felföld tartománnak O rontója lenne ott való végházaknak. Rá vigyáz erre heréit Ali bassa Temesvárat vijja a fő Ámhát bassa Budából iudula szép hadával bassa : Veszperim vár alatt lön hamar megszállása. Ez Veszperim vára szép püspökség vala, Az Balaton mellett merő köven vala. Az jó Paski (Paxy) János ott főhadnagy vala, De a meg8zálláskort király felé ment vala. Ezen Ali bassa nagy örömbe vala, Álgynit igazgatta, lőni parancsola; Egy hétig az várat erősen rontatá, De avval ö neki tsak keveset árthata. Ott benn a porkolább jó Vas Mihály vala. Ki miatt a bassa sok kárt vallott vala : Éjjel, nappal lőni bassa siet vala: Melytől várbeliek igen röttentek vala. Tőnek hasonlást a sok gaz nép a várba: Támadának porkoláb ellen haragba. A fokról zászlókat lehányák buokba : Mint zákmánt tevének kéntsbe ott a tárházba. Az várból gaz népek sokan kiugrónak : Tsak kevesen porkolábbal maradónak : Erről a Törökek hamar hirt liallának : Az árulók vár körül mind levágatának. Lön nagy röttenése szegény Vas Mihálynak: Hamar szót kiadva: fogadá bassának : »Békével márkástól ha elbotsátnáuak, Várat ő mega'ná az hatalmas tsászárnak.“ Jó Ali bassa ezt hogy hallá, örüle : Néki fogadá : várat kezéhöz vövé : Békével Vas Mihályt elereszteté : Titkon Törököket ő utána ereszte. Bassa hagyásából megfogák, megfoszták, Pénzétől, jovától őtet megtisztíták : Öt meg vissza a bassának bemutatók: Kaworokhoz ment vólna, őt úgy beárulák. A Törökét bassa hamar levonata: Előtte Mihálynak igen loholtatá: Vas Mihályt ez okkal ö megtartéztatá, Hogy Zpájáságot tsászájtól nyerne, adna. Sok fohászkodással most is jó Budában, Vagy Török országban vagyon nagy rabságban : Úgy hidjetek Török hitbe, zavában: Bassa onnant szállá a nemes Scambriaban: * Azután tovább megénekli a költő Drégely bevételét, mert Veszprémből Ali basa egyenesen Drégely alá vonult, mint Katona István Írja törté­nelmében. Neki köszönhetjük legnagyobb részt Tinódi verseinek fönmaradását, mert minden egyes vár, vagy város ostromának elbeszélésekor Tinódi versét is idézi, s ezzel irodalomtörténeti szempont­ból minden esetre nagy szolgálatot tett. Közli: Lejtényi Sándor. kormányozta, a hol előre nyújtott kezei egy lecsün­gő kötélbe kapaszkodtak. A lélekvesztő megállott, valaki gyorsan felku- szott a kötélen ; egy kósza villám keresztül szelte a felhők sűrűségét s egy pillanatra megvilágította a tájat és a Tájót. Jól lehetett látni, hogy mint mászik be Don Alma Csutka a várnak egy nyitott ablakán, a hon­nan két meztelen, gömbölyű kar nyúlt ki elébe. A Don beugrott az ablakon; miatta zúghatott a vihar azontúl. A szoba közepén egy terített asztal kínálta kincseit; a sarokban kényelmes díván terült el; egy kis fűikéből mennyezetes ágy drága hímzésű függönyei kandikáltak ki, az ágy mögött szerényen húzta meg magát egy ócska krinolin. A szoba levegője üde, balzsamos volt, mint tavaszi illat: Donna Palacsinta lakott benne. A kis Palacsinta alig töltötte be huszadik évét s Don Beskontó épen nem neki való házas- társ volt. Oh, mily egészen más férfiú volt Don Alma Csutka, ki egy puttonra való levelet irt meg, mig a — kötélhágcsóig eljutott. Donna Palacsinta szerelmesen ölelte át Don Csutka nyakát, ki tollas kalapját messzire eldobta s letelepedett a kereveten. Hanem előbb a terített asztalt szépen oda húzta maga elé. Azután nem sokára úgy ettek ittak, mint a galambok : egymás ajkairól. Egyszer csak Donna Palacsinta lehajtotta szép szőke fejét a Don Alma Csutka vállaira és szerel­mesen belekancsintott a lovag szemeibe. Odakint már elmúlt a fergeteg. A hold ke­HÍREINK, Veszprém, 1886, junius hó 27-én. Az úrnapi ájtatosság szokott fénynyel és pompával tartatott meg a helybeli székesegy­házban. A körmeneten, melyet a borúit idő miatt csakis a templomban lehetett megtartani, Kovács Zsigmond dr. megyés püspök ő ekszczellencziája pontifikáit fényes segédlettel. Az ünnepi szónok­latot Magyar János kanonok úr tartotta a nála megszokott hévvel. Városunk hatóságai és a hely­beli honvédzászlóaljak tisztikara testületileg vettek részt ez isteni tiszteleten. Laky Kristóf dr. cs. és kir. kamarás a helybeli kir. törvényszék jeles elnöke — mint rész­véttel értesülünk — több nap óta gyöngélkedik. Csak a közóhajnak adunk kifejezést, midőn azt kí­vánjuk, hogy vajha ő méltóságát mielőbb ismét vi­ruló egészségben üdvözölhetnők! Kinevezések a cziszterczitarendben — Bula Teofil zirczi perjel nyugalomba ment s a helyére zirczi perjellé Mészáros Amand zirczi al- peijel, zirczi alperjelló Schill Athanáz szent­gotthárdi perjel, szent-gotthárdi perjellé Gerlach Benjámin székesfehérvári főgimnáziumi igazgató, székesfehérvári főgimnáziumi igazgatóvá Pallér Kelemen székesfehérvári főgimn. tanár neveztetett ki Supka Jeromos zirczi apát által. Mócs Szaniszló székesfehérvári tanár Pécsre helyeztetett át. Czapáry László pedig egyetemre küldetett. így a székes­fehérvári főgimnáziumban három állás ürülvén meg, az akkáp töltetik be, hogy Berger Máté dr. Eger­ből és Szilágyi Jenő Pécsről helyeztetik oda, to­vábbá Dombay Ev. János tér vissza a budapesti egyetemről, hol tanulmányait befejezte. Vezérkari gyakorlat közben, f. hó 22-én, Beck Frigyes altábornagy vezetése alatt, 3 tábor­nok 27 törzstiszt, 111 katona 116 lóval érkezett városunkba, s egy részük 23-án B.-Füred felé, a többi pedig 24-én Moor felé folytatta útját. A püs­pöki rezidenczián, hol Beck szállva volt, nemzeti \ás\ló lobogott. 22-én este a törzstiszteket Kovács Zsigmond dr. ő ekszczellencziája megvendégelte. Kinevezés. — Méltóságos dr. Laky Kristóf cs. és kir kamarás úr, a veszprémi törvényszék el­nöke, Sdrffy Elek végzett joghallgatót a vesz­prémi kir. törvényszékhez díjtalan joggyakornokuak nevezte ki. Köszönetnyilvánitás. — Nagyméltóságu Kovács Zsigmond dr. megyés püspök ur a veszprémi önk. tűzoltó-egylet zászlószentelése alkalmából az egylet czéljaira öt írt adományt volt kegyes kül­deni, melyért az egylet nevében ezennel köszöne­tét nyilvánítja. A veszprémi önk. tűzoltó-egy let választmánya. Kitüntetés. — ‘Pongrácz Jenő kir. al- ügyész urat, a vörös-kereszt-egylet fiókjának fárad­hatatlan, derék titkárát, érdemeinek elismeréséül az egylet védnöke Erzsébet királyné Ő Fölsége egy sajátkezű aláírással ellátott elismerő oklevéllel tüntette ki. Melegen gratulálunk. Áthelyezés. — Szabó Lőrincz íőhadnagy úr, a helybeli 72. honvéd zászlóalj tisztikarának egyik igen derék, közkedveltségű tagja, a mosonyi 73-ik zászlóaljhoz tétetett át. Távozását mindannyian, kik őt ismertük, igen fájlaljuk. Uj ügyvéd. — Spitzer Mór dr. városunk fiatalságának egyik derék tagja, f. hó 21-én tette le jó sikerrel az ügyvédi szigorlatot s most váro­sunkban fog irodát nyitani. F. hó 20-án pedig családi öröm érte, a mennyiben neje egy leány- gyermekkel ajándékozta meg. Mindkét örvendetes eseményhez melegen gratulálunk. Köszönet nyilvánítás. — A helybeli ev. ref. leányiskola javára tartott nyári mulatság alkal­mából utólagosan t. oAndrovics Imre m. utibiztos úr 1 irtot, Hoffelder Ferencz úr pedig 70 krt adományozott, melyért lapunk utján is hálás kö­szönetét mond az egyesület elnöksége. A zirczi nyárimulatságra, mely. f. évi julius 4-én tartatik, az ottani kisdedóvó alap javára, városunk arany fiatalsága közűi is, mint a fiatal­ság egy-két os^/Ojpemberétől örömmel értesü­lünk, sokan készülnek. Hogy nem bánják meg, ha resztül rezgeti a foszladó felhők fátyolén, sárga ka­réja oda világított a Donna Palacsinta ablakára. A Tájó túlsó partján, a bokrok között, meg­szólalt az oriolus fuvola hangja; messze a renge­tegben egy himszarvas hivó kiáltását horda szét a viszhang. Don Alma Csutka és Donna Palacsinta for­rón és-szorosan átölelve tartották egymást. III. — Millióm Kvárgli! nem nyitjátok ki mind­járt ezt az ajtót? Ezt tudniillik Don Beskontó mondta, a ki ugyan-ékkor nagyot döfött sisakjával a felesége szo­bája ajtaján. Donna Palacsinta úgy leszökött erre a hangra a kerevetről, hogy a Don Alma utolsó csókja már csak a hült helyére czuppant. Mialatt Don Csutkát a hideg veríték verte ijedtében, addig a kis Palacsinta mentő gondolatot keresve, helyszíni szemlét tartott. — Heureka! megvan !! . . Don Alma Csutka csak azon vette észre, hogy az ágy mögé tuszkolják, s mielőtt helyzete hord- erejét átérthette volna, elborult előtte a lámpa világa s köröskörül fehér tüllanglé zárta el a ki­látást. Az ócska krinolin elrejtette őt a halandók tekintete elől, mint egy selyembogarat a gubója. Donna Palacsinta pedig sietett kinyitni az ajtót. — Almaszagot érzek! — ordítá Beskontó és szuronyszegezve rohant a kapitulált várba. — Csalódik uram, sohasem eszem almát — válaszolá hidegen Donna Palacsinta. elmennek, arról kezeskednek Zircz és vidéke szép­ségei. Noha ezen kezességi nyilatkozattal nem bíz­tak meg bennünket, de ezt a magunk szakállára is bátran megtehettük. * Az új városház földszinti helyiségében levő, jelenleg Weisz W. Móricz által használt bolti helyiség, f. évi julius hó 24-től több évre bérbe fog adatni, melyre nézve városunk polgármesteréhez nyújtandók be az ajánlatok. A jószivü emberbarátok könyörületessé- géhez fordulunk egy szegény özvegy asszony érde­kében, ki már régen ágyban fekvő beteg s három apró gyermekét csak az irgalom filléreiből mentheti meg az éhenhalástól. Személyesen meggyőződtünk siralmas állapotáról s addig is, mig a jószivü em­berbarátok megkönyörülnek rajta, mi segitettünk szánalmas állapotán. A szerencsétlen nő Peperő József nemrég elhunyt levélhordó özvegye. Szives adományok közvetítésére a legnagyob készséggel vállalkozunk. A kereskedő ifjúság sorsüldözte majálisa f. hó 22-én tartatott meg az új városház emeleti helyiségeiben, kis számú közönség részvétele mellett, a mi annyival inkább sajnálandó, mert az akkor itt lévő vezérkari tisztek, ‘Beck altábornagy és Holtán tábornokkal élükön megjelentek a mulatság­ban, de mivel ott igen kis számú közönség volt, kénytelenek voltak távozni. A mulatság egyébként reggelig tartott. A helybeli iparos ifjúság nyári tánczvi- galmára már szét küldettek a meghívók, mely sze­rint a veszprémi iparos ifjúsági egylet, betegse- gélyző alapja javára, 1886. évi julius hó 3-án, szom­baton a .Betekints* mulatókertben, Kiss Jancsi zenekarának közreműködésével, zártkörű tánczmu- latságot rendez. Belépti díj: személyenkint 60 kr. Jegyek előre válthatók: Bokrossy Viktor, Gunst Ignácz és Stern Lipót urak kereskedéseiben. Szi­ves felülfizetések a helyi lapok utján nyugtáztat­nak. Kezdete esti 8 órakor. Kedvezőtlen idő ese­tén a mulatság megtartása falragaszok utján ada­tik tudtára a t. közönségnek. — Ezen jótékony czélu mulatságot, mely még eddig minden évben pompásan sikerült, polgártársaink szives figyelmébe és pártfogásába a legmelegebben ajánljuk. Az első érettségi vizsgálat f. hó 22 én és 23-án tartatott meg főgimnáziumunkban, mely alkalommal Heizer Imre és Tandler József jeles, — Kenessey Kálmán és Kozma Kálmán jó, — Véghely Kálmán, Bohuniczky Endre, Hankóczy János, Kenessey Zsigmond, Rothauser Lajos és Morfin Zsigmond elégséges eredménynyel tették le az érettségit. Az iparos-tanoncz-iskolában is e hét folyamán voltak meg a vizsgálatok. Mindhárom osztályban oly szép eredményt tüntetett fel a tanonczok szorgalma, hogy teljesen kielégítette a szép számú hallgatóságot. Lehetetlen, hogy ez al­kalommal az elismerés babérját ne nyújtsuk át a jeles tanároknak: Tápay Viktor, Nagy Lajos és Szeiberling Mátyás uraknak, kik az iskola fárad­hatatlan, derék igazgatójával: löt. Meszes Polikárp úrral élükön oly szép eredményt értek el. Az Isten éltesse ezen önzetlen férfiakat! Meghívó — A veszprémi főgimnáziumi VIII. osztályt végzett ifjúsága, f. hó 28-án, a Gscheidt féle kertben, a helybeli „Deáksegélyző-Egylet* ja­vára, jótékonyczélu zártkörű juniálist rendez. Belépti díj: személyjegy 1 frt., családjegy 2 frt. Felülfi­zetések köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyug­táztatnak. Kedvezőtlen idő esetén a tánczmulatság a „Polgári Kaszinó* termeiben fog megtartatni. Kezdete 7 órakor. Számadás. — A veszprémi önk. tűzoltó- egylet zászlószentelése alkalmával tartott kerti ünnepély jövödelméről. — Bevétel a felülvizsgált s jóváhagyott számadások szerint: Belépti jegyek után befolyt 139 frt 50 kr. A tombola jövedelme: 54 frt 55 kr. Ebédjegyek után: 28 frt Felülfize- tésekből: 93 frt 9Ö kr. Összesen: 315 frt 95 kr. Kiadás: 210 frt 97 kr. Tiszta jövödelem : 104 frt 98 kr. A szülök hálája. — E hó 20-án tar­tott helvét hitvallású fiú és leány gyerme­kek nyilvános vizsgálatánál jelen lévén, — Nem eszik úgy e ? De azért szereti ? — heveskedett Kontó. — Uram? — Asszonyom ?! — Ön beszél igy velem, ki eddig annyit kí­mélte nőiségemet. ? — Oh hagyjuk azt, asszonyom! gyávaság volt, hanem ezúttal sikerülni fog felülkereked­nem .... — Valóban? — sóhajtá pirulva Donna Pa­lacsinta és egy lépést tett Don Beskontó felé. Don Beskontó elkomorodott. — Nem ágy értettem, — dühöngé és le­sütötte a szemeit. A kínos szünetet Donna Palacsinta szakítot­ta félbe : — De hát akkor mit akar ön tőlem ? — Hát még nem mondtam ? A levelek . . . — Miféle levelek ? — A krinolin alatt! — harsogott Beskontó, kiben újólag felébredt az oroszlán — s az ágy felé rohant. Donna Palacsinta hirtelen elállta az útját. — Uram! — kiáltá — oda csak a testemen keresztül közeledhetik. — Mindjárt meglátjuk — felelte Beskontó, s kétségbeesett kísérletre határozta el magát, Donna Palacsintát derékon kapta, hogy eldobja az útból. És a mint azt a meleg, bársonysima asszonyi testet a birkózás hevében végig simulni érzó terme­tén, Don Beskoutónak negyvenkilencz éves és negyvenkilencz napos létére egyszerre elkezdett reszkedni a térdekalácsa a szemeiben rég nem lán­golt ifjúi tűz gyúlt ki.----------------­Do n Almának szörnyű eszmeje támadt. örömmel lepett meg bennünket mindkét nembeli gyermekek értelmes, pontos és szabatos felelete. — Hogy pedig a vizs­gálat tárgyát képező tantárgyakat miuden gyermek tudta, abból derült ki, hogy a tanárok által tett kérdésekre megfelelve, ők magok adtak társaiknak kérdéseket, mit azok értelmesen megoldottak. — Ezért úgy Bényey Gábor tisztelendő urnák, mint a leány gyermekek tanítójának, valamint Ürögi Sándor urnák, a fiú gyermekek tanító­jának ezennel őszinte és hálás köszönetüu- ket nyilvánítjuk. CA vizsgán jelen volt több szülő. Záróvizsga. — a veszprémi izr. hit­községi iskolában f. évi junius 27. 28. és 29-én az évi záróvizsgák következő rend­ben fognak megtartatni: Vasárnap d. e. az I. d. u. az ismétlők o., hétfőn d. e. a II. d. u. a III. o., kedden d. e. a IV. o., és d. u. az V. osztályban. A vizsgák minden nap d. e. 9, d. u. pedig 3 órakor kezdőd­nek. A női kézimunkák junius 26-án és 27-én lesznek a lcézi-munka teremben ki­állítva. Szőlőbirtokosok figyelmébe. — Deák Tamás Veszprém megye borászati vándor­tanára folyó hó 27-én délelőtt 9 órakor Veszprémben, a „gazdasági egyesület“ amerikai szőlőtelepén, az amerikai szőlők kezeléséről, valamint a szőlők átalakításá­ról, bevezető előadást fog tartani, a melyre a szőlőbirtokosok vagy érdeklettek meghi­vatnak. Kedvezőtlen idő esetén az előadás a „gazdasági egyesület“ hivatalos helyisé­gében (Hosszu-utcza, Dr. Jánosy-ház eme­letén) fog megtartatni. Iparos-tanulók munkakiállítása. — A rajz- és munka­kiállítás a pünkösdi ünnepek alatt nem várt eredményűvel folyt le. A kiállító tanulók száma 132 bejegyzett közül 85 volt. Mindannak daczára, hogy a kiállítási napokon több­féle ünnepély tartatott, mégis igen szépen látogatták a ki­állítást. Pünkösd d.o. 11 órakor gyültössze a bíráló bizottság, a kiállítási teremben, hol a kiállított tárgyak fölött szakszerű bírálatnak eredménye a következő: Kitűnő 24, dicsérő 45, elismerő-oklevelet 16 tanuló nyert. A biráló bizottság a kö­vetkező t iparos urakból állott: Balogh Károly szabó, Berlegh József bognár, Brenner Lőrincz építőmester, Duko- vits Sámuel csapó, Frikk Mihály molnár, Garay Mihály csizmadia, Katona Sándor csizmadia-, Kovács József szabó, Szabó János czipész, Szabó József csapó, Szűcs József kovács, Turmon Mihály czipész és ifj. Varga István csiz­madia. Fekete Károly ur, valamint a megeló'zö években, úgy az idén is szives volt futószönyegeket kölcsönözni a kiál­lítási terem feldíszítésére. A kiállítás mindkét napján szí­vesek voltak a pénztárt kezelni: Katona Sándor, Garay Mihály, ifj. Varga István és ifj. Garay József iparos urak. A kiállítás rendezésénél igen nagy buzgalmat fejtett ki Szilágyi Mihály iparos ur, közreműködve az iparos-iskolai tanító urakkal együtt. Mindazon t uraknak, kik a jraiv,- és munkakiállítás előmozdításában közreműködtek, köszönetét mondanak: Kovács Imre polgármester ur, mint az iparos­iskola elnöke, valamint az iparos-iskola igazgatója. A ki­állítás alkalmával felülfizettek. Pünkösd napján: Nsgos Stábly György kir. tanfelügyelő 1 frt, Lévay Imre gymn. igazgató 1 frt, mltsgos. L iky Kristóf l frt, ft. Tamaskö Antal 1 frt, Lakatos Lajos 1 frt, Csánk Hála 1 frt, Szi­lágyi Mihály 1 frt, S. E. I frt, Baor Károly 45 kr. Kolin Lázár 5 kr. Szép Lipót 5 kr. Soós János 6 kr. Horeczky Károly 5 kr Illés Kálmán 5 kr. Steiner József 5 kr. Esz- berger Ferencz 5 kr. Berleg József 5 kr. Pető József 5 kr. N. tí. 5 kr. N. N. 2 kr, Hili Nándor 5 kr. N. 5 kr. Kovács Ignácz 5 kr. Szelmajer Márton 5 kr. N. 15 kr. Szlopák István 5 kr. Katona Kálmán 5 kr. Sz. I. 5 kr. Berczist Rudolf 5 kr. Lipták Lajos 5 kr. Horváth István 5 kr. Csernyi Aladár 5 kr. Szőllősy János 40 kr. Hász Béla 15 kr. Popper Vilmos 15 kr. N. N. 5 kr. Szelmájer Imre 5 kr. Csalié János 5 kr. Stum János 5 kr. Kaufmann Bábi 5 kr. Hopp János 15 kr. Sossberger Lipót 10 kr. Czollen- stein Manó 5 kr. Feiman Julia 20 kr. N. N. 35 kr. N. N. 45 kr. Bauer Gyula 25 kr. Roh Dezső 15 kr. Udvardy Fe­rencz 5 kr. N. N. 45 kr. Fehér András 25 kr. Szedmák Ignácz 45 kr. Fehér István 45 kr. Berleg Józseféé 45 kr. Gál Jánosné 15 kr. Szedmák Anna 15 kr. Hejecz Erzsébet 15 kr. Gál Károlin 15 kr. N. N. 50 kr. Pünkösd más­napján : Szalay Mihály 2 frt, Kovács Imre polgármester 1 frt 5 kr. ft. Zarjeczky Viktor 95 kr. Balogh Károly 95 kr. Brenner Lőrincz 50 kr. Meszlenyi János 95 kr. Kertész Ferencz 45 kr. Balogh Károlyuó 55 kr. Szigethy Ferencz 45 kr. Frikk Mihály 50 kr. Cser József 25 kr. Próder — Itt gyilkosság történik! — gondold. Egy ideig naég tanácstalanul guggolt a krino- fin alatt, de ama hitben, hogy ha itt találják, az élete forog koczkáu, végre nesztelenül felemelkedett rejtekhelyéből és titokban távozni készült. E pillanatban Don Beskontó lépett elő a mennyezet mögül s Csutkát megpillantván, elké­pedve kapott a fejéhez. — Gyilkos vagy, ne tagadd! — ordítá Don Csutka és Don Beskoutóra rohanva, fojtogatni kezdte őt. Ezalatt Don Beskontó rémülten kiabált segítség után. A válságos pillanatban végre két alak ve­tette magát a küzdők közé. Az egyik Mungó volt, ki fenevadként ragadta meg Don Alma Csutkát, mig Douna Palacsinta Don Reskontót iparkodott lecsillapítani. — Mungó, ne kíméld! — kiált Beskentó — ez a gazember bizonyosan tolvajságban járt itt és megháborgatott. Mungó a rettenetes, felkapta erre ellenfelét s a nyitott ablak felé indult vele. A következő perczben Don Alma Csutka ször­nyű sikoltással repült ki a végtelen űrbe. A hold e rémület láttára ijedten bujt el egy íelhőcsoport mögé s Donna Palacsinta ájultan ro­gyott a földre. Don Beskontó és a gyilkos Mungó pedig le­térdeltek és imádkoztak a Don Alma Csutka lelki üdvéért, ki ugyanabban a pillanatban a Tájó túlsó partján dideregve mászott ki a vízből. . . . Tehette, mert diplomatikus uszó-mes- ter volt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom